J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Errata Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/03/09/2014014326/justel

Titel
9 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 20-06-2014 en tekstbijwerking tot 10-08-2018)

Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 20-06-2014 nummer :   2014014326 bladzijde : 46946       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-03-09/18
Inwerkingtreding : 01-07-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De Gemeenteraad kan een administratieve geldboete voorzien in zijn reglementen of verordeningen voor de aangewezen overtredingen van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, bedoeld in artikel 2, begaan door meerderjarige natuurlijke personen of door rechtspersonen.
  De bedragen van de administratieve geldboetes en van de onmiddellijke betaling van de administratieve geldboetes worden bepaald in artikel 2.

  Art. 2.§ 1. Zijn overtredingen van de eerste categorie, bestraft met een administratieve geldboete of een onmiddellijke betaling van [1 58 euro]1 :
  

  
aBinnen de woonerven en de erven, is het parkeren verboden, behalve:22bis, 4°, a)
 - op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter ''P'' aangebracht is; 
 - op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat. 
bOp de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn door de verkeersborden A14 en F87, of die op de kruispunten alleen aangekondigd zijn door de verkeersborden A14, of die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de verkeersborden F4a en F4b, is stilstaan en parkeren verboden op deze inrichtingen, behoudens plaatselijke reglementering.22ter.1, 3°
cIn voetgangerszones is het parkeren verboden.22sexies2
dElk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten opzichte van zijn rijrichting.23.1, 1°
 Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het evenwel langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden. 
eElk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld:23.1, 2°
 - buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, op eender welke berm; 
 - indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter breed vrijgelaten worden; 
 - indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden; 
 - indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan opgesteld worden. 
fElk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst worden:23.2, lid 1, 1° tot 3°
 1° zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan; 
 2° evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg; 
 3° in één enkele file. 
 Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op de rand van de rijbaan parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarke-ring niet overschrijden.23.2 lid 2
gFietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°. f van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.23.3
hMotorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van het gebruik van de openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken.23.4
iHet is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid:24, lid 1, 2°, 4° en 7° tot 10°
 - op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden; 
 - op de rijbaan op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter voor de oversteekplaatsen voor voetgangers en de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen; 
 - in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de naastbijgelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke reglementering; 
 - op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten, behoudens plaatselijke reglementering; 
 - op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de kruispunten behalve voor voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeerslichten zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt; 
 - op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeersborden zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt. 
jHet is verboden een voertuig te parkeren:25.1
 - op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig en op elke plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van een ander voertuig zou verhinderen;1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°
 - op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-, trolleybus- of tramhalte aanwijst; 
 - voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht; 
 - op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen zou verhinderen; 
 - buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het verkeersbord B9 is aangebracht; 
 - op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a of E9b is aangebracht; 
 - op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2.° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
 - op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of geparkeerd voertuig, wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk zouden kunnen kruisen; 
 - op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen; 
 - buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een openbare weg met twee rijbanen of op de middenberm die deze rijbanen scheidt. 
kHet is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De aanduidingen van de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft.27.1.3
lHet is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te parkeren.27.5.1
 Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto's, slepen en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na elkaar te parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht.27.5.2
 Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te parkeren.27.5.3
mHet niet hebben aangebracht van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg of het door artikel 27.4.1 van hetzelfde besluit hiermee gelijkgesteld document op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het op een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap geparkeerde voertuig.27bis
nVerkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9 betref-fende het stilstaan en het parkeren niet in acht nemen.70.2.1
oHet verkeersbord E11 niet in acht nemen.70.3
pHet stilstaan of parkeren is verboden op markeringen van verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken.77.4
qHet stilstaan of parkeren is verboden op witte markeringen bedoeld in artikel 77.5 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg die de plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten staan.77.5
rHet stilstaan of parkeren is verboden op de dambordmarkering die bestaat uit witte vierkanten die op de grond zijn aangebracht.77.8
sHet niet in acht nemen van het verkeersbord C3 wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen.[68,3] <Erratum, B. St 10-02-2015, p. 11734>. <Erratum, B. St 13-03-2015, p. 16707>
tHet niet in acht nemen van het verkeersbord F 103 wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen.[71] <Erratum, .B. St 10-02-2015, p. 11734>

§ 2. Zijn overtredingen van de tweede categorie, bestraft met een administratieve geldboete of een onmiddellijke betaling van [1 116 euro]1:
  

  
aHet is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op autowegen, behalve op de parkeerstroken, aangewezen door het verkeersbord E9a.22.2 en 21.4, 4°
bHet is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid :24, lid 1, 1°, 2°, 4°, 5° en 6°
 - op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering; 
 - op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden; 
 - op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 3 meter voor deze oversteekplaatsen; 
 - op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en behoudens plaatselijke reglementering onder de bruggen; 
 - op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is. 
cHet is verboden een voertuig te parkeren:25.1, 4°, 6°, 7°
 - op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen op de rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te rijden; 
 - op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd worden; 
 - wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden. 
dHet is verboden een voertuig te parkeren op de parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°, c van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg behalve voor de voertuigen gebruikt door personen met een handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart zoals bedoeld in artikel 27.4.1 of 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.25.1, 14°

[1 ...]1
  ----------
  (1)<KB 2018-07-19/19, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014.

  Art. 4. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 9 maart 2014.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Mevr. J. MILQUET
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM
De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
M. WATHELET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, artikel 3, 3°, artikel 4, § 4 en artikel 38;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 oktober 2013;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 5 november 2013;
   Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federaal beleid inzake duurzame ontwikkeling, artikel 19/1, § 1, 2° ;
   Gelet op het advies nr. 54531/2 van de Raad van State, gegeven op 11 december 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Mobiliteit en op het advies van de in Raad vergaderde ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Errata Tekst Begin

originele versie
2015014037
PUBLICATIE :
2015-02-10
bladzijde : 11734

Erratum


originele versie
2015014083
PUBLICATIE :
2015-03-13
bladzijde : 16707

Erratum


Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-07-2018 GEPUBL. OP 10-08-2018
    (GEWIJZIGD ART. : 2)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Errata Franstalige versie