J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/08/17/2013204708/justel

Titel
17 AUGUSTUS 2013. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van hoofdstuk 4, afdeling 2, van de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 02-09-2013 en tekstbijwerking tot 01-09-2015)

Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 02-09-2013 nummer :   2013204708 bladzijde : 60309       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-08-17/29
Inwerkingtreding : 01-07-2013

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Begripsomschrijvingen
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Uitvoering van artikel 6/1, eerste lid, van de wet van 22 april 2012
Art. 2-4
HOOFDSTUK 3. - Uitvoering van artikel 6/1, tweede lid, van de wet van 22 april 2012
Art. 5
HOOFDSTUK 4. - Uitvoering van artikel 6/1, derde lid, van de wet van 22 april 2012
Art. 6-7
HOOFDSTUK 5. - Uitvoering van artikel 6/2 van de wet van 22 april 2012
Art. 8-9
HOOFDSTUK 6. - Uitvoering van artikel 6/3 van de wet van 22 april 2012
Art. 10-11
HOOFDSTUK 7. - Inwerkingtreding en slotbepalingen
Art. 12-13
BIJLAGEN.
Art. N1-N2

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Begripsomschrijvingen

  Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1. de wet van 22 april 2012 : de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen;
  2. de directie : de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen opgericht in de schoot van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
  3. de voorzitter : de voorzitter van het paritair comité of het paritair subcomité in de zin van artikel 39, 1., van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;
  4. het comité : het paritair comité of het paritair subcomité in de zin van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;
  5. de overeenkomst : de collectieve arbeidsovereenkomst;
  6. de gecoördineerde versie : de gecoördineerde versie van de functieclassificatie. De gecoördineerde versie verzamelt de bestaande bepalingen met betrekking tot de classificatie. Zij harmoniseert de opeenvolgende wijzigingen van de classificatie. Zij brengt geen enkele wijziging aan de bestaande overeenkomsten;
  7. de neerlegging : de neerlegging op de griffie van de directie;
  8. de registratie : de registratie door de griffie van de directie, in de zin van het koninklijk besluit van 7 november 1969 tot vaststelling van de modaliteiten van neerlegging van de collectieve arbeidsovereenkomsten;
  9. het Instituut : het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen opgericht bij de wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen;
  10. de minister : de minister die Werk onder zijn bevoegdheid heeft.

  HOOFDSTUK 2. - Uitvoering van artikel 6/1, eerste lid, van de wet van 22 april 2012

  Art. 2. § 1. Het comité stelt de gecoördineerde versie op volgens het model zoals in bijlage 1 vermeld.
  § 2. De gecoördineerde versie bevat in bijlage de notulen van de vergadering waarin zij werd goedgekeurd.

  Art. 3. De neerlegging van de gecoördineerde versie geldt als overmaking aan de directie.
  Deze neerlegging wordt uitgevoerd door de voorzitter.

  Art. 4. Op het ogenblik van de neerlegging voegt de voorzitter bij de gecoördineerde versie het in artikel 6 bedoelde inlichtingenformulier.

  HOOFDSTUK 3. - Uitvoering van artikel 6/1, tweede lid, van de wet van 22 april 2012

  Art. 5. § 1. De neerlegging van de overeenkomst houdende wijziging van een bestaande classificatie of houdende invoering van een nieuwe classificatie geldt als overmaking aan de directie.
  § 2. Op het ogenblik van de neerlegging duidt de voorzitter aan dat de overeenkomst bepalingen met betrekking tot de functieclassificatie bevat.
  § 3. De voorzitter voegt het in artikel 6 bedoelde inlichtingenformulier bij de overeenkomst.

  HOOFDSTUK 4. - Uitvoering van artikel 6/1, derde lid, van de wet van 22 april 2012

  Art. 6. Tijdens de voorafgaandelijke controle vult het comité het inlichtingenformulier in volgens het model zoals in bijlage 2 vermeld.
  Dit inlichtingenformulier wordt ondertekend door de voorzitter.

  Art. 7. De voormelde controle kan bovendien uitgevoerd worden op basis van de Check-list " Sekseneutraliteit bij functiewaardering en -classificatie ", opgesteld door het Instituut.

  HOOFDSTUK 5. - Uitvoering van artikel 6/2 van de wet van 22 april 2012

  Art. 8. De directie maakt haar advies bekend aan de voorzitter van het betreffende comité.

  Art. 9. De termijn van zes maanden bedoeld in artikel 6/2, § 4, van de wet van 22 april 2012 begint te lopen vanaf de dag van de registratie van de overeenkomst.

  HOOFDSTUK 6. - Uitvoering van artikel 6/3 van de wet van 22 april 2012

  Art. 10. De termijn van vierentwintig maanden wordt onderbroken door de neerlegging van de overeenkomst die de noodzakelijke wijzigingen aanbrengt.

  Art. 11. De verantwoording bedoeld in artikel 6/3, vierde lid, van de wet van 22 april 2012 wordt door het comité aan de directie meegedeeld.
  De directie maakt deze verantwoording over aan de minister en het Instituut.

  HOOFDSTUK 7. - Inwerkingtreding en slotbepalingen

  Art. 12. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2013.

  Art. 13. De minister bevoegd voor Gelijke Kansen en de minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 1. - GECOORDINEERDE VERSIE VAN DE FUNCTIECLASSIFICATIE - VERPLICHT MODEL
  (in uitvoering van artikel 6/1 van de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen en van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 houdende uitvoering van hoofdstuk 4, afdeling 2, van deze wet)
  Instructies voor het opstellen van de gecoördineerde versie
  De gecoördineerde versie verzamelt de bestaande bepalingen met betrekking tot de functieclassificatie. Zij harmoniseert de opeenvolgende wijzigingen van de classificatie. Zij brengt geen enkele wijziging aan de bestaande overeenkomsten.
  De gecoördineerde versie bevat uitsluitend de bepalingen met betrekking tot de functieclassificatie. Indien een functieclassificatie deel uitmaakt van een collectieve arbeidsovereenkomst die bepalingen met betrekking tot andere onderwerpen (b.v. eindejaarspremie, diverse voordelen enz.) bevat, moeten deze bepalingen bijgevolg niet overgenomen worden in de gecoördineerde versie.
  De gecoördineerde versie bevat in bijlage de notulen van de vergadering waarin zij werd goedgekeurd.
  IN TE VULLEN
  1. Naam en nummer van het paritair (sub)comité :
  2. De gecoördineerde versie coördineert de bepalingen met betrekking tot de functieclassificatie die in de volgende collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) vervat zijn : (De beslissingen die vóór de inwerkingtreding van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités werden genomenen die nog van toepassing zijn, moeten ook vermeld worden)
  

  
 Datum van afsluitingRegistratienummerDatum van het koninklijk besluit waarbij de CAO
  algemeen verbindend werd verklaard
Publicatiedatum van dit koninklijk besluit
  in het Belgisch Staatsblad
1    
2    
...   

TEKST VAN DE GECOORDINEERDE VERSIE
  De tekst moet in bijlage toegevoegd worden.

  Art. N2.[1 Bijlage 2. - "INLICHTINGENFORMULIER" CONTROLE VAN DE FUNCTIECLASSIFICATIES
   (in uitvoering van artikel 6/1 van de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen en van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 houdende uitvoering van hoofdstuk 4, afdeling 2, van deze wet)
   Dit formulier moet toegevoegd worden op het ogenblik van de neerlegging bij de griffie van alle collectieve arbeidsovereenkomsten houdende wijziging van een bestaande classificatie of houdende invoering van een nieuwe classificatie.
   1. Naam en nummer van het paritair (sub)comité :
   2. Werd er een analytisch systeem gebruikt voor het ontwerpen van de functieclassificatie ?
   Ja
   Neen
   3. Was er in de begeleidende commissie een gebalanceerde vertegenwoordiging naar geslacht ?
   Minimaal 1/3e van elk geslacht
   Minder dan 1/3e van elk geslacht
   Ongekend
   4. Werd de functieclassificatie opgesteld met hulp van externe experten die bekend zijn met de problematiek van seksediscriminatie bij functiewaardering ?
   Opgesteld met hulp van externe experten (van vakbonds- of werkgeversorganisaties, consultants of andere), die een vorming hebben gevolgd over functiewaarding met aandacht voor de problematiek van seksediscriminatie
   Opgesteld met hulp van externe experten (van vakbonds- of werkgeversorganisaties, consultants of andere), die geen vorming hebben gevolgd over functiewaarding met aandacht voor de problematiek van seksediscriminatie
   Opgesteld zonder hulp van externe experten
   Ongekend
   5. Werd de informatie nodig om de functies te beschrijven, verzameld volgens een vooraf vastgelegde procedure en met hulp van een vragenlijst met gesloten vragen bij de functiehouders ?
   Ja
   Neen
   Ongekend
   6. Wanneer gebeurde de laatste belangrijke aanpassing van de functieclassificatie ?
   Naam en ondertekening van de voorzitter van het paritair (sub) comité
   Datum : ]1
  ----------
  (1)<KB 2015-08-10/30, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2015>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 17 augustus 2013.
FILIP
Van Koningswege :
Voor de Minister van Gelijke Kansen, afwezig,
De Vice-Eerste Minister en Minister van Landsverdediging,
P. De Crem
Voor de Minister van Werk, afwezig,
De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee,
J. Vande Lanotte

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, artikel 6/4, ingevoegd door de wet van 12 juli 2013 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen;
   Gelet op artikel 2, 9°, van het koninklijk besluit van 20 september 2012 houdende uitvoering van artikel 19/1, § 1, tweede lid van hoofdstuk V/1 van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling op grond waarvan ontwerpen van koninklijk besluit die niet het voorwerp moeten uitmaken van overleg in de Ministerraad vrijgesteld zijn van een voorafgaand onderzoek;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 juli 2013;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door :
   Dat de wet van 12 juli 2013 in werking is getreden op 1 juli 2013 en dat bijgevolg de termijnen met betrekking tot de door deze wet bepaalde controle van de sectorale functieclassificaties beginnen lopen zijn sinds de voormelde datum;
   Dat de uitvoeringsmaatregelen inzake deze controle bijgevolg uitwerking moeten krijgen vanaf 1 juli 2013;
   Dat bovendien de paritaire comités snel op de hoogte moeten worden gesteld van de inhoud van deze uitvoeringsmaatregelen;
   Gelet op het advies van de Raad van State nr. 53.755/1/V, gegeven op 23 juli 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de minister van Gelijke Kansen en de minister van Werk,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-08-2015 GEPUBL. OP 01-09-2015
    (GEWIJZIGD ART. : N2)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie