J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2012/08/15/2012204196/justel

Titel
15 AUGUSTUS 2012. - Koninklijk besluit betreffende de benoemingsvoorwaarden en de opdrachten van de titularissen van de functie van adviseur sociaal bemiddelaar in de overheidssector

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 28-08-2012 nummer :   2012204196 bladzijde : 51025       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2012-08-15/05
Inwerkingtreding : 07-09-2012

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De sociale bemiddeling in de overheidssector omvat de volgende opdrachten :
  - het voorkomen van sociale geschillen en het opvolgen van het uitbreken, het verloop en de beëindiging ervan;
  - het vervullen van alle sociale bemiddelingsopdrachten;
  - het ondersteunen van de verschillende onderhandelings- en overlegorganen die zijn opgericht met toepassing van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
  - het opstellen van alle verslagen en studies op initiatief of op verzoek van het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten ter ondersteuning van de werken van het comité;
  - het opvolgen van de evolutie van de Europese richtlijnen die een impact hebben op de overheid.

  Art. 2. In afwijking van artikel 6bis, § 2, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, wordt voorzien in vacante betrekkingen in de klasse A3 voor de functie van adviseur sociaal bemiddelaar in de overheidssector overeenkomstig de regels die bepaald zijn inzake aanwerving.
  Er wordt van de kandidaten een nuttige ervaring van zes jaar in human resources of sociaal overleg geëist, beide in de overheidssector.

  Art. 3. In afwijking van bijlage I van hetzelfde besluit worden de kandidaten die houder zijn van een diploma van niveau B van het hoofdstuk 1 van dezelfde bijlage eveneens geacht de diplomavereisten te vervullen indien zij een nuttige ervaring van tien jaar in human resources of sociaal overleg hebben, beide in de overheidssector.

  Art. 4. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 15 augustus 2012.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister belast met Ambtenarenzaken,
  S. VANACKERE
  De Minister van Werk,
  Mevr. M. DE CONINCK
  De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken,
  H. BOGAERT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;
   Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikel 12octies, derde lid, ingevoegd bij de wet van 29 maart 2012;
   Gelet op het Protocol nr. 170/1 van het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten van 19 april 2010;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, d.d. 16 februari 2011;
   Gelet op het protocol van de onderhandeling van het Sectorcomité XI - Werkgelegenheid en Arbeid van 15 maart 2011;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 februari 2012;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 14 maart 2012;
   Gelet op het advies van het Directiecomité, gegeven op 11 juli 2012;
   Gelet op het voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzaak om een effectbeoordeling uit te voeren, waarbij besloten is dat een effectbeoordeling niet vereist is;
   Gelet op advies nr. 51.442/2 van de Raad van State, gegeven op 20 juni 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Werk, van de Minister belast met Ambtenarenzaken en van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie