J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2011/01/24/2011000043/justel

Titel
24 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 28-01-2011 nummer :   2011000043 bladzijde : 7770       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2011-01-24/02
Inwerkingtreding : 29-01-2011

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-7
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen worden de woorden " artikel 9ter, § 2, tweede lid, " vervangen door de woorden " artikel 9ter, § 5, tweede lid, ".

  Art. 2. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1 worden de woorden " artikel 9ter, § 1, tweede lid, " vervangen door de woorden " artikel 9ter, § 1, vijfde lid, ";
  2° in paragraaf 2 worden de woorden " artikel 9ter, § 2, eerste lid, " vervangen door de woorden " artikel 9ter, § 5, eerste lid ".

  Art. 3. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden " artikel 9ter, § 1, tweede lid " vervangen door de woorden " artikel 9ter, § 1, vijfde lid ".

  Art. 4. Artikel 7, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " Art. 7. Het standaard medisch getuigschrift dat de vreemdeling samen met zijn aanvraag van een machtiging tot verblijf, overeenkomstig artikel 9ter, § 1, vierde lid, en § 3, 3°, moet overmaken, wordt opgesteld overeenkomstig het model dat als bijlage aan dit besluit is toegevoegd.
  Behoudens de gevallen voorzien in artikel 9ter, § 3 van de wet, geeft de gemachtigde van de minister de instructie aan de gemeente om de betrokkene in te schrijven in het vreemdelingenregister, en hem in het bezit te stellen van een attest van immatriculatie model A. Dit attest wordt ingehouden indien de betrokkene zonder geldige reden geen gevolg geeft aan een uitnodiging van de ambtenaar-geneesheer, van de geneesheer aangeduid door de Minister of zijn gemachtigde, of van de deskundige, bedoeld in artikel 9ter, § 1 van de wet. "

  Art. 5. In hetzelfde besluit wordt de bijlage, gevoegd bij dit besluit, ingevoegd.

  Art. 6. Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 7. De Minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 24 januari 2011.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister belast met het Migratie- en asielbeleid,
  Mevr. J. MILQUET
  De Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid,
  M. WATHELET

  BIJLAGE.

  Art. N.
  

  
  
  
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
  Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken
  
MEDISCH GETUIGSCHRIFT
   bestemd voor de Dienst Humanitaire Regularisaties
  bij de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken


  Aan de arts : Gelieve dit attest te overhandigen aan betrokkene zelf. Hij/zij zal het medisch attest vervolgens zelf aan de desbetreffende Dienst bezorgen.
  NAAM EN VOORNAAM van de patiėnt :
  GEBOORTEDATUM :
  NATIONALITEIT :
  GESLACHT :
  A/ Medische voorgeschiedenis :
  B/ DIAGNOSE : gedetailleerde beschrijving van de aard en de ernst van de aandoeningen op basis waarvan de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van Artikel 9ter wordt ingediend (1).
  Het is in het belang van de patiėnt dat voor elke pathologie stukken ter staving worden voorgelegd (bv. specialistisch verslag).
  C/ Actuele behandeling en datum van opstarten van de behandeling van de aandoeningen vermeld onder rubriek B :
  Medicamenteuze behandeling/medisch materiaal
  Interventie/Hospitalisatie (Frequentie ? Datum van laatste opname ?)
  Voorziene duur van de noodzakelijke behandeling
  D/ Wat zouden de gevolgen en mogelijke complicaties zijn indien de behandeling wordt stopgezet ?
  E/ Evolutie en prognose van de aandoeningen waarvan sprake onder rubriek B :
  F/ Indien van toepassing : zijn er specifieke noden in verband met de medische opvolging ? Is mantelzorg medisch vereist ?
  G/ Aantal bijlagen bij huidig attest :
  Datum :
  NAAM, handtekening en stempel van de arts : RIZIV - nummer :
  

  
  
  
AANDACHT - Belangrijke opmerkingen
  
De Dienst Vreemdelingenzaken moet de betrokken arts kunnen identificeren. Het is bijgevolg in het belang van de patiėnt dat naam en RIZIV - nummer van de arts duidelijk leesbaar zijn.
  
De Dienst Vreemdelingenzaken heeft het recht de gezondheidstoestand van de patiėnt te laten verifiėren door een arts aangesteld door de administratie (artikel 9ter) (2)
  
Met instemming van de patiėnt kan een meer gedetailleerd medisch verslag het huidig medisch attest vergezellen (Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiėnt).
  


  (1) Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
  (2) Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
  
  Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 24 januari 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister belast met het Migratie- en asielbeleid,
  Mevr. J. MILQUET
  De Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid,
  M. WATHELET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 9ter, § 1, vierde lid, en § 5, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006 en vervangen bij de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I);
   Gelet op het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiėn, gegeven op 7 december 2010;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 10 december 2010;
   Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat het koninklijk besluit het model van het standaard medisch getuigschrift bevat dat wordt opgelegd door het nieuwe artikel 9ter van de wet van 15 december 1980, ingevoegd door de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I) (Belgisch Staatsblad , 31 december 2010, titel 17, hoofdstuk 1, artikel 187), en dat het noodzakelijk is, om iedere rechtsonzekerheid te vermijden, dat het koninklijk besluit zo spoedig mogelijk in werking treedt.
   Gelet op het advies 49.059/4 van de Raad van State, gegeven op 22 december 2010, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en gelet op het advies 49.161/4 van de Raad van State, gegeven op 12 januari 2011, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van de Minister van Migratie- en asielbeleid en de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie