J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Erratum Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2010/11/06/2010014248/justel

Titel
6 NOVEMBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven Brussel-Nationaal
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 17-11-2010 en tekstbijwerking tot 28-11-2016)

Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 17-11-2010 nummer :   2010014248 bladzijde : 71532       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2010-11-06/04
Inwerkingtreding : 17-11-2010

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1998014322       

Inhoudstafel Tekst Begin
Toepassingsgebied
Art. 1
Definities
Art. 2
Scheiding van activiteiten
Art. 3
Het gebruikerscomité
Art. 4
Grondafhandelingsdiensten ten behoeve van derden
Art. 5-7
Zelfafhandeling
Art. 8
Gecentraliseerde infrastructuurvoorzieningen
Art. 9
Afwijkingen
Art. 10
Selectie van dienstverleners
Art. 11
Overleg
Art. 12
Essentieel materieel
Art. 13
Erkenning
Art. 14
Gedragsregels
Art. 15
Toegang tot voorzieningen
Art. 16
Veiligheid en beveiliging
Art. 17
Wederkerigheid
Art. 18
Slotbepalingen
Art. 19
Opheffing
Art. 20
Inwerkingtreding
Art. 21
Uitvoering
Art. 22
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Toepassingsgebied

  Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van de Richtlijn 96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996, betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap.
  Het is van toepassing op de luchthaven Brussel-Nationaal.

  Definities

  Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit hebben de termen en uitdrukkingen hieronder aangegeven volgende begripsomschrijvingen :{/chap}
  1° Minister : de Minister die bevoegd is voor de luchtvaart;
  2° luchthavenbeheerder : de instantie die al dan niet in combinatie met andere activiteiten, aan de nationale wet of regelgeving de taak ontleent om de luchthaveninfrastructuur te beheren en de activiteiten van de verschillende op de luchthavens aanwezige ondernemingen te coördineren en te controleren.
  Indien de luchthavenbeheerder onder toezicht of zeggenschap van een openbare overheid staat, dient deze instantie, in het kader van de wettelijke verplichtingen die op haar rusten, toe te zien op de toepassing van dit besluit;
  3° gebruiker van de luchthaven : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die vanaf of naar de luchthaven Brussel-Nationaal door de lucht passagiers, post en/of vracht vervoert;
  4° algemene luchtvaart : andere luchtvaartactiviteiten dan geregelde luchtvaartdiensten [1 en dan niet geregeld luchtvervoer]1 tegen betaling of krachtens een huurovereenkomst;
  5° grondafhandelingsdiensten : de diensten die op de luchthaven van Brussel-Nationaal aan een gebruiker worden verleend, zoals beschreven in de bijlage;
  6° zelfafhandeling : situatie waarbij een gebruiker zichzelf rechtstreeks één of meer categorieën afhandelingsdiensten verleent en met derden geen enkel contract, hoe ook genaamd, dat de verlening van dergelijke diensten tot doel heeft, afsluit.
  Voor de toepassing van deze definitie worden gebruikers onderling niet als derden aangemerkt :
  - als de één een meerderheidsbelang in de ander heeft;
  of
  - als eenzelfde entiteit in elk van beide een meerderheidsbelang heeft;
  7° verlener van grondafhandelingsdiensten : iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan derden één of meer categorieën grondafhandelingsdiensten verleent;
  8° integrator : gebruiker van de luchthaven die 'deur tot deur' diensten levert en die voor de aan hem toebehorende luchtvaartuigen, voor de luchtvaartuigen waarover hij door middel van een huurovereenkomst of een financieringshuurovereenkomst beschikt, voor de luchtvaartuigen opererend onder dezelfde internationale franchise als voor de luchtvaartuigen van derde maatschappijen die op andere wijze in het vervoersconcept van de integrator zijn geïntegreerd, grondafhandelingdiensten verricht;
  9° 'deur tot deur' dienst : de door een overeenkomst geregelde dienst die het vervoer van post of vracht garandeert vanaf het beginpunt tot de eindbestemming;
  10° rollend materieel : het rollend materieel gebruikt voor grondafhandelingsdiensten bedoeld in de bijlage;
  11° Directoraat-generaal Luchtvaart : het directoraat-generaal binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer bevoegd voor de luchtvaart;
  12° Directeur-generaal : de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Luchtvaart;
  13° volvrachtluchtvaartuig : luchtvaartuig, dat geen passagiersluchtvaartuig is, dat goederen of bezittingen vervoert;
  [1 14° zakenluchtvaart : niet geregeld luchtvervoer dat betrekking heeft op de exploitatie of het gebruik van luchtvaartuigen door een onderneming voor het vervoer van personeel van die onderneming, niet-betalende passagiers of goederen in het kader van de activiteiten van de onderneming;
   15° privé-charterluchtvaart : niet geregeld luchtvervoer waarbij het luchtvaartuig tegen betaling of krachtens een huurovereenkomst afgesloten door een natuurlijk persoon of rechtspersoon, volledig ter beschikking gesteld wordt voor het transport van deze natuurlijke persoon, niet-betalende passagiers, en/of hun persoonlijke goederen of bagage;]1
  [2 16° Waardentransport: vervoer van geld of van de goederen zoals bepaald in het koninklijk besluit van 18 maart 2014 tot bepaling van de goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn.]2
  ----------
  (1)<KB 2014-11-23/02, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  (2)<KB 2016-11-21/05, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 08-12-2016>

  Scheiding van activiteiten

  Art. 3. § 1. De luchthavenbeheerder, de gebruiker of de dienstverlener die grondafhandelingsdiensten verleent, dient een overeenkomstig de heersende handelspraktijk strikte boekhoudkundige scheiding aan te brengen tussen de aan de levering van deze diensten verbonden activiteiten en zijn overige activiteiten.
  § 2. Op de naleving van deze boekhoudkundige scheiding wordt toegezien door een onafhankelijke controleur die wordt aangesteld door de Minister. De door deze opdracht meegebrachte kosten worden verhaald op de in paragraaf 1 bedoelde dienstverleners. Deze controleur moet er eveneens op toezien dat er geen geldstroom vloeit tussen de activiteiten van de luchthavenbeheerder als luchthavenautoriteit en zijn grondafhandelingsdiensten.

  Het gebruikerscomité

  Art. 4. § 1. Er wordt een gebruikerscomité opgericht voor de luchthaven samengesteld uit vertegenwoordigers van de gebruikers of uit representatieve gebruikersorganisaties.
  § 2. Elke gebruiker heeft het recht in dit comité zitting te nemen of desgewenst zich daar te laten vertegenwoordigen door een organisatie die hij met deze taak belast.
  § 3 Het Directoraat-generaal Luchtvaart wordt als waarnemer uitgenodigd op elke vergadering

  Grondafhandelingsdiensten ten behoeve van derden

  Art. 5.§ 1. Elke verlener van grondafhandelingsdiensten gevestigd in de Europese Unie heeft vrije toegang tot de markt voor de verlening van grondafhandelingsdiensten aan derden, onder voorbehoud van de beperkingen voorzien in [1 paragrafen 2 en 3 en artikel 6]1.
  § 2. Het aantal toegestane dienstverleners wordt tot twee beperkt voor brandstof en olielevering.
  § 3. Het aantal toegestane dienstverleners wordt beperkt :
  a) tot twee voor de categorieën afhandelingsdiensten :
  - bagageafhandeling
  - cateringtransport
  - platformafhandeling van [3 passagiersluchtvaartuigen]3 uitgezonderd het vervoer van de bemanning tussen het [3 luchtvaartuig]3 en het luchthavengebouw
  b) tot twee voor de categorieën afhandelingsdiensten :
  - platformafhandeling van [3 volvrachtluchtvaartuigen]3 uitgezonderd het vervoer van de bemanning tussen het luchtvaartuig en het luchthavengebouw;
  - vracht- en postafhandeling voor wat betreft de fysieke afhandeling van vracht en post tussen het luchthavengebouw en het [3 luchtvaartuig]3, zowel bij aankomst en vertrek als bij transitvluchten [2 , met uitzondering van waardentransport, transport van stoffelijke overschotten van mensen, transport van levende dieren en geconditioneerd transport van farmaceutische producten, waarvoor geen beperking geldt]2.
  ----------
  (1)<KB 2014-11-23/02, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  (2)<KB 2016-11-21/05, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 08-12-2016>
  (3)<KB 2016-11-21/05, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 08-12-2016>

  Art. 6.Het aantal toegestane dienstverleners wordt beperkt :
  a) tot drie voor de categorieën afhandelingsdiensten :
  - bagageafhandeling;
  - cateringtransport;
  - platformafhandeling van [2 passagiersluchtvaartuigen]2 uitgezonderd het vervoer van de bemanning tussen het luchtvaartuig en het luchthavengebouw;
  [1 indien op de datum van de bekendmaking van de aanbesteding in het publicatieblad van de Europese Unie het aantal passagiers 24 miljoen heeft bereikt of overschreden gedurende het kalenderjaar voorafgaand aan deze bekendmaking]1,
  en
  b) tot drie voor de categorieën afhandelingsdiensten :
  - platformafhandeling van [2 volvrachtluchtvaartuigen]2 uitgezonderd het vervoer van de bemanning tussen het luchtvaartuig en het luchthavengebouw
  - vracht- en postafhandeling voor wat betreft de fysieke afhandeling van vracht en post tussen het luchthavengebouw en het [2 luchtvaartuig]2, zowel bij aankomst en vertrek als bij transitvluchten [1 , met uitzondering van waardentransport, transport van stoffelijke overschotten van mensen, transport van levende dieren en geconditioneerd transport van farmaceutische producten, waarvoor geen beperking geldt]1;
  [1 indien op de datum van de bekendmaking van de aanbesteding in het publicatieblad van de Europese Unie het gewicht aan tonnage vracht afkomstig van volvrachtluchtvaartuigen 140.000 ton heeft bereikt of overschreden gedurende het kalenderjaar voorafgaand aan deze bekendmaking]1.
  Voor de berekening van het [1 ...]1 gewicht aan tonnage vracht [1 ...]1 bedoeld in b) wordt de door de integrator gerealiseerde tonnage niet meegerekend.
  ----------
  (1)<KB 2016-11-21/05, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 08-12-2016>
  (2)<KB 2016-11-21/05, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 08-12-2016>

  Art. 7.§ 1. Ten minste één van de toegestane dienstverleners mag niet rechtstreeks of onrechtstreeks onder zeggenschap vallen van de luchthavenbeheerder, noch van een gebruiker die meer dan 25 % van de op de luchthaven geregistreerde passagiers of vracht heeft vervoerd in de loop van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin die dienstverleners worden geselecteerd, noch van een entiteit die rechtsreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefent over of onder de zeggenschap valt van de luchthavenbeheerder of van een dergelijke gebruiker.
  § 2 Wanneer de dienstverleners van grondafhandelingsdiensten voor derden die geselecteerd werden overeenkomstig artikel 11 niet in staat zijn de afhandelingsdiensten te verlenen tijdens een bepaalde periode, is de luchthavenbeheerder gemachtigd om zelf of bij wijze van een door hem aangestelde derde, tijdens bovenvermelde periode en onverminderd de bepalingen van artikel 5 §§ 2 en 3, van artikel 6 en van artikel 11 [1 ...]1, grondafhandelingsdiensten voor derden [1 te]1 verrichten na het verkrijgen van een voorlopige of definitieve erkenning of na akkoord van de Directeur-generaal en volgens de voorwaarden door hem bepaald.
  § 3. Elke gebruiker van de luchthaven, ongeacht het deel van de luchthaven dat aan hem is toegewezen, dient voor elke categorie grondafhandelingsdiensten waarvoor de beperking geldt die hiervoor in artikel 5 §§ 2 of 3, in artikel 6 of in artikel 11, § 2 is opgenomen, de keuze te hebben tussen ten minste twee verleners van grondafhandelingsdiensten en dit onder de in paragraaf 1 en 2 en in artikelen 5 en 6 bepaalde voorwaarden.
  ----------
  (1)<KB 2016-11-21/05, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 08-12-2016>

  Zelfafhandeling

  Art. 8.§ 1. Het vrij verrichten van zelfafhandelingsdiensten is gewaarborgd behoudens de beperkingen voorzien in paragraaf 2.
  § 2. Voor de volgende categorieën afhandelingsdiensten :
  - bagageafhandeling;
  - platformafhandeling van [1 passagiersluchtvaartuigen]1;
  - platformafhandeling van [1 volvrachtluchtvaartuigen]1;
  - brandstof en olielevering;
  - vracht- en postafhandeling voor wat betreft de fysieke afhandeling van vracht en post tussen het luchthavengebouw en het [1 luchtvaartuig]1, zowel bij aankomst en vertrek als bij transitvluchten;
  - cateringstransport;
  kan de Minister evenwel zelfhandeling tot twee gebruikers reserveren, mits deze op basis van relevante, objectieve, transparante en niet-discriminerende criteria worden geselecteerd.
  § 3. In afwijking van de paragrafen 1 en 2, kan een gebruiker steeds zelf het vervoer van de bemanning tussen het luchtvaartuig en het luchthavengebouw uitoefenen.
  § 4. In afwijking van de paragrafen 1 en 2, kan een integrator steeds één of meer categorieën grondafhandelingsdiensten verzorgen voor zowel de aan hem toebehorende luchtvaartuigen, voor de luchtvaartuigen waarover hij door middel van een huurovereenkomst of een financieringshuurovereenkomst beschikt, voor de luchtvaartuigen opererend onder dezelfde internationale franchise als de luchtvaartuigen van derde maatschappijen die op andere wijze in het vervoersconcept van de integrator zijn geïntegreerd.
  § 5. Wanneer de dienstverleners van grondafhandelingsdiensten voor derden, die geselecteerd werden overeenkomstig artikel 11, niet in staat zijn de grondafhandelingsdiensten te verlenen tijdens een bepaalde periode mag, tijdens die periode en onverminderd de bepalingen van paragraaf 2, een gebruiker vrij zelfafhandelingsdiensten uitoefenen, mits het verkrijgen van een voorlopige of definitieve erkenning of na akkoord van de Directeur-generaal en volgens de voorwaarden door hem bepaald.
  ----------
  (1)<KB 2016-11-21/05, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 08-12-2016>

  Gecentraliseerde infrastructuurvoorzieningen

  Art. 9.[1 § 1. In afwijking van de artikelen 5, 6, 7 en 8 kan aan de luchthavenbeheerder het beheer voorbehouden worden van de gecentraliseerde infrastructuurvoorzieningen die bestemd zijn voor het verlenen van grondafhandelingsdiensten en die wegens hun complexiteit, kosten of gevolgen voor het milieu, niet kunnen worden verdeeld of opgesplitst, zoals de systemen voor het sorteren van bagage en de hieraan gekoppelde faciliteiten, ijzelbestrijding, waterzuivering of brandstofdistributie met inbegrip van brandstofopslag, bussen voor vervoer van passagiers tussen het luchtvaartuig en het luchthavengebouw gebruikt als alternatief voor inschepingsbruggen. De luchthavenbeheerder kan het gebruik van deze infrastructuurvoorzieningen door de verleners van grondafhandelingsdiensten en door de gebruikers die voor zelfafhandeling zorgen, verplicht stellen.
   § 2. De luchthavenbeheerder is gemachtigd om de bussen bedoeld in § 1 zelf of bij wijze van een door hem aangestelde derde, in gebruik te nemen.
   In dit geval wordt het vervoer van passagiers tussen het luchtvaartuig en het luchthavengebouw uitgesloten van de categorie platformafhandeling van passagiersluchtvaartuigen.
   § 3. De infrastructuur gebruikt voor de ontvangst van de VIP zoals gedefinieerd in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal wordt uitgebaat door de luchthavenbeheerder.
   Het vervoer van de passagiers die gebruik maken van de infrastructuur bedoeld in het eerste lid tussen het luchtvaartuig en het luchthavengebouw, is uitgesloten van de categorie platformafhandeling van passagiersluchtvaartuigen.
   § 4. Deze infrastructuurvoorzieningen worden op transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze beheerd en zodanig dat dit beheer geen belemmering vormt voor de toegang, binnen de voor de toepassing van dit besluit gestelde grenzen, van de verleners van grondafhandelingsdiensten en de gebruikers die voor zelfafhandeling zorgen.
   § 5. Voor de gecentraliseerde infrastructuur-voorzieningen welke door de luchthavenbeheerder uitgebaat worden, legt deze een vernieuwings- en onderhoudsprogramma ter goedkeuring voor aan de Directeur-generaal.
   Het Directoraat-generaal Luchtvaart voert de audits en controles uit met betrekking tot dit programma volgens de nadere regels die door de Directeur-generaal worden bepaald.]1

  ----------
  (1)<KB 2016-11-21/05, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 08-12-2016>

  Afwijkingen

  Art. 10. § 1. Wanneer het op de luchthaven door specifieke belemmeringen wat de beschikbare ruimte of capaciteit betreft, met name wegens overconcentratie en de bezettingsgraad van de oppervlakte, onmogelijk is de markt van de afhandelingsdiensten en/of de uitoefening van zelfafhandeling open te stellen tot het door dit besluit voorgeschreven niveau, kan de Minister besluiten :
  a) het aantal dienstverleners voor een of meer andere categorieën grondafhandelingsdiensten dan die welke in artikel 5, paragrafen 2, 3 en in artikel 6 worden bedoeld, op een luchthaven in zijn totaliteit of een deel ervan te beperken; in dat geval gelden de bepalingen van artikel 5, paragrafen 2 en 3, van artikel 6 en van artikel 7, § 1;
  b) een of meer van de in artikel 5, paragrafen 2 en 3 en in artikel 6, bedoelde categorieën grondafhandelingsdiensten voor één dienstverlener te reserveren op voorwaarde dat deze op basis van relevante, objectieve, transparante en niet-discriminerende criteria worden gekozen;
  c) voor andere categorieën dan bedoeld in artikel 8 paragrafen 2 en 3, zelfafhandeling voor een beperkt aantal gebruikers te reserveren, mits deze op basis van relevante, objectieve, transparante en niet-discriminerende criteria worden gekozen;
  d) zelfhandeling voor de in artikel 8, paragrafen 2 en 3, bedoelde categorieën grondafhandelingsdiensten te verbieden of tot één gebruiker te beperken.
  § 2. Ieder uit hoofde van paragraaf 1 genomen afwijkingsbeslissing :
  a) vermeldt de categorie(ën) diensten waarvoor een afwijking wordt toegestaan en de specifieke belemmeringen wat de beschikbare ruimte of capaciteit betreft die de afwijking rechtvaardigen;
  b) gaat vergezeld van een plan van passende maatregelen dat erop gericht is deze belemmeringen weg te nemen.
  Voorts mag de afwijking :
  i) niet onnodig afbreuk doen aan de doelstellingen van dit besluit;
  ii) niet leiden tot concurrentieverstoringen tussen dienstverleners en/of gebruikers die zelfafhandeling verrichten;
  iii) geen grotere omvang hebben dan noodzakelijk;
  c) de Minister stelt de Europese Commissie ten minste drie maanden voordat een afwijking die hij op grond van § 1 toekent van kracht wordt, van die afwijking en van de redenen welke die afwijking rechtvaardigen, in kennis.
  § 3. De door de Minister op grond van paragraaf 1 toegekende afwijkingen mogen niet langer dan drie jaar gelden, behalve de afwijkingen die krachtens paragraaf 1, b), zijn verleend. Uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van dat tijdvak moet de Minister over elk verzoek om afwijking een nieuw besluit nemen waarvoor eveneens de in dit artikel vermelde procedure geldt.
  De op grond van paragraaf 1, b), toegekende afwijkingen mogen niet langer dan twee jaar gelden. Op basis van het bepaalde in paragraaf 1 kan de Minister evenwel de Commissie verzoeken om deze periode met nog eenmaal twee jaar te verlengen.

  Selectie van dienstverleners

  Art. 11.§ 1. De luchthavenbeheerder legt de Directeur-generaal ter goedkeuring een voorstel voor, overeenkomstig de beginselen voorzien in artikel 11 van de Richtlijn 96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996, betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap en de beginselen zoals ze verder in huidig artikel zijn bepaald, dat de nodige maatregelen bevat voor het organiseren van een selectieprocedure voor dienstverleners waaraan toestemming wordt verleend om op de luchthaven grondafhandelingsdiensten te verrichten, wanneer hun aantal in de in artikel 5, §§ 2 of 3, in artikel 6, of in artikel 8 bedoelde gevallen wordt beperkt.
  Bij ontstentenis van een beslissing binnen een termijn van 30 dagen volgend op de ontvangst van het voorstel, wordt dit geacht te zijn goedgekeurd.
  Bij de selectieprocedure dienen de volgende beginselen te worden nageleefd :
  a) de taakomschrijving of de technische specificaties worden door de luchthavenbeheerder na voorafgaande raadpleging van het gebruikerscomité opgesteld. [1 Onder meer]1 de volgende relevante, objectieve, transparante en niet-discriminerende selectiecriteria moeten in deze taakomschrijving of in deze technische specificaties voorzien zijn :
  - een kwaliteitsysteem en veiligheidbeheerssysteem;
  - waarborgen op het vlak van eerbied voor de verplichtingen in het domein van de veiligheid, de beveiliging en het milieu;
  - economische en financiële waarborgen;
  - het gebruikte personeel, de opleiding van het personeel en gebruikte materiaal;
  - de sociale politiek en waarborgen inzake sociale wetgeving met inbegrip van de collectieve arbeidsovereenkomsten op het gebied van het behoud van de rechten van de werknemers ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en van de regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement en van de afspraken, collectieve arbeidsovereenkomsten van de bevoegde paritaire comités waaronder de grondafhandelingsdiensten op de luchthaven Brussel-Nationaal ressorteren;
  - waarborgen om hun materieel ten dienste te stellen van de gebruikers en/of de luchthavenbeheerder wanneer ze zelf niet in staat zijn om de overeengekomen grondafhandelingsdiensten te leveren volgens de voorwaarden vastgelegd in de taakomschrijving
  b) er moet worden aanbesteed, welke aanbesteding in het Publikatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt en waarop iedere geïnteresseerde dienstverlener mag inschrijven;
  c) de dienstverleners worden gekozen :
  i) door de luchthavenbeheerder, na overleg met het gebruikerscomité waarbij noch ondernemingen die kandidaat zijn [1 om als dienstverlener te worden aangeduid]1 noch zelfafhandelende gebruikers aanwezig mogen zijn, indien de luchthavenbeheerder :
  - geen soortgelijke grondafhandelingsdiensten verleent;
  - rechtstreeks noch onrechtstreeks zeggenschap heeft over een onderneming die dergelijke diensten verleent, en;
  - geen enkel belang in een dergelijke onderneming heeft;
  ii) door het Directoraat-generaal Luchtvaart, na overleg met het gebruikerscomité, en met de luchthavenbeheerder in de overige gevallen
  d) de dienstverleners worden geselecteerd voor maximaal zeven jaar;
  e) [1 in de volgende gevallen wordt overgegaan tot de vervanging van een dienstverlener:
   (i) wanneer een dienstverlener zijn activiteit staakt voor het verstrijken van de periode waarvoor hij is geselecteerd;
   (ii) wanneer het handelsfonds van een geselecteerde dienstverlener voor het verstrijken van de periode waarvoor hij is geselecteerd overgenomen of gecontroleerd wordt door een andere geselecteerde dienstverlener;
   (iii) wanneer de voorlopige of definitieve erkenning van een geselecteerde verlener van grondafhandelingsdiensten, voor het verstrijken van de periode waarvoor hij is geselecteerd, overeenkomstig artikel 14, § 3 wordt geweigerd of ingetrokken.
   De vervanging gebeurt voor het resterend gedeelte van de periode waarvoor de te vervangen dienstverlener werd geselecteerd. Indien binnen een periode van 3 jaar volgend op de bekendmaking van de aanbesteding in het Publicatieblad van de Europese Unie tot vervanging moet worden overgegaan, wordt een cascadesysteem toegepast in functie van de uitkomst van de gevoerde selectieprocedure. Aldus wordt als nieuwe dienstverlener aangeduid, de inschrijver die, na de geslaagden, in nuttige orde geplaatst stond in de rangschikking van de gevoerde selectieprocedure. In geval van niet-aanvaarding door deze dienstverlener, gebeurt de aanduiding van de eerstvolgend gerangschikte inschrijver die dit aanvaardt.
   Wanneer overeenkomstig het cascadesysteem geen nieuwe dienstverlener kan worden aangeduid of wanneer de vervanging na een dergelijke periode van drie jaar moet gebeuren, wordt op grond van een nieuwe selectieprocedure tot vervanging overgegaan indien het aantal dienstverleners minder dan 2 bedraagt. Indien het aantal dienstverleners echter niet minder dan 2 bedraagt, wordt er geen nieuwe selectieprocedure georganiseerd.]1
  f) [1 ...]1.
  g) [1 ...]1.
  § 2. Wanneer het aantal dienstverleners op grond van artikel 5, §§ 2 of § 3, van artikel 6, of van artikel 10 wordt beperkt, kan de luchthavenbeheerder zelf grondafhandelingsdiensten verlenen, zonder dat hij aan de in lid 1 vastgestelde selectieprocedure wordt onderworpen. De beheerder mag een dienstverlenende onderneming, zonder deze aan die procedure te onderwerpen, toestemming geven om op de desbetreffende luchthaven grondafhandelingsdiensten te verlenen :
  - indien hij rechtstreeks of indirect zeggenschap over deze onderneming heeft;
  of
  - indien deze onderneming rechtstreeks of indirect zeggenschap over de beheerder heeft.
  § 3. De luchthavenbeheerder stelt het gebruikerscomité en het Directoraat-generaal Luchtvaart in kennis van de overeenkomstig dit artikel genomen besluiten.
  ----------
  (1)<KB 2016-11-21/05, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 08-12-2016>

  Overleg

  Art. 12.Er wordt een procedure van verplicht overleg over de toepassing van [1 dit besluit]1 ingesteld tussen de luchthavenbeheerder, het gebruikerscomité en de dienstverlenende ondernemingen. Dit overleg heeft met name betrekking op de prijzen van de diensten waarvoor ter toepassing van artikel 10, een afwijking is toegekend, op de organisatie van de levering hiervan en over de kwaliteitsindicatoren. Dit overleg waarbij een vertegenwoordiger van het Directoraat-generaal Luchtvaart wordt uitgenodigd, dient ten minste eenmaal per jaar plaats te vinden
  ----------
  (1)<KB 2014-11-23/02, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Essentieel materieel

  Art. 13. Voor het materieel essentieel voor de verlening van grondafhandelingsdiensten, legt de betrokken verlener van grondafhandelingsdiensten een onderhoudsprogramma ter goedkeuring voor aan de Directeur-generaal.
  Het Directoraat-generaal Luchtvaart voert de audits en controles uit met betrekking tot dit programma volgens de nadere regels die door de Directeur-generaal worden bepaald.

  Erkenning

  Art. 14.§ 1. [1 Twaalf maanden]1 na de inwerkingtreding van het ministerieel besluit bedoeld in paragraaf 2 wordt de verlening van grondafhandelingsdiensten door een dienstverlener en de zelfafhandeling op de luchthaven onderworpen aan het bezitten van een voorlopige of definitieve erkenning uitgereikt door het Directoraat-generaal Luchtvaart.
  § 2. De criteria en de procedure voor het verkrijgen van deze erkenning, worden bepaald bij ministerieel besluit en hebben betrekking op volgende punten :
  - financiële situatie van de onderneming;
  - nodige verzekeringen met voldoende dekking;
  - veiligheid en beveiliging van installaties, luchtvaartuigen, uitrusting en/of personen;
  - vorming van het personeel;
  - bescherming van het milieu;
  - eerbied voor de vigerende sociale wetgeving;
  - systeem van rapportering van [1 ...]1 incidenten;
  - het gebruikte kwaliteits- en veiligheidsbeheersysteem.
  Ten aanzien van deze criteria dienen de volgende beginselen in acht te worden genomen :
  a) zij dienen op niet-discriminerende wijze op de verschillende dienstverleners en gebruikers te worden toegepast;
  b) zij dienen verband te houden met het nagestreefde doel;
  c) zij mogen niet leiden tot feitelijke vermindering van de toegang tot de markt of zelfafhandeling tot een lager niveau dan in dit besluit bepaald.
  Deze criteria worden openbaar gemaakt en de dienstverlener of zelfafhandelende gebruiker wordt van tevoren van de procedure voor het verlenen van erkenning in kennis gesteld.
  § 3. De erkenning mag slechts worden geweigerd, geschorst of ingetrokken, indien de verlener van grondafhandelingsdiensten of de zelfafhandelende gebruiker om redenen die hem zijn aan te rekenen, duidelijk niet voldoet aan de criteria vermeld in paragraaf 2.
  De redenen voor weigering, schorsing of intrekking worden aan de betrokken dienstverlener of de betrokken gebruiker en aan de beheerder ter kennis gebracht.
  § 4. De voorwaarden qua keuring, onderhoud en periodieke inspectie, voor het rollend materiaal gebruikt voor grondafhandelingsdiensten, worden bepaald door de minister.
  [1 § 5. Het Directoraat-generaal Luchtvaart voert de audits en controles uit met betrekking tot de erkenning volgens de nadere regels die door de Minister of de Directeur-generaal worden bepaald.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-11-23/02, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Gedragsregels

  Art. 15. De Directeur-generaal kan, na advies van de luchthavenbeheerder :
  1° verbieden dat een dienstverlener zijn activiteiten uitoefent of dat een gebruiker voor zelfafhandeling zorgt, indien de betrokken dienstverlener of gebruiker de gedragsregels die hij hem heeft opgelegd om het goed functioneren van de luchthaven te waarborgen, niet naleeft.
  Ten aanzien van deze regels dienen de volgende beginselen in acht te worden genomen :
  a) zij dienen op niet-discriminerende wijze op de verschillende dienstverleners en gebruikers te worden toegepast;
  b) zij dienen verband te houden met het nagestreefde doel;
  c) zij mogen niet leiden tot feitelijke vermindering van de toegang tot de markt of zelfafhandeling tot een lager niveau dan in dit besluit bepaald;
  2° behalve ingeval van een erkend sociaal conflict, de dienstverleners die afhandelingsdiensten op de luchthaven verrichten, verplichten om op billijke en niet-discriminerende wijze deel te nemen aan de vervulling van de verplichtingen tot het verlenen van openbare diensten, met name wat de waarborging van de continuïteit van de diensten betreft.

  Toegang tot voorzieningen

  Art. 16. § 1. De toegang tot de luchthavenvoorzieningen is gegarandeerd voor de dienstverleners en de gebruikers die voor zelfafhandeling wensen te zorgen, voor zover deze toegang voor hen noodzakelijk is om hun activiteiten uit te oefenen. De voorwaarden ten aanzien van deze toegang dienen relevant, objectief, transparant en niet-discriminerend te zijn.
  § 2. De voor grondafhandelingsdiensten beschikbare ruimten op de luchthaven moeten worden verdeeld over de verschillende dienstverleners en de verschillende gebruikers die voor zelfhandeling zorgen, met inbegrip van de nieuwkomers, voor zover dit nodig is voor het uitoefenen van hun rechten en teneinde een daadwerkelijke en eerlijke concurrentie te bewerkstelligen op basis van relevante, objectieve, transparante en niet-discrimineerde regels en criteria.
  § 3. Wanneer voor de toegang tot de luchthavenvoorzieningen een vergoeding moet worden betaald, wordt deze vastgesteld op basis van relevante, objectieve, transparante en niet-discriminerende criteria.

  Veiligheid en beveiliging

  Art. 17. De bepalingen van dit besluit laten de specifieke wetgevingen op het gebied van openbare orde, veiligheid en beveiliging van de luchthavens onverlet.

  Wederkerigheid

  Art. 18. § 1. Onverminderd de internationale verbintenissen van de Gemeenschap, kan de Minister, wanneer blijkt dat een derde land ter zake van de toegang tot de markt voor grondafhandelingsdiensten en zelfafhandeling :
  a) de dienstverleners en de zelfafhandelende gebruikers uit de Gemeenschap niet rechtens of in feite een vergelijkbare behandeling toekent als die welke door de lidstaten aan dienstverleners en zelfafhandelende gebruikers uit dat derde land wordt geboden of
  b) niet rechtens of in feite aan de dienstverleners en zelfafhandelende gebruikers uit een lidstaat de nationale behandeling toekent of
  c) rechtens of in feite aan de dienstverleners of zelfafhandelende gebruikers uit andere derde landen een gunstiger behandeling verleent dan die welke het aan dienstverleners en zelfafhandelende gebruikers van een lidstaat biedt,
  de verplichtingen, voortvloeiend uit dit besluit, ten aanzien van de uit dat derde land afkomstige dienstverleners en gebruikers geheel of gedeeltelijk schorsen overeenkomstig het communautaire recht.
  § 2. De Minister brengt elke schorsing of intrekking van rechten of verplichtingen ter kennis van de Commissie.

  Slotbepalingen

  Art. 19.[1 De bepalingen van artikel 5, §§ 2 en 3, van artikel 6, van artikel 8, § 2, van artikelen 13 en 14 van dit besluit zijn niet van toepassing voor algemene luchtvaart, zakenluchtvaart en privé-charterluchtvaart.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-11-23/02, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Opheffing

  Art. 20. Het koninklijk besluit van 12 november 1998 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven Brussel-Nationaal, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 31 oktober 2001, wordt opgeheven.

  Inwerkingtreding

  Art. 21. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt met uitzondering van :
  1° artikel 8 §§ 3 en 4, dat in werking treedt op 1 november 2011;
  2° artikel 9 § 4 en artikel 13, die in werking treden 18 maanden na de inwerkingtreding van dit besluit.

  Uitvoering

  Art. 22. Onze Minister bevoegd voor de Luchtvaart is belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N.Lijst van grondafhandelingsdiensten.
  1. Administratieve grondafhandeling en supervisie omvat :
  1.1. vertegenwoordiging bij en contacten met de plaatselijke autoriteiten of enige andere persoon, het verrichten van betalingen voor rekening van de gebruiker en verstrekking van ruimten voor diens vertegenwoordigers;
  1.2. toezicht op de belading, berichten en telecommunicatie;
  1.3. verwerking, opslag, behandeling en administratie van de vracht;
  1.4. elke andere supervisiedienst voor, gedurende of na de vlucht en elke andere door de gebruiker gevraagde administratieve dienst.
  2. Passagiersafhandeling omvat elke vorm van assistentie van passagiers bij vertrek, bij aankomst, op doorreis, bij het overstappen binnen of buiten de luchthaven, met name bij de controle van de tickets en de reisdocumenten, de registratie van bagage en het vervoer hiervan tot aan de sorteersystemen.
  3. De bagageafhandeling omvat de behandeling van bagage in de sorteerruimte, het sorteren hiervan, het voorbereiden voor vertrek, het laden op en uitladen uit de systemen die bestemd zijn om deze van het [1 luchtvaartuig]1 naar de sorteerruimte te brengen en omgekeerd en het vervoer van bagage van de sorteerruimte tot in de distributieruimte.
  4. Vracht- en postafhandeling omvat :
  4.1. voor vracht, zowel bij uitvoer als bij invoer of bij transit, de fysieke behandeling van de vracht, de behandeling van de bijbehorende documenten, de douaneformaliteiten en elke tussen partijen overeengekomen of door de omstandigheden vereiste conservatoire maatregel,
  4.2. voor post, zowel bij aankomst als bij vertrek, de fysieke behandeling van de post, de behandeling van de bijbehorende documenten en alle tussen partijen overeengekomen of door de omstandigheden vereiste conservatoire maatregelen.
  4.3. voor vracht en post : de fysieke afhandeling tussen het [1 luchtvaartuig]1 en het afhandelingsgebouw, zowel bij aankomst en vertrek als bij transitvluchten.
  5. Platformafhandeling bestaat enerzijds voor [1 passagiersluchtvaartuigen]1 en anderzijds voor [1 volvrachtluchtvaartuigen]1 en omvat respectievelijk :
  5.1. het geleiden op de grond van het [1 luchtvaartuig]1 bij aankomst en bij vertrek (*);
  5.2. assistentie bij het parkeren van het [1 luchtvaartuig]1 en het verstrekken van de benodigde middelen (*);
  5.3. de verbindingen tussen het [1 luchtvaartuig]1 en de dienstverlener op het platform (*);
  5.4. het beladen en lossen van het [1 luchtvaartuig]1, met inbegrip van het verstrekken en inzetten van de benodigde middelen alsmede het vervoer van bemanning en passagiers tussen het [1 luchtvaartuig]1 en het luchthavengebouw, alsmede het vervoer van bagage tussen het [1 luchtvaartuig]1 en het luchthavengebouw;
  5.5. assistentie bij het taxiën van het [1 luchtvaartuig]1 en verstrekking van de hiervoor benodigde middelen;
  5.6. verplaatsing van het [1 luchtvaartuig]1 zowel bij aankomst als bij vertrek, de levering en de toepassing van de benodigde middelen;
  * Voor zover deze diensten niet door de luchtverkeersleiding worden verzorgd.
  6. [1 luchtvaartuigservicing]1 omvat :
  6.1. het schoonmaken van de buitenkant en de binnenkant van het [1 luchtvaartuig]1, toilet- en waterservice;
  6.2. de klimaatregeling en de verwarming van de cabine, de verwijdering van sneeuw en ijs op het [1 luchtvaartuig]1, het ijsvrij maken van het [1 luchtvaartuig]1;
  6.3. de inrichting van de cabine met behulp van cabine-uitrusting en de opslag van die uitrusting.
  7. Brandstof- en olielevering omvat :
  7.1. het organiseren en uitvoeren van het vol- en bijtanken van brandstof, het toezicht op de kwaliteit en kwantiteit van de leveringen;
  7.2. het voltanken met olie en andere vloeistoffen.
  8. Lijnonderhoud omvat :
  8.1. regelmatige handelingen vóór de vlucht;
  8.2. specifieke door de gebruiker verlangde handelingen;
  8.3. de levering en het beheer van het benodigde onderhoudsmaterieel en de reserveonderdelen;
  8.4. het aanvragen of reserveren van een plaats waar het [1 luchtvaartuig]1 kan worden geparkeerd en/of een hangar om het onderhoud te verrichten.
  9. Vluchtafhandeling en administratie van cabinepersoneel omvat :
  9.1. de voorbereiding van de vlucht op de luchthaven waarvan het [1 luchtvaartuig]1 vertrekt of op enige andere plaats;
  9.2. vluchtafhandeling, indien nodig met inbegrip van verandering van de vluchtroute;
  9.3. afhandeling na de vlucht;
  9.4. administratie van de bemanning.
  10. Grondtransportafhandeling omvat :
  10.1. het organiseren en uitvoeren van het vervoer van passagiers, bemanning, bagage, vracht en post tussen verschillende stationsgebouwen op dezelfde luchthaven, maar met uitzondering van enig transport tussen het [1 luchtvaartuig]1 en enig ander punt binnen dezelfde luchthaven;
  10.2. elk speciaal vervoer waarom door de gebruiker wordt verzocht.
  11. Catering omvat :
  11.1. de contacten met de leveranciers en de administratieve verwerking;
  11.2. het opslaan van voedsel, dranken en de voor het bereiden hiervan benodigde hulpmiddelen;
  11.3. het schoonmaken van het toebehoren;
  11.4. het voorbereiden en leveren van het materieel en de voedingsmiddelen.
  12. Cateringtransport omvat :
  het vervoer, het inladen in en het uitladen uit het [1 luchtvaartuig]1 van voedsel en dranken.
  
  ----------
  (1)<KB 2016-11-21/05, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 08-12-2016>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Nice, 6 november 2010.
ALBERT
Van Koningswege :
De Eerste Minister,
Y. LETERME
De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
E. SCHOUPPE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, op artikel 5 gewijzigd bij artikel 18 van de programmawet van 2 januari 2001;
   Gelet op het koninklijk besluit van 12 november 1998 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven Brussel-Nationaal;
   Gelet op advies nr. 48.288/4 van de Raad van State, gegeven op 9 juni 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
   Op de voordracht van de Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Mobiliteit,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2011014029
PUBLICATIE :
2011-03-08
bladzijde : 15438

ErratumWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-11-2016 GEPUBL. OP 28-11-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 5; 6; 7; 9; 11; 8; N)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 23-11-2014 GEPUBL. OP 10-12-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 5; 12; 14; 19)

 • Verslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
     VERSLAG AAN DE KONING
     Sire,
     Het ontwerp van koninklijk besluit dat we U ter handtekening voorleggen, regelt de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven Brussel-Nationaal. Het ontwerp is een omzetting van de Richtlijn 96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap. Het voorliggende ontwerp van koninklijk besluit vervangt het koninklijk besluit van 12 november 1998 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsdiensten op de luchthaven Brussel-Nationaal.
     Artikel 6, § 1, X, 7° van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen stelt dat de Gewesten bevoegd zijn voor :
     " De uitrusting en de uitbating van de luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-Nationaal ".
     Uit bovenstaande blijkt dat de federale overheid de volle bevoegdheid heeft over de uitbating van de luchthaven van Brussel-Nationaal. Het is dan ook de taak van de federale overheid om, in het kader van de bevoegdheid tot het exploiteren van de luchthaven Brussel-Nationaal, te zorgen voor de omzetting van de richtlijn 96/67/EG betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven van Brussel-Nationaal.
     De gewestelijke Regeringen staan in voor de omzetting van de Europese Richtlijn 96/67/EG voor wat betreft de toepassing op de regionale luchthavens waarvoor de gewesten de volle bevoegdheid hebben inzake uitbating.
     Het koninklijk besluit regelt de voorwaarden waaronder aan de verleners van grondafhandelingsdiensten toegang wordt verleend tot de markt van de grondafhandelingsdiensten op de luchthaven Brussel-Nationaal. Er zijn drie grote blokken : de grondafhandelingsdiensten ten behoeve van derden; het vrij verrichten van zelfafhandelingsdiensten en de dienstverlening via gecentraliseerde infrastructuurvoorzieningen.
     In het ontwerp van koninklijk besluit legt de overheid ook de maatregelen vast voor het organiseren van een selectieprocedure voor dienstverleners van grondafhandelingdiensten.
     Bovenop de omzetting van de Europese richtlijn wensen we door een systeem van erkenning, keuring, periodiek onderhoud en inspectie de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en de nodige preventiemaatregelen in te bouwen om het aantal ongevallen te wijten aan gebrekkig materieel ernstig te beperken.
     Bespreking van de tekst :
     Artikel 1 bepaalt het toepassingsgebied. Het toepassingsgebied is de luchthaven Brussel-Nationaal.
     Artikel 2 bevat de definities. Er worden, in vergelijking met het koninklijk besluit van 12 november 1998 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsdiensten op de luchthaven Brussel-Nationaal, definities toegevoegd voor de algemene luchtvaart, de integrator, de deur tot deur' dienst, het rollend materieel en volvrachtluchtvaartuig, het Directoraat-generaal Luchtvaart, Directeur-generaal. Deze definities zullen bijdragen tot het vermijden van onnodige herhalingen van titels of instanties, een correcte interpretatie van de tekst van het besluit met betrekking tot de erkenning en een toepassing van de Europese richtlijn aan de nieuwe evoluties in de luchtvaart.
     Bovendien werd voor de definitie van gebruiker van de luchthaven verduidelijkt dat het gaat om de luchthaven Brussel-Nationaal. Op die manier werd tegemoet gekomen aan de opmerking van de Raad van State in het advies 48.288/4.
     De introductie van het integrator concept laat deze toe om grondafhandelingsdiensten te verichten voor post of vracht die het voorwerp uitmaakt van de " deur tot deur " dienst.
     Artikel 3 dat de scheiding van de activiteiten behandelt werd in vergelijking met het koninklijk besluit van 12 november 1998 niet gewijzigd behalve een aanpassing van de term grondafhandeling naar grondafhandelingsdiensten in de Nederlandse tekst en in de Franse tekst werd de suggestie van de Raad van State in de tekst overgenomen.
     Artikel 4 behandelt de oprichting en de rol van het gebruikerscomité. De tekst van het koninklijk besluit van 12 november 1998 werd aangevuld met een derde paragraaf waardoor het Directoraat-generaal Luchtvaart als waarnemer wordt uitgenodigd op elke vergadering. Die aanpassing zal het Directoraat generaal versterken in de uitoefening van haar toezichtstaak.
     Artikel 5 voorziet in de reglementering van de grondafhandelingsdiensten ten behoeve van derden. De categorieën waarvoor het aantal toegestane dienstverleners wordt beperkt tot twee wordt in twee paragrafen opgedeeld.
     Paragraaf 2 betreft brandstof en olielevering.
     Paragraaf 3 maakt in tegenstelling tot het koninklijk besluit van 12 november 1998 een opsplitsing tussen afhandeling van vliegtuigen die passagiers vervoeren en vliegtuigen die vracht vervoeren.
     Er is immers een grote vraag van de vliegtuigmaatschappijen die actief zijn in de cargovluchten om te kunnen beschikken over een meer gespecialiseerde afhandeling van hun activiteit.
     Artikel 6 bereidt een verdere liberalisering voor de toekomst voor.
     Indien op het ogenblik van de bekendmaking van de aanbesteding in het publicatieblad van de EU in de twee voorafgaande jaren het gemiddeld aantal passagiers substantieel verhoogd is, wordt voorzien in een bijkomende dienstverlener voor afhandeling van passagiersvluchten en dat is ook het geval bij een substantiële volumeverhoging van de cargo tonnage voor de afhandeling van cargovluchten.
     Artikel 7. § 1, die artikel 6.3, eerste lid van de Europese richtlijn omzet, wordt behouden.
     Sedert de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 12 november 1998, hebben we een aantal gevallen gekend waarbij de dienstverleners voor derden, welke op grond van de procedure voorzien in het koninklijk besluit waren geselecteerd, toch niet in staat waren om tijdelijk en voor een bepaalde periode, de afhandelingsdiensten te verlenen. Om de dienstverlening aan de gebruikers van de luchthaven en aan de passagiers zoveel als mogelijk te garanderen machtigt artikel 7, § 2, de luchthavenbeheerder om zelf of bij wijze van een door hem aangestelde derde grondafhandelingsdiensten te verlenen tijdens de periode waarop de dienstverleners voor derden, de afhandelingsdiensten tijdelijk niet kunnen verlenen.
     De dienstverlening door de luchthavenbeheerder of een door hem aangestelde derde is bijkomend onderworpen aan het verkrijgen van ofwel een voorlopige of definitieve erkenning ofwel het akkoord van de Directeur-generaal. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de opmerking van de Raad van State terzake.
     In artikel 7, § 3, wordt het principe bevestigd dat elke luchthavengebruiker, ongeacht het deel van de luchthaven dat aan hem is toegewezen, voor elke categorie grondafhandelingsdiensten waarvoor een beperking van het aantal verleners geldt, de keuze gegarandeerd wordt tussen minstens twee verleners. Op die manier wordt tegemoet gekomen aan de opmerking die de Raad van State hierover formuleerde in haar advies.
     Artikel 8 voorziet in de reglementering betreffende de zelfafhandeling. De tekst van de eerste paragraaf van het koninklijk besluit van 12 november 1998 is behouden. In de tweede paragraaf werd, naar analogie met grondafhandelingsdiensten voor derden, de opsplitsing van de platformafhandeling voor passagiersvliegtuigen en volvrachtluchtvaartuigen, op dezelfde wijze doorgevoerd. Bovendien werd, zoals opgemerkt door de Raad van State, de bevoegdheid om het aantal gebruikers dat zelfafhandeling mag verrichten expliciet toegewezen aan de Minister en niet meer aan de luchthavenbeheerder. Bij zelfafhandelingsdiensten wordt het mogelijk om zelf het vervoer van de bemanning tussen het luchtvaartuig en het luchthavengebouw uit te voeren. Daartoe is een nieuwe paragraaf drie ingevoegd. Een tweede aanpassing aan de gewijzigde marktomstandigheden wordt gerealiseerd door een nieuwe paragraaf 4 te voorzien die zelfafhandeling toestaat voor integrators.
     De definiëring van integrators is voorzien in artikel 2, 8°.
     Naar analogie met de regeling voor grondafhandelingsdiensten voor derden, werd een paragraaf 5 ingevoegd die het een gebruiker van de luchthaven toestaat om, tijdens de periode dat de dienstverleners van grondafhandelingsdiensten voor derden niet in staat zijn om de grondafhandelingsdiensten te verlenen, vrij zelfafhandelingsdiensten uit te oefenen. De procedure daartoe is identiek als die voor de luchthavenbeheerder of een door hem aangewezen derde.
     Artikel 9 voorziet in de reglementering betreffende de gecentraliseerde infrastructuurvoorzieningen.
     Paragraaf 1 van artikel 9 wordt aangepast aan de opmerking van de Raad van State dat de federale overheid bevoegd is om het beheer van gecentraliseerde infrastructuurvoorzieningen voor te behouden. Om conformiteit te hebben met artikel 8, § 3, worden in de niet limitatieve opsomming van artikel 9, § 1, ook de bussen voor vervoer van passagiers tussen het vliegtuig en het luchthavengebouw opgenomen welke worden gebruikt bij ontstentenis van inschepingsbruggen en wordt verduidelijkt dat de brandstofdistributie ook de brandstofopslag omvat.
     Omdat de bussen voor vervoer van passagiers tussen het vliegtuig en het luchthavengebouw als gecentraliseerde infrastructuur zijn opgenomen, wordt in een tweede paragraaf de verwerving ervan door de luchthavenbeheerder binnen een periode van 5 jaar volgend op de inwerkingtreding van het besluit mogelijk gemaakt.
     De derde paragraaf wordt niet gewijzigd.
     Er wordt een vierde paragraaf toegevoegd waarbij de luchthavenbeheerder wordt verplicht om een vernieuwings- en onderhoudsprogramma voor de gecentraliseerde infrastructuur ter goedkeuring voor te leggen aan het Directoraat-generaal Luchtvaart. De inspectie of auditering kan gedaan worden door het Directoraat-generaal Luchtvaart zelf ofwel door een derde in naam van het Directoraat-generaal Luchtvaart.
     In artikel 10, paragraaf 2 b), ii) wordt in de Franse tekst het woord 'dispositions' vervangen door het woord 'distorsions'.
     Artikel 11 behandelt de selectie van de dienstverleners. De Europese Richtlijn stelt in artikel 11.1 dat de (federale) overheid bevoegd is om de nodige maatregelen te nemen voor het organiseren van een selectieprocedure voor dienstverleners waaraan toestemming wordt gegeven om op een luchthaven grondafhandelingsdiensten te verrichten. Artikel 11.1. stelt niet dat de (federale) overheid die selectieprocedure zelf zou moeten organiseren. Er wordt aan de richtlijn tegemoet gekomen door de federale overheid de voorwaarden te laten vaststellen waaraan de selectieprocedure moet voldoen. Daarom behoudt paragraaf 1 van artikel 11 dat de luchthavenbeheerder de selectieprocedure uitvoert en organiseert maar wordt verduidelijkt dat de luchthavenbeheerder een voorstel ter goedkeuring voorlegt aan de Directeur-generaal, overeenkomstig met de beginselen voorzien in artikel 11 van de Richtlijn 96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996, betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap en de beginselen zoals ze verder in huidig artikel zijn bepaald, dat de nodige maatregelen bevat voor het organiseren van een selectieprocedure voor dienstverleners waaraan toestemming wordt verleend om op de luchthaven grondafhandelingsdiensten te verrichten, wanneer hun aantal in de in artikelen 5, 6 of in artikel 12 bedoelde gevallen wordt beperkt.
     Bij ontstentenis van een beslissing binnen een termijn van 30 dagen volgend op de ontvangst van het voorstel, wordt dit geacht te zijn goedgekeurd.
     Door de maatregelen voor het organiseren van de selectieprocedure te onderwerpen aan de goedkeuring van de Directeur-generaal wordt ook voldaan aan de opmerking van de Raad van State betreffende de taakomschrijving of de technische specificaties. Temeer dat in vergelijking met het koninklijk besluit van 12 november 1998 nu een hele reeks selectiecriteria uitdrukkelijk zijn opgenomen in het ontwerp van koninklijk besluit zelf. In punt a) werd de actuele benaming van het Publikatieblad van de Europese Unie aangepast om te voldoen aan de opmerking van de Raad van State terzake. In een derde paragraaf maakt een nieuwe redactie de tekst duidelijker en wordt ook het Directoraat-generaal Luchtvaart geïdentificeerd als de bevoegde overheid.
     Punt e) verduidelijkt dat wanneer een dienstverlener vóór het einde van de periode waarvoor hij werd uitgekozen zijn activiteiten stopzet er een vervanger wordt gezocht op basis van dezelfde procedure. De optie voor de afstand van rechten werd weggelaten om te beantwoorden aan de opmerking van de Raad van State.
     In de eerste paragraaf werden ook nog een punt f) en g) toegevoegd die respectievelijk de procedure regelen ingeval van overname van het handelsfonds van een geselecteerde dienstverlener en ingeval een geselecteerde dienstverlener geen aanvraag tot erkenning krijgt. In dat laatste geval wordt de luchthavenbeheerder hiervan in kennis gesteld en wordt het contract van rechtswege beëindigd zonder recht op schadeloosstelling en wordt overgegaan tot een nieuwe selectie voor het resterende deel van de selectieperiode.
     Door paragraaf 3 van artikel 11 wordt het Directoraat-generaal Luchtvaart bestemmeling van de kennisgeving van de besluiten die de luchthavenbeheerder op grond van artikel 11 neemt.
     In artikel 12 wordt toegevoegd dat een vertegenwoordiger van het Directoraat-generaal Luchtvaart wordt uitgenodigd voor het verplicht overleg.
     Artikel 13 voorziet de verplichting voor de verlener van grondafhandelingsdiensten om een onderhoudsprogramma te laten goedkeuren door het Directoraat-generaal Luchtvaart voor het materieel essentieel voor de verlening van grondafhandelingsdiensten voorafgaand aan de ingebruikname.
     Voorbeelden van dergelijk materieel zijn schaarliften, bagagebanden, tractoren en rollend materieel voor het vervoer van bagage en vracht, stroomgeneratoren, tractoren voor het verplaatsen van vliegtuigen, opslag- en trieersystemen voor vracht.
     Dit onderhoudsprogramma kan door of namens het Directoraat-generaal Luchtvaart worden geauditeerd of geïnspecteerd. Die regeling is gelijkaardig met die voor materieel van gecentraliseerde infrastructuur.
     Artikel 14 regelt de erkenning van de verleners van grondafhandelingsdiensten. Een eerste paragraaf voert de voorwaarde in van het bezit van een erkenning voor de activiteit van een dienstverlener die grondafhandelingdiensten levert of een gebruiker die aan zelfafhandeling doet op de luchthaven en dit 6 maanden na de inwerkingtreding van een besluit van de minister terzake. De voorlopige of definitieve erkenning wordt uitgereikt door het Directoraat-generaal Luchtvaart.
     Paragraaf 2 bepaalt de criteria en de procedure voor het verkrijgen van die erkenning.
     Paragraaf 3 voorziet in welke gevallen een erkenning kan worden geweigerd, opgeschort of ingetrokken.
     De voorwaarden voor de keuring, onderhoud en periodieke inspectie voor het rollend materieel gebruikt voor grondafhandelingsdiensten worden eveneens bepaald door de minister.
     Artikel 15 over de gedragsregels wordt aan de opmerking van de Raad van State aangepast door het uitdrukkelijk leggen van de bevoegdheid bij de overheid.
     De Directeur-generaal kan een beslissing nemen na advies van de luchthavenbeheerder en dit in tegenstelling tot hetzelfde artikel in het koninklijk besluit van 12 november 1998 die de bevoegdheid bij de luchthavenbeheerder legde.
     De artikelen 16 en 17 werden niet gewijzigd.
     In artikel 18 werd opnieuw de bevoegdheid uitdrukkelijk bij de overheid gelegd en weggenomen van de luchthavenbeheerder. Op die manier wordt tegemoet gekomen aan de opmerking van de Raad van State.
     Het artikel 19 verwijdert de algemene luchtvaart uit het toepassingsveld van het artikel 5, §§ 2 en 3 en artikel 6 (beperking van het aantal dienstverleners) en van het artikel 8, § 2 (beperking van het aantal gebruikers die aan zelfafhandeling doen). Die uitsluiting is noodzakelijk om tegemoet te komen aan de het specifieke karakter eigen aan de algemene luchtvaart (behandeling van afzonderlijke bagages van commerciële vluchten, gebruik van nette gebouwen), zonder dat die de doelstellingen van de Richtlijn overtreden.
     Artikelen 20 en 21 bepalen dat het koninklijk besluit van 12 november 1998 wordt opgeheven en dat het koninklijk besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt met uitzonderingen van :
     - de nieuwe bepalingen in artikel 8, namelijk paragraaf 3 (vervoer van de bemanning tussen het luchtvaartuig en het luchthavengebouw) en paragraaf 4 (de introductie van zelfafhandeling voor integratoren) treden in werking op 1 november 2011 (de dag waarop de nieuwe contracten die zullen verleend worden na de organisatie van de selectieprocedure in werking treden);
     - de goedkeuring van de onderhoudsprogramma's voor de gecentraliseerde infrastructuren en voor het benodigde materieel dat essentieel is voor de levering van grondafhandelingsdiensten in landingsplaatsen, waarvoor een redelijke aanpassingstermijn nodig is aan de nieuwe reglementering, werd vastgelegd op 18 maanden.
     Wij hebben de eer te zijn,
     Sire,
     Van Uwe Majesteit,
     De zeer toegewijde en zeer trouwe dienaar,
     De Eerste Minister,
     Y. LETERME
     De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
     E. SCHOUPPE
     
     [ADVIES 48.288/4 VAN 9 JUNI 2010 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE
     DE RAAD VAN STATE, afdeling Wetgeving, vierde kamer, op 17 mei 2010 door de Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister verzocht hem, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit " betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven Brussel-Nationaal ", heeft het volgende advies gegeven :
     Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken. Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de regering in aanmerking kan nemen als zij te oordelen heeft of het vaststellen of wijzigen van een verordening noodzakelijk is.
     
     Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.
     Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.
     Voorafgaande opmerking
     Verscheidene bepalingen van het ontwerpbesluit verwijzen naar elkaar via de woorden " Onverminderd " (" Nonobstant " in de Franse versie) en " Onder voorbehoud " (" Sous réserve " in de Franse versie). De steller van het ontwerp wordt er evenwel op gewezen :
     -dat moet worden toegezien op de eenvormigheid van de uitdrukkingen die in de beide versies van het ontwerp worden aangewend. Met het woord " onverminderd " komt in het Frans namelijk de uitdrukking " sans préjudice de " overeen, en niet het woord " nonobstant ". Het woord " onverminderd " betekent dat de bepaling in kwestie geen gevolgen heeft voor de gelding van een andere bepaling (1);
     - dat de uitdrukking moet worden aangewend die de bedoeling van de steller precies weergeeft. Dit lijkt evenwel niet altijd het geval te zijn.
     Zo staat bijvoorbeeld in de Franse versie van artikel 5, §§ 3 en 4, te lezen dat die paragrafen van toepassing zijn " Nonobstant les (lees : " Sans préjudice des) possibilités prévues à l'article 7, § 1er ", terwijl artikel 7, § 1, zijnerzijds bepaalt dat het van toepassing is " Sous réserve de l'application des articles 5 et 6 " en terwijl artikel 6, in tegenstelling tot artikel 5, §§ 3 en 4, geen enkele verwijzing naar artikel 7, § 1, bevat. Een zodanige formulering is tegenstrijdig, gelet op de precieze betekenis die aan die woorden moet worden gegeven (2). De artikelen 5, 6 en 7 van het ontwerp moeten bijgevolg worden herzien, zodat de bedoeling van de steller van het ontwerp duidelijk tot uiting komt. Wellicht moet, indien dit inderdaad de bedoeling is van de steller van het ontwerp :
     - ofwel in de artikelen 5 en 6 gepreciseerd worden dat ze van toepassing zijn " Onder voorbehoud van artikel 7, § 1 " en moeten in artikel 7, § 1, de woorden " Onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 5 en 6 " vervallen;
     - ofwel moet in de artikelen 5 en 6 niet verwezen worden naar artikel 7, § 1, en moeten in artikel 7, § 1, de woorden " Onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 5 en 6 " vervangen worden door de woorden " In afwijking van de artikelen 5 en 6 ".
     Het zou tevens beter zijn om in artikel 6, §§ 3 en 4, de woorden " Onverminderd paragrafen 1 en 2, " te vervangen door de woorden " In afwijking van de paragrafen 1 en 2 ".
     Het ontwerpbesluit moet worden herzien in het licht van deze beide opmerkingen.
     Bijzondere opmerkingen
     Aanhef
     Eerste lid
     Aan het eind van dit lid, dat de rechtsgrond van het ontwerp aangeeft, moet worden gepreciseerd dat artikel 5 van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, gewijzigd is (3) bij artikel 18 van de programmawet van 2 januari 2001.
     Derde en vierde lid
     Deze twee leden moeten vervallen. De verwijzing naar Richtlijn 96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap (hierna " Richtlijn 96/67/EG "), zoals ze wordt voorgeschreven bij artikel 23, lid 1, tweede alinea, van deze richtlijn, moet staan in artikel (4), dat derhalve als volgt moet worden gesteld :
     " Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van Richtlijn 96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap.
     Het is toepassing op de luchthaven Brussel-Nationaal. "
     Vijfde lid (dat het derde lid wordt)
     Dit lid moet als volgt worden gesteld :
     " Gelet op advies 48.288/4 van de Raad van State, gegeven op 9 juni 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; " (5).
     Aan het eind van aanhef moeten voorts de minister en de staatssecretaris worden vermeld die het koninklijk besluit voordragen (6).
     Dispositief
     Artikel 2
     Artikel 2, punt d), van Richtlijn 96/67/EG geeft de volgende definitie van de " gebruiker van een luchthaven " : " iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die vanaf of naar de desbetreffende luchthaven door de lucht passagiers, post en /of vracht vervoert ".
     De " desbetreffende luchthaven " is in casu, naar luid van artikel 1 van het ontwerp, de luchthaven Brussel-Nationaal, zodat aan het eind van artikel 2, 3°, van het ontwerp deze luchthaven moet worden vermeld, in plaats van de meer algemene bewoordingen " een Belgische luchthaven ".
     Artikel 3
     In de Franse tekst van paragraaf 1 moeten de woorden " selon les pratiques du commerce " vervangen worden door die welke voorkomen in artikel 4, lid 1, van Richtlijn 96/67/EG, te weten " selon les pratiques commerciales en vigueur ".
     Artikel 5
     1. Paragraaf 5 zet artikel 6, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 96/67/EG om, dat in de Franse versie ervan als volgt luidt :
     " De surcroît, à compter du 1er janvier 2001, l'un au moins de ces prestataires autorisés ne peut être contrôlé directement ou indirectement :
     - ni par l'entité gestionnaire de l'aéroport,
     - ni par un usager ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du fret enregistrés dans l'aéroport au cours de l'année précédant celle où s'opère la sélection de ces prestataires,
     - ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par cette entité gestionnaire ou par un tel usager. "
     Deze laatste woorden " ou par un tel usager " worden niet weergegeven aan het eind van de Franse versie van artikel 5, § 5, van het ontwerp, waarin te lezen staat : " ni par une entité qui exerce un contrôle direct ou indirect sur l'entité gestionnaire ou si inversement cette dernière exerce un contrôle direct ou indirect sur cette entité ". Dit gedeelte van de tekst moet bijgevolg worden herzien, waarbij die leemte wordt gevuld.
     2. Artikel 6, lid 4, van Richtlijn 96/67/EG bepaalt :
     " Wanneer zij het aantal toegestane dienstverleners met toepassing van lid 2 beperken, mogen de lidstaten niet verhinderen dat elke gebruiker van een luchthaven, ongeacht het deel van de luchthaven dat aan hem is toegewezen, voor elke categorie grondafhandelingsdiensten waarvoor een beperking geldt, de keuze heeft tussen ten minste twee verleners van grondafhandelingsdiensten, onder de in de leden 2 en 3 bepaalde voorwaarden ".
     Deze regel wordt niet als zodanig omgezet in het ontwerp, dat bijgevolg op dit punt moet worden aangevuld.
     Het is mogelijk dat de artikelen 5, § 6, en 6, § 5, van het ontwerp, die zelf geen enkele bepaling van de richtlijn omzetten, aldus opgevat worden dat ze toepassing geven aan het beginsel omschreven in artikel 6, lid 4, van Richtlijn 96/67/EG, maar indien zulks het geval is, moet in het ontwerpbesluit benevens dat beginsel zelf duidelijker worden aangegeven hoe de bapalingen van de twee voornoemde leden een toepassing ervan vormen.
     3. Artikel 5, § 6, van het ontwerp, doelt op een geval waarin Richtlijn 96/67/EG niet specifiek heeft voorzien, te weten het tijdelijk vervangen van dienstverleners van grondafhandelingsdiensten.
     Uit het oogpunt van artikel 11, lid 2, van Richtlijn 96/67/EG, lijkt artikel 5, § 6, van het ontwerp slechts aanvaardbaar indien de aangewezen derde voldoet aan de vereisten gesteld in artikel 9, § 2, van het ontwerp.
     Artikel 6
     Richtlijn 96/67/EG kent de lidstaat, de luchthavenbeheerder, de gebruikers van een luchthaven en de verleners van grondafhandelingsdiensten een onderscheiden rol toe op de grondafhandelinsgdiensten op de luchthavens van de Europese Unie.
     Artikel 7, lid 2, van Richtlijn 96/67/EG maakt de lidstaten uitdrukkelijk bevoegd om zelfafhandeling voor de categorieën van afhandelingsdiensten die het opnoemt, te reserveren voor ten minste twee gebruikers. Een lidstaat kan die bevoegdheid dus niet overdragen aan de luchthavenbeheerder, zoals wordt bepaald in artikel 6, § 2, van het ontwerp, dat dus dienovereenkomstig moet worden herzien (7).
     Artikel 7
     Bij paragraaf 1 moet een soortgelijke opmerking worden gemaakt, daar het ook aan de " lidstaten " is dat artikel 8, lid 1, van Richtlijn 96/67/EG de bevoegdheid opdraagt om " hetzij aan de luchthavenbeheerder, hetzij aan een andere entiteit het beheer voor (te) behouden van de gecentraliseerde infrastructuur-voorzieningen " door de verleners van grondafhandelingsdiensten en door de gebruikers die voor zelfafhandelingen zorgen, verplicht (te) stellen. "
     Het is dus niet in overeenstemming met die richtlijn dat de luchthavenbeheerder de mogelijkheid krijgt om dat beheer van de gecentraliseerde infrastructuurvoorzieningen aan zich te houden of aan een andere entiteit op te dragen. Artikel 7 moet op dat punt worden herzien.
     Artikel 8
     In de Franse tekst van punt b) ii), van paragraaf 2, tweede lid, schrijve men in plaats van " dispositions de concurrence " distorsion de concurrence ", zoals in punt b), ii), van artikel 9, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 96/67/EG.
     Artikel 9
     1. Volgens artikel 11, lid 1, van Richtlijn 96/67/EG zijn het de lidstaten en niet de luchthavenbeheerders die " de noodzakelijke maatregelen (nemen) voor het organiseren van een selectieprocedure voor dienstverleners waaraan toestemming wordt verleend om op een luchthaven grondafhandlingsdiensten te verrichten, wanneer hun aantal in de in artikel 6, lid 2, of in artikel 9 bedoelde gevallen wordt beperkt " en komt het eveneens de lidstaten toe " een taakomschrijving of technische specificaties (op te stellen) waaraan deze dienstverleners moeten voldoen ".
     Artikel 9, § 1, eerste lid, en tweede lid, punt a) van het ontwerp moet in die zin worden herzien.
     2. Artikel 11, lid1, punt e), van Richtlijn 96/67/EG bepaalt : " Wanneer de dienstverlener zijn activiteit staakt vóór het verstrijken van het tijdvak waarvoor hij is geselecteerd, wordt volgens dezelfde procedure tot vervanging overgegaan ".
     De twee leden (8) die zijn ingevoegd tussen de punten e) en f) van artikel 9, § 1, tweede lid, van het ontwerp moeten bijgevolg vervallen. De richtlijn staat immers niet toe dat de rechten, die voor een dienstverlener voortvloeien uit zijn selectie, aan een andere onderneming worden overgedragen " mits goedkeuring van de luchthavenbeheerder ", ook niet onder de bijzondere voorwaarden vermeld in de twee voornoemde leden.
     3. In artikel 9, § 1 (lees : eerste lid), dient " Publicatieblad van de Europese Unie " te worden geschreven.
     Artikel 12
     Overeenkomstig artikel 15 van Richtlijn 96/67/EG komt het aan de lidstaten toe, in voorkomend geval op voorstel van de luchthavenbeheerder, de verbodsbepalingen en verplichtingen op te leggen die het onderwerp zijn van dat artikel 15, alsmede van artikel 12 van het ontwerp : dit artikel mag deze bevoegdheid bijgevolg niet overlaten aan de luchthavenbeheerder en moet dan ook herzien worden om de overheidsinstantie aan te wijzen die ermee wordt belast deze bevoegdheid uit te oefenen in de plaats van de luchthavenbeheerder.
     Artikel 15
     Artikel 20 van Richtlijn 96/67/EG staat evenmin toe de luchthavenbeheerder bevoegd te maken om, in de gevallen omschreven in lid 1 ervan, verplichtingen die ten aanzien van de dienstverleners en gebruikers van derde landen uit de richtlijn ontstaan, geheel of gedeeltelijk te schorsen.
     Dit recht komt immers uitsluitend aan de lidstaat zelf toe.
     Artikel 15, § 1, van het ontwerp moet bovendien grondig worden herzien om de redactie ervan af te stemmen op die van artikel 20, lid 1, van de richtlijn, waarvan het geen correcte omzetting is.
     Artikel 16
     Dit artikel, dat in verband moet worden gebracht met de definities van " algemene luchtvaart " en " zakenluchtvaart " uit artikel 2, 4° en 5°, bepaalt dat het ontworpen besluit niet van toepassing is op deze beide types van luchtvaart.
     Aangezien Richtlijn 96/67/EG dat onderscheid niet maakt, plaatst de afdeling Wetgeving van de Raad van State vraagtekens bij de bestaanbaarheid ervan met het gemeenschaprecht.
     Artikel 17
     In deze opheffingsbepaling moet worden vermeld dat het op te heffen koninklijk besluit van 12 november 1998 gewijzigd is bij dat van 31 oktober 2001 (9).
     Bovendien behoort te worden onderzocht of wegens het volledig vervangen van dat koninklijk besluit van 12 november 1998 door het ontworpen besluit, het ontworpen besluit niet zou moeten worden aangevuld met enige overgangbepalingen, inzonderheid om de rechtsgevolgen in stand te houden van bepaalde beslissingen die overeenkomstig de opgeheven tekst zijn genomen en waaraan door de inwerkingtreding van de nieuwe regeling een onzeker lot zou zijn beschoren (10).
     Artikel 18
     Uit artikel 18 van het ontwerp blijkt dat het besluit onmiddellijk in werking zal treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
     Tenzij er een specifieke reden bestaat om af te wijken van de gangbare termijn van inwerkingtreding, bepaald bij artikel 6, eerste lid, van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, dient in beginsel te worden afgezien van onmiddellijke inwerkingtreding teneinde elkeen een redelijke termijn te geven om kennis te nemen van de nieuwe regels (11).
     Artikel 19
     In de Franse versie ontbreekt het werkwoord in de hoofdzin.
     Bijlage
     In punt 11 van de bijlage dient het tweede lid te vervallen :
     " Voor zover deze diensten niet door de luchtverkeersdienst wordt verzorgd. "
     Slotopmerking
     Er is geen reden om een artikel in te delen in paragrafen wanneer elke paragraaf één lid bevat (12).
     Deze opmerking geldt voor de artikelen 3, 4, 9, 13 en 15.
     De kamer was samengesteld uit
     de Heren
     P. LIENARDY, kamervoorzitter,
     J. JAUMOTTE,
     L. DETROUX, staatsraden,
     Mevr. C. GIGOT, griffier.
     Het verslag werd uitgebracht door de heer J.-L PAQUET, eerste auditeur.
     De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van de H. P. LIENARDY.
     DE GRIFFIER
     C. GIGOT
     DE VOORZITTER
     P. LIENARDY
     ------
     (1) Zie Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be tab Wetgevingstechniek, aanbeveling nr. 3.2. a).
     (2) Ibidem.
     (3) Zie Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab Wetgevingstechniek, aanbeveling nr. 27, eerste alinea, punt c).
     (4) Ibidem, aanbeveling nr. 94 en formule F 4-1-2-1.
     (5) Zie Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst- consetat.be, tab Wetgevingstechniek, formule F 3-5-2.
     (6) Ibidem, aanbevelingen nrs. 19, eerste alinea, punt f), en 41, alsook formule F 3-8-1.
     (7) De afdeling Wetgeving heeft zich in dezelfde zin uitgesproken in advies 29.513/3, op 5 oktober 1999 verstrekt over een ontwerp dat ontstaan heeft gegeven aan het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de Vlaamse regionale luchthavens en advies 29.751/4, op 2 februari 2000 verstrekt over een ontwerp dat onstaan heeft gegeven aan het besluit van de Waalse regering van 24 maart 2000 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren.
     (8) Deze twee leden zijn afkomstig van artikel 3 van het koninklijk besluit van 31 oktober 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 1998 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven Brussel-National, dat niet voor advies is voorgelegd aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State.
     (9) Zie Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab " Wetgevingstechniek ", aanbeveling nr. 138.
     (10) Ibidem, aanbevelingen nrs. 143 tot 145.
     (11) Zie Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab " Wetgevingstechniek ", aanbevelingen nr. 146 e.v., inzonderheid aanbevelingen nrs. 150 tot 152.1.
     (12) Zie advies 44.647/4, op 10 december 2008 verstrekt over een ontwerp dat ontstaan heeft gegeven aan het koninklijk besluit van 16 maart 2009 " tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating tot het luchtverkeer aan bepaalde luchtvaartuigen die niet beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid ". Ibidem, aanbeveling nr. 57.3.] (ERRATUM, zie B.St. 08-03-2011, p.15438-15442)

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Verslag aan de Koning Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie