J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/12/15/2009003468/justel

Titel
15 DECEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 21-12-2009 nummer :   2009003468 bladzijde : 79959       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-12-15/01
Inwerkingtreding : 01-01-2010

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1992003823       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, worden de paragrafen 3 en 4, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 februari 2004, opgeheven.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

  Art. 3. De Minister bevoegd voor FinanciŽn is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 15 december 2009.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van FinanciŽn,
  D. REYNDERS
  

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, artikel 53, ß 2, vervangen bij de wet van 28 januari 2004 en artikel 53octies, ß 1, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de wetten van 28 januari 2004 en 26 november 2009;
   Gelet op het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 29 oktober 2009;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 9 november 2009;
   Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door het feit dat :
   -de voorgestelde wijziging die een vereenvoudiging beoogt van de bestaande procedure met betrekking tot de elektronische facturering zo vlug mogelijk ter kennis moet worden gebracht van de BTW-belastingplichtigen;
   - Voor de meeste Belgische ondernemingen eindigt het financieel jaar op 31 december 2009. De start van dit nieuw boekjaar is voor vele ondernemingen het aangewezen ogenblik om de vereenvoudiging inzake elektronisch factureren te gebruiken, om het elektronisch factureren te introduceren en elektronische facturen te verzenden of te ontvangen. Dit biedt zowel voor de bedrijven als de overheid (met het oog op de controle) het voordeel om hun processen te uniformiseren en te vereenvoudigen voor het ganse boekjaar en vanaf de start ervan.
   - De Belgische ondernemingen moeten er reeds voor zorgen dat op 1 januari 2010 hun facturatiesysteem is aangepast ten gevolge van de implementatie van de "VAT Package". Om te vermijden dat zij hun facturatiesysteem opnieuw moeten aanpassen, is het belangrijk dat de wijziging inzake elektronisch factureren kan samenvallen met de datum van implementatie van de "VAT Package", zijnde 1 januari 2010
   - deze maatregel op 1 januari 2010 wordt ingevoerd;
   - dit besluit dus onverwijld moet worden genomen;
   Gelet op advies nr. 47.532/1 van de Raad van State, gegeven op 3 december 2009, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 2į, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van FinanciŽn,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie