J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/12/09/2009003456/justel

Titel
9 DECEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven
(NOTA : Bekrachtigd met ingang van 1 januari 2010 bij W 2010-05-19/02, art. 14) Zie wijziging(en)

Bron : FINANCIEN
Publicatie : 14-12-2009 nummer :   2009003456 bladzijde : 78848       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2009-12-09/02
Inwerkingtreding : 01-01-2010

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1970072012       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 1quater van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 februari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1░ de woorden "31 december 2009" worden vervangen door de woorden "31 december 2010";
  2░ het artikel wordt aangevuld met de woorden ", en voor zover de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot bedoelde werken wordt ingediend bij de bevoegde overheid vˇˇr 1 april 2010".

  Art. 2. In artikel 1quinquies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 februari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "31 december 2009" vervangen door de woorden "31 december 2010";
  b) in paragraaf 1, tweede lid, 1░, worden de woorden "31 december 2009" vervangen door de woorden "31 december 2010";
  c) paragraaf 1 wordt aangevuld met een bepaling onder 6░, luidende :
  "6░ de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot bedoelde werken moet worden ingediend bij de bevoegde overheid vˇˇr 1 april 2010. " ;
  d) in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "31 december 2009" vervangen door de woorden "31 december 2010";
  e) paragraaf 2 wordt aangevuld met een bepaling onder 4░, luidende :
  " 4░ de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot bedoelde werken moet worden ingediend bij de bevoegde overheid vˇˇr 1 april 2010. " .

  Art. 3. In artikel 1sexies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 februari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1░ de woorden "31 december 2009" worden vervangen door de woorden "31 december 2010";
  2░ de eerste zin wordt aangevuld met de woorden "voor zover de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot bedoelde werken wordt ingediend bij de bevoegde overheid vˇˇr 1 april 2010".

  Art. 4. Rubriek I van tabel B van de bijlage bij hetzelfde besluit, opgeheven bij het koninklijk besluit van 29 december 1992, wordt hersteld als volgt :
  "I. Restaurant- en cateringdiensten
  Restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van het verschaffen van dranken."

  Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010. (NOTA : besluit bekrachtigd door de W 2010-05-19/02, art. 14, met ingang van 1 januari 2010.)

  Art. 6. De Minister bevoegd voor FinanciŰn is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Brussel, 9 december 2009.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van FinanciŰn,
  D. REYNDERS
  

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, artikel 37, vervangen bij de wet van 28 december 1992;
   Gelet op het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŰn, gegeven op 2 november 2009;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 10 november 2009;
   Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door het feit dat :
   - dit ontwerp enerzijds de maatregelen voor de economische heropleving in de bouwsector na december 2009 verlengt en anderzijds een verlaagd tarief invoert voor restaurant- en cateringdiensten;
   - deze maatregelen in werking moeten treden op 1 januari 2010;
   - de verschillende dienstverrichters en andere economische actoren alsook hun klanten onverwijld op de hoogte moeten worden gebracht van deze wijzigingen;
   - dit besluit derhalve dringend moet worden genomen;
   Gelet op advies nr. 47.437/1 van de Raad van State, gegeven op 19 november 2009, met toepassing van artikel 84, ž 1, eerste lid, 2░, van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van FinanciŰn en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • WET VAN 19-05-2010 GEPUBL. OP 28-05-2010
    (GEWIJZIGD ART. : BEVESTIGING)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel
    Franstalige versie