J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/10/27/2009204284/justel

Titel
27 OKTOBER 2009. - Koninklijk besluit betreffende de selectie van de titularissen voor de functie van adviseur sociaal bemiddelaar

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 19-11-2009 nummer :   2009204284 bladzijde : 72653       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-10-27/09
Inwerkingtreding : 19-11-2009

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1969072303       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is de Algemene Directie van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen belast met de sociaal bemiddeling. De sociaal bemiddeling omvat de volgende opdrachten :
  - het voorkomen van sociale geschillen en het opvolgen van het uitbreken, het verloop en de beëindiging ervan;
  - het vervullen van alle sociale bemiddelingsopdrachten;
  - het bestendig contact houden met de beroepsorganisaties van de werkgevers en de werknemers en met de sociaal inspecteurs en controleurs van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
  - het opstellen van alle verslagen betreffende de sociale betrekkingen in een nijverheidssector of in een bepaalde onderneming;
  - desgevallend, het waarnemen van het voorzitterschap of ondervoorzitterschap van de paritaire comités en subcomités.

  Art. 2. In afwijking op het artikel 6bis, § 2, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, wordt voorzien in vacante betrekkingen in de klasse A3 voor de functie van adviseur sociaal bemiddelaar volgens de regels voorzien inzake de aanwerving.
  Er wordt vanwege de kandidaten een nuttige ervaring van zes jaar inzake sociale materies geëist waarvan minstens vier inzake de collectieve onderhandelingen.

  Art. 3. In afwijking van bijlage I van hetzelfde besluit worden de kandidaten, houder van een diploma van het niveau B van het hoofdstuk 1 van dezelfde bijlage, eveneens geacht de diplomavereisten te vervullen indien zij over een nuttige ervaring van tien jaren beschikken inzake sociale materies waarvan minstens zes inzake de collectieve onderhandelingen.

  Art. 4. Het koninklijk besluit van 23 juli 1969 tot oprichting van een dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen en tot vaststelling van het statuut van het personeel van deze dienst, gewijzigd door de konink-lijke besluiten van 24 september 1971, 19 augustus 1974, 31 december 1975, 8 maart 1977, 13 januari 1978 en 10 januari 1994 wordt opgeheven.

  Art. 5. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 6. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 27 oktober 2009.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid,
  Mevr. J. MILQUET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de Grondwet, artikelen 37 en 107, tweede lid;
   Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 augustus 2009;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 juli 1969 tot oprichting van een dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen en tot vaststelling van het statuut van het personeel van deze dienst, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 januari 1994;
   Gelet op het koninklijk besluit van 26 februari 2007 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, van niveau A;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 januari 2009;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 16 maart 2009;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 29 mei 2009;
   Gelet op het protocol van de onderhandeling van 30 juni 2009 van het Sectorcomité XI - Werkgelegenheid en Arbeid;
   Gelet op het advies van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, gegeven op 15 juli 2009;
   Gelet op het advies nr. 47.094/1/V van de Raad van State, gegeven op 25 augustus 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, 1e lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van de Minister van Werk, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie