J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/10/07/2009012228/justel

Titel
7 OKTOBER 2009. - Koninklijk besluit houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van sommige categorieën van buitenlandse werknemers

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 14-10-2009 nummer :   2009012228 bladzijde : 67667       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-10-07/03
Inwerkingtreding : 15-09-2009
Opheffing : onbepaald

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. § 1. In toepassing van artikel 4, § 2, tweede lid van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers kan een arbeidsvergunning toegekend worden wanneer de werkgever de volgende documenten voorlegt :
  1° een kopie van het document dat de Dienst Vreemdelingenzaken aangetekend heeft toegestuurd aan de buitenlandse onderdaan waarbij gesteld wordt dat hij tot verblijf zal worden gemachtigd op voorwaarde van de toekenning van een arbeidskaart B. Dit document vermeldt dat de buitenlandse onderdaan :
  a) ononderbroken in België verblijft sedert ten minste 31 maart 2007;
  b) tussen 15 september 2009 en 15 december 2009 een aanvraag voor een verblijfsvergunning heeft ingediend bij toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, of in de loop van dezelfde periode een hangende aanvraag heeft vervolledigd op basis van dezelfde wet;
  c) geniet van een duurzame lokale verankering in België;
  d) voldoet aan alle voorwaarden om een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister te bekomen voor de duur van één jaar op voorwaarde dat hij een arbeidskaart B voorlegt afgeleverd door de bevoegde gefedereerde overheid;
  2° een of meerdere arbeidsovereenkomsten, opgesteld volgens het model als bijlage gevoegd bij dit besluit, met de buitenlandse onderdaan bedoeld in 1°, hetzij voor bepaalde tijd van minstens één jaar, hetzij voor onbepaalde tijd. Ongeacht het arbeidsregime moet(en) deze overeenkomst(en) een loon opbrengen dat minstens gelijk is aan het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen zoals bepaald in de intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 29 juli 1988.
  § 2. Om ontvankelijk te zijn moet de in § 1 bedoelde aanvraag voor een arbeidsvergunning bij de bevoegde gewestelijke dienst ingediend worden binnen de drie maanden na datum van verzending van het aangetekend schrijven door de Dienst Vreemdelingenzaken bedoeld in § 1, eerste lid, 1°.

  Art. 2. Voor de gevallen bedoeld in artikel 1 zijn de bepalingen van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers betreffende de toekenningsvoorwaarden en de aflevering voor de arbeidsvergunning en de arbeidskaart van toepassing met uitzondering van de artikelen 10, 12, eerste lid en 34, 7° van hetzelfde besluit.

  Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang na 15 september 2009.
  Het besluit houdt op uitwerking te hebben op de datum bepaald door de Minister van zodra alle aanvragen ingediend op basis van dit besluit behandeld zijn.

  Art. 4. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 7 oktober 2009.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid,
  Mevr. J. MILQUET

  BIJLAGE.

  Art. N. Model van arbeidsovereenkomst
  VERMELDINGEN EN BEPALINGEN DIE IN DE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DE BUITENLANDSE WERKNEMER MOETEN VOORKOMEN
  Buitenlandse onderdaan die op het Belgisch grondgebied verblijft sinds ten minste 31 maart 2007 en die zijn verblijf wenst te regulariseren op basis van de instructie van 19 juli 2009 en van wie de aanvraag tot regularisatie tot verblijf werd ingediend tussen 15 september 2009 en 15 december 2009
  Door de werkgever te voegen bij zijn aanvraag tot toelating een buitenlandse werknemer als hoger gedefinieerd tewerk te stellen
  Tussen :
  a) Naam van de werkgever : . . . . .,
  vertegenwoordigd door : . . . . .
  b) Maatschappelijke zetel van de werkgever : . . . . .
  c) Bedrijfszetel : . . . . .
  d) Ondernemingsnummer : . . . . .
  e) Nummer en naam van het paritair comité waaronder de werkgever ressorteert : . . . . .
  f) Omschrijving van de door de onderneming uitgeoefende activiteit . . . . .
  en
  a) Naam en voornaam van de werknemer : . . . . .
  b) Geboorteplaats- en datum : . . . . .
  c) Nationaliteit : . . . . .
  d) Burgerlijke staat : . . . . .
  e) Verblijf- of woonplaats : . . . . .
  f) Kwalificatie : . . . . .
  wordt overeengekomen wat volgt :
  Artikel 1. De werkgever neemt de werknemer in dienst in de hoedanigheid van
  . . . . .
  voor een duur van . . . . . (1)/ voor een onbepaalde duur (schrappen wat niet past),
  die begint te lopen vanaf de beslissing tot machtiging tot verblijf en de toekenning van de arbeidskaart B en op voorwaarde dat die datum van inwerkingtreding zich niet op een later moment situeert dan . . . . .
  De arbeidsplaats is de volgende : . . . . .
  Artikel 2. Voordat hij tewerkgesteld wordt, wordt de werknemer desgevallend onderworpen aan het door de Belgische wetgeving voorgeschreven geneeskundig onderzoek, teneinde uit te maken of hij geschikt is voor het werk dat hij moet verrichten.
  Artikel 3. De betrekking wordt uitgevoerd in volgend arbeidsregime (schrappen wat niet past) :
  a) voltijds
  De arbeidsduur bedraagt ............... per week en is gespreid volgens een uurrooster voorzien door het arbeidsreglement of als volgt :
  

  
  
  
MaandagDinsdag WoensdagDonderdag VrijdagZaterdagZondag
  
      


  Andere uurroosters
  b) deeltijds
  De arbeidsduur is als volgt vastgesteld :
  - hetzij ............... uren per week overeenkomstig het volgende vaste uurrooster :
  

  
  
  
MaandagDinsdag WoensdagDonderdag VrijdagZaterdagZondag
  
      


  - hetzij ............... uren over een arbeidscyclus van ............... weken en overeenkomstig het volgende vaste uurrooster :
  

  
  
  
 MaandagDinsdag WoensdagDonderdag VrijdagZaterdagZondag
  
Eerste
  week
      
  
Tweede week      
  
Derde week      
  
Vierde week      
  
       


  - hetzij de toepassing van een variabel uurrooster met een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van ..............., binnen een referteperiode van ............... weken/maanden en dit volgens een werkrooster voorzien door het arbeidsreglement.
  Artikel 4. Op de datum van ondertekening van deze overeenkomst beloopt het loon ............... EUR bruto per ............... (te preciseren per uur, per dag, per week, per maand, ...............)
  Andere betalingswijzen (fooien, commissies, ...............) : de wijze van berekening bepalen.
  Het aldus betaalde loon moet, rekening houdend met de voltijdse/deeltijdse arbeidsregeling (schrappen wat niet past), als bepaald bij artikel 3, minstens gelijk zijn aan dat van de werknemers van dezelfde beroepscategorie die in de onderneming hetzelfde werk verrichten.
  Dit loon mag in geen geval lager liggen dan de minimumbarema's vastgesteld bij sectorale collectieve arbeidsovereenkomst of, bij gebreke aan dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst, dan het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen als bepaald in de intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988.
  De werknemer heeft ook recht op alle premies en alle voordelen in natura of in geld onder dezelfde voorwaarden als de andere werknemers van zijn onderneming, namelijk :
  (de betrokken premies en voordelen in natura of in geld nader preciseren).
  . . . . .
  . . . . .
  . . . . .
  . . . . .
  Artikel 5. De kosten voortvloeiend uit de afgifte van de arbeidskaart die voor de tewerkstelling van de werknemer in België nodig is, vallen ten laste van de werkgever.
  Artikel 6. In geval van ziekte verbindt de werkgever er zich toe medische en apothekershulp, alsook, desgevallend, de opname in een ziekenhuis te garanderen.
  Als de ziekte langer dan één maand duurt, zijn de in het vorige lid bepaalde verstrekkingen echter alleen verschuldigd als de werknemer echt tewerkgesteld is geweest.
  De voorgaande bepalingen gelden slechts totdat de werknemer op de prestaties van de ziekte- en invaliditeitsverzekering gerechtigd is en op voorwaarde dat hij in België verblijft.
  Artikel 7. Deze overeenkomst en de rechten en plichten die eruit voortvloeien zijn onderworpen aan de in België toepasselijke arbeidswet- en regelgeving, alsook aan de collectieve arbeidsovereenkomsten en het arbeidsreglement toepasselijk in de onderneming.
  Artikel 8. De werknemer erkent de ontvangst van :
  - één exemplaar van deze overeenkomst en (schrappen indien niet van toepassing), op vraag van de werknemer, een vertaling in een taal die hij verstaat, voor zover dergelijke vertaling is toegelaten door de wetgeving van toepassing op het vlak van gebruik van talen in de onderneming;
  - één exemplaar van het arbeidsreglement van de onderneming.
  Hij verklaart de erin voorziene clausules en voorwaarden te aanvaarden.
  Gemaakt in twee exemplaren, getekend door de partijen te . . . . ., op . . . . .
  Handtekening van de werknemer Handtekening van de werkgever
  (1) Als de arbeidsovereenkomst werd gesloten voor een bepaalde duur, mag de duur ervan niet korter zijn dan twaalf maanden.
  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 7 oktober 2009 houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van sommige categorieën van buitenlandse werknemers.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid,
  Mevr. J. MILQUET
  

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, inzonderheid de artikelen 4, § 2, tweede lid, 8, § 1, eerste lid en § 2;
   Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 mei 2009;
   Gelet op de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, artikel 19, eerste lid;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 september 2009;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting van 8 september 2009;
   Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd als volgt :
   Overwegende dat de federale Regering op 18 juli 2009 een overeenkomst bereikt heeft aangaande het regulariseren van de toestand in verband met het verblijf van sommige categorieën van vreemdelingen;
   Overwegende dat de federale Regering te dien einde op 19 juli 2009 een "Instructie" heeft uitgevaardigd met betrekking tot de toepassing van het artikel 9bis en het oude artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
   Overwegende dat deze instructie tot doel heeft de verblijfssituatie te regulariseren van sommige vreemdelingen waaronder degenen die, naast andere voorwaarden, een arbeidskaart B verkrijgen afgeleverd door de bevoegde gefedereerde entiteit;
   Overwegende dat de federale Regering beslist heeft om een regularisatiebeleid uit te voeren gedurende een periode van drie maanden te rekenen vanaf 15 september 2009 tot 15 december 2009;
   Overwegende dat de effectieve uitvoering van dit regularisatiebeleid een wijziging vergt van de reglementering in verband met de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten teneinde de overheden bevoegd voor het toekennen van verblijfsvergunningen en het afleveren van arbeidskaarten B in staat te stellen dit te doen binnen een duidelijk en precies wettelijk kader;
   Overwegende dat een dergelijke wijziging eveneens een antwoord biedt op de verplichting tot transparantie en rechtszekerheid verschuldigd ten aanzien van de betrokken buitenlandse werknemers en hun werkgevers; dat zij volledig en snel moeten geïnformeerd worden over de te ondernemen stappen om in volledige gelijkheid te genieten van het door de federale Regering besliste regularisatiebeleid;
   Gelet op het advies nr 47.203/1 van de Raad van State, gegeven op 17 september 2009, met toepassing van artikel van 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie