J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/09/20/2009024350/justel

Titel
20 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 06-10-2009 nummer :   2009024350 bladzijde : 65987       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-09-20/15
Inwerkingtreding : 01-07-2009

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-25
BIJLAGEN.
Art. N1-N2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 7, 2°, van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, worden de woorden " acht onderdelen " vervangen door de woorden " negen onderdelen ".

  Art. 2. Artikel 30 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid luidend als volgt :
  " In afwijking van de bepalingen van het eerste lid wordt de intrestvoet voor het dienstjaar 2009 vastgesteld op 4,5 %. "

  Art. 3. In artikel 45, § 9, van hetzelfde besluit wordt de tabel met volgende regel aangevuld :
  

  
IB adultes : Service de traitement intensif des patients psychiatriques15Par unité de 8 lits
  
IB volwassenen : Dienst voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten Per eenheid van 8 bedden.  Art. 4. In artikel 46 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht:
  1° § 2, 1°, a), eerste. lid, wordt aangevuld als volgt :
  " - voor de bedden IB: 4,69 punten. ";
  2° § 3, 2°, punt c) Voor de activiteiten bedoeld in punt c) in de inleidende zin worden punten toegekend : ', eerste lid, het 3e streepje wordt aangevuld als volgt :
  " - voor de bedden IB: 0,18 punten. ";
  3° in § 3, 2°, punt c) Voor de activiteiten bedoeld in punt c) in de inleidende zin worden punten toegekend : ', 6e lid, de woorden " onder de kenletters A, T en K " worden vervangen door de woorden " A, T, K en IB ".

  Art. 5. In artikel 48, § 1, van hetzelfde besluit wordt de tabel met volgende regel aangevuld :
  

  
IB adultes : Service de traitement intensif des patients psychiatriques15Par unité de 8 lits
  
IB volwassenen: Dienst voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten Per eenheid van 8 bedden.  Art. 6. In Hoofdstuk VI, Afdeling II, van hetzelfde besluit wordt een onderafdeling 7bis ingevoegd luidend als volgt :
  " Onderafdeling 7bis. - Gemeenschappelijke bepalingen voor onderdeel B2 van de algemene en psychiatrische ziekenhuizen
  Art. 48bis. Vanaf 1 juli 2009 wordt een budget van 4.700.000 euro verdeeld onder alle ziekenhuizen voor de valorisatie van de ongemakkelijke prestaties van het verpleegkundig personeel, naar rata van hun aantal erkende bedden.
  Voor de vaststelling van het aantal bedden wordt rekening gehouden met het aantal erkende bedden, zoals dit bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op het ogenblik van de berekening gekend is. "

  Art. 7. In artikel 52 van hetzelfde besluit worden de inleidende zin en punt 1° vervangen als volgt :
  " Voor de werkingskosten van erkende samenwerkingsverbanden, bedoeld in Hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten wordt jaarlijks aan één van de ziekenhuizen dat deel uitmaakt van het samenwerkingsverband een vergoeding toegekend die als volgt is vastgesteld :
  1° Vanaf 1 juli 2009 wordt aan het ziekenhuis als basisfinanciering en als financiering van de ombudsfunctie het naast zijn naam in de tabel hieronder vermelde bedrag toegekend.
  Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van het aantal inwoners dat door het samenwerkingsverband wordt bediend, met dien verstande dat de budgettaire enveloppe voor de basisfinanciering 1.484.472,42 euro bedraagt (index 01/01/2009) en dat de budgettaire enveloppe voor de ombudsfunctie 595.490,96 euro bedraagt (index 01/01/2009).
  

  
  
  
Plates-formes - Platformen Hôpitaux - Ziekenhuizen Population au 01/01/2007 -
  Bevolking op 01/01/2007
Financement de base - Basis- financiering Médiation
  -
  Bemiddeling
TOTAL
  -
  TOTAAL
  
West-VlaanderenKliniek Sint-Jozef - Pittem1 145 878153.858,5164.467,65218.326,16
  
Oost-VlaanderenPsychiatrisch Centrum Dr Guislain - Gent1 398 253186.792,1978.666,38265.458,58
  
AntwerpenOpenbaar Psychiatrisch Ziekenhuis - Geel1 700 570224.015,8095.674,88319.690,69
  
LimburgPsychiatrisch Centrum Ziekeren - Sint- Truiden820 272112.695,3746.148,90158.844,27
  
Vlaams-BrabantUniversitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus - Bierbeek1 052 467140.863,2859.212,30200.075,58
  
Région Bruxelles-CapitaleClinique Sans Souci - Bruxelles1 031 215137.733,3458.016,65195.749,99
  
Brabant wallonClinique Saint-Pierre - Ottignies370 46061.131,1220.842,2681.973,38
  
Hainaut Centre-CharleroiCentre psychiatrique Saint-Bernard - Manage747 559101.043,4642.058,03143.101,49
  
Hainaut PicardeInstitut psychiatrique Saint-Jean de Dieu - Leuze-en-Hainaut562 64285.169,2431.654,51116.823,75
  
NamurInstitut psychiatrique Beau Vallon - Saint- Servais446 62665.190,3525.127,3990.317,74
  
LiègeCentre hospitalier psychiatrique Petit Bourgogne - Liège973 739129.154,4854.783,02183.937,50
  
Deutschsprachige GemeinschaftKlinik Sankt-Josef - Sankt Vith73 67531.518,254.144,9935.663,25
  
LuxembourgCentre universitaire provincial La Clairière - Bertrix261 17855.307,0114.694,0070.001,01 ".  Art. 8. In artikel 55 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1, eerste zin, worden de woorden " per bestaand en erkend bed op 1 januari voorafgaand aan het dienstjaar waarvan het budget wordt vastgesteld " vervangen door de woorden " per erkend bed zoals dit bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op het ogenblik van de berekening gekend is ";
  2° in § 2, 2e streepje, worden de woorden " per erkend en bestaand A-, T- en K-bed op 1 januari voorafgaand aan het dienstjaar waarin het budget vastgesteld wordt " vervangen door de woorden " per erkend A-, T- en K-bed zoals dit bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op het ogenblik van de berekening gekend is ";
  3° in § 2bis wordt het tweede lid vervangen door hetgeen volgt :
  " Voor de vaststelling van het aantal bedden wordt rekening gehouden met het aantal erkende bedden, zoals dit bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op het ogenblik van de berekening gekend is. "

  Art. 9. In artikel 56, § 4, van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het vierde lid wordt vervangen door hetgeen volgt :
  " Voor de vaststelling van het aantal bedden wordt rekening gehouden met het aantal erkende bedden, zoals dit bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op het ogenblik van de berekening gekend is. ";
  2° in het laatste lid worden de woorden " vóór 1 maart van elk jaar " vervangen door de woorden " vóór 30 juni van elk jaar ".

  Art. 10. Artikel 58 van hetzelfde besluit waarvan de huidige tekst de eerste paragraaf vormt, wordt aangevuld met een tweede paragraaf luidend als volgt :
  " § 2. Op 1 januari 2009 wordt een bijkomend bedrag van 1.000.000 euro toegevoegd aan het hierboven bepaalde bedrag en verdeeld onder de ziekenhuizen naar rata van hun aantal erkende bedden.
  Voor de vaststelling van het aantal bedden wordt rekening gehouden met het aantal erkende bedden, zoals dit bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op het ogenblik van de berekening gekend is. "

  Art. 11. In artikel 63 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1, wordt het eerste lid vervangen als volgt :
  " Binnen de perken van het beschikbare budget dat is vastgesteld op 1 januari 2009 op 79.634.247 euro en op 1 juli 2009 op 84.434.247 euro wordt het onderdeel B4 verhoogd met een forfaitair bedrag voor de algemene ziekenhuizen die deelnemen aan de realisatie van proefstudies. ";
  2° in § 2, wordt het eerste lid vervangen als volgt :
  " Binnen de perken van het beschikbare budget dat is vastgesteld op 1 januari 2009 van 43.344.891 euro en op 1 juli 2009 van 43.844.891 euro wordt het onderdeel B4 verhoogd met een forfaitair bedrag voor de psychiatrische ziekenhuizen die deelnemen aan de realisatie van proefstudies. ";
  3° in § 2, 2e lid wordt het tweede streepje geschrapt.

  Art. 12. Artikel 64 van hetzelfde besluit, geschrapt bij het koninklijk besluit van 11 juli 2005, wordt hersteld als volgt :
  " Art. 64. Volgende maatregelen zijn bepaald in het Kankerplan 2008-2010.
  § 1. Vanaf 1 juli 2008 wordt, teneinde de patiënt verpleegkundige en psychosociale ondersteuning te bieden, een multidisciplinair team gefinancierd in de ziekenhuizen die over een erkend zorgprogramma voor oncologie beschikken, naar rata van het aantal multidisciplinaire oncologische consultaties die door de ziekte- en invaliditeitsverzekering worden terugbetaald (MOC's). Die VTE's zijn aan dit zorgprogramma verbonden en werken ook effectief voor dit zorgprogramma.
  De financiering wordt als volgt berekend :
  - één VTE licentiaat/master in de psychologie per 250 MOC's, ten belope van 55.243 euro per VTE. Hij moet praktijkervaring hebben in het ondersteunen van oncologische patiënten of een opleiding oncopsychologie hebben gevolgd;
  - één VTE verpleegkundige per 250 MOC's, ten belope van 50.112 euro per VTE. Hij moet in de eerste plaats gespecialiseerd zijn in de oncologie of praktijkervaring hebben in het ondersteunen van oncologische patiënten of een opleiding gevolgd hebben die de kwaliteit van de aan deze patiënten verstrekte zorg een meerwaarde geeft;
  - en 0,5 VTE maatschappelijk werker per 250 MOC's, ten belope van 47.035 euro per VTE.
  Vanaf 2008 tot 2010 wordt jaarlijks een provisie berekend op basis van de laatste bekende gegevens in termen van MOC's.
  Vanaf 2011 wordt een provisie voor drie jaar berekend.
  In het kader van de herziening van het budget van financiële middelen wordt die financiering vanaf 2008 tot 2010 jaarlijks en vervolgens alle drie jaar herzien op basis van de effectieve toewijzing, de kwalificatie, de ervaring of de vereiste opleiding van de hierboven beschreven VTE's, alsook van het reële aantal MOC's van het beschouwde jaar.
  § 2. Ter verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening wordt er vanaf 1 juli 2008 in de ziekenhuizen die beschikken over een erkend zorgprogramma oncologie één VTE van universitair niveau per 1 000 multidisciplinaire oncologische consulten terugbetaald door de ziekte- en invaliditeitsverzekering (MOC), ten belope van 55.242 euro per VTE.
  Om deze specifieke bijkomende financiering te kunnen genieten moeten volgende voorwaarden vervuld zijn :
  - de VTE is verbonden en moet effectief werken voor het zorgprogramma;
  - de VTE vervult de functie van datamanager;
  - hij moet een voorafgaande opleiding gevolgd hebben bij het Kankerregister omtrent het coderen van gegevens;
  - hij is verantwoordelijk voor de registratie bij het Kankerregister en moet evalueren of de aanbevelingen van het oncologisch handboek van het ziekenhuis worden opgevolgd. Hij moet ook beoordelen of de beslissingen van de MOC's waaraan hij verplicht moet deelnemen in acht worden genomen.
  Vanaf 2008 tot 2010 wordt jaarlijks een provisie berekend op basis van de laatste bekende gegevens in termen van MOC's.
  Vanaf 2011 wordt een provisie voor drie jaar berekend.
  In het kader van de herziening van het budget van financiële middelen wordt die financiering vanaf 2008 tot 2010 jaarlijks en vervolgens alle drie jaar herzien op basis van de effectieve toewijzing, de kwalificatie, de ervaring en de specifieke voorwaarden van de hierboven beschreven VTE's, alsook van het reële aantal MOC's van het beschouwde jaar.
  § 3. Vanaf 1 juli 2008 wordt aan elk ziekenhuis dat beschikt over kinderoncologiebedden en die beantwoorden aan de criteria opgenomen in bijlage 1 van het ministerieel besluit van 29 december 1997 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten, een bijkomende financiering van één VTE licentiaat/master in de psychologie toegekend ten belope van 55.240 euro per VTE, en van één VTE paramedicus, kinesitherapeut, maatschappelijk werker of kinderverzorgster ten belope van 47.000 euro per VTE.
  Die financiering is beperkt tot 8 VTE's psychologen en 8 VTE's andere functie voor het Rijk.
  § 4. Om de celbanken en eenheden voor celtherapie met hematopoïetische stamcellen en navelstrengbloed structureel te ondersteunen wordt er, vanaf 1 januari 2009, aan de ziekenhuizen die over dergelijke structuren beschikken en een overeenkomst met de minister, die Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, hebben ondertekend, een financiering toegekend die als volgt wordt berekend :
  a) voor de op 1 januari 2009 door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten erkende banken voor hematopoïetische stamcellen en erkend door 'the European Group for Blood and Marrow Transplantation' of waarvoor de erkenning aan de gang is :
  - 0,2 VTE arts-beheerder van de bank, ten belope van 100.000 euro per VTE;
  - één VTE bachelor laboratoriumtechnoloog, ten belope van 55.240 euro per VTE;
  - één VTE kwaliteitscoördinator, ten belope van 55.240 euro per VTE;
  - 0,5 VTE datamanager, ten belope van 36.000 euro per VTE;
  - en een forfait van 60.000 euro voor werkingskosten en opslag;
  b) voor de door NETCORD geaccrediteerde banken voor navelstrengbloed, of waarvan de accreditatie loopt, uitgebaat in combinatie met een bank voor hematopoïetische stamcellen die aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, wordt aan de in punt a) opgenomen financiering toegevoegd :
  - 0,1 VTE arts-beheerder van de bank, ten belope van 100.000 euro per VTE;
  - één VTE bachelor laboratoriumtechnoloog ten belope van 55.240 euro per VTE;
  - en een forfait van 60.000 euro voor werkingskosten en opslag.
  § 5. Vanaf 1 januari 2009, om de bestaande tumorbanken in de ziekenhuizen te ondersteunen die krachtens onderdeel B7 worden gefinancierd en die voor een zorgprogramma oncologie zijn erkend, en teneinde binnen het Kankerregister een interuniversitaire virtuele tumorbank te creëren, wordt een forfaitaire financiering van 300.000 euro toegevoegd aan onderdeel B4 van de betrokken ziekenhuizen.
  Om deze specifieke bijkomende financiering te kunnen genieten, moeten de ziekenhuizen aan volgende voorwaarden voldoen :
  - een overeenkomst hebben ondertekend met de minister die Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft;
  - de tumorbank moet reeds geïnstalleerd en operationeel zijn, verbonden zijn aan een laboratorium voor anatomopathologie van het ziekenhuis of met een extern laboratorium voor anatomopathologie waarmee het ziekenhuis een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten;
  - er moet een centraal beheer en een centrale opslag van de stalen zijn en er moeten minstens 1 000 tumorstalen aanwezig zijn;
  - de tumorbank moet beschikken over de gestandaardiseerde procedures en dient deze te volgen voor de voorbereiding, het invriezen en bewaren van de stalen.
  Met de forfaitaire financiering die wordt toegekend aan één tumorbank per ziekenhuis en per laboratorium voor anatomopathologie die aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, worden volgende kosten gedekt :
  - één beheerder van de tumorbank die verantwoordelijk is voor de registratie en de bewaring van de stalen, alsook voor het correcte gebruik ervan;
  - één laboratoriumtechnoloog die verantwoordelijk is voor de ontvangst, de voorbereiding en de invriezing van de stalen, alsook voor de eventuele extractie van DNA met het oog op de bewaring ervan;
  - de werkingskosten die verband houden met de voorbereiding, de invriezing, de registratie en het transport van de stalen (informatica, vloeibare stikstof, reagentia...);
  - het nodige materiaal voor het opslaan van de stalen en de beveiliging van het lokaal.
  Om die financiering te kunnen krijgen, moeten de ziekenhuizen zich ertoe verbinden 10 % van dit bedrag aan het Kankerregister te storten voor het beheer van de virtuele overkoepelende tumorbank.
  § 6. Teneinde het translationeel onderzoek te coördineren en daarbij de samenwerking tussen artsen en wetenschappers te stimuleren met als doel de patiënten zo snel mogelijk voordeel te laten halen uit de ontwikkelingen van hun werkzaamheden, wordt vanaf 1 januari 2009 een forfaitaire financiering van 191.240 euro toegevoegd aan onderdeel B4 van de ziekenhuizen die krachtens onderdeel B7 worden gefinancierd, en die voor een zorgprogramma oncologie zijn erkend en een overeenkomst met de minister die Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft hebben ondertekend.
  Deze financiering betreft maximum 13 ziekenhuizen.
  De forfaitaire financiering wordt toegekend om de werkingskosten te dekken van een coördinatiecel per ziekenhuis bestaande uit :
  - één VTE arts-coördinator voor het translationeel onderzoek met ervaring op het gebied van onderzoek en met minstens vijf jaar klinische ervaring;
  - één VTE secretariaatsmedewerker voor administratieve en logistieke ondersteuning;
  - één VTE datamanager voor hulp bij het coderen van de gegevens.
  Om deze specifieke bijkomende financiering te kunnen krijgen, moeten de ziekenhuizen een zekere expertise hebben op het gebied van translationeel onderzoek dat door middel van volgende elementen kan worden aangetoond :
  - wetenschappelijke publicaties op het gebied van translationeel onderzoek;
  - het opstarten van minstens 10 klinische studies per jaar in het gebied van de oncologie;
  - lopende studies in translationeel onderzoek;
  - bestaand translationeel onderzoeksteam;
  - bestaande technologische infrastructuur voor de realisatie van translationele studies in de oncologie (technieken voor metabole beeldvorming: PET, NMR,...);
  - nationale en/of internationale wetenschappelijke samenwerking op het gebied van oncologisch onderzoek;
  - partnership met de farmaceutische industrie of met nieuwe technologieën op het gebied van de oncologie. "

  Art. 13. In artikel 65, 1°, van hetzelfde besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt a) wordt het laatste lid vervangen door hetgeen volgt :
  " Voor de vaststelling van het aantal bedden wordt rekening gehouden met het aantal erkende bedden, zoals dit bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op het ogenblik van de berekening gekend is. ";
  2° in punt b) wordt het laatste lid vervangen door hetgeen volgt :
  " Voor de vaststelling van het aantal bedden wordt rekening gehouden met het aantal erkende bedden, zoals dit bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op het ogenblik van de berekening gekend is. "

  Art. 14. In artikel 73, § 1 van hetzelfde besluit, worden de woorden " , 16° " geschrapt.

  Art. 15. In hetzelfde besluit wordt een artikel 73ter ingevoegd luidend als volgt :
  " Art. 73ter. Om de ziekenhuizen in staat te stellen de kosten te dekken voor de vervanging van statutair personeel dat wegens ziekte langdurig afwezig is, d.w.z. meer dan 30 dagen, wordt een budget van 11.423.438 euro (index 01/07/2009) verdeeld als volgt :
  1) op 1 juli 2009 naar rata van het aantal statutaire VTE's dat vanaf 2005 langdurig afwezig is wegens ziekte, meegedeeld door de ziekenhuizen aan de Dienst Boekhouding en Beheer van de ziekenhuizen van DG1 van de FOD Volksgezondheid;
  2) op 1 juli 2010 het reële aantal statutaire VTE's dat langdurig afwezig is wegens ziekte, met uitzondering van artsen, ter beschikking gesteld personeel, uitzendkrachten en studenten, ondergebracht in een kostenplaats begrepen tussen 020 en 499 en dat ten laste is van het budget van financiële middelen, op basis van de gemiddelde loonkost van het ziekenhuis.
  Vanaf 2011 en vervolgens alle drie jaar wordt dit bedrag herzien op basis van het reële aantal VTE's dat langdurig afwezig is wegens ziekte, alsook op basis van de gemiddelde loonkost van het ziekenhuis. "

  Art. 16. In artikel 75 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° § 1 wordt aangevuld als volgt :
  " In afwijking van het vorige lid is er geen herberekening op 1 juli 2009. ";
  2° § 2 wordt aangevuld als volgt :
  " In afwijking van het vorige lid is er geen herberekening op 1 juli 2009. ";
  3° § 3 wordt aangevuld als volgt :
  " In afwijking van het vorige lid is er geen herberekening op 1 juli 2009. "

  Art. 17. In artikel 79 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 4° worden de nummers 1) en 2) vervangen door de volgende bepaling :
  " 1) een uniek identificatienummer per personeelslid, ";
  2° de nummers 3) tot 13) worden opnieuw genummerd van 2) tot 12);
  3° in punt 6°, 4e lid, worden de twee eerste streepjes vervangen door de volgende bepaling :
  " - een uniek identificatienummer per personeelslid, ".

  Art. 18. Artikel 79quater van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

  Art. 19. In artikel 79quinquies van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 3, eerste alinéa, worden de woorden " Vanaf 1 januari 2006 " vervangen door de woorden " Op 1 januari 2006 ";
  2° § 3 wordt aangevuld als volgt :
  " Voor de vaststelling van het aantal zalen en bedden wordt rekening gehouden met het aantal operatiezalen en erkende bedden, zoals dit bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op het ogenblik van de berekening gekend is. ";
  3° in § 4 worden de woorden " Vanaf 1 januari 2007 " vervangen door de woorden " Op 1 januari 2007 ";
  4° in § 4 wordt het laatste lid vervangen door de volgende bepaling :
  " Voor de vaststelling van het aantal bedden wordt rekening gehouden met het aantal erkende bedden, zoals dit bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op het ogenblik van de berekening gekend is. "

  Art. 20. Artikel 79octies van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepalingen :
  " Art. 79octies. Er worden in drie fasen 2 309 VTE's verpleegkundigen, zorgkundigen of paramedisch personeel per 30 erkende bedden gefinancierd in de algemene en psychiatrische ziekenhuizen, met uitzondering van de Sp-diensten-palliatieve zorg, K- en NIC-bedden.
  De fasen zijn de volgende :
  1° op 1 januari 2008 is een pilootstudie opgezet naar de onmiddellijke vervanging en de communicatie van de uurroosters in de ziekenhuissector.
  Die studie heeft tot doel de mobiele equipe te versterken, bepaald bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 houdende vaststelling van de normen waaraan de ziekenhuizen en hun diensten moeten voldoen.
  Daartoe worden 319 VTE's ten belope van 46.981,24 euro per VTE toegewezen aan de door het universitair ad-hocteam geselecteerde ziekenhuizen.
  Tijdens de herziening van dienstjaar 2008 zal worden nagegaan of het aantal VTE's gefinancierd per ziekenhuis dat aan de pilootstudie deelneemt wel degelijk aan de mobiele equipe werd toegewezen.
  2° op 1 juli 2009 worden 1 042 VTE's verdeeld onder de ziekenhuizen die tijdens de eerste fase niet werden geselecteerd, naar rata van minimum 0,5 VTE per 30 erkende bedden.
  3° op 1 januari 2011 worden de resterende 948 VTE's verdeeld onder alle ziekenhuizen teneinde 1 VTE per 30 erkende bedden te waarborgen. "

  Art. 21. Artikel 80 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een § 6 luidend als volgt :
  " § 6. Om de schaalverhogingen te dekken die voortvloeien uit de evolutie van de geldelijke anciënniteit worden vanaf 1 januari 2009 de budgetten, bepaald overeenkomstig de artikelen 33, § 3, 42, 43, 44, 45, 47, 47bis, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64 §§ 1 tot 3, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 73bis, 74, 74bis, 74ter, 74quater, 74quinquies, 74sexies, 74septies, 75, 77, 78, 79, 79bis, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies, 79septies, 88, 89, 90, 91, 91quater en 95 met 0,78 % verhoogd. "

  Art. 22. Artikel 92 van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt :
  " 12. Voor het kankerplan, de financieringen bedoeld in artikel 64, §§ 1 en 2 m.b.t. de effectieve toewijzing, kwalificatie, ervaring of opleiding, of de bijzondere voorwaarden van de gefinancierde VTE's, alsook het aantal multidisciplinaire oncologische consulten (MOC) voor de jaren 2008, 2009 en 2010 en vervolgens alle drie jaar.
  13. Vanaf 2011 en vervolgens alle drie jaar, de kosten van het statutair personeel dat langdurig afwezig is wegens ziekte op basis van het reële aantal VTE's en de gemiddelde loonkost van het ziekenhuis. "

  Art. 23. In bijlage 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in 2.4.2. Bepalen van de diagnosegroepen, worden de twee laatste leden vervangen door hetgeen volgt :
  " De APR-DRG 862 wordt bovendien gesplitst in APRDRG 862.1 en APR-DRG 862.2. Die laatste APR-DRG bevat enkel de verblijven voor polysomnografieën.
  De APR-DRG 003 wordt in 4 groepen opgesplitst op basis van de hoofd- of nevendiagnose en de procedurecodes.
  1) APR-DRG 003.1 : Allogene transplantaties en gebruikelijke indicaties + onderzoeken : verblijven waarvoor de hoofd- of nevendiagnose overeenstemt met een van de volgende codes : 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 238.7, 277.3, 284.0, 279, 282.4, 282.6 en die een ingreep omvat in de volgende codes : 41.02, 41.03, 41.05, 41.06, 41.08.
  2) APR-DRG 003.2 : Autologe transplantaties en gebruikelijke indicaties + onderzoeken : verblijven waarvoor de hoofd- of nevendiagnose overeenstemt met een van de volgende codes : 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 238.7, 277.3, 284.0, 279, 282.4, 282.6 en die een ingreep omvat in de volgende codes: 41.01, 41.04, 41.07, 41.09.
  3) APR-DRG 003.3 : Transplantaties zonder nadere precisering en gebruikelijke indicaties + onderzoeken : verblijven waarvoor de hoofd- of nevendiagnose overeenstemt met een van de volgende codes : 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 238.7, 277.3, 284.0, 279, 282.4, 282.6 en die een interventiecode van categorie 41.0 bevat.
  4) APR-DRG 003.4 : Transplantaties en ongebruikelijke indicaties : verblijven die geen enkele hoofd- of nevendiagnose bevatten die in de andere groepen van de APR-DRG 003 worden vermeld en die een interventiecode van categorie 41.0 bevat.
  Voor de patiënten waarvoor tijdens eenzelfde ziekenhuisverblijf de MKG per specialisme wordt geregistreerd, kiest men een enkele hoofddiagnose voor de hele duur van het ziekenhuisverblijf, overeenkomstig de in punt 1.3 beschreven techniek. ";
  2° punt 2.4.3. Verblijven die niet in aanmerking worden genomen voor de gemiddelde verblijfsduur per APR-DRG-subgroep wordt aangevuld met een punt h) luidend als volgt :
  " h) de APR-DRG-subgroepen 003.3 en 003.4 (zie punt 2.4.2) ";
  3° in 2.4.4. APR-DRG-subgroepen waarvoor geen gemiddelde ligduur is berekend, worden puntjes a), b), c) en d) vervangen door puntjes a), b), c), d) en e) luidend als volgt :
  " a) de APR-DRG-subgroepen waarin er nationaal minder dan 30 verblijven overblijven na toepassing van bovenvermelde criteria;
  b) de subgroepen van het extreme niveau van klinische ernst indien dit niveau minder dan 20 % van de APR-DRG-verblijven vertegenwoordigt;
  c) de rest-APR-DRG-subgroepen type I en II (zie 1.2);
  d) de subgroepen van APR-DRG 004 Tracheotomie met uitzondering van aandoeningen van het gelaat, de mond en de hals';
  e) de APR-DRG-subgroepen 003.3 en 003.4 (zie punt 2.4.2). ";
  4° in 2.4.5. Outliers wordt het eerste lid als volgt aangevuld :
  " * Verblijven van de APR-DRG 693 Chemotherapie waarvoor de ontslagdatum min de opnamedatum gelijk is aan 1 dag. ";
  5° in 3.1. Bepaling van de verantwoorde verblijfsduur, worden de 6e, 7e en 8e onderverdeling vervangen door volgende onderverdelingen :
  " * Voor de verblijven die niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de gemiddelden (cf. punt 2.4.3.) met uitzondering van de rest-APR-DRG's, de foutieve verblijven, de kleine outliers van APR-DRG 560 en de verblijven van APR-DRG 003.3 : de verantwoorde ligduur is gelijk aan de gefactureerde ligduur.
  * Voor de kleine outlierverblijven van APR-DRG 560 " vaginale bevalling " waarbij de moeder naar huis terugkeert, wordt de verantwoorde verblijfsduur gelijkgesteld aan de benedengrens van de APR-DRG-subgroep.
  * Voor de verblijven van de APR-DRG-subgroepen waarvoor geen gemiddelde ligduur is berekend (zie punt 2.4.4.) (met uitzondering van de rest-APR-DRG's en de verblijven van APR-DRG 003.3) : de verantwoorde ligduur is gelijk aan de gefactureerde ligduur.
  * Voor de verblijven van APR-DRG 003.3 : de verantwoorde ligduur is gelijk aan de verantwoorde ligduur van de overeenstemmende APR-DRG 003.2 subgroep. ";
  6° punt 6. 'Weerhouden RIZIV-codes bij de identificatie van de gerealiseerde daghospitalisatie (lijst A)' wordt vervangen door bijlage 1 bij dit besluit;
  7° punt 7. 'Weerhouden RIZIV-codes bij de identificatie van de oneigenlijke klassieke ziekenhuisverblijven (lijst B)' wordt vervangen door bijlage 2 bij dit besluit.

  Art. 24. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2009, met uitzondering van artikel 17 dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2005, met uitzondering van artikel 1 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2006, met uitzondering van artikelen 3, 4 en 5 die uitwerking hebben met ingang van 20 maart 2008, met uitzondering van het gedeelte van artikel 12 dat artikel 64, §§ 1, 2 en 3 invoegt en artikel 9 die uitwerking hebben met ingang van 1 juli 2008, met uitzondering van artikel 23 dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2008 en met uitzondering van artikelen 2, 10, 11, 21 en het gedeelte van artikel 12 dat artikel 64, §§ 4, 5 en 6 invoegt die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2009.

  Art. 25. De Minister bevoegd voor Sociale Zaken en de Minister bevoegd voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Châteauneuf-de-Grasse, 20 september 2009.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
  Mevr. L. ONKELINX

  BIJLAGEN.

  Art. N1. BIJLAGE 1.
  

  
  
  
6. CODES INAMI RETENUS POUR L'IDENTIFICATION DE L'HOSPITALISATION DE JOUR REALISEE (LISTE A)6. WEERHOUDEN RIZIV-CODES BIJ DE IDENTIFICATIE VAN DE GEREALISEERDE DAGHOSPITALISATIE (LIJST A)


  

  
  
Code de la nomenclature - Nomenclatuurcode
  
220231246632256653280711287711294674
  
220275246654256815280755287755294711
  
220290246676256830280792287792300252
  
220312246772256852283010287814300274
  
220334246831257390284572287836300296
  
221152246912 *.3 257434284911288094300311
  
228152246934 *.3 257876285095288116300333
  
229176247575 *.2 257891285235291410310354 *.6
  
230613247590 *.2 257994285375291970310376 *.7
  
232013247612 *.2 258090285390291992310391 *.7
  
232035247634 *.2 258112285434292014310413 *.7
  
235174247656 *.2 258156285456292235310575
  
238114250176258171285471292574310715
  
238173250191258635 *.10 285574292633310774
  
238195250213258650 *.11 285596292736310796
  
238210251274258731 *.9 285611292773310811
  
241150251311260315285670292795310855
  
241312251370260470285692292810310951
  
241091251650260676285810292832310973
  
244193253153260691285832292854310995
  
244311253234 *.4 260735285935292891311312
  
244436253256 *.5 260794285972292935311334
  
244473253551260853285994292972311452
  
244495253573260875286112292994311835
  
244554254752 *.6 260890286134293016311990
  
244635254774 *.7 +*.8 260912286215293031312314 *.1
  
245534254796 *.7 260934286230293053312410 *.1
  
245571254811 *.7 260956286252293075312432 *.1
  
245630255172261214286296293134317214
  
245733255194261236286451293156350512
  
245755255231262216287350293171353253
  
245814255253262231287372293230354056
  
245851255695280055287431293252431056
  
245873255894280070287453293274431071
  
246094256115280092287475293296431513
  
246212256130280136287490293311432191
  
246514256174280151287512293370432213
  
246551256314280195287534294210432316
  
246573256336280534287556294232432434
  
246595256491280571287571294475432692
  
246610256513280674287696294615


  
  Les codes 250132 et 250154 sont supprimés à dater du 1er avril 2003.
  De codes 250132 en 250154 worden vanaf 1 april 2003 geschrapt.
  *.1 Remplace à partir du 1er février 2004 la prestation 312152.
  Vanaf 1 februari 2004 vervangt de verstrekking 312152.
  *.2 Ces 5 codes remplacent le 247531 à partir du 1er décembre 2006.
  Deze 5 codes vervangen 247531 vanaf 1 december 2006.
  *.3 Ajoutés à partir du 1er mai 2007.
  Toegevoegd vanaf 1 mei 2007.
  *.4 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 253190.
  Vervangt vanaf 1 oktober 2008 de verstrekking 253190.
  *.5 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 253212.
  Vervangt vanaf 1 oktober 2008 de verstrekking 253212.
  *.6 Ces 2 codes remplacent la prestation 255592 à partir du 1er octobre 2008.
  Deze 2 codes vervangen de verstrekking 255592 vanaf 1 oktober 2008.
  *.7 Ces 6 codes remplacent la prestation 255614 à partir du 1er octobre 2008.
  Deze 6 codes vervangen de verstrekking 255614 vanaf 1 oktober 2008.
  *.8 Remplace à partir du 1 octobre 2008 la prestation 255732.
  Vervangt vanaf 1 oktober 2008 de verstrekking 255732.
  *.9 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 255916.
  Vervangt vanaf 1 oktober 2008 de verstrekking 255916.
  *.10 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 258031.
  Vervangt vanaf 1 oktober 2008 de verstrekking 258031.
  *.11 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 258053.
  Vervangt vanaf 1 oktober 2008 de verstrekking 258053.
  Les codes 255776, 255975, 256550 et 227076 sont supprimés à dater du 1er octobre 2008.
  De codes 255776, 255975, 256550 en 227076 worden vanaf 1 oktober 2008 geschrapt.
  
  Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 20 september 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
  Mevr. L. ONKELINX

  Art. N2. BIJLAGE 2.
  

  
  
  
7. CODES INAMI RETENUS EN VUE DE L'IDENTIFICATION DES SEJOURS HOSPITALIERS CLASSIQUES INAPPROPRIES (LISTE B) 7. WEERHOUDEN RIZIV-CODES BIJ DE IDENTIFICATIE VAN DE ONEIGENLIJK KLASSIEKE ZIEKENHUISVERBLIJVEN (LIJST B)


  

  
  
Code de la nomenclature - Nomenclatuurcode
  
220231 - 220242250176 - 250180260691 - 260702286215 - 286226293274 - 293285
  
220275 - 220286250191 - 250202260735 - 260746286230 - 286241293311 - 293322
  
220290 - 220301251274 - 251285260794 - 260805286252 - 286263293370 - 293381
  
220312 - 220323251370 - 251381260890 - 260901286296 - 286300294210 - 294221
  
220334 - 220345253234 - 253245 *.2 260912 - 260923287350 - 287361294232 - 294243
  
221152 - 221163253551 - 253562260934 - 260945287372 - 287383294615 - 294626
  
230613 - 230624253573 - 253584260956 - 260960287431 - 287442294674 - 294685
  
232013 - 232024253654 - 253665261214 - 261225287453 - 287464294711 - 294722
  
232035 - 232046254752-254763 *.3 261236 - 261240287475 - 287486300252 - 300263
  
238114 - 238125254774 - 254785 *.4 +*.5 262231 - 262242287490 - 287501300274 - 300285
  
238151 - 238162254796 - 254800 *.4 280055 - 280066287512 - 287523300296 - 300300
  
238173 - 238184254811 - 254822 *.4 280070 - 280081287534 - 287545300311 - 300322
  
238195 - 238206255172 - 255183280092 - 280103287556 - 287560300333 - 300344
  
238210 - 238221255194 - 255205280136 - 280140287571 - 287582310354 - 310365 *.3
  
241150 - 241161255231 - 255242280151 - 280162287696 - 287700310376 - 310380 *.4
  
244311 - 244322255253 - 255264280195 - 280206287711 - 287722310391 - 310402 *.4
  
244436 - 244440255695 - 255706280534 - 280545287755 - 287766310413 - 310424 *.4
  
244473 - 244484255754 - 255765280571 - 280582287792 - 287803310575 - 310586
  
244495 - 244506255894 - 255905280674 - 280685287814 - 287825310715 - 310726
  
244576 - 244580256115 - 256126280711 - 280722287836 - 287840310774 - 310785
  
244591 - 244602256130 - 256141280755 - 280766288094 - 288105310855 - 310866
  
244635 - 244646256174 - 256185280792 - 280803288116 - 288120310951 - 310962
  
245114 - 245125256314 - 256325284572 - 284583291410 - 291421310973 - 310984
  
245534 - 245545256336 - 256340284911 - 284922291970 - 291981310995 - 311006
  
245571 - 245582256491 - 256502285095 - 285106291992 - 292003311312 - 311323
  
245630 - 245641256513 - 256524285110 - 285121292014 - 292025311334 - 311345
  
245733 - 245744256653 - 256664285235 - 285246292633 - 292644311452 - 311463
  
245755 - 245766256815 - 256826285375 - 285386292736 - 292740311835 - 311846
  
245770 - 245781256830 - 256841285390 - 285401292773 - 292784311990 - 312001
  
245792 - 245803256852 - 256863285434 - 285445292810 - 292821312314 - 312325 *.1
  
245814 - 245825257390 - 257401285456 - 285460292832 - 292843312410 - 312421 *.1
  
245851 - 245862257434 - 257445285471 - 285482292891 - 292902312432 - 312443 *.1
  
245873 - 245884257876 - 257880285574 - 285585292935 - 292946317214 - 317225
  
246094 - 246105258090 - 258101285670 - 285681292972 - 292983353253 - 353264
  
246514 - 246525258112 - 258123285692 - 285703292994 - 293005354056 - 354060
  
246551 - 246562258156 - 258160285810 - 285821293016 - 293020431056 - 431060
  
246573 - 246584258171 - 258182285832 - 285843293053 - 293064431071 - 431082
  
246595 - 246606258635 - 258646 *.7 285935 - 285946293075 - 293086432191 - 432202
  
246610 - 246621258731 - 258742 *.6 285972 - 285983293134 - 293145432213 - 432224
  
246632 - 246643260175 - 260186285994 - 286005293156 - 293160432294 - 432305
  
246676 - 246680260315 - 260326286112 - 286123293230 - 293241432316 - 432320
  
246831 - 246842260676 - 260680286134 - 286145293252 - 293263432434 - 432445
  
246853 - 246864   432692 - 432703


  
  Les codes 250132-250143 et 250154-250165 sont supprimés à dater du 1er avril 2003.
  De codes 250132-250143 en 250154-250165 worden vanaf 1 april 2003 afgeschaft.
  *.1 Ces 3 codes remplacent le 312152-312163 à partir du 1er février 2004.
  Deze 3 codes vervangen 312152-312163 vanaf 1 februari 2004.
  *.2 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 253190-253201.
  Vervangt vanaf 1 oktober 2008 de verstrekking 253190-253201.
  *.3 Ces 2 codes remplacent le 255592-255603 à partir du 1er octobre 2008.
  Deze 2 codes vervangen 255592-255603 vanaf 1 oktober 2008.
  *.4 Ces 6 codes remplacent le 255614-255625 à partir du 1er octobre 2008.
  Deze 6 codes vervangen 255614-255625 vanaf 1 oktober 2008.
  *.5 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 255732-255743.
  Vervangt vanaf 1 oktober 2008 de verstrekking 255732-255743.
  *.6 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 255916-255920.
  Vervangt vanaf 1 oktober 2008 de verstrekking 255916-255920.
  *.7 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 258031-258042.
  Vervangt vanaf 1 oktober 2008 de verstrekking 258031-258042.
  Les codes 255776-255780, 255975-255986, 256550-256561 et 227076-227080 sont supprimés à dater du 1er octobre 2008.
  De codes 255776-255780, 255975-255986, 256550-256561 en 227076-227080 worden vanaf 1 oktober 2008 geschrapt.
  
  Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 20 september 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
  Mevr. L. ONKELINX

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, artikel 105, § 1;
   Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen;
   Gelet op de adviezen van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling Programmatie en Erkenning, gegeven op 12 oktober 2006 en Afdeling Financiering, gegeven op 4 december 2008 en 12 februari 2009;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 juni 2009;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 6 juli 2009;
   Gelet op het advies 47.014/1/V van de Raad van State, gegeven op 10 augustus 2009 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie