J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/07/17/2009035916/justel

Titel
17 JULI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-09-2009 en tekstbijwerking tot 28-03-2017)

Bron : VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 30-09-2009 nummer :   2009035916 bladzijde : 65279   BEELD
Dossiernummer : 2009-07-17/36
Inwerkingtreding : 10-10-2009

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Missie
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Taakomschrijving
Art. 2-4
HOOFDSTUK III. - Samenstelling
Art. 5-6
HOOFDSTUK IV. - Werking
Art. 7-9
HOOFDSTUK V. - Slotbepaling
Art. 10

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Missie

  Artikel 1. De Vlaamse Luchthavencommissie, hierna de VLC te noemen, is het platform voor structureel overleg en advies over het Vlaamse luchtvaart- en luchthavenbeleid. De VLC draagt bij tot de voorbereiding van het luchthavenbeleid in Vlaanderen vanuit een sociaaleconomische invalshoek, die rekening houdt met de draagkracht van de omliggende regio en de principes van geïntegreerde benadering.

  HOOFDSTUK II. - Taakomschrijving

  Art. 2. § 1. De Vlaamse Regering is verplicht om het advies van de VLC in te winnen over :
  1° voorontwerpen van decreet die betrekking hebben op de luchthavens, met uitzondering van ontwerpen van begrotingsdecreet;
  2° ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering die betrekking hebben op de luchthavens en die van strategisch belang zijn; besluiten van strategisch belang zijn ontwerpen van reglementair of organiek besluit die uitvoering geven aan de inhoud van een decreet en waarvan de Vlaamse Regering beslist dat het basisuitvoeringsbesluiten zijn;
  3° alle ontwerpen van samenwerkingsakkoorden van strategisch belang die betrekking hebben op luchthavens of luchtvaart;
  4° de beheersovereenkomsten die gesloten worden ter uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen, hierna het LOM-LEM decreet te noemen;
  5° de concessieovereenkomsten die gesloten worden ter uitvoering van het LOM-LEM-decreet;
  6° de bij het Vlaams Parlement ingediende beleidsnota's over luchthavens.
  § 2. De Vlaamse Regering geeft duiding en toelichting aan de VLC over haar beslissing met betrekking tot de adviezen, vermeld in paragraaf 1.
  § 3. De adviezen, uitgebracht door de VLC, zijn openbaar.

  Art. 3. § 1. De VLC heeft de volgende opdrachten :
  1° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het luchthaven- en luchtvaartbeleid;
  2° bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie en de krachtlijnen formuleren van het te voeren luchthaven- en luchtvaartbeleid;
  3° de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van luchthavens en luchtvaart volgen en interpreteren;
  4° advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet met betrekking tot luchthaven- en luchtvaartbeleid;
  5° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorstellen van decreet met betrekking tot luchthaven- en luchtvaartbeleid;
  6° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot luchthavens en luchtvaart;
  7° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over het te voeren begrotingsbeleid met impact op de luchthavens;
  8° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van samenwerkingsakkoord die het Vlaamse Gewest wil sluiten met de Staat of met andere gemeenschappen en gewesten met betrekking tot luchthavens en luchtvaart;
  9° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over beleidsvoornemens, beleidsplannen en regelgeving die voorbereid wordt op het niveau van de Europese Unie, alsook over internationale verdragen die voorbereid worden met betrekking tot luchthavens en luchtvaart.
  § 2. De opdrachten, vermeld in paragraaf 1, doen geen afbreuk aan de taken, opdrachten en bevoegdheden van de VLC, vermeld in de andere artikelen.

  Art. 4. De VLC kan als vertegenwoordiger van het Vlaamse Gewest worden betrokken bij soortgelijke federale en internationale advies- en overlegorganen.

  HOOFDSTUK III. - Samenstelling

  Art. 5. De voorzitter wordt benoemd door de Vlaamse Regering.

  Art. 6.De VLC is samengesteld uit de volgende leden :
  1° effectieve leden met stemrecht :
  a) acht effectieve leden die de werknemers vertegenwoordigen en die benoemd worden op voordracht van hun representatieve organisatie in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;
  b) acht effectieve leden die de werkgevers vertegenwoordigen en die benoemd worden op voordracht van hun representatieve organisaties in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;
  c) acht effectieve leden die Brussels Airport en de Vlaamse regionale luchthavens vertegenwoordigen en die benoemd worden op voordracht van Brussels Airport en de Vlaamse regionale luchthavens;
  d) twee effectieve leden die de milieuverenigingen vertegenwoordigen en die benoemd worden op voordracht van de MiNa-raad;
  2° effectieve leden met raadgevende stem :
  a) een effectief lid dat benoemd worden op voordracht van de overheidsbedrijven op het vlak van het stads- en streekvervoer;
  b) zes effectieve leden met raadgevende stem die de Vlaamse overheid vertegenwoordigen in de volgende verhouding :
  1) Departement Mobiliteit en Openbare werken : één vertegenwoordiger;
  2) [1 Departement Omgeving: twee vertegenwoordigers;]1
  3) [1 ...]1
  4) Agentschap Ondernemen : één vertegenwoordiger;
  5) Agentschap Toerisme Vlaanderen : één vertegenwoordiger;
  6) Departement Werk en Sociale Economie : één vertegenwoordiger;
  3° de volgende instanties kunnen, ieder wat hem of haar betreft, één effectief lid met raadgevende stem voordragen :
  a) de overheidsbedrijven op het vlak van het spoorvervoer;
  b) de overheidsbedrijven op het vlak van nationale luchtverkeersleiding;
  c) de Belgische burgerluchtvaartautoriteit;
  d) het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  De Vlaamse Regering benoemt de effectieve leden en regelt eventuele wijzigingen in de samenstelling van de Commissie. De leden worden benoemd uit dubbele lijsten die voorgedragen worden door de organisaties, vermeld in het eerste lid.
  De Vlaamse Regering benoemt een plaatsvervanger voor ieder effectief lid met stemrecht, op voordracht van de in 1° bedoelde organisaties. De plaatsvervangende leden voltooien het mandaat van het effectieve lid dat ze vervangen.
  ----------
  (1)<BVR 2017-02-24/16, art. 164, 002; Inwerkingtreding : 01-04-2017>

  HOOFDSTUK IV. - Werking

  Art. 7. § 1. De bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 1988 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de Vlaamse Regering, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse Regering behoren, zijn van toepassing op de voorzitter, op het vlak van de toelagen.
  § 2. Voor de toepassing van de bepalingen, vermeld in paragraaf 1, is de VLC ingedeeld bij categorie III, als vermeld in het voormelde besluit van 27 januari 1988, en heeft de voorzitter de hoedanigheid van de personen, vermeld in artikel 1, 3°, van hetzelfde besluit.
  § 3. Een aanvullend representatiebudget voor de voorzitter bedraagt 2.231 euro per jaar.

  Art. 8. De VLC stelt een huishoudelijk reglement op, dat onder meer voorziet in :
  1° de wijze van bijeenroeping van de VLC;
  2° de wijze van beraadslaging van de VLC, waarbij het streven naar consensus als principe wordt ingebed;
  3° de manier waarop voorstellen op de agenda van de VLC geplaatst worden;
  4° de voorwaarde waaronder de leden een beroep kunnen doen op externe deskundigen en op de diensten van de Vlaamse Regering, via de functioneel bevoegde minister;
  5° de bevoegdheden van de voorzitter;
  6° de samenstelling, de wijze van bijeenroeping en beraadslaging en de bevoegdheden van het dagelijks bestuur, voor zover de oprichting ervan opportuun geacht wordt;
  7° de bekendmaking van de handelingen;
  8° de opdracht en de rol van het secretariaat.

  Art. 9. Het secretariaat van de VLC heeft als taak :
  1° de VLC administratief ondersteunen;
  2° de ontwerpadviezen opstellen;
  3° ontwerponderzoeksprogramma's en ontwerpverslagen opstellen;
  4° de toevertrouwde opdrachten uitvoeren en de uitbestede onderzoeksopdrachten, alsmede de werking van de begeleidingscommissies en de werkgroepen coördineren.

  HOOFDSTUK V. - Slotbepaling

  Art. 10. De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen regeringsbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid en het vervoer, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 17 juli 2009.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
H. CREVITS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Vlaamse Regering,
   Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;
   Gelet op het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, artikel 18, §§ 1 en 4, vervangen bij het decreet van 19 december 2008;
   Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 13 mei 2009;
   Gelet op advies nr. 46.859/3 van de Raad van State, gegeven op 30 juni 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
BEELD
  • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 24-02-2017 GEPUBL. OP 28-03-2017
    (GEWIJZIGD ART. : 6)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie