J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel 6 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/05/14/2009000353/justel

Titel
14 MEI 2009. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de <woonunits>, als bedoeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 27-05-2009 en tekstbijwerking tot 30-04-2010)

Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 27-05-2009 nummer :   2009000353 bladzijde : 38857       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-05-14/06
Inwerkingtreding : 27-05-2009

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2002000655       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Definities en algemene bepalingen.
Art. 1-6
HOOFDSTUK II. - Rol van de ondersteunende ambtenaar
Art. 7-9
HOOFDSTUK III. - Inrichting en uitrusting van de <woonunits>
Art. 10-12
HOOFDSTUK IV. - Leefregels die van toepassing zijn bij de aankomst in de woonunit
Art. 13-18
HOOFDSTUK V. - Regels gedurende het verblijf
Deel 1. - Gebruik van de woonunit
Art. 19-23
Deel 2. - Telefoongebruik en briefwisseling
Art. 24-25
Deel 3. - De bezoeken
Art. 26-32
Deel 4. - De behoeften op het gebied van voeding op het gebied van voeding, hygiëne en kledij
Art. 33-35
Deel 5. - De medische, psychologische en juridische bijstand
Art. 36-43
HOOFDSTUK VI. - Begeleiding door de ondersteunende ambtenaar
Art. 44-46
HOOFDSTUK VII. - [1 Vertrek van de familie uit de woonunit]1 of overbrenging naar een gesloten centrum
Art. 47-48
HOOFDSTUK VIII Wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002
Art. 49
HOOFDSTUK IX. - Slotbepalingen
Art. 50-51

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Definities en algemene bepalingen.

  Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1° de wet : de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
  2° familie : leden van een familie van vreemdelingen die verklaren dat ze de ouders zijn of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, evenals de minderjarigen die tot deze familie behoren en de familieleden tot en met de tweede graad die vallen onder de toepassing van artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
  3° [1 woonunit : plaatsen bedoeld in het artikel 74/8, §§ 1 en 2 van de voornoemde wet, die beheerd worden door de Dienst Vreemdelingenzaken en bestemd zijn voor de huisvesting van families in afwachting van, al naargelang het geval, hun toegang tot het grondgebied, hun machtiging tot het verblijf, hun terugname conform Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en de instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend, hun terugdrijving, hun vrijwillige terugkeer, hun verwijdering.
   De woonunit wordt gelijkgesteld met een welbepaalde plaats gesitueerd aan de grens;]1
  4° ondersteunende ambtenaar :medewerker die door de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken wordt aangeduid en de contacten tussen de vreemdelingen en de verschillende bevoegde instanties, tot aan de organisatie [2 van hun toegang tot het grondgebied, hun machtiging tot het verblijf, hun terugdrijving, hun terugname conform Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en de instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend, hun vrijwillige terugkeer of hun verwijdering]2, beheert.
  De opdrachten van de ondersteunende ambtenaar kunnen zowel door hemzelf als door zijn vervanger uitgevoerd worden.
  5° familieverantwoordelijke : familielid die als referentiepersoon wordt aangeduid om in naam van de familie alle administratieve taken te vervullen.
  6° de Minister : de Minister die de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft.
  ----------
  (1)<KB 2010-04-22/06, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 10-05-2010>
  (2)<KB 2010-04-22/06, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 10-05-2010>

  Art. 2. Dit besluit is van toepassing op de <woonunits>.
  De Minister duidt de <woonunits> aan.
  Het huishoudelijk reglement regelt de uitvoeringsmodaliteiten van de bepalingen van dit besluit die betrekking hebben op de dagelijkse werking van de <woonunits>. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten die de draagwijdte van onderhalve besluit beperken. Het huishoudelijk reglement wordt door de Minister goedgekeurd.

  Art. 3.De woonunit bestaat op zijn minst uit een badkamer, een toilet, een woonkamer, een keuken en een slaapkamer.
  De familie stelt alles in het werk opdat de ondersteunende ambtenaar de nodige administratieve formaliteiten kan vervullen in elke woonunit tussen 7 uur en 20 uur.
  Indien dit noodzakelijk is, indien de organisatie [1 van de terugdrijving of van de terugname, of van de verwijdering]1 dit vereist, of op verzoek van de familie, beschikt de ondersteunende ambtenaar ook buiten deze uren over een recht van toegang. In deze gevallen wordt de familie hiervan vooraf verwittigd.
  ----------
  (1)<KB 2010-04-22/06, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 10-05-2010>

  Art. 4. Elk familielid wordt door de ondersteunende ambtenaar op gelijke, correcte en respectvolle wijze behandeld, en het privé-leven van het familielid wordt gerespecteerd.
  De ondersteunende ambtenaar respecteert de mening en de eigenheid van elk familielid, op religieus, moreel, filosofisch, cultureel en politiek gebied.

  Art. 5. Elk familielid mag de erediensten van zijn religie bijwonen en mag zijn filosofische en religieuze overtuigingen vrij uiten. Op verzoek van de familie geeft de ondersteunende ambtenaar de lijst van de religieuze instellingen in de buurt van de woonunit door.

  Art. 6. Elk familielid kan van individuele, medische, psychologische,sociale en juridische bijstand genieten.

  HOOFDSTUK II. - Rol van de ondersteunende ambtenaar

  Art. 7.De ondersteunende ambtenaar vervult de volgende opdrachten :
  - aan de familie haar rechten en plichten uitleggen;
  - alle noodzakelijke stappen voor het bekomen van de identiteitsdocumenten van de familieleden bij hun nationale overheden en/of de voorbereiding [1 van hun terugdrijving of van hun terugname of van hun verwijdering]1 ondernemen;
  - de vreemdelingen informeren over de stand van zaken van de procedure die in toepassing van de wet van 15 december 1980 werd ingediend;
  - de rol van tussenpersoon tussen de Belgische overheden en de privé-partners en openbare partners, die betrokken zijn in het kader van de huisvesting van de familieleden en de organisatie van hun terugkeer, vervullen;
  - de familieleden psychologisch en sociaal begeleiden [1 ...]1 ;
  [ 1 - de familieleden voorbereiden op hun toegang tot het grondgebied, hun machtiging tot het verblijf, hun terugdrijving, hun terugname conform Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en de instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend, hun vrijwillige terugkeer of hun verwijdering.]1
  ----------
  (1)<KB 2010-04-22/06, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 10-05-2010>

  Art. 8. De ondersteunende ambtenaar communiceert in een taal die de familieleden begrijpen. In voorkomend geval doet hij een beroep op een tolk.

  Art. 9. De ondersteunende ambtenaar onderhoudt met de familie enkel het contact dat gewettigd is door de dienstopdracht. Een professionele houding is ten allen tijde vereist.
  Indien de ondersteunende ambtenaar vaststelt dat ten opzichte van de familie ernstige elementen zijn die de stopzetting van de vasthoudingsmaatregel verantwoorden moet hij die elementen voorleggen aan de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken of diens gemachtigde.

  HOOFDSTUK III. - Inrichting en uitrusting van de <woonunits>

  Art. 10. De woonunit is voorzien van het nodige meubilair en de nodige nutsvoorzieningen, teneinde de families op waardige wijze te huisvesten.

  Art. 11. De familie mag geen werken uitvoeren in de woonunit. Indien de verwarmingsinstallatie, de elektriciteitsinstallatie of het sanitair niet naar behoren functioneert of indien het materieel of het meubilair een defect vertonen, moet de familie contact opnemen met de ondersteunende ambtenaar, zodat deze de vereiste maatregelen voor de nodige herstellingen kan nemen.

  Art. 12. De familie verbindt zich ertoe om ervoor te zorgen dat de woonunit in goede staat en proper blijft en om de plaats als een goede huisvader te gebruiken, zonder de aard of de bestemming ervan te wijzigen.
  Schoonmaakproducten en hygiënische producten worden ter beschikking van de familie gesteld.

  HOOFDSTUK IV. - Leefregels die van toepassing zijn bij de aankomst in de woonunit

  Art. 13. Bij de aankomst van de familieleden wordt een inventaris van het meubilair en de uitrusting opgemaakt. De inventaris wordt door de familieverantwoordelijke en door de ondersteunende ambtenaar ondertekend. Een kopie van de inventaris wordt aan de familieverantwoordelijke overhandigd.

  Art. 14. Bij de aankomst in de woonunit wordt een register overhandigd aan de familieverantwoordelijke. In dit register worden vermeld :
  - de identiteit van de bezoekers;
  - de datum van het volgend bezoek van de ondersteunende ambtenaar;
  - de afwezigheden die voorzien worden door de familie.

  Art. 15. Een medisch onderzoek van elk familielid door de arts die aangeduid wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken, of door een arts van de familie vindt plaats binnen de twee werkdagen.

  Art. 16. De familieleden moeten hun medewerking verlenen aan de administratieve procedures die op hen van toepassing zijn. Indien ze niet over identiteitsdocumenten beschikken, werken ze samen met hun ondersteunende ambtenaar om hun identificatie te vergemakkelijken.

  Art. 17. Bij de aankomst op de woonunit heeft de familie recht op een gratis nationaal telefoongesprek van minimum 10 minuten.

  Art. 18. Een exemplaar van dit besluit en van het huishoudelijk reglement wordt ter beschikking gesteld van de familie.

  HOOFDSTUK V. - Regels gedurende het verblijf

  Deel 1. - Gebruik van de woonunit

  Art. 19. Elk familielid mag de woonunit dagelijks, zonder voorafgaande toestemming, verlaten. Het is evenwel vereist dat een volwassen familielid aanwezig is.
  Indien de familie deze regel om de een of andere reden niet kan respecteren moet de familie vooraf de toestemming aan de ondersteunende ambtenaar vragen.

  Art. 20.De ondersteunende ambtenaar heeft toegang tot de woonunit tussen 7 uur en 20 uur.
  Op verzoek van de familie of indien dit noodzakelijk is of indien de organisatie [1 van de terugdrijving of van de terugname of van de verwijdering]1 dit vereist heeft de ondersteunende ambtenaar toegang buiten deze uren. In deze gevallen wordt de familie vooraf verwittigd.
  ----------
  (1)<KB 2010-04-22/06, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 10-05-2010>

  Art. 21. De familie mag de woonunit, die haar door de Dienst Vreemdelingenzaken ter beschikking werd gesteld, niet verhuren of onderverhuren aan derde personen.

  Art. 22. De familie respecteert de gemeentelijke reglementen, het milieu, de openbare orde en de openbare rust.

  Art. 23. De familie verbindt zich ertoe om geen enkele hinder te veroorzaken voor de buurt.

  Deel 2. - Telefoongebruik en briefwisseling

  Art. 24. Tijdens zijn verblijf kan de familie één keer per werkdag, met zijn advocaat en met zijn diplomatieke overheden, met behulp van de GSM van de ondersteunende ambtenaar gratis telefoneren.

  Art. 25. De familie heeft het recht om dagelijks en zonder enige beperking briefwisseling te voeren. Zij kan zich door de ondersteunende ambtenaar laten bijstaan bij het opstellen van een brief of het lezen van de briefwisseling.
  De familie kan, binnen de grenzen van een redelijk bedrag, aan de ondersteunende ambtenaar briefpapier en postzegels vragen, als zij niet over financiële middelen beschikt.

  Deel 3. - De bezoeken

  Art. 26. De familie mag privé-bezoek ontvangen van familieleden en kennissen.
  Voor de andere bezoeken is de voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke voor de <woonunits> of zijn vervanger, met respect voor de bepalingen die voorzien worden in artikel 14, vereist.

  Art. 27. De familie mag geen onderdak verschaffen aan bezoekers.

  Art. 28. Het bezoek wordt beperkt tot 5 personen op het zelfde ogenblik, minderjarige kinderen niet meegerekend.

  Art. 29. Het bezoek van derde personen en organisaties wordt enkel toegelaten mits bewijs van rechtmatig belang, indien er geen aanwijzingen zijn dat het bezoek de veiligheid en de goede werking in gevaar kan brengen, en indien er geen aanwijzingen zijn dat de morele integriteit van de familie of van een familielid gevaar loopt.
  Het bezoek van derde personen en organisaties gaat door in aanwezigheid van de ondersteunende ambtenaar.

  Art. 30. De bezoeken van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat en van de leden van de uitvoerende en rechterlijke macht vinden steeds plaats tussen acht uur en negentien uur nadat zij zich als zodanig duidelijk kenbaar hebben gemaakt bij de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken of diens gemachtigde.
  De andere officiële instanties die over een bezoekrecht willen beschikken, kunnen een gemotiveerd verzoek indienen bij de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken of zijn gemachtigde.

  Art. 31. De familie mag niet aan publieke belangstelling onderworpen worden, noch zonder haar instemming onderworpen worden aan vragen van journalisten of derden, noch gefotografeerd of gefilmd worden.

  Art. 32. Indien er ernstige aanwijzingen bestaan dat het bezoek van de woonunit een gevaar vormt voor de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of de openbare orde of indien het nemen van preventiemaatregelen tegen strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de rechten en de vrijheid van de anderen of de bescherming van de veiligheid van de woonunit noodzakelijk is, kan de ondersteunende ambtenaar ten opzichte van de bezoeker één van de volgende maatregelen nemen :
  - 1° een mondeling waarschuwing geven;
  - 2° een einde maken aan het bezoek;
  - 3° de toegang tot de woonunit weigeren.
  Indien sancties die bedoeld worden in de punten 2° en 3° genomen worden, brengt de ondersteunende ambtenaar de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken hiervan op de hoogte.

  Deel 4. - De behoeften op het gebied van voeding op het gebied van voeding, hygiëne en kledij

  Art. 33. De familie heeft het recht om haar eigen maaltijden te bereiden. Een keuken en elementair keukengerei worden haar ter beschikking gesteld.
  Het voedsel dat noodzakelijk is voor 3 maaltijden per dag kan ter beschikking worden gesteld aan de familie of kan, met de toestemming van de ondersteunende ambtenaar, gekocht worden door de familie.

  Art. 34. De familie kan haar eigen kleren behouden. Indien dat nodig is worden bijkomende kleren ter beschikking gesteld van de familie. De familie kan, op eigen kosten, de kleren die ze wil kopen, aanschaffen.

  Art. 35. Op verzoek van de familieverantwoordelijke worden de producten die voor het persoonlijk gebruik bestemd zijn door de ondersteunende ambtenaar ter beschikking gesteld.

  Deel 5. - De medische, psychologische en juridische bijstand

  Art. 36. Een lijst met de gegevens van de artsen in de buurt wordt door de ondersteunende ambtenaar aan de familie gegeven, zodat zij, indien medische bijstand noodzakelijk is, hiervan gebruik kan maken.
  Een telefoon wordt ter beschikking gesteld van de familie voor dringende gevallen.

  Art. 37. De familie kan, op eigen kosten, een beroep doen op een door haar gekozen arts. In dit geval moet de familie de kosten van de geneesmiddelen zelf betalen. De familie moet de ondersteunende ambtenaar hiervan op de hoogte brengen.

  Art. 38. Op verzoek van de familie, of indien zij de medische kosten niet kan betalen, verstrekt een door de Dienst Vreemdelingenzaken aangeduide arts de noodzakelijke zorgen. In dit geval worden de medische kosten door de Dienst Vreemdelingenzaken betaald.
  Wanneer de arts vaststelt dat het familielid niet behoorlijk verzorgd kan worden in de woonunit, wordt het familielid naar een gespecialiseerd medisch centrum overgebracht.

  Art. 39. Een medisch onderzoek kan opgelegd worden met het oog op de voorbereiding van het vertrek of indien de ondersteunende ambtenaar van oordeel is dat er zich een medisch probleem stelt.

  Art. 40. In geval van een ernstige aandoening, een besmettelijke ziekte of een epidemie, brengt de arts de bevoegde overheden daarvan op de hoogte teneinde de noodzakelijke maatregelen te kunnen nemen.

  Art. 41. De familie kan psychologische steun en sociale bijstand krijgen. In dit geval moet dit van tevoren aan de ondersteunende ambtenaar gevraagd worden. In functie van de specifieke situatie van de familie doet de laatstgenoemde persoon een voorstel. In dringende gevallen kan een psycholoog door Dienst Vreemdelingenzaken worden aangeduid.
  De familie kan, op eigen kosten, een beroep doen op een psychologische expert die door de familie zelf gekozen wordt.

  Art. 42. De familie heeft recht op juridische bijstand. De ondersteunende ambtenaar waakt erover dat de familie een beroep kan doen op het bureau voor juridische bijstand, overeenkomstig de artikelen 508/1 en volgende van het gerechtelijk wetboek.

  Art. 43. De ondersteunende ambtenaar kan de familieleden helpen bij het vervullen van de administratieve formaliteiten, inzonderheid deze die betrekking hebben op de burgerlijke stand.

  HOOFDSTUK VI. - Begeleiding door de ondersteunende ambtenaar

  Art. 44. Tijdens het verblijf op de woonunit, wordt de familie regelmatig bezocht door de ondersteunende ambtenaar. De ondersteunende ambtenaar is aanwezig wanneer de familie aankomt en wanneer zij vertrekt.
  Op het einde van elk bezoek maken de ondersteunende ambtenaar en de familie telkens een afspraak voor een volgend bezoek, en noteren dit in het register.
  De familieverantwoordelijke en de andere volwassenen moeten tijdens elk voorzien bezoek door de ondersteunende ambtenaar aanwezig zijn in de woonunit. Tussen 7 en 20 uur kan de laatstgenoemde persoon de familie onverwachts bezoeken.

  Art. 45. Tijdens het verblijf op de plaats die haar ter beschikking werd gesteld, kan de ondersteunende ambtenaar de familie helpen met betrekking tot de volgende punten :
  - de problemen waarmee ze tijdens hun verblijf op de woonunit geconfronteerd worden;
  - de inschrijving van de kinderen in een school;
  - de rechten van de familie, die in het intern reglement worden opgesomd.

  Art. 46.De ondersteunende ambtenaar deelt alle nuttige informatie mee aan de familie, met het oog op het vergemakkelijken van [1 de toegang tot het grondgebied, de machtiging tot het verblijf, de terugdrijving, de vrijwillige terugkeer, de verwijdering of de terugname]1 naar de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van haar asielaanvraag.
  ----------
  (1)<KB 2010-04-22/06, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 10-05-2010>

  HOOFDSTUK VII. - [1 Vertrek van de familie uit de woonunit]1 of overbrenging naar een gesloten centrum
  ----------
  (1)<KB 2010-04-22/06, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 10-05-2010>

  Art. 47. Wanneer de familie de woonunit verlaat, maakt zij samen met de ondersteunende ambtenaar een inventaris op van het meubilair en de uitrusting. Deze inventaris wordt door de familieverantwoordelijke en door de ondersteunende ambtenaar ondertekend.
  De eventuele schade is voor rekening van de familie.

  Art. 48.Indien de familie niet meewerkt aan de daadwerkelijke [1 terugdrijving of terugname of verwijdering]1, kan ze het voorwerp uitmaken van een vasthouding in een gesloten centrum waarvan de werkingsregels bepaald worden door het koninklijk besluit van 2 augustus 2002.
  ----------
  (1)<KB 2010-04-22/06, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 10-05-2010>

  HOOFDSTUK VIII Wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002

  Art. 49. In artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 wordt een nieuw tweede lid, als volgt opgesteld, ingevoegd :
  " De Commissie en het permanent secretariaat worden eveneens belast met de individuele behandeling van de klachten van de bewoners van de <woonunits>. "

  HOOFDSTUK IX. - Slotbepalingen

  Art. 50. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 51. Onze Minister die de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 14 mei 2009.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Migratie- en Asielbeleid,
  Mevr. A TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op artikel 74/8, §§ 1 en 2;
   Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 februari 2009;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 28 april 2009;
   Gelet op de hoogdringendheid gemotiveerd door de volgende elementen :
   " - de beslissing van de Minister, die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen, om vanaf 1 oktober 2008 alternatieven voor de vasthouding van gezinnen met kinderen in werking te stellen;
   - door de ingebruikname van 3 woningen in Zulte vanaf oktober 2008 en 4 appartementen in Tubeke vanaf maart 2009, waarvoor het noodzakelijk is dringend de werkingsregels vast te stellen.
   Dat deze specifieke infrastructuur voorzien is in het belang van de families met kinderen om beter te voldoen aan de privacy-behoeften dan in een gesloten centrum en om de families betere leefomstandigheden aan te bieden inzonderheid voor de begeleiding van kleine kinderen in hun opvoeding.
   De beschikking van de Raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel van 20 oktober 2008 vermeldt trouwens de noodzaak van een reglementaire bepaling voor het bepalen van het regime van de <woonunits> die aan de families ter beschikking worden gesteld, in de zin van de artikelen 51/5, § 3, 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ";
   Gelet op het advies nr. 46.137/4 van de Raad van State, gegeven op 9 maart 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van Onze Minister van Migratie- en asielbeleid,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-04-2010 GEPUBL. OP 30-04-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 3; 7; 20; 46; 48)

 • Verslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
     VERSLAG AAN DE KONING
     Sire,
     Artikel 74/8, § 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen stelt de Koning in staat om het regime en de werkingsmaatregelen te bepalen die toepasbaar zijn op de plaats waar de vreemdeling wordt vastgehouden, in toepassing van de bepalingen bedoeld in artikel 74/8, § 1.{
     Dit besluit heeft tot doel het regime en de maatregelen te bepalen die toepasbaar zijn op de <woonunits>, als bedoeld in 74/8, §§ 1 en 2 van de wet van 15 december 1980, die beheerd worden door de Dienst Vreemdelingenzaken en bestemd zijn voor de huisvesting van families tot aan de organisatie van hun terugkeer naar hun land van herkomst of naar het land waar ze gemachtigd zijn tot het verblijf, of tot hun overbrenging naar de verantwoordelijke staat die in toepassing van artikel 51/5 van de voornoemde wet verantwoordelijk is voor het onderzoek van hun asielaanvraag.
     De Minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen heeft besloten om de aanbevelingen van het studiebureau Sum Research te volgen en alternatieven voor de vasthouding in de gesloten centra van families met kinderen in te voeren.
     Alle families die het voorwerp uitmaken van een verwijderingsmaatregel kunnen op eigen middelen terugkeren naar hun land van herkomst, of met de hulp van een niet-gouvernementele organisatie, zoals de Internationale Organisatie voor Migratie, die programma's voor een vrijwillige terugkeer aanbiedt.
     De Belgische Staat promoot de programma's voor een vrijwillige terugkeer die worden aangeboden door het Rode Kruis en de Internationale Organisatie voor Migratie, maar men stelt vast dat weinig illegaal verblijvende vreemdelingen daar een beroep op doen.
     Wanneer deze families het grondgebied niet op eigen initiatief verlaten, worden <woonunits>, als bedoeld in artikel 74/8, §§ 1 en 2 van de wet van 15 december 1980 ter beschikking gesteld van de families, als alternatief voor de vasthouding in de gesloten centra, in afwachting van de uitvoering van de verwijderingsmaatregel.
     Deze maatregel komt erop neer dat men aan de families voorstelt om een contract te ondertekenen waarmee ze aanvaarden om van een dergelijke plaats gebruik te maken, gedurende de tijd die nodig is voor het zetten van de vereiste stappen om geïdentificeerd te worden, om de identiteitsdocumenten die door de nationale overheden worden afgegeven te bekomen en hun terugkeer naar hun land van herkomst of het land waar de familie gemachtigd is tot een verblijf of het land van het onderzoek van hun asielaanvraag door de Staat die in toepassing van artikel 51/5 van de wet verantwoordelijk is, voor te bereiden.
     De familie die aanvaardt om van deze maatregel gebruik te maken, wordt ondergebracht in een individueel huis en wordt begeleid door een ondersteunende ambtenaar.
     De ondersteunende ambtenaar legt aan de familie de rechten en de plichten uit, evenals het huishoudelijk reglement. Hij brengt de familie op de hoogte van het feit dat hij de rol van tussenpersoon vervult tussen de Belgische overheden en de privé-partners en openbare partners die betrokken zijn in het kader van de huisvesting van de familieleden en de organisatie van hun terugkeer.
     De familie stelt alles in het werk opdat de ondersteunende ambtenaar de administratieve formaliteiten kan vervullen in elke woonunit tussen 7 uur en 20 uur. Buiten deze uren beschikt hij, indien dat nodig is, over een recht van toegang, bijvoorbeeld om hulp te verlenen aan de familie in geval van brand, indien de verwarmingsinstallatie of de elektriciteitsinstallatie niet functioneert, op verzoek van de familie of indien de organisatie van de terugkeer dit vereist. In dit laatste geval wordt de familie voorafgaandelijk verwittigd om het familieleven te respecteren.
     De woonunit maakt het mogelijk om de fundamentele rechten van de families te garanderen. Deze artikelen waarborgen met name dat de bepalingen van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens gerespecteerd worden.
     Elk familie is vrij om de woonunit verlaten, onder andere om boodschappen te doen, een advocaat te raadplegen, zich naar een arts te begeven of de kinderen naar school te brengen. Het is evenwel vereist dat er steeds een volwassen familielid aanwezig is.
     Bij wijze van voorbeeld : de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van openbare uitoefening en de vrijheid om zijn mening te uiten, met betrekking tot alle materies, worden gegarandeerd, behoudens de bestraffing van de misdrijven die begaan worden naar aanleiding van de uitoefening van deze vrijheden. Op verzoek van de familie deelt de ondersteunende ambtenaar de lijst van religieuse instellingen mee die zich bevinden in de buurt van de woonunit. De familie kan de <woonunits> verlaten om religieuze verplichtingen te vervullen. Hieruit volgt dat de bepalingen die voorzien worden in artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950 gerespecteerd worden. De familie heeft inderdaad de mogelijkheid om haar geloof of haar filosofische overtuigingen openlijk te belijden door zich individueel of gezamenlijk naar de religieuze of filosofische instellingen van haar keuze te begeven.
     De kinderen gaan naar school. De familie kan zich door de ondersteunende ambtenaar laten helpen om hen in te schrijven in een school. Er moet worden opgemerkt dat de kinderen elke dag naar school kunnen worden begeleid door een familielid.
     De familie heeft het recht om dagelijks, en zonder beperkingen, correspondentie te voeren.
     Het recht op een privé- en familieleven wordt eveneens verzekerd. De familie mag de privé-bezoekers ontvangen die zij wenst en mag alle gewenste bezoeken buiten de <woonunits> afleggen. De enige beperkingen zijn dat een familielid aanwezig moet zijn op de <woonunits>, dat het verboden is om onderdak te verschaffen aan bezoekers en dat de bezoeken die geen privé-bezoeken zijn onderworpen zijn aan de machtiging van de Dienst Vreemdelingenzaken. Tijdens de bezoeken moet de familie de identiteit van de bezoekers in het register vermelden.
     Ten slotte moet vermeld worden dat de ondersteunende ambtenaar tussen 20 uur en 7 uur geen toegang heeft tot de woonunit, behalve indien dit noodzakelijk is, of op verzoek van de familie, of indien de organisatie van de terugkeer dit vereist. In deze gevallen wordt de familie vooraf verwittigd, zodat het familieleven gerespecteerd wordt.
     De woonunit stelt de familie in staat om te genieten van een infrastructuur die aangepast is aan haar behoeften. Het kind kan immers samenleven met zijn ouders of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen alsook met de minderjarigen die deel uitmaken van deze familie en de familieleden tot en met de tweede graad, zonder dat hij verplicht is om de woonunit te delen met andere families of andere volwassenen.
     De telefonische communicaties zijn niet beperkt. De familie kan haar GSM gebruiken, of de telefoons buiten de woonunit. Wanneer de familie aankomt op de woonunit heeft zij recht op een gratis telefoongesprek van minimum 10 minuten. De familie heeft het recht om één keer per werkdag, met haar advocaat en haar diplomatieke overheden, met behulp van de GSM van de ondersteunende ambtenaar gratis te telefoneren.
     Ten slotte wordt in noodgevallen een vast telefoontoestel ter beschikking gesteld van de familie.
     Voor de familie wordt ook juridische, medische, sociale en psychologische bijstand voorzien. Het bureau voor juridische bijstand kan voor de juridische bijstand zorgen. De familie kan psychologische of sociale bijstand bekomen door dit aan de ondersteunende ambtenaar te vragen. Deze laatste doet in functie van de specifieke situatie van de familie een voorstel. In dringende gevallen kan een psycholoog door de Dienst Vreemdelingenzaken worden aangeduid. De familie kan ook een psycholoog op eigen kosten raadplegen.
     Indien de familie niet meewerkt aan de effectieve terugkeer, ondanks de bijstand en de begeleiding door de ondersteunende ambtenaar, wordt de familie op de hoogte gebracht van het feit dat zij het voorwerp kan uitmaken van een vasthouding in een gesloten centrum.
     De familie kan een klacht indienen bij de Klachtencommissie, ingesteld bij artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 met betrekking tot de toepassing van dit besluit.
     Artikelsgewijze commentaar
     HOOFDSTUK I. - Definities en algemene bepalingen
     Deze artikelen definiëren de begrippen familie, woonunit, ondersteunende ambtenaar, familieverantwoordelijke.
     Het huishoudelijk reglement inzake de dagelijkse werking van de woonunit mag geen bepalingen bevatten die de draagwijdte van dit besluit beperken.
     De minimale samenstelling van de woonunit is bepaald. De familie stelt alles in het werk opdat de ondersteunende ambtenaar de nodige administratieve formaliteiten kan vervullen in elk woonunit tussen 7 uur en 20 uur. Indien dit noodzakelijk is beschikt hij buiten deze uren over een recht op toegang om de familie te helpen bijvoorbeeld, indien de sanitaire installatie niet werkt, of op verzoek van de familie of indien de organisatie van de terugkeer dit vereist. In deze gevallen wordt de familie van tevoren verwittigd, om het familieleven te respecteren.
     De vrijheid van meningsuiting, van communicatie, van informatie van elk familielid wordt gewaarborgd. De ondersteunende ambtenaar respecteert het specifiek karakter van elk familielid op religieus, filosofisch, moreel, cultureel en politiek gebied.
     De familie kan de woonunit verlaten om een godsdienst te belijden. De familie kan haar religieuze of filosofische overtuigingen ook individueel of collectief beleven door zich naar door haarzelf gekozen religieuze of filosofische instellingen te begeven.
     Aan de leden van de familie kan individuele, medische, psychologische, sociale en juridische bijstand worden verleend.
     HOOFDSTUK II. - Rol van de ondersteunende ambtenaar
     Deze artikelen bepalen de rol van de ondersteunende ambtenaar. Deze laatstgenoemde communiceert met de familieleden in een taal die ze begrijpen. Indien de ondersteunende ambtenaar en de familieleden niet kunnen communiceren in een gemeenschappelijke taal wordt er beroep gedaan op een tolk.
     De voornaamste taak van de ondersteunende ambtenaar is het voorbereiden van de terugkeer van de familie, door de familie te laten genieten van de mogelijkheden die geboden worden door de verschillende programma's voor hulp bij de vrijwillige terugkeer. Daarvoor werkt de ondersteunende ambtenaar in het bijzonder samen met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en elke andere organisatie die in het kader van de terugkeer hulp verleent.
     Wanneer hij vaststelt dat er ten opzichte van de familie ernstige elementen bestaan die de stopzetting van de vasthoudingsmaatregel rechtvaardigen moet de ondersteunende ambtenaar deze elementen voorleggen aan de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken of aan diens gemachtigde. Het gaat erom dat men vermijdt dat een familie die aan de verblijfsvoorwaarden voldoet, vastgehouden wordt in een woonunit.
     HOOFDSTUK III. - Inrichting en uitrusting van de <woonunits>
     Deze artikelen bepalen de inrichting en de uitrusting van de woonunit. Ze preciseren de rechten en plichten van de familie met betrekking tot het gebruik van de verwarmingsinstallatie, de electrische installatie, de sanitaire installaties, de procedure die moet worden gevolgd indien deze installaties niet functioneren of indien het materiaal of het meubilair gebreken vertoont.
     In deze artikelen wordt gepreciseerd dat de familie de aard en de bestemming van de woonunit niet mag veranderen, en zich ertoe verbindt om de woonunit in goede staat van netheid te behouden en deze als een goede huisvader te gebruiken.
     De woonunit is voorzien van de sanitaire voorzieningen die vereist zijn om tegemoet te komen aan de behoeften inzake hygiëne en netheid van de familie.
     HOOFDSTUK IV. - Leefregels die van toepassing zijn bij de aankomst in de woonunit
     Deze artikelen bepalen de rechten en plichten van de familieleden wanneer ze aankomen in de woonunit.
     In samenwerking met de ondersteunende ambtenaar wordt een binnenkomstinventaris opgesteld. De familie kan dan alle gewenste vragen stellen met betrekking tot het gebruik van de uitrusting die ter beschikking staat.
     Een medisch onderzoek van elk familielid door de arts die aangeduid wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken of door de arts van de familie vindt zo snel mogelijk plaats. Dit medisch onderzoek is een preventieve maatregel, ter bescherming van de gezondheid van alle familieleden.
     Indien nodig legt de arts legt uit welke behandeling hij aanbeveelt voor het familielid. De laatstgenoemde persoon kan weigeren om de aanbevolen behandeling te volgen.
     Indien het om een besmettelijke ziekte of een epidemie gaat, wordt er contact opgenomen met de bevoegde gemeenschapensdiensten, teneinde de vereiste maatregelen te nemen.
     De familie kan steeds, op eigen kosten, een beroep doen op een door haarzelf gekozen arts.
     HOOFDSTUK V. - Regels gedurende het verblijf
     Deze artikelen bepalen de rechten en de plichten van de familie gedurende het verblijf in de woonunit.
     Deel 1. - Gebruik van de woonunit
     De familie beschikt gedurende de periode die noodzakelijk is voor het zetten van de stappen bij zijn nationale overheden, om een identiteitsdocument te bekomen en/of de terugkeer te organiseren, gratis over deze woning. De familie mag de woonunit die ter beschikking wordt gesteld niet verhuren aan derde personen.
     In de woonunit moet steeds een familielid aanwezig zijn. Indien de familie deze regel om de een of andere reden niet kan respecteren moet ze de toestemming van de ondersteunende ambtenaar vooraf vragen.
     Deze artikelen preciseren dat de familie, zoals de andere personen die zich op het grondgebied bevinden, de geldende reglementering moet respecteren.
     Deel 2. - Telefoongebruik en briefwisseling
     De telefonische communicaties zijn niet beperkt. De familie kan zijn GSM gebruiken, of de telefoons buiten de plaats die ter beschikking wordt gesteld. Bij de aankomst op de woonunit heeft de familie recht op een gratis nationaal telefoongesprek van minimum 10 minuten. De familie heeft het recht om één keer per werkdag, met haar advocaat en met de diplomatieke overheden, met behulp van de GSM van de ondersteunende ambtenaar gratis te telefoneren. Voor dringende gevallen wordt een vaste telefoon ter beschikking gesteld van de familie.
     De familie heeft het recht om dagelijks, zonder beperkingen, briefwisseling te voeren. De familie kan als zij niet over de nodige financiële middelen beschikt,aan de ondersteunende ambtenaar briefpapier en postzegels vragen, evenwel binnen de grenzen van een redelijk bedrag, en dit om misbruiken te voorkomen.
     Deel 3. - De bezoeken
     De familie mag privé-bezoek ontvangen van andere familieleden en kennissen.
     Bijgevolg zijn enkel de bezoeken die geen privé-bezoeken zijn, onderworpen aan de voorafgaande machtiging van de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken of zijn gemachtigde, met inachtneming van de bepalingen die voorzien worden in artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950. De Dienst Vreemdelingenzaken wil op de hoogte gebracht worden van het doel van het bezoek van de instellingen of de personen die in het kader van de uitvoering van hun opdracht een bezoek willen afleggen.
     Het advies uitgebracht door de afdeling wetgeving van de Raad van State met betrekking tot de afschaffing van het tweede lid van artikel 29 werd niet gevolgd, omdat het noodzakelijk is om de bescherming van de familieleden te waarborgen, en de nationale veiligheid, de openbare veiligheid en de handhaving van de openbare orde te verzekeren, door de aanwezigheid van de ondersteunende ambtenaar in de woonunit tijdens het bezoek van derden of van organisaties op te leggen. Het gaat erom het aanzetten tot opstand, de organisatie van onlusten, enz. te vermijden.
     De aanwezigheid van de ondersteunende ambtenaar tijdens het bezoek van derden en van de organisatie heeft ook als voordeel dat vermeden wordt dat deze laatsten de familieleden ertoe zouden aanzetten om de interne regels niet meer na te leven of dat tijdens deze bezoeken goederen op bedrieglijke wijze zouden weggenomen worden.
     Bij wijze van voorbeeld : dankzij de aanwezigheid van een veiligheidsmedewerker tijdens een bezoek van april 2007 van een vertegenwoordiger van een niet-gouvernementele organisatie, heeft het gesloten centrum van Vottem kunnen vaststellen dat hij de personen die hij bezocht, aanspoorde om zich tijdens hun repatriëring te verzetten.
     Teneinde artikel 22 van de Grondwet en artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden eveneens te respecteren, zal de ondersteunende ambtenaar tijdens deze bezoeken zo discreet mogelijk zijn.
     De bezoeken van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat en van de leden van de uitvoerende en rechterlijke macht vinden steeds plaats tussen 8 uur en 19 uur, als zij zich als zodanig duidelijk kenbaar hebben gemaakt bij de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken of zijn gemachtigde.
     De andere instanties die over een toelating tot bezoek willen beschikken, kunnen een gemotiveerd verzoek indienen bij de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken of zijn gemachtigde.
     Om veiligheidsredenen wordt het bezoek beperkt tot 5 personen op hetzelfde moment, minderjarige kinderen niet meegerekend.
     Het bezoek van derde personen en organisaties wordt toegelaten mits deze een rechtmatig belang hebben, indien er geen aanwijzingen zijn dat het bezoek de veiligheid en het gebruik naar behoren van de woonunit in gevaar kan brengen, en indien er geen aanwijzingen zijn dat de morele integriteit van de familie of van een familielid een gevaar loopt.
     Ten slotte moet de nadruk gelegd worden op het feit dat de familie geen onderdak mag verschaffen aan bezoekers, en dit om veiligheidsredenen.
     Deel 4. - De behoeften op het gebied van voeding op het gebied van voeding, hygiëne en kledij
     Deze artikelen leggen de regels vast met betrekking tot de behoeften van de familie inzake voeding, gezondheid en kleding. De producten die bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik, zowel voor de volwassenen als voor de kinderen en de baby's, worden door de ondersteunende ambtenaar ter beschikking gesteld.
     De familie kan haar maaltijden bereiden zoals zij dit wenst. De familie draagt haar eigen kleding. Zo nodig worden bijkomende kledingstukken ter beschikking gesteld.
     Deel 5. - De medische, psychologische en juridische bijstand
     Deze artikelen bepalen de medische, psychologische en juridische bijstand waarvan elk familielid kan genieten.
     Wat de medische bijstand betreft : op verzoek van de familie, of indien de familie de medische kosten niet kan betalen, verstrekt een door de Dienst Vreemdelingenzaken aangeduide arts de noodzakelijke zorgen. In dit geval worden de medische kosten door de Dienst Vreemdelingenzaken betaald.
     De familie kan natuurlijk, op eigen kosten, een beroep doen op een door haar gekozen arts. De familie moet de ondersteunende ambtenaar hiervan op de hoogte brengen.
     De vrije keuze van de arts door de familie wordt gegarandeerd. Zij kan ook aan de arts vragen om naar de woonunit te komen of kan zich naar zijn medisch kabinet begeven.
     Een medisch onderzoek kan opgelegd worden met het oog op de voorbereiding van de terugkeer of indien de ondersteunende ambtenaar vermoedt dat er zich een medisch probleem stelt. Dit medisch onderzoek wordt uitgevoerd om de gezondheid te beschermen en ervoor te zorgen dat de terugkeer van de familie pas wordt georganiseerd als de gezondheidstoestand van alle familieleden dit toestaat.
     Voor de dringende gevallen wordt een vaste telefoon ter beschikking gesteld aan de familie.
     De familie kan psychologische of sociale bijstand bekomen door dit aan de ondersteunende ambtenaar te vragen. In functie van de specifieke situatie van de familie doet de laatstgenoemde persoon een voorstel. In dringende gevallen kan een psycholoog door de Dienst Vreemdelingenzaken worden aangeduid. De familie kan ook een psycholoog op eigen kosten raadplegen.
     Wat de juridische bijstand betreft, wordt gepreciseerd dat de ondersteunende ambtenaar erover waakt dat de familie een beroep kan doen op het bureau voor juridische bijstand, overeenkomstig de artikelen 508/1 en volgende van het gerechtelijk wetboek. De familie kan zich ook laten bijstaan door een zelf gekozen advocaat, maar in dat geval moet de familie de kosten zelf dragen.
     De familie kan zich naar de advocaat begeven of hem ontvangen in de woonunit. De familie kan elke werkdag, met behulp van de GSM van de ondersteunende ambtenaar, contact opnemen met haar advocaat. De familie kan ook op eigen kosten, zonder beperkingen, op elk moment contact opnemen met hem.
     Ten slotte wordt voorzien dat de ondersteunende ambtenaar de familieleden kan helpen bij het vervullen van de formaliteiten die betrekking hebben op de burgerlijke stand. Het gaat in geen geval om een verplichting. De familieleden kunnen deze formaliteiten zelf vervullen, door zich tot de bevoegde overheden te wenden, of ze kunnen zich door hun advocaat laten helpen.
     In geval van overlijden wordt de keuze van de plaats van het graf en de vorm van de begrafenis bepaald door de wil van de overledene, en in voorkomend geval door die van zijn familie. Op die manier worden de artikelen 3, 8 en 9 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950 die het recht op respect voor de menselijke waardigheid (artikel 3), het recht op eerbiediging van het privé-leven (artikel 8) en het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst (artikel 9) bescherment, gerespecteerd.
     HOOFDSTUK VI. - Begeleiding door de ondersteunende ambtenaar
     Deze artikelen bepalen de begeleiding door de ondersteunende ambtenaar. Zo worden de modaliteiten van de bezoeken vastgelegd door de ondersteunende ambtenaar.
     Ten slotte wordt gepreciseerd dat de ondersteunende ambtenaar, gedurende het verblijf in de woonunit, de familie kan helpen om bepaalde problemen op te lossen, zoals het feit dat men zich na een oproep naar de rechtbank dient te begeven. De ondersteunende ambtenaar kan de familie ook helpen bij het ondernemen van de stappen om de kinderen in een school in te schrijven. De ondersteunende ambtenaar moet de familie informeren over de rechten van de familie, die in het huishoudelijk reglement worden opgesomd.
     De ondersteunende ambtenaar verschaft alle nuttige informatie aan de familie, met het oog op het vergemakkelijken van de terugkeer naar het land van herkomst of naar het land waar de familie gemachtigd is tot een verblijf of naar de Staat dat verantwoordelijk is voor de asielaanvraag.
     HOOFDSTUK VII. - Terugkeer van de familie of overbrenging naar een gesloten centrum
     Deze artikelen leggen de bepalingen vast die betrekking hebben op de terugkeer van de familie of haar overbrenging naar een gesloten centrum.
     Wanneer de familie de woonunit verlaat, maakt zij samen met de ondersteunende ambtenaar een inventaris op van het aanwezig meubilair en de uitrusting. Eventuele schade moet door de familie vergoed worden.
     Indien de familie in het kader van de daadwerkelijke terugkeer niet meewerkt, wordt de familie op de hoogte gebracht van het feit dat het in een gesloten centrum kan worden vastgehouden.
     HOOFDSTUK VIII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002
     Artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 wordt gewijzigd teneinde de Klachtencommissie de bevoegdheid te geven om de individuele behandeling van de klachten van de bewoners van de <woonunits> te onderzoeken.
     HOOFDSTUK IX. - Slotbepalingen
     De artikelen 50 en 51 behoeven geen bijzondere commentaar.
     Dit is het onderwerp van dit ontwerp van koninklijk besluit.
     We hebben de eer te zijn,
     Sire,
     van Uwe Majesteit,
     de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar,
     De Minister van Migratie- en Asielbeleid,
     Mevr. A TURTELBOOM

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Verslag aan de Koning Inhoudstafel 6 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie