J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 42 uitvoeringbesluiten 13 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2008/12/19/2008036450/justel

Titel
19 DECEMBER 2008. - Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 24-12-2008 en tekstbijwerking tot 26-02-2018)

Bron : VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 24-12-2008 nummer :   2008036450 bladzijde : 67932   BEELD
Dossiernummer : 2008-12-19/33
Inwerkingtreding : onbepaald

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL I. - Algemene bepalingen.
Art. 1-4
TITEL II. - Het bestuur van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
HOOFDSTUK I. - De raad voor maatschappelijk welzijn.
Afdeling I. - De organisatie van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Art. 5-28
Afdeling II. - De werking van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Art. 29-50
Afdeling III. - De bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Art. 51-52
HOOFDSTUK II. - De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de ondervoorzitter.
Afdeling I. - De verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter.
Art. 53-57
Afdeling II. - De bevoegdheden van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en van de ondervoorzitter.
Art. 58-59
HOOFDSTUK III. - Het vast bureau en de bijzondere comités.
Afdeling I. - De organisatie van het vast bureau en de bijzondere comités.
Art. 60
Afdeling II. - De werking van het vast bureau en de bijzondere comités.
Art. 61-64
Afdeling III. - De bevoegdheden van het vast bureau en van de bijzondere comités.
Art. 65-66
HOOFDSTUK IV. - Rechtspositie, tucht en aansprakelijkheid.
Afdeling I. - Rechtspositie.
Art. 67-69
Afdeling II. - Tucht.
Art. 70
Afdeling III. - Aansprakelijkheid.
Art. 71-73
Afdeling IV. [1 - Mandatendatabank]1
Art. 73/1
HOOFDSTUK V. - De diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Afdeling I. - Algemene bepaling.
Art. 74
Afdeling II. - De secretaris, de financieel beheerder en de maatschappelijk werker van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en het managementteam.
Onderafdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen.
Art. 75-84
Onderafdeling II. - De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Art. 85-90
Onderafdeling III. - De financieel beheerder.
Art. 91-93
Onderafdeling IV. - De maatschappelijk werker van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Art. 94
Onderafdeling V. - Het managementteam.
Art. 95-97
Afdeling III. - Interne controle.
Art. 98-100
TITEL III. - Het personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied.
Art. 101
HOOFDSTUK II. - De personeelsformatie.
HOOFDSTUK II. TOEKOMSTIG RECHT.
Art. 102
Art. 102 TOEKOMSTIG RECHT
HOOFDSTUK III. - De rechtspositie van het personeel.
Afdeling I. - Algemene bepaling.
Art. 103, 103/1
Afdeling II. - De rechtspositieregeling.
Art. 104
Afdeling III. - [1 Eedaflegging van het personeel]1
Art. 105
Afdeling IV. - Deontologische rechten en plichten.
Art. 106-111
Afdeling V. - De evaluatie van het personeel.
Art. 112-114
HOOFDSTUK IV. - Verdere uitvoeringsmaatregelen.
Art. 115
Hoofdstuk IV/1. [1 - Samenwerking inzake personeel]1
Art. 115/1
HOOFDSTUK V. - Bijzondere bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht.
Art. 116
HOOFDSTUK VI. - Tucht.
Afdeling I. - Toepassingsgebied.
Art. 117
Afdeling II. - De tuchtvergrijpen.
Art. 118
Afdeling III. - De tuchtstraffen.
Art. 119-121
Afdeling IV. - De tuchtoverheid.
Art. 122
Afdeling V. - De tuchtprocedure.
Art. 123-128
Afdeling VI. - De verjaring van de tuchtvordering.
Art. 129
Afdeling VII. - De preventieve schorsing.
Art. 130-135
Afdeling VIII. - Beroep.
Art. 136-142
Afdeling IX. - De doorhaling van de tuchtstraf.
Art. 143
TITEL IV. - Financiering, planning en financieel beheer.
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen en financiering.
Art. 144-145
HOOFDSTUK II. - Strategische meerjarenplanning.
Art. 146
Art. 146 TOEKOMSTIG RECHT
Art. 147
Art. 147 TOEKOMSTIG RECHT
Art. 148
HOOFDSTUK III. - Het budget.
Art. 149
Art. 149 TOEKOMSTIG RECHT
Art. 150-153
Art. 153 TOEKOMSTIG RECHT
Art. 154-159
HOOFDSTUK IV. - Uitvoering van het budget, budgethouderschap en beheer van de middelen.
Afdeling I. - Budgethouderschap.
Art. 160-164
Afdeling II. - Uitvoering van de betalingen, inning van de ontvangsten en beheer van de kasmiddelen.
Art. 165
HOOFDSTUK V. - Boekhouding, financiële rapportering en kascontrole.
Art. 166
Art. 166 TOEKOMSTIG RECHT
Art. 167-171
HOOFDSTUK VI. - Inventaris, jaarrekening en kwijting.
Art. 172-173
Art. 173 TOEKOMSTIG RECHT
Art. 174-175
Art. 175 TOEKOMSTIG RECHT
Art. 176
HOOFDSTUK VII. - Bijzondere bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht.
Art. 177-179, 179/1
HOOFDSTUK VIII. - Nadere uitwerking door de Vlaamse Regering.
Art. 180
TITEL V. - Bepalingen over de werking van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
HOOFDSTUK I. - Akten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Afdeling I. - Opmaken en ondertekenen van de akten.
Art. 181-186
Afdeling II. - Bekendmaking en inwerkingtreding.
Art. 187-188
Afdeling III. - Wijze van kennisgeving.
Art. 189
Afdeling IV. - Briefwisseling aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Art. 190
HOOFDSTUK II. - Wijze van berekening van termijnen.
Art. 191
HOOFDSTUK III. - Goederen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Afdeling I. - Algemene bepalingen.
Art. 192-198
Afdeling II. - Afwijking van het domeinrecht.
Art. 199
HOOFDSTUK III/1. [1 - Aanstellen van landmeters-experten]1
Art. 199/1, 199/2, 199/3
HOOFDSTUK IV. - Optreden in rechte.
Art. 200-201
HOOFDSTUK V. - Deelneming in een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.
Art. 202
TITEL VI. - Participatie van de burger.
HOOFDSTUK I. - Klachtenbehandeling.
Art. 203-204
HOOFDSTUK II. - Inspraak.
Art. 205
HOOFDSTUK III. - Voorstellen van burgers.
Art. 206-209
HOOFDSTUK IV. - Verzoekschriften aan de raad voor maatschappelijk welzijn.
Art. 210-213
TITEL VII. - De intern verzelfstandigde agentschappen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
HOOFDSTUK I. - Intern verzelfstandigde agentschappen die geen ziekenhuis beheren.
Art. 214-217
HOOFDSTUK II. - Ziekenhuizen met afzonderlijk beheer.
Art. 218
TITEL VIII. - Externe verzelfstandiging en samenwerking.
HOOFDSTUK I. - Verenigingen.
Art. 219-230
Art. 230 TOEKOMSTIG RECHT
Art. 231-235
HOOFDSTUK II. - Verenigingen van privaat recht met het oog op de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of van ziekenhuisgebonden activiteiten.
Art. 236-242
HOOFDSTUK III. - Verenigingen of vennootschappen van privaat recht met het oog op het vervullen van sociale doeleinden met uitsluiting van de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of van ziekenhuisgebonden activiteiten.
Art. 243-247
HOOFDSTUK IV. [1 - Verenigingen of vennootschappen van privaatrecht van woon- en zorgcentra]1
Art. 247/1, 247/2, 247/3
TITEL IX. - Bestuurlijk toezicht en externe audit.
HOOFDSTUK I. - Bestuurlijk toezicht.
Afdeling I. - Algemene bepalingen.
Art. 248-253
Afdeling II. - Algemeen bestuurlijk toezicht.
Art. 254-263
Afdeling III. - Dwangtoezicht.
Art. 264
HOOFDSTUK II. - Externe audit.
Art. 265-269
TITEL X. - Samenwerking met de gemeente.
Art. 270-271
TITEL XI. - Wijzigingsbepalingen.
Art. 272-273
TITEL XII. - Slotbepalingen.
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.
Art. 274-275
HOOFDSTUK II. - Opheffingsbepalingen.
Art. 276-277
HOOFDSTUK III. - Overgangsbepalingen.
Afdeling I. - Overgangsbepalingen inzake de diensten en het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Art. 278-280
Afdeling II. - Overgangsbepalingen voor de financiën van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Art. 281
Afdeling III. - Overgangsbepalingen voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de gemeenten waar de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn niet aan het college van burgemeester en schepenen is toegevoegd.
Art. 282
Afdeling IV. - Overgangsbepalingen met betrekking tot het toezicht.
Art. 283
Afdeling V. - Overgangsbepalingen met betrekking tot de verenigingen, vermeld in artikel 239.
Art. 284
HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtredingsbepalingen.
Art. 285

Tekst Inhoudstafel Begin
TITEL I. - Algemene bepalingen.

  Artikel 1.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,1°, 013; Inwerkingtreding : 25-02-2018>

  Art. 2.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,1°, 013; Inwerkingtreding : 25-02-2018>

  Art. 3.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,1°, 013; Inwerkingtreding : 25-02-2018>

  Art. 4.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,1°, 013; Inwerkingtreding : 25-02-2018>

  TITEL II. - Het bestuur van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

  HOOFDSTUK I. - De raad voor maatschappelijk welzijn.

  Afdeling I. - De organisatie van de raad voor maatschappelijk welzijn.

  Art. 5.§ 1. [3 ...]3
  [4 ...]4
  § 2. [2 ...]2
  ----------
  (1)<DVR 2011-07-08/24, art. 276, 003; Inwerkingtreding : 04-09-2011>
  (2)<DVR 2017-12-22/55, art. 578,4°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (3)<DVR 2017-12-22/55, art. 578,2°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (4)<DVR 2017-12-22/55, art. 578,3°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 6.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,5°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 7.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,5°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 8.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,5°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 9.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,5°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 10.[1 § 1. [2 ...]2
   § 2. [3 ...]3
   § 3. [3 ...]3
   § 4. [3 ...]3
   § 5. De gemeentesecretaris gaat in het bijzijn van de indieners na of de overhandigde voordrachtsakten aan de voorwaarden voldoen.
   Als de voordrachtsakte niet voldoet aan een of meer van de voorwaarden, is ze niet geldig.
   Behoudens ongeldigheid als gevolg van laattijdige overhandiging of van overtreding van het verbod als bedoeld in paragraaf 6, kunnen de indieners vervolgens op de vierde dag voor de installatievergadering van de gemeenteraad, tussen 14 en 16 uur, een verbeterde akte overhandigen aan de gemeentesecretaris.
   Onmiddellijk na het verstrijken van die termijn maakt de gemeentesecretaris bekend dat de akten van voordracht van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn ter inzage liggen op het gemeentesecretariaat.
   § 6. Het is verboden meer dan één voordrachtsakte te ondertekenen.
   De overtreding van dat verbod heeft in alle voordrachtsakten de ongeldigheid tot gevolg van alle handtekeningen die in strijd met dat voorschrift werden geplaatst.
   Een verkozene die meer dan één voordrachtsakte ondertekent, kan voor de duur van de zittingsperiode van de gemeenteraad niet worden benoemd of verkozen als burgemeester, schepen, voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van een gemeenteraadscommissie of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, kan de gemeente niet vertegenwoordigen of namens de gemeente een mandaat bekleden in gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen of andere verenigingen, stichtingen of vennootschappen, en kan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn niet vertegenwoordigen of namens het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een mandaat bekleden in de ziekenhuizen, vermeld in titel VII, hoofdstuk II, of de verenigingen of vennootschappen, vermeld in titel VIII, of in andere verenigingen, stichtingen of vennootschappen. Als de betrokkene al een dergelijk mandaat bekleedt, vervalt dat van rechtswege.]1
  ----------
  (1)<DVR 2014-04-25/G8, art. 6, 008; Inwerkingtreding : 18-10-2018>
  (2)<DVR 2017-12-22/55, art. 578,6°, 013; Inwerkingtreding : 14-10-2018>
  (3)<DVR 2017-12-22/55, art. 578,7°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 11.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,8°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 12.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,8°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 13.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,8°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 14.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,8°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 15.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,8°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 16.§ 1. [4 ...]4
  § 2. [5 ...]5
  § 3. [5 ...]5
  § 4. [5 ...]5
  [1 ...]1
  § 5. [5 ...]5
  § 6. De verkozen leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die niet aanwezig zijn op de installatie-vergadering en die, nadat ze daartoe uitdrukkelijk zijn opgeroepen, zonder geldige reden afwezig zijn op de eerste daaropvolgende vergadering, worden geacht afstand te hebben gedaan van hun mandaat.
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/15, art. 4, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (2)<DVR 2014-04-25/G8, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 18-10-2018>
  (3)<DVR 2014-04-04/89, art. 73, 010; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
  (4)<DVR 2017-12-22/55, art. 578,9°, 013; Inwerkingtreding : 14-10-2018>
  (5)<DVR 2017-12-22/55, art. 578,10°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 17.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,11°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 18.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,12°, 013; Inwerkingtreding : 14-10-2018>

  Art. 19.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,13°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 20.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,13°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 21.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,13°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 22.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,14°, 013; Inwerkingtreding : 14-10-2018>

  Art. 23.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 24.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 25.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 26.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 27.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 28.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling II. - De werking van de raad voor maatschappelijk welzijn.

  Art. 29.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 30.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 31.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 32.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 33.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 34.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 35.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 36.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 37.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 38.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 39.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 40.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 41.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 42.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 43.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 44.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 45.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 46.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 47.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 48.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 49.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 50.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling III. - De bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

  Art. 51.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 52.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK II. - De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de ondervoorzitter.

  Afdeling I. - De verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter.

  Art. 53.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 54.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 55.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 56.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 57.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling II. - De bevoegdheden van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en van de ondervoorzitter.

  Art. 58.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 59.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK III. - Het vast bureau en de bijzondere comités.

  Afdeling I. - De organisatie van het vast bureau en de bijzondere comités.

  Art. 60.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling II. - De werking van het vast bureau en de bijzondere comités.

  Art. 61.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 62.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 63.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 64.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling III. - De bevoegdheden van het vast bureau en van de bijzondere comités.

  Art. 65.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 66.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK IV. - Rechtspositie, tucht en aansprakelijkheid.

  Afdeling I. - Rechtspositie.

  Art. 67.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 68.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 69.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling II. - Tucht.

  Art. 70.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling III. - Aansprakelijkheid.

  Art. 71.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 72.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 73.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling IV. [1 - Mandatendatabank]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2012-06-29/15, art. 17, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 73/1.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK V. - De diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

  Afdeling I. - Algemene bepaling.

  Art. 74.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling II. - De secretaris, de financieel beheerder en de maatschappelijk werker van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en het managementteam.

  Onderafdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen.

  Art. 75.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 76.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 77.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 78.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 79.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-03/04, art. 53, 011; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  Art. 80.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 81.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-03/04, art. 55, 011; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  Art. 82.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 83.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 84.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Onderafdeling II. - De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

  Art. 85.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 86.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 87.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 88.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 89.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 90.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Onderafdeling III. - De financieel beheerder.

  Art. 91.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 92.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 93.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Onderafdeling IV. - De maatschappelijk werker van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

  Art. 94.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Onderafdeling V. - Het managementteam.

  Art. 95.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 96.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 97.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling III. - Interne controle.

  Art. 98.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 99.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 100.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  TITEL III. - Het personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

  HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied.

  Art. 101.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK II. - De personeelsformatie.

  HOOFDSTUK II. TOEKOMSTIG_RECHT.
   <Opgeheven met ingang op een onbepaalde datum bij DVR 2016-06-03/04, art. 59, 011; Inwerkingtreding : onbepaald)

  Art. 102.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 102 TOEKOMSTIG RECHT.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK III. - De rechtspositie van het personeel.

  Afdeling I. - Algemene bepaling.

  Art. 103.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 103/1.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling II. - De rechtspositieregeling.

  Art. 104.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling III. - [1 Eedaflegging van het personeel]1
  ----------
  (1)<DVR 2016-06-03/04, art. 63, 011; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  Art. 105.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling IV. - Deontologische rechten en plichten.

  Art. 106.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 107.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 108.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 109.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 110.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 111.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling V. - De evaluatie van het personeel.

  Art. 112.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-03/04, art. 65, 011; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  Art. 113.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-03/04, art. 66, 011; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  Art. 114.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK IV. - Verdere uitvoeringsmaatregelen.

  Art. 115.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Hoofdstuk IV/1. [1 - Samenwerking inzake personeel]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2012-06-29/15, art. 27, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 115/1.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK V. - Bijzondere bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht.

  Art. 116.
  <Opgeheven bij DVR 2012-06-29/15, art. 29, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  HOOFDSTUK VI. - Tucht.

  Afdeling I. - Toepassingsgebied.

  Art. 117.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling II. - De tuchtvergrijpen.

  Art. 118.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling III. - De tuchtstraffen.

  Art. 119.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 120.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 121.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling IV. - De tuchtoverheid.

  Art. 122.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling V. - De tuchtprocedure.

  Art. 123.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 124.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 125.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 126.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 127.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 128.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling VI. - De verjaring van de tuchtvordering.

  Art. 129.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling VII. - De preventieve schorsing.

  Art. 130.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 131.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 132.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 133.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 134.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 135.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling VIII. - Beroep.

  Art. 136.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 137.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 138.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 139.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 140.
  <Opgeheven bij DVR 2012-06-29/15, art. 30, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 141.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 142.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling IX. - De doorhaling van de tuchtstraf.

  Art. 143.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  TITEL IV. - Financiering, planning en financieel beheer.

  HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen en financiering.

  Art. 144.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 145.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,15°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK II. - Strategische meerjarenplanning.

  Art. 146.§ 1. Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en voor hij beraadslaagt over het budget voor het volgende financiële boekjaar, stelt de raad voor maatschappelijk welzijn een meerjarenplan vast. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota.
  Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen.
  De raad voor maatschappelijk welzijn stemt over het meerjarenplan in zijn geheel. Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen van het meerjarenplan die hij aanwijst. In dat geval mag over het geheel pas gestemd worden na de stemming over een of meer onderdelen die aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel heeft dan betrekking op de onderdelen waarover geen enkel lid van de raad voor maatschappelijk welzijn afzonderlijk wil stemmen, en op de onderdelen die al bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen.
  § 2. In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven. De beleidsdoelstellingen en beleidsopties worden afgestemd op het lokaal sociaal beleidsplan overeenkomstig [1 het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid]1.
  § 3. In de financiële nota wordt de vermoedelijke gemeentelijke bijdrage opgenomen, wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.
  § 4. Het ontwerp van meerjarenplan wordt op zijn minst veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken, aan ieder lid van de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd.
  ----------
  (1)<DVR 2018-02-09/07, art. 22, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 146 TOEKOMSTIG RECHT.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,16°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

  Art. 147.§ 1. De raad voor maatschappelijk welzijn past jaarlijks waar nodig het meerjarenplan aan voor hij beraadslaagt over het budget voor het volgende financiële boekjaar.
  [2 ...]2
  De raad voor maatschappelijk welzijn houdt bij de aanpassing van het meerjarenplan rekening met de termijn waarop het meerjarenplan betrekking heeft. [1 ...]1 Artikel 146, § 1, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
  [1 [3 ...]3]1
  § 2. Het ontwerp van de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan wordt op zijn minst veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken, aan ieder lid van de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd.
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/15, art. 32, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (2)<DVR 2017-12-22/55, art. 578,19°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (3)<DVR 2017-12-22/55, art. 578,21°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 147 TOEKOMSTIG RECHT.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,18°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

  Art. 148.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,23°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK III. - Het budget.

  Art. 149.§ 1. Voor het begin van ieder financieel boekjaar stelt de raad voor maatschappelijk welzijn op basis van het meerjarenplan het budget van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast.
  § 2. [1 ...]1
  § 3. [1 ...]1
  § 4. [1 ...]1
  ----------
  (1)<DVR 2017-12-22/55, art. 578,25°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 149 TOEKOMSTIG RECHT.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,24°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

  Art. 150.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,26°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 151.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,26°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 152.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,26°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 153.§ 1. De financiële nota bevat minstens het exploitatiebudget, het investeringsbudget, het liquiditeitenbudget en de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage.
  § 2. Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
  § 3. Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
  § 4. Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen.
  [1 Een investeringsbudget bestaat uit een of meer investeringsenveloppen. Als een investeringsenveloppe eenmaal in het budget is goedgekeurd, blijft ze geldig tot de raad voor maatschappelijk welzijn de investeringsenveloppe bij budget of bij budgetwijziging annuleert of tot de raad voor maatschappelijk welzijn de rekening van de investeringsenveloppe vaststelt.]1
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/15, art. 34, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 153 TOEKOMSTIG RECHT.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,27°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

  Art. 154.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,28°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 155.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,28°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 156.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,28°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 157.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,28°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 158.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,28°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 159.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,28°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK IV. - Uitvoering van het budget, budgethouderschap en beheer van de middelen.

  Afdeling I. - Budgethouderschap.

  Art. 160.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,28°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 161.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,28°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 162.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,28°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 163.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,28°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 164.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,28°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling II. - Uitvoering van de betalingen, inning van de ontvangsten en beheer van de kasmiddelen.

  Art. 165.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,28°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK V. - Boekhouding, financiële rapportering en kascontrole.

  Art. 166. Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voert een voor de aard en de omvang van zijn activiteiten passende boekhouding, volgens de methode van het dubbel boekhouden.

  Art. 166 TOEKOMSTIG RECHT.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,29°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

  Art. 167.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,30°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 168.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,30°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 169.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,30°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 170.
  <Opgeheven bij DVR 2012-06-29/15, art. 47, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 171.
  <Opgeheven bij DVR 2012-06-29/15, art. 48, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  HOOFDSTUK VI. - Inventaris, jaarrekening en kwijting.

  Art. 172.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,30°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 173.[1 [2 ...]2
   De jaarrekening omvat een beleidsnota, een financiële nota en een samenvatting van de algemene rekeningen.
   De beleidsnota geeft het beleid weer dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. De beleidsnota omvat een toelichting over de financiële toestand van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en verwoordt de aansluiting met de financiële nota.
   De financiële nota bevat minstens de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening.
   De samenvatting van de algemene rekeningen omvat de balans en de staat van opbrengsten en kosten.]1
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/15, art. 49, 004; Inwerkingtreding : onbepaald>
  (2)<DVR 2017-12-22/55, art. 578,31°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 173 TOEKOMSTIG RECHT.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,33°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 174.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,34°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 175. Op de stemming door de raad voor maatschappelijk welzijn over de jaarrekening, is artikel 149, § 3, van overeenkomstige toepassing.
  Het ontwerp van de jaarrekening wordt op zijn minst veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken, aan ieder lid van de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd.

  Art. 175 TOEKOMSTIG RECHT.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,35°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

  Art. 176.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK VII. - Bijzondere bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht.

  Art. 177.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 178.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 179.
  <Opgeheven bij DVR 2012-06-29/15, art. 54, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 179/1.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK VIII. - Nadere uitwerking door de Vlaamse Regering.

  Art. 180.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  TITEL V. - Bepalingen over de werking van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

  HOOFDSTUK I. - Akten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

  Afdeling I. - Opmaken en ondertekenen van de akten.

  Art. 181.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 182.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 183.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 184.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 185.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 186.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling II. - Bekendmaking en inwerkingtreding.

  Art. 187.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 188.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling III. - Wijze van kennisgeving.

  Art. 189.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling IV. - Briefwisseling aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

  Art. 190.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK II. - Wijze van berekening van termijnen.

  Art. 191.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK III. - Goederen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

  Afdeling I. - Algemene bepalingen.

  Art. 192.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 193.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 194.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 195.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 196.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 197.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 198.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling II. - Afwijking van het domeinrecht.

  Art. 199.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK III/1. [1 - Aanstellen van landmeters-experten]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2010-12-10/09, art. 10, 002; Inwerkingtreding : 31-12-2010>

  Art. 199/1.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 199/2.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 199/3.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK IV. - Optreden in rechte.

  Art. 200.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 201.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK V. - Deelneming in een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.

  Art. 202.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  TITEL VI. - Participatie van de burger.

  HOOFDSTUK I. - Klachtenbehandeling.

  Art. 203.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 204.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK II. - Inspraak.

  Art. 205.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK III. - Voorstellen van burgers.

  Art. 206.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 207.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 208.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 209.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK IV. - Verzoekschriften aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

  Art. 210.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 211.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 212.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 213.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  TITEL VII. - De intern verzelfstandigde agentschappen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

  HOOFDSTUK I. - Intern verzelfstandigde agentschappen die geen ziekenhuis beheren.

  Art. 214.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 215.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 216.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 217.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK II. - Ziekenhuizen met afzonderlijk beheer.

  Art. 218.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  TITEL VIII. - Externe verzelfstandiging en samenwerking.

  HOOFDSTUK I. - Verenigingen.

  Art. 219.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 220.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 221.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 222.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 223.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 224.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 225.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 226.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 227.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 228.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 229.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,36°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 230.[1 [2 ...]2
  [2 ...]2
   De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van beheer.
   [3 ...]3.
   [3 ...]3
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/15, art. 65, 004; Inwerkingtreding : onbepaald>
  (2)<DVR 2017-12-22/55, art. 578,37°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (3)<DVR 2017-12-22/55, art. 578,39°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 230 TOEKOMSTIG RECHT.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,38°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

  Art. 231.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 232.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 233.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 234.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 235.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK II. - Verenigingen van privaat recht met het oog op de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of van ziekenhuisgebonden activiteiten.

  Art. 236.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 237.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 238.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 239.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 240.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 241.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 242.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK III. - Verenigingen of vennootschappen van privaat recht met het oog op het vervullen van sociale doeleinden met uitsluiting van de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of van ziekenhuisgebonden activiteiten.

  Art. 243.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 244.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 245.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 246.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 247.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK IV. [1 - Verenigingen of vennootschappen van privaatrecht van woon- en zorgcentra]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2012-06-29/15, art. 68, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 247/1.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 247/2.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 247/3.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  TITEL IX. - Bestuurlijk toezicht en externe audit.

  HOOFDSTUK I. - Bestuurlijk toezicht.

  Afdeling I. - Algemene bepalingen.

  Art. 248.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 249.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 250.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 251.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 252.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 253.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling II. - Algemeen bestuurlijk toezicht.

  Art. 254.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 255.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 256.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 257.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 258.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 259.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 260.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 261.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 262.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 263.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling III. - Dwangtoezicht.

  Art. 264.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK II. - Externe audit.

  Art. 265.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 266.
  <Opgeheven bij DVR 2012-06-29/15, art. 76, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 267.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 268.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 269.
  <Opgeheven bij DVR 2013-07-05/10, art. 14, 007; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  TITEL X. - Samenwerking met de gemeente.

  Art. 270.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 271.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  TITEL XI. - Wijzigingsbepalingen.

  Art. 272.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 273.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  TITEL XII. - Slotbepalingen.

  HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

  Art. 274.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 275.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK II. - Opheffingsbepalingen.

  Art. 276.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 277.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK III. - Overgangsbepalingen.

  Afdeling I. - Overgangsbepalingen inzake de diensten en het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

  Art. 278.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 279.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 280.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling II. - Overgangsbepalingen voor de financiën van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

  Art. 281.
  <Opgeheven bij DVR 2012-06-29/15, art. 80, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Afdeling III. - Overgangsbepalingen voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de gemeenten waar de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn niet aan het college van burgemeester en schepenen is toegevoegd.

  Art. 282.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling IV. - Overgangsbepalingen met betrekking tot het toezicht.

  Art. 283.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling V. - Overgangsbepalingen met betrekking tot de verenigingen, vermeld in artikel 239.

  Art. 284.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtredingsbepalingen.

  Art. 285.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 578,40°, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 19 december 2008.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,
Wonen en Inburgering,
M. KEULEN
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
S. VANACKERE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 09-02-2018 GEPUBL. OP 26-02-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 146)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 22-12-2017 GEPUBL. OP 15-02-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 1-4; 5; 6-9; 10; 11-15; 16; 17; 18; 19-21; 22; 23-145)
  (GEWIJZIGDE ART. : 146; 147; 148; 149; 150-152; 153; 154-165; 166; 167-172; 173)
  (GEWIJZIGDE ART. : 174; 175; 176-229; 230; 231-285)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 24-02-2017 GEPUBL. OP 25-04-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 194)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 03-06-2016 GEPUBL. OP 28-06-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 38; 52; 79; 80; 81; 86; 90; 95; 103; 103/1; 104; 105; 112; 113; 114; 115; 115/1; 229)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 03-06-2016 GEPUBL. OP 28-06-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 102) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 04-04-2014 GEPUBL. OP 01-10-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 15; 16)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 25-04-2014 GEPUBL. OP 27-08-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 200)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 25-04-2014 GEPUBL. OP 13-08-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 20; 53; 54; 56; 60) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 25-04-2014 GEPUBL. OP 13-08-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 7)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 19-07-2013 GEPUBL. OP 20-08-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 15)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 05-07-2013 GEPUBL. OP 02-08-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 265; 267; 269)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 29-03-2013 GEPUBL. OP 05-04-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 15)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 29-06-2012 GEPUBL. OP 17-08-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 8; 15; 16; 19; 20; 22; 26; 31; 39; 52; 53; 60; 68; 73/1; 75; 80; 92; 95; 99; 103; 109; 114; 115/1; 116; 140; 141; 147; 148; 153; 155; 156; 157; 158; 159; 162; 163; 164; 165; 167; 168; 169; 170; 171; 174; 176; 178; 179; 187; 200; 212; 216; 223; 226; 227; 229; 232; 246; 247/1; 247/2; 247/3; 251; 255; 258; 263; 266; 280; 281; 285; 31; 44; 68; 221)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 29-06-2012 GEPUBL. OP 17-08-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 67; 173; 177; 178; 179/1; 187; 221; 230) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 08-07-2011 GEPUBL. OP 25-08-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 7; 15)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 10-12-2010 GEPUBL. OP 21-12-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 199/1; 199/2; 199/3)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 2007-2008. Stukken. - Ontwerp van decreet, 1701 - Nr. 1. - Amendementen, 1701 - Nrs. 2 en 3. - Verslag hoorzitting/gedachtewisseling, 1701 - Nr. 4. - Amendementen, 1701 - Nrs. 5 en 6. - Verslag, 1701 - Nr. 7. Zitting 2008-2009. Stukken. - Amendementen, 1701 - Nrs. 8 en 9. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1701 - Nr. 10. Handelingen. - Bespreking en aanneming : middagvergadering van 10 december en morgenvergadering van 16 december 2008.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 42 uitvoeringbesluiten 13 gearchiveerde versies
  Franstalige versie