J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2008/11/12/2008014339/justel

Titel
12 NOVEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot bepaling van de minimale verzekeringsdekking voor aansprakelijkheid ten aanzien van passagiers met betrekking tot niet-commerciŽle diensten van een luchtvaartuig met een maximale startmassa van 2 700 kg of minder.

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 03-12-2008 nummer :   2008014339 bladzijde : 63386       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2008-11-12/47
Inwerkingtreding : 13-12-2008

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De minimale verzekeringsdekking voor aansprakelijkheid ten aanzien van passagiers met betrekking tot niet-commerciŽle diensten van een luchtvaartuig met een maximale startmassa van 2 700 kg of minder, bedraagt 100.000 BTR per passagier.

  Art. 2. De Minister bevoegd voor de Luchtvaart is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 12 november 2008.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Eerste Minister,
  Y. LETERME
  De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
  E. SCHOUPPE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op Verordening (EG) nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen, inzonderheid artikel 6, ß 1;
   Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, inzonderheid op artikel 5, gewijzigd bij de wet van 2 januari 2001;
   Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;
   Gelet op het advies van de Raad van State nr. 44.713/4, gegeven op 2 juli 2008, in toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 1į, van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van de Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Mobiliteit,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie