J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2008/07/10/2008024327/justel

Titel
10 JULI 2008. - Koninklijk besluit houdende co÷rdinatie van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen.
(NOTA : bevestigd bij W 2013-03-19/03, art. 45) Zie wijziging(en)

Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 07-11-2008 nummer :   2008024327 bladzijde : 58624   BEELD
Dossiernummer : 2008-07-10/89
Inwerkingtreding : 17-11-2008

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De hierna genoemde bepalingen worden, met inachtneming van de wijzigingen die ze hebben ondergaan, geco÷rdineerd volgens de bij dit besluit gevoegde tekst :
  1░ de wet op de ziekenhuizen, geco÷rdineerd op 7 augustus 1987, gewijzigd bij de wetten van 30 december 1988, 22 december 1989, 20 juli 1990, 29 december 1990, 20 juli 1991, 26 juni 1992, 5 augustus 1992, 6 augustus 1993, 30 maart 1994, 9 december 1994, 21 december 1994, 29 april 1996, 22 februari 1998, 25 januari 1999, 12 augustus 2000, 2 januari 2001, 14 januari 2002, 22 augustus 2002, 22 augustus 2002, 24 december 2002, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 december 2004, 27 april 2005, 27 december 2005, 13 december 2006, 27 december 2006, 1 maart 2007 en 4 juni 2007 en bij de koninklijke besluiten van 16 april 1997, 25 april 1997, 19 maart 2007 en 27 april 2007.
  2░ artikel 5 van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging, vervangen bij de wet van 8 augustus 1980 en gewijzigd bij de wetten van 20 juli 1990 en 25 januari 1999 en bij het koninklijk besluit van 22 juli 1982.

  Art. 2. Onze Minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 10 juli 2008.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
  Mevr. L. ONKELINX

  BIJLAGE.

  Art. N. Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, geco÷rdineerd op 10 juli 2008
  (Voor het Wet, zie CN : 2008-07-10/90).

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, inzonderheid op artikel 113;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŰn van 21 juni 2004;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 30 maart 2007;
   Gelet op advies 42.838/3 van de Raad van State gegeven op 11 december 2007;
   Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
BEELD
  • WET VAN 19-03-2013 GEPUBL. OP 29-03-2013
    (GEWIJZIGD ART. : BEVESTIGING)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
    Franstalige versie