J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2007/01/29/2007022208/justel

Titel
29 JANUARI 2007. - Koninklijk besluit houdende vaststelling eensdeels, van de normen waaraan het zorgprogramma voor de geriatrische patiėnt moet voldoen om te worden erkend en, anderdeels, van bijzondere aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 07-03-2007 en tekstbijwerking tot 18-04-2014)

Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 07-03-2007 nummer :   2007022208 bladzijde : 11197       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2007-01-29/55
Inwerkingtreding : 01-09-2007

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1964102306       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.
Art. 1-2
HOOFDSTUK II. - Doelgroep.
Art. 3-4
HOOFDSTUK III. - Aard en inhoud van de zorg.
Art. 5-7
HOOFDSTUK IV. - De vereiste medische en niet-medische personeelsomkadering en deskundigheid.
Afdeling I. - De coördinatie van het zorgprogramma.
Art. 8-11
Afdeling II. - Vereiste medische, verpleegkundige, paramedische en verzorgende deskundigheid.
Art. 12
HOOFDSTUK V. - Onderdelen van het zorgprogramma voor de geriatrische patiėnt.
Afdeling I. - Een erkende dienst voor geriatrie.
Art. 13
Afdeling II. - [1 De geriatrische consultatie]1
Art. 14
Afdeling III. - [1 De daghospitalisatie voor de geriatrische patiėnt]1
Art. 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4
Afdeling IV. - De interne liaison.
Art. 16-19
Afdeling V. - De externe liaison.
Art. 20-22
HOOFDSTUK VI. - De kwaliteitsnormen en normen voor kwaliteitsopvolging.
Afdeling I. - Kwaliteitsnormen.
Onderafdeling I. - Het pluridisciplinair geriatrisch handboek.
Art. 23
Onderafdeling II. - Het pluridisciplinair zorgplan en het pluridisciplinair overleg.
Art. 24-25
Onderafdeling III. - De continuļteit van de zorg.
Art. 26-28
Afdeling II. - Kwaliteitsopvolging.
Art. 29
HOOFDSTUK VII. - Architectonische normen.
Art. 30-33
HOOFDSTUK VIII. - Wijzigingsbepalingen.
Art. 34-36
HOOFDSTUK IX. - Slot- en overgangsbepalingen.
Art. 37-38, 38/1, 39-40

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

  Artikel 1. Om erkend te worden, moet het zorgprogramma voor de geriatrische patiėnt voldoen aan de normen vastgesteld in dit besluit.

  Art. 2.§ 1. Ieder algemeen ziekenhuis dat beschikt over een erkende dienst voor geriatrie, met uitzondering van de geļsoleerde geriatriediensten, moet beschikken over een erkend zorgprogramma voor de geriatrische patiėnt.
  Ieder algemeen ziekenhuis dat niet beschikt over een erkende dienst voor geriatrie, met uitzondering van de ziekenhuizen die uitsluitend beschikken over gespecialiseerde diensten voor behandeling en revalidatie (kenletter Sp), al of niet samen met diensten voor gewone hospitalisatie (kenletter H) of diensten voor neuropsychiatrie voor behandeling van volwassen patiėnten (kenletter T), moet beschikken over een functioneel samenwerkingsverband met het dichtstbijzijnde algemeen ziekenhuis dat over een erkend zorgprogramma voor de geriatrische patiėnt beschikt.
  Iedere geļsoleerde geriatriedienst, al dan niet samen met gespecialiseerde diensten voor behandeling en revalidatie (kenletter Sp), moet beschikken [1 ...]1 over een functioneel samenwerkingsverband met het dichtstbijzijnde algemeen ziekenhuis dat over een erkend zorgprogramma voor de geriatrische patiėnt beschikt.
  § 2. Indien het ziekenhuis, in toepassing van § 1, over een functioneel samenwerkingsverband beschikt, dient dit samenwerkingsverband de nodige regels te bevatten betreffende de wijze waarop de interne liaison, de externe liaison en [1 de geriatrische consultatie]1 worden verzekerd ten aanzien van de patiėnten in dat ziekenhuis.
  Deze regels worden eveneens uitdrukkelijk in het in artikel 23 bedoelde pluridisciplinaire geriatrisch handboek opgenomen.
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  HOOFDSTUK II. - Doelgroep.

  Art. 3.Het zorgprogramma voor de geriatrische patiėnt richt zich tot de populatie geriatrische patiėnten van gemiddeld ouder dan 75 jaar, welke een specifieke aanpak behoeft om verschillende van de hierna vermelde redenen :
  1° fragiliteit en beperkte [1 homeostase]1;
  2° actieve polypathologie;
  3° atypische klinische beelden;
  4° verstoorde [1 farmacokinetica]1;
  5° gevaar van functionele achteruitgang;
  6° gevaar voor deficiėnte voeding;
  7° tendens tot inactiviteit en bedlegerigheid, met toegenomen risico op opname in een instelling en afhankelijkheid bij de activiteiten van het dagelijks leven;
  8° psychosociale problemen.
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Art. 4.[1 Elke gehospitaliseerde patiėnt van 75 jaar of ouder in het ziekenhuis wordt door een teamlid van de afdeling waar de patiėnt verblijft gescreend met behulp van een wetenschappelijk gevalideerd instrument om na te gaan of hij voldoet aan één van de in artikel 3 bedoelde criteria, en of hij al dan niet in het zorgprogramma moet worden opgenomen. Hiervan wordt melding gemaakt in het patiėntendossier.
   Elke gehospitaliseerde patiėnt van jonger dan 75 jaar in het ziekenhuis die tekenen van kwetsbaarheid zoals bedoeld in artikel 3 vertoont, kan eveneens het voorwerp uitmaken van de in het vorige lid bedoelde screening.
   Indien bij een positieve score op de in het eerste of tweede lid bedoelde screening geen beroep wordt gedaan op het pluridisciplinaire team van de geriatrische interne liaison, wordt de reden hiervoor genoteerd in het patiėntendossier.
   Voor de toepassing van dit artikel dient onder gehospitaliseerde patiėnt te worden verstaan: "de patiėnt die opgenomen wordt in een ziekenhuis en er verblijft.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  HOOFDSTUK III. - Aard en inhoud van de zorg.

  Art. 5. Het zorgprogramma voor de geriatrische patiėnt is gericht op het pluridisciplinaire diagnostisch en therapeutisch proces, alsook op de revalidatie en de opvolging van de geriatrische patiėnt. Tevens waarborgt het zorgprogramma, in samenspraak met de huisarts en de andere zorgverstrekkers, het opsporen van geriatrische patiėnten, alsook de continuļteit van de zorg. Het hoofddoel van het zorgprogramma bestaat erin via een pluridisciplinaire aanpak te streven naar een optimaal herstel van de functionele performantie en een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en levenskwaliteit van de oudere persoon.

  Art. 6.Het zorgprogramma voor de geriatrische patiėnt omvat :
  1° een erkende dienst voor geriatrie (kenletter G) zoals bedoeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en de diensten moeten worden nageleefd;
  2° een [1 geriatrische consultatie]1 zoals bedoeld in artikel 14;
  3° een [1 daghospitalisatie]1 voor de geriatrische patiėnt zoals bedoeld in artikel 15;
  4° een interne liaison zoals bedoeld in artikel 16;
  5° een externe liaison zoals bedoeld in artikel 20.
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Art. 7. Het geheel van de in artikel 6 bedoelde onderdelen wordt, tenminste op één van de vestigingsplaatsen, aangeboden als globaal zorgprogramma.

  HOOFDSTUK IV. - De vereiste medische en niet-medische personeelsomkadering en deskundigheid.

  Afdeling I. - De coördinatie van het zorgprogramma.

  Art. 8.De coördinatie en de organisatie van het zorgprogramma berusten bij de geneesheer-diensthoofd van het zorgprogramma en de [1 verantwoordelijke verpleegkundige voor het zorgprogramma]1, aangeduid door de beheerder op voordracht van de hoofdgeneesheer en het hoofd van het verpleegkundig departement.
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Art. 9. De geneesheer-diensthoofd van het zorgprogramma is een geneesheer-specialist erkend in de inwendige geneeskunde met een bijzondere beroepsbekwaming in de geriatrie of een geneesheer-specialist erkend in de geriatrie die voltijds verbonden is aan het ziekenhuis.
  Hij organiseert de medische aspecten van het zorgprogramma.
  Hij besteedt meer dan de helft van zijn werktijd aan de activiteit in het zorgprogramma en aan de permanente vorming van het personeel van het zorgprogramma. Hij mag tevens de functie van geneesheer-diensthoofd van de in artikel 6 bedoelde dienst geriatrie vervullen.

  Art. 10.[1 De verantwoordelijke verpleegkundige voor het zorgprogramma voor de geriatrische patiėnt moet drager zijn van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie.
   Hij organiseert de verpleegkundige, paramedische en verzorgende aspecten van het zorgprogramma.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Art. 11.De geneesheer-diensthoofd en de [1 verantwoordelijke verpleegkundige voor het zorgprogramma]1 zien, in samenspraak met het pluridisciplinair team, toe op :
  1° het opstellen en bijwerken van het pluridisciplinair geriatrisch handboek;
  2° het opstellen en verwezenlijken van het kwaliteitsbeleid, zoals bepaald in het pluridisciplinair geriatrisch handboek;
  3° de naleving van de in dit besluit vastgestelde normen;
  4° de registratie van de geriatrische gegevens;
  5° de continuļteit van de zorg, met name via de doorstroming van patiėntgegevens;
  6° de praktische organisatie van het pluridisciplinair overleg en de verslaggeving ervan.
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Afdeling II. - Vereiste medische, verpleegkundige, paramedische en verzorgende deskundigheid.

  Art. 12.Het zorgprogramma beschikt over een pluridisciplinair geriatrisch team. Dit team is minstens samengesteld uit personen met de volgende kwalificaties :
  1° minstens één voltijds geneesheer-specialist erkend in de inwendige geneeskunde met een bijzondere beroepsbekwaming in de geriatrie of een geneesheer-specialist erkend in de geriatrie die aan het zorgprogramma is verbonden;
  2° [1 minstens twee verpleegkundigen houder van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie of met de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie, met inbegrip van de verantwoordelijke verpleegkundige voor het zorgprogramma bedoeld in artikel 8]1;
  3° sociaal assistent of [1 verpleegkundige gespecialiseerd in de sociale gezondheidszorg]1;
  4° [1 kinesitherapeut]1;
  5° [1 ergotherapeut]1;
  6° [1 logopedist]1;
  7° [1 diėtist]1;
  8° licentiaat/master in de psychologie [1 , bij voorkeur oriėntatie klinische psychologie;]1
  [1 9° zorgkundige.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  HOOFDSTUK V. - Onderdelen van het zorgprogramma voor de geriatrische patiėnt.

  Afdeling I. - Een erkende dienst voor geriatrie.

  Art. 13. Het zorgprogramma omvat een erkende dienst voor geriatrie (kenletter G) zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en de diensten moeten worden nageleefd.

  Afdeling II. - [1 De geriatrische consultatie]1
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Art. 14.[1 § 1. De geriatrische consultatie wordt uitgevoerd door een in artikel 12, 1°, bedoelde geneesheer-specialist. Het is bedoeld om, bij voorkeur op verzoek van de behandelende huisarts, een geriatrisch advies te verstrekken en voor het uitvoeren van interventies die geen pluridisciplinaire aanpak vereisen.
   § 2. Indien de geriatrische consultatie gebeurt op verzoek van de behandelende huisarts, worden in het kader van de continuļteit van de zorg de bevindingen van de in artikel 12, 1°, bedoelde geneesheer-specialist schriftelijk aan deze huisarts en desgevallend aan de andere door de patiėnt aangeduide zorgverleners overgemaakt. Deze bevindingen worden opgenomen in het patiėntendossier en de patiėnt wordt geļnformeerd omtrent deze overmaking van informatie.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 10, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Afdeling III. - [1 De daghospitalisatie voor de geriatrische patiėnt]1
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Art. 15.De opname in [1 de daghospitalisatie]1 voor de geriatrische patiėnt gebeurt op verzoek van de huisarts, een geneesheer-specialist of na een [1 geriatrische consultatie]1. De doelstelling bestaat erin om de [1 de geriatrische evaluatie en de revalidatie]1 op pluridisciplinaire wijze te organiseren.
  [1 Binnen de entiteit voor daghospitalisatie zoals bedoeld in artikel 30 is continu een verpleegkundige zoals bedoeld in artikel 12, 2°, aanwezig.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 12, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Art. 15/1. [1 De pluridisciplinaire geriatrische evaluatie gebeurt aan de hand van wetenschappelijk gevalideerde instrumenten en wordt uitgevoerd door een in artikel 12, 1°, bedoelde geneesheer-specialist, een verpleegkundige zoals bedoeld in artikel 12, 2°, en nog minstens een andere zorgverlener zoals bedoeld in artikel 12, 4°, 5°, 6°, 7° of 8°.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2014-03-26/15, art. 13, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Art. 15/2. [1 Een eindverslag van de geneesheer-specialist van de pluridisciplinaire geriatrische evaluatie zoals bedoeld in artikel 15/1, met de anamnese, de diagnose, de ziektegeschiedenis, de resultaten van de wetenschappelijk gevalideerde evaluatieschalen, de conclusies en het voorstel van zorgplan worden overgemaakt aan de behandelende huisarts en desgevallend de doorverwijzende geneesheer-specialist en de andere zorgverleners die de patiėnt aanduidt. Dit eindverslag wordt opgenomen in het patiėntendossier en de patiėnt wordt geļnformeerd omtrent deze overmaking van informatie.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2014-03-26/15, art. 13, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Art. 15/3. [1 De pluridisciplinaire geriatrische revalidatie is gericht op het behandelen van de moeilijkheden op vlak van cognitie, continentie, evenwicht en slikken die een pluridisciplinaire benadering nodig hebben.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2014-03-26/15, art. 13, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Art. 15/4. [1 Een pluridisciplinaire revalidatie door het pluridisciplinair geriatrisch team voldoet aan de volgende voorwaarden:
  1° ze is gebaseerd op een voorafgaandelijke pluridisciplinaire geriatrische evaluatie aan de hand van wetenschappelijk gevalideerde instrumenten die een revalidatie-behoefte aantoont;
  2° voorafgaandelijk aan de pluridisciplinaire revalidatie wordt een individueel revalidatieplan opgesteld, dat wordt opgenomen in het patiėntendossier;
  3° de revalidatie gebeurt door minstens 2 zorgverleners per geriatrische patiėnt die elk een verschillende kwalificatie vertegenwoordigen zoals bedoeld in artikel 12, 4°, 5°, 6° en 8° ;
  4° een wekelijkse teamvergadering om de voortgang van de patiėnt te evalueren en om eventueel het individuele revalidatieplan aan te passen;
  5° na de revalidatie wordt een verslag opgesteld waarin de evolutie van de patiėnt is beschreven en waarin een opvolgingsplan voor verdere thuiszorg is vervat. Deze documenten worden opgenomen in het patiėntendossier en bezorgd aan de behandelende huisarts en desgevallend de doorverwijzende geneesheer-specialist en de andere zorgverleners die de patiėnt aanduidt. De patiėnt wordt geļnformeerd omtrent deze overmaking van informatie;
  6° de pluridisciplinaire geriatrische revalidatie is beperkt tot maximaal 40 sessies binnen een periode van 12 weken. De geriatrische revalidatie kan jaarlijks slechts 1 keer plaatsvinden. ]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2014-03-26/15, art. 13, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Afdeling IV. - De interne liaison.

  Art. 16.De interne liaison maakt het mogelijk de geriatrische principes en de geriatrische pluridisciplinaire deskundigheid ter beschikking te stellen van de behandelend geneesheer-specialist en de teams, en dit voor alle in het ziekenhuis opgenomen geriatrische patiėnten [1 die niet op een erkende dienst voor geriatrie (kenletter G) en niet in de daghospitalisatie zijn opgenomen]1.
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 14, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Art. 17.De interne liaison [1 wordt verzekerd door]1 een pluridisciplinair geriatrisch team. Deze liaison wordt zo georganiseerd dat de geriatrische patiėnten die in een andere dienst dan de dienst voor geriatrie van het ziekenhuis verblijven, een beroep kunnen doen op de deskundigheid van elk van de kwalificaties van dit team. Dit team komt ter ondersteuning en op verzoek van het team van één van die diensten.
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 15, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Art. 18.[1 § 1. Het pluridisciplinair team van de geriatrische interne liaison is samengesteld uit personen die de kwalificaties bedoeld in artikel 12, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° en 8°, vertegenwoordigen.
   § 2. Dit team bestaat minstens uit 2 voltijdse equivalenten, de geneesheer-specialist bedoeld in artikel 12, 1°, niet meegerekend, en het aantal hangt af van het jaarlijks in het ziekenhuis opgenomen aantal patiėnten van 75 jaar of ouder waarvoor een opname in een erkende dienst voor geriatrie, zoals bedoeld in artikel 13, niet mogelijk is.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 16, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Art. 19.[1 § 1. Het pluridisciplinair team van de geriatrische interne liaison staat in voor:
   1° het evalueren of patiėnten die na screening met wetenschappelijk gevalideerde instrumenten, zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, al dan niet een geriatrisch profiel vertonen. Het verslag van deze evaluatie wordt opgenomen in het patiėntendossier en aan de behandelende huisarts overgemaakt. De patiėnt wordt geļnformeerd omtrent deze overmaking van informatie;
   2° de pluridisciplinaire geriatrische evaluaties van patiėnten met een geriatrisch profiel;
   3° het geven van aanbevelingen aan het zorgteam en de behandelende geneesheer-specialist tijdens de hospitalisatie. Deze aanbevelingen worden in het patiėntendossier opgenomen;
   4° het opstellen van aanbevelingen ten behoeve van de huisarts teneinde een heropname na het ontslag van de patiėnt te vermijden. Deze aanbevelingen worden in het patiėntendossier opgenomen;
   5° het verspreiden van de geriatrische benadering in het ziekenhuis, onder meer via het aanleren van het systematisch opsporen van patiėnten met een geriatrisch profiel door de verpleegkundigen en het organiseren van opleidingen of bijscholingen, in het bijzonder het coachen van het verpleegkundig en paramedisch personeel.
   § 2. Het pluridisciplinair team van de geriatrische interne liaison vervult geen zorgtaken.
   § 3. Het pluridisciplinair team van de geriatrische interne liaison vergadert minstens 1 keer per week over de patiėnten voor wie de afgelopen week een tussenkomst van het interne liaisonteam plaatsvond. De bevindingen worden in het patiėntendossier opgenomen en overgemaakt aan het zorgteam dat de patiėnt behandelt.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 17, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Afdeling V. - De externe liaison.

  Art. 20.[1 § 1. De externe liaison is een transversale opdracht van het zorgprogramma voor de geriatrische patiėnt die wordt gerealiseerd door de teams van de dienst geriatrie, de geriatrische daghospitalisatie, de geriatrische interne liaison en de geriatrische consultatie van bij de opname tot het ontslag van de patiėnt.
   § 2. De externe liaison heeft als doel de geriatrische principes en de geriatrische pluridisciplinaire deskundigheid ter beschikking te stellen van de huisarts, de coördinerende en raadgevende arts en de zorgverstrekkers van de doelgroep buiten het ziekenhuis, zodat de continuļteit van de zorg wordt geoptimaliseerd en onnodige opnames worden vermeden, alsook synergieėn en functionele samenwerkingsnetwerken worden ontwikkeld met de zorgverstrekkers en de voorzieningen van de doelgroep voor en na de hospitalisatie.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 18, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Art. 21.
  <Opgeheven bij KB 2014-03-26/15, art. 19, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Art. 22.[1 § 1.]1 Elk zorgprogramma gaat in het kader van de externe liaison van het zorgprogramma een formele samenwerking aan met :
  1° een of meerdere geļntegreerde diensten voor thuisverzorging;
  2° huisartsenkringen;
  3° rust- en verzorgingstehuizen;
  4° centra voor dagverzorging.
  [1 § 2. Elk zorgprogramma maakt in het kader van de externe liaison van het zorgprogramma maximaal afspraken met betrekking tot het voorbereiden van het ontslag van de geriatrische patiėnt met de sociale dienst van het ziekenhuis en desgevallend met het behandelende team.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 20, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  HOOFDSTUK VI. - De kwaliteitsnormen en normen voor kwaliteitsopvolging.

  Afdeling I. - Kwaliteitsnormen.

  Onderafdeling I. - Het pluridisciplinair geriatrisch handboek.

  Art. 23.§ 1. Het zorgprogramma maakt een reeks afspraken inzake de samenwerking tussen de interne en externe actoren, die in het pluridisciplinair geriatrisch handboek worden opgenomen. Voormeld handboek bevat volgende gegevens :
  1° de samenwerkingsmodaliteiten vermeld in het functioneel samenwerkingsverband, zoals bedoeld in artikel 2. Die modaliteiten betreffen met name de verwijzing van patiėnten naar het zorgprogramma;
  2° [1 de modaliteiten volgens dewelke voor de geriatrische patiėnt die thuis of in een verpleeginrichting verblijft, de pluridisciplinaire deskundigheid van het zorgprogramma in de vorm van een pluridisciplinaire geriatrische consultatie voor de geriatrische patiėnt ter beschikking kan worden gesteld of een daghospitalisatie kan plaatsvinden;]1
  3° de modaliteiten voor het formuleren van een advies door het team van het zorgprogramma, teneinde binnen de verpleeginrichtingen waarvoor een samenwerking bestaat de kwaliteit van de zorg te optimaliseren;
  4° de samenstelling van het pluridisciplinair geriatrisch team van het zorgprogramma, alsook hun verdeling in de verschillende onderdelen van het programma;
  5° de omschrijving van het pluridisciplinair project en van het kwaliteitsbeleid dat het zorgprogramma nastreeft (waarden, doelstellingen, opdrachten);
  6° een beschrijving van de organisatie van de interne liaison voor het geheel van diensten en functies bedoeld in artikel 19, met inbegrip van de richtlijnen voor het opsporen van de in het ziekenhuis opgenomen geriatrische patiėnten;
  7° een beschrijving van de organisatie van de externe liaison [1 , met inbegrip van de relatie met de huisarts]1;
  8° de specifieke modaliteiten voor de organisatie van het zorgprogramma.
  In het pluridisciplinair geriatrisch handboek worden progressief verschillende klinische zorgpaden ingevoerd waardoor de kwaliteit en de efficiėntie van de pluridisciplinaire geriatrische zorg worden verhoogd.
  § 2. Het pluridisciplinair geriatrisch handboek wordt ter beschikking gesteld van alle medewerkers van het zorgprogramma. Het ligt in het ziekenhuis ter inzage van alle zorgverstrekkers van het ziekenhuis en alle andere verstrekkers die vanwege de samenwerking bij het zorgprogramma betrokken zijn, evenals van de patiėnt of zijn vertegenwoordiger.
  [1 § 3. Het pluridisciplinair geriatrisch handboek maakt het voorwerp uit van een regelmatige actualisatie.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 21, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Onderafdeling II. - Het pluridisciplinair zorgplan en het pluridisciplinair overleg.

  Art. 24.Voor elke geriatrische patiėnt, opgenomen op de dienst voor geriatrie, in [1 de daghospitalisatie]1 voor de geriatrische patiėnt of in een andere dienst, stelt het desbetreffende team in voorkomend geval samen met het team van de interne liaison [1 ...]1, een pluridisciplinair zorgplan op betreffende de diagnose, de behandeling en de eventuele revalidatie. Dit zorgplan maakt integraal deel uit van het dossier van de patiėnt [1 en wordt bij ontslag overgemaakt aan de behandelende huisarts]1. [1 De patiėnt wordt geļnformeerd over deze overdracht.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 22, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Art. 25.[1 § 1. Het pluridisciplinair geriatrisch team organiseert minstens elke week een pluridisciplinair overleg omtrent de geriatrische patiėnten.Bij dit overleg worden, voor de patiėnten die hen aanbelangen, eveneens de behandelend huisarts, alsook andere artsen of zorgverstrekkers die bij de behandeling van de patiėnt betrokken zijn, uitgenodigd. Indien het gaat om een geriatrische patiėnt die in een andere dienst dan de dienst voor geriatrie is opgenomen, worden ook de hoofdverpleegkundige en de arts van de betrokken dienst bij het overleg uitgenodigd.
   § 2. Indien het pluridisciplinair team een geriatrische evaluatie uitvoerde, kunnen de huisarts en andere artsen of zorgverstrekkers die de patiėnt hebben verzorgd aan het binnen het ziekenhuis georganiseerde overleg deelnemen.
   Indien het pluridisciplinair team een geriatrische evaluatie uitvoerde en de behandelende huisarts of andere artsen of zorgverstrekkers die de patiėnt hebben verzorgd niet kunnen deelnemen aan het binnen het ziekenhuis georganiseerde overleg, wordt hen een verslag overgemaakt.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 23, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Onderafdeling III. - De continuļteit van de zorg.

  Art. 26.
  <Opgeheven bij KB 2014-03-26/15, art. 24, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Art. 27.[1 § 1. Het pluridisciplinair geriatrisch team van het zorgprogramma neemt, in maximale samenwerking met de sociale dienst, alle noodzakelijke maatregelen ter voorbereiding van de kwaliteitsvolle terugkeer naar huis, en dit vanaf de opname in het ziekenhuis. Het bevordert de continuļteit van de zorg in het algemeen. Het werkt hiertoe pluridisciplinaire samenwerkingsprocessen uit binnen het ziekenhuis, alsook tussen het ziekenhuis en de eerstelijnsstructuren.
   § 2. Het pluridisciplinair geriatrisch team van het zorgprogramma is hierbij verantwoordelijk voor :
   1° het opsporen van hoogrisicopatiėnten voor wie een terugkeer naar huis kan worden overwogen;
   2° het evalueren van de opgespoorde patiėnten, alsook het betrekken van hun mantelzorger;
   3° het informeren van de patiėnt en zijn mantelzorger over de beschikbare thuiszorg en -diensten en de aanbevelingen uit de geriatrische evaluatie;
   4° het voorstellen en coördineren van geļndividualiseerde zorgplannen in samenwerking met de eerstelijnsstructuren;
   5° het organiseren van pluridisciplinaire vergaderingen inzake zorgcontinuļteit.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 25, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Art. 28.[1 Op organisatorisch niveau bestaat de opdracht van het pluridisciplinair geriatrisch team van het zorgprogramma, in maximale samenwerking met de sociale dienst er in :
   1° bij te dragen tot de cultuur van de zorgcontinuļteit;
   2° acties met betrekking tot het door het ziekenhuis gevoerde beleid inzake zorgcontinuļteit voor te stellen en uit te werken;
   3° aan de voortgezette opleiding voor het personeel inzake de beginselen van zorgcontinuļteit deel te nemen;
   4° pluridisciplinaire samenwerkingssynergieėn uit te werken, in het geheel van de eenheden van het ziekenhuis;
   5° initiatieven inzake zorgcontinuļteit voor te stellen.
   6° samenwerkingsverbanden te ontwikkelen met de geļntegreerde diensten voor thuisverzorging, en de structuren voor thuishulp en thuiszorg;
   7° samenwerkingsnetwerken uit te bouwen met de andere zorginstellingen.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 26, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Afdeling II. - Kwaliteitsopvolging.

  Art. 29. Het zorgprogramma voor de geriatrische patiėnt verleent medewerking aan de interne en externe toetsing van de medische activiteit, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen.
  Hiertoe wordt een College voor de geriatrische patiėnt opgericht dat belast is met de evaluatie van het in artikel 5 van dit besluit beschreven zorgproces. Daarvoor zal het College samenwerken met het geheel van de in artikel 12 bedoelde disciplines. Naast de opdrachten vermeld in artikel 8 van bedoeld besluit van 15 februari 1999 heeft het College eveneens tot opdracht :
  1° de ziekenhuizen ondersteunen bij het opstellen en aanpassen van een pluridisciplinair geriatrisch handboek;
  2° richtlijnen voorstellen voor het opstellen en evalueren van het in artikel 24 van dit besluit vermelde zorgplan, alsook van het in artikel 26 van dit besluit vermelde ontslagformulier;
  3° een intern registratiemodel opstellen, bedoeld in artikel 3 van voormeld koninklijk besluit van 15 februari 1999, waarbij de specifieke kenmerken en de risico's van de geriatrische patiėnt in aanmerking worden genomen. De registratie moet het mogelijk maken, op basis van meetbare indicatoren, het pluridisciplinair zorgplan alsook de doelstellingen m.b.t. de zorg en de continuļteit te evalueren, respectievelijk gepreciseerd in artikel 24 en 26 van dit besluit.

  HOOFDSTUK VII. - Architectonische normen.

  Art. 30.[1 De daghospitalisatie voor de geriatrische patiėnt vindt plaats in een herkenbare en aanwijsbare entiteit. Deze entiteit omvat minimaal het volgende:
   1° voldoende onderzoekslokalen voor medische, verpleegkundige en andere zorgverleners;
   2° een verzorgingslokaal;
   3° een rustlokaal met aangepaste zetels;
   4° een eetkamer;
   5° voldoende sanitaire installaties voor de patiėnten.
   De lokalen bedoeld in 3° en 4° mogen in een zelfde ruimte worden ingericht.
   De voor een revalidatie benodigde infrastructuur moet toegankelijk zijn voor de in de daghospitalisatie opgenomen patiėnten.
   De lokalen bestemd voor de daghospitalisatie van de geriatrische patiėnt kunnen worden gebruikt voor andere doelgroepen van patiėnten op de tijdstippen dat er geen activiteiten plaatsvinden voor de geriatrische patiėnten.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 27, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Art. 31.[1 De daghospitalisatie]1 voor de geriatrische patiėnt beschikt over voldoende kamers aangepast voor geriatrische patiėnten opgenomen in daghospitalisatie. Ze worden specifiek voorbehouden voor de daghospitalisatiepatiėnten.
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 28, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Art. 32.De lokalen [1 bestemd voor de daghospitalisatie]1 voor de geriatrische patiėnt zijn gemakkelijk toegankelijk, in het bijzonder voor rolstoelen, en zijn aangepast aan het comfort en de veiligheid van de geriatrische patiėnt.
  In de gangen en doorlopen van [1 de daghospitalisatie]1 worden alle oneffenheden van de vloeren zoals treden, trappen en andere hindernissen geweerd. Bovendien moet slipgevaar worden voorkomen.
  De patiėnten moeten in hun verplaatsingen in [1 de daghospitalisatie]1 worden geholpen door leuningen en handgrepen. Handgrepen zullen eveneens voorzien zijn in de sanitaire lokalen. Er dienen in de gangen voldoende rustmogelijkheden te worden voorzien.
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 29, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Art. 33. Alle lokalen zijn uitgerust met een doeltreffend oproepingsstelsel.

  HOOFDSTUK VIII. - Wijzigingsbepalingen.

  Art. 34. In rubriek " Bijzondere normen voor de dienst Geriatrie " van de bijlage van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en de diensten moeten worden nageleefd, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 april 1984 en 25 juni 1985, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° Punt 1 wordt vervangen door volgende bepaling :
  " 1. De erkenning als dienst voor geriatrie kan verleend worden aan een dienst van een algemeen ziekenhuis die voorziet in de medische geriatrische diagnosestelling, -behandeling en revalidatie en die tevens in de beste voorwaarden de ziekenhuisverpleging en de verzorging van de geriatrische patiėnten verzekert.
  Een geļsoleerde geriatriedienst, al dan niet verbonden aan een gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie (kenletter Sp), moet beschikken over een functionele band met de dienst geriatrie van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Die functionele band moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst m.b.t. de regeling :
  - van samenwerking tussen de diensten geriatrie, met name wat het opname- en transferbeleid van de geriatrische patiėnten betreft;
  - van een beroep op de medisch-technische diensten;
  - inzake de samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen en paramedici, met name in het kader van een beleid van overleg en permanente opleiding.
  De bovengenoemde functionele band moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst wanneer de beide betrokken diensten geriatrie niet onder dezelfde inrichtende macht ressorteren. ";
  2° In punt 4, derde lid, worden de woorden " niet meer dan drie maanden " vervangen door de woorden " niet meer dan 45 dagen ".

  Art. 35. In subrubriek " II. Functionele normen " van de rubriek " Bijzondere normen voor de dienst Geriatrie " van de bijlage van hetzelfde besluit, worden volgende wijzingen aangebracht aan punt 4 :
  1° Het tweede lid wordt vervangen als volgt :
  " De geneesheer zal in overleg met diegenen die bij de behandeling worden betrokken een behandelingsschema opstellen waarin zowel de bijzondere medische, verpleegkundige, paramedische, psychologische behandelingen als de revalidatiemogelijkheden worden vermeld. ";
  2° In het voorlaatste lid wordt tussen de woorden " de ergotherapeut " en " de sociale werker " de woorden " de psycholoog, " ingevoegd.

  Art. 36. In subrubriek " III. Organisatorische normen " van de rubriek " Bijzondere normen voor de dienst Geriatrie " van de bijlage van hetzelfde besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° Punt 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt :
  " De medische leiding van de dienst voor geriatrie wordt toevertrouwd aan een geneesheer-specialist erkend in de inwendige geneeskunde met een bijzondere beroepsbekwaming in de geriatrie of een erkende geneesheer-specialist in de geriatrie. ";
  2° Punt 3 wordt vervangen als volgt :
  " 3. De dienst beschikt minstens over 14,13 voltijdse equivalenten verpleegkundigen, paramedici en/of verzorgenden per 24 erkende bedden, waaronder minstens :
  1° één hoofdverpleegkundige per eenheid, houder van de bijzondere beroepstitel van verpleger gespecialiseerd in de geriatrie;
  2° 5 voltijdse equivalenten verpleegkundigen per 24 erkende G-bedden;
  3° 4 voltijdse equivalenten verpleegkundigen houders van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie, of van de bijzondere beroepsbekwaming van verpleegkundige met een bijzondere bekwaamheid in de geriatrie, per 24 G-bedden;
  4° in iedere zorgeenheid moet minstens één verpleegkundige permanent aanwezig zijn;
  5° 1,33 voltijdse equivalenten personeelsleden met als kwalificatie gegradueerde/bachelor in de ergotherapie, gegradueerde/bachelor in de logopedie, licentiaat/master in de logopedie of licentiaat/master in de psychologie. ";
  3° In punt 4 vervallen de woorden " ergotherapeuten, logopedisten, ".

  HOOFDSTUK IX. - Slot- en overgangsbepalingen.

  Art. 37. De verpleegkundigen die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit gedurende minstens 5 jaar als voltijds equivalent in een dienst voor geriatrie (kenletter G), in een dagziekenhuis voor de geriatrische patiėnt of in een dienst Sp psychogeriatrische aandoeningen hebben gewerkt, komen in aanmerking voor de functies bedoeld in punt 3° van het punt 3° van subrubriek " III. Organisatorische normen " van de rubriek " Bijzondere normen voor de dienst Geriatrie " van de bijlage van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en de diensten moeten worden nageleefd.

  Art. 38. De verpleegkundigen die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit reeds de functie van hoofdverpleegkundige uitoefenden, mogen hun functie verder blijven uitoefenen in een dienst voor geriatrie (kenletter G).

  Art. 38/1. [1 De bestaande zorgprogramma's beschikken over een termijn tot 1 januari 2017 om te voldoen aan de bepalingen in de artikelen 30 tot en met 33 van dit besluit.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2014-03-26/15, art. 30, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Art. 39.[1 Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de zesde maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, met uitzondering van de artikelen 2, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 23, § 1, 1°, 30, 31, 32 en 33.
   De artikelen 2, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 23, § 1, 1°, 30, 31, 32 en 33 treden in werking 1 jaar na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 houdende vaststelling eensdeels, van de normen waaraan het zorgprogramma voor de geriatrische patiėnt moet voldoen om te worden erkend en, anderdeels, van bijzondere aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/15, art. 31, 002; Inwerkingtreding : 28-04-2014>

  Art. 40. Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 29 januari 2007.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
R. DEMOTTE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 9quater, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997 en gewijzigd bij de wet van 25 januari 1999, artikel 15, gewijzigd bij de wet van 29 april 1996, artikel 68 en artikel 86, gewijzigd bij de wet van 29 april 1996;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 september 1966, 12 januari 1970, 16 februari 1971, 15 februari 1974, 24 april 1974, 23 maart 1977, 12 april 1984, 25 juni 1985, 7 juli 1986, 14 augustus 1987, 15 augustus 1987, 7 november 1988, 4 maart 1991, 17 oktober 1991, 12 oktober 1993, 21 februari 1994, 20 april 1994, 12 augustus 1994,
   16 december 1994, 13 november 1995, 20 augustus 1996, 15 juli 1997, 27 april 1998, 10 augustus 1998, 15 februari 1999, 25 maart 1999, 29 april 1999, 20 maart 2000, 19 februari 2002, 16 april 2002, 17 februari 2005 en 10 november 2005;
   Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's, zoals bedoeld in artikel 9quater van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 en tot aanduiding van de artikelen die op hen van toepassing zijn, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 juni 1999 en 13 juli 2006;
   Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen van 8 juni 2006;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiėn, gegeven op 1 augustus 2006;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 3 januari 2007;
   Gelet op het advies nr. 41.207/1/V van de Raad van State gegeven op 7 september 2006 met toepassing van art. 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 26-03-2014 GEPUBL. OP 18-04-2014
    (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3N; 4; 6; 8; 10; 11; 12; 14; 15; 15/1-15/4; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 38/1; 39)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie