J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/02/14/2006014035/justel

Titel
14 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale toezichthoudende instantie (NSA) van de luchtvaartnavigatiediensten
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-02-2006 en tekstbijwerking tot 18-05-2016)

Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 28-02-2006 nummer :   2006014035 bladzijde : 12149       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2006-02-14/36
Inwerkingtreding : 28-02-2006

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2, 2/1, 3-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Een dienst, " BSA-ANS (Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services) " genoemd, wordt opgericht binnen het Directoraat-generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

  Art. 2. De nationale toezichthoudende instantie (NSA), bedoeld in artikel 48, 2°, van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, is de dienst " BSA-ANS (Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services) ".

  Art. 2/1. [1 De dienst bedoeld in artikel 1 is de bevoegde autoriteit in de zin van artikelen 5 en 6, lid 1 en 2 van de Verordening (EU) 2015/340 van de Commissie van 20 februari 2015 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot vergunningen en certificaten van luchtverkeersleiders overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad, tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 805/2011 van de Commissie.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2016-04-28/16, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 30-06-2015>
  

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad, alsook sectie 1 van hoofdstuk II van titel VII van de voornoemde wet van 20 juli 2005.

  Art. 4. Onze Minister bevoegd voor de luchtvaart is belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 14 februari 2006.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Mobiliteit,
R. LANDUYT.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op artikels 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;
   Gelet op de Verordening (EG) nr. 549/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot vaststelling van het kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijke Europese luchtruim, inzonderheid op artikel 4;
   Gelet op de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, inzonderheid op de artikelen 48 en 51;
   Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 oktober 2005;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 9 november 2005;
   Gelet op het advies van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, gegeven op 21 oktober 2005;
   Gelet op het advies 39.557/4 van de Raad van State, gegeven op 5 januari 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-04-2016 GEPUBL. OP 18-05-2016
    (GEWIJZIGD ART. : 2/1)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie