J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 133 uitvoeringbesluiten 17 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2005/07/15/2005036063/justel

Titel
15 JULI 2005. - Gemeentedecreet
(NOTA : artikelen 169,170,172,173,175,178,240, 265,266 gewijzigd met onbepaalde inwerkingtredingdatum bij DVR 2009-01-23/32)
(NOTA : Art. 44, 70, en 274 gewijzigd met datum op 01-01-2019, 31-12-2018 en 01-01-2019 bij DVR 2012-06-29/12, art. 14, 25 en 89)
(NOTA : art. 45, § 1, derde lid en art. 47bis, vijfde lid gewijzigd met onbepaalde inwerkingtredingdatum bij DVR 2014-04-25/G8, art. 2 et 3; Inwerkingtreding : op de eerste werkdag na de gemeenteraadsverkiezing)
(NOTA : art. 103 gewijzigd met ingang op een onbepaalde datum bij DVR 2016-06-03/04, art. 12, 016; Inwerkingtreding : onbepaald)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-08-2005 en tekstbijwerking tot 25-04-2017) Zie wijziging(en)

Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 31-08-2005 nummer :   2005036063 bladzijde : 38153   BEELD
Dossiernummer : 2005-07-15/51
Inwerkingtreding : 05-09-2006 (ART. 13)    ***    01-07-2009 (Art.155)    ***    05-09-2006 (ART. 59 - ART. 60)    ***    05-09-2006 (Art. 274,§6)    ***    01-01-2009 (Art.302,130°)    ***    01-01-2007 (Art.303,L1)    ***    01-01-2006 (ART. 190 - ART. 194)    ***    01-01-2006 (ART. 296)    ***    05-09-2006 (ART. 6 - ART. 9)    ***    05-09-2006 (Art.302,2°)    ***    05-09-2006 (Art.302,13°)    ***    onbepaald A300    ***    01-01-2006 (ART. 102 - ART. 117)    ***    05-09-2006 (Art.302,76°)    ***    01-01-2006 (ART. 248 - ART. 264)    ***    01-07-2009 (Art.152)    ***    05-09-2006 (Art.274,§1-Art.276,§4)    ***    05-09-2006 (ART. 44 - ART. 45)    ***    01-07-2009 (Art.154)    ***    05-09-2006 (Art.302,6°)    ***    31-08-2005 (ART. 308)    ***    05-09-2006 (ART. 62 - ART. 63)    ***    05-09-2006 (Art.274,§5,1°)    ***    05-09-2006 (Art.276)    ***    02-09-2006 (Art.302,66°)    ***    01-07-2009 (Art.80)    ***    05-09-2006 (Art.302,8°)    ***    01-01-2007 A303    ***    01-01-2007 (Art.10)    ***    05-09-2006 (ART. 38)    ***    05-09-2006 (Art.302,75°)    ***    01-01-2006 (ART. 1 - ART. 5)    ***    01-07-2009 (Art.302,129°)    ***    05-09-2006 (ART. 11)    ***    05-09-2006 (Art.273)    ***    onbepaald (ART. (313))    ***    05-09-2006 (Art.302,16°-Art.302,17°)    ***    01-07-2009 (Art.302,26°)

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL I. - Algemene bepalingen.
Art. 1-4
TITEL II. - Het gemeentebestuur.
HOOFDSTUK I. - De gemeenteraad.
Afdeling I. - De organisatie van de gemeenteraad.
Art. 5-18
Afdeling II. - De werking van de gemeenteraad.
Art. 19-41
Afdeling III. - De bevoegdheden van de gemeenteraad.
Art. 42-43
HOOFDSTUK II. - Het college van burgemeester en schepenen.
Afdeling I. - De inrichting van het college van burgemeester en schepenen.
Art. 44-47, 47bis, 48-50
Afdeling II. - De werking van het college van burgemeester en schepenen.
Art. 51-56
Afdeling III. - De bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
Art. 57-58
HOOFDSTUK III. - De burgemeester.
Afdeling I. - De benoeming van de burgemeester.
Art. 59-63
Afdeling II. - De bevoegdheden van de burgemeester.
Art. 64-68
HOOFDSTUK IV. - Rechtspositie, tucht en aansprakelijkheid.
Afdeling I. - Rechtspositie.
Art. 69-70, 70bis
Afdeling II. - Tucht.
Art. 71
Afdeling III. - Aansprakelijkheid.
Art. 72-74
Afdeling IV. [1 - Mandatendatabank]1
Art. 74bis
HOOFDSTUK V. - De gemeentelijke diensten.
Afdeling I. - Algemene bepaling.
Art. 75
Afdeling II. - De gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris, de financieel beheerder en het managementteam.
Onderafdeling I. - Gemeenschappelijke belangen.
Art. 76-85
Onderafdeling II. - De gemeentesecretaris en de adjunct-gemeentesecretaris.
Art. 86-92
Onderafdeling III. - De financieel beheerder.
Art. 93-95
Onderafdeling IV. - Het managementteam.
Art. 96-98
Afdeling III. - Interne controle.
Art. 99-101
TITEL III. - Personeel.
HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied.
Art. 102
HOOFDSTUK II. - De personeelsformatie.
Art. 103
HOOFDSTUK III. - De rechtspositie van het personeel.
Afdeling I. - Algemene bepaling.
Art. 104, 104bis
Afdeling II. - De rechtspositieregeling.
Art. 105
Afdeling III. - [1 Eedaflegging van het personeel]1
Art. 106
Afdeling IV. - Deontologische rechten en plichten.
Art. 107-112
Afdeling V. - De evaluatie van het personeel.
Art. 113-115
HOOFDSTUK IV. - Verdere uitvoeringsmaatregelen.
Art. 116
HOOFDSTUK IVbis. [1 - Samenwerking inzake personeel]1
Art. 116bis
HOOFDSTUK V. - Bijzondere bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht.
Art. 117
HOOFDSTUK VI. - Tucht.
Afdeling I. - Toepassingsgebied.
Art. 118
Afdeling II. - De tuchtvergrijpen.
Art. 119
Afdeling III. - De tuchtstraffen.
Art. 120-122
Afdeling IV. - De tuchtoverheid.
Art. 123
Afdeling V. - De tuchtprocedure.
Art. 124-129
Afdeling VI. - De verjaring van de tuchtvordering.
Art. 130
Afdeling VII. - De preventieve schorsing.
Art. 131-136
Afdeling VIII. - Beroep.
Art. 137-143
Afdeling IX. - De doorhaling van de tuchtstraf.
Art. 144
TITEL IV. - Planning en financieel beheer.
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling.
Art. 145
HOOFDSTUK II. - Strategische meerjarenplanning.
Art. 146-147
HOOFDSTUK III. - Het budget.
Art. 148-157
HOOFDSTUK IV. - Uitvoering van het budget, budgethouderschap en beheer van de middelen.
Afdeling I. - Budgethouderschap.
Art. 158-162
Afdeling II. - Uitvoering van de betalingen, inning van de ontvangsten en beheer van de kasmiddelen.
Art. 163
HOOFDSTUK V. - Boekhouding, financiële rapportering en kascontrole.
Art. 164-170
HOOFDSTUK VI. - Inventaris, jaarrekening en kwijting.
Art. 171-175
HOOFDSTUK VII. - Bijzondere bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht.
Art. 176-178, 178bis
HOOFDSTUK VIII. - Nadere uitwerking door de Vlaamse Regering.
Art. 179
TITEL V. - Bepalingen over de werking van de gemeente.
HOOFDSTUK I. - Akten van de gemeente.
Afdeling I. - Opmaken en ondertekenen van akten.
Art. 180-183, 183bis, 184-185
Afdeling II. - Bekendmaking en inwerkingtreding.
Art. 186-187
Afdeling III. - Wijze van kennisgeving.
Art. 188
Afdeling IV. - Briefwisseling aan de gemeente.
Art. 189
HOOFDSTUK II. - Wijze van berekening van termijnen.
Art. 190
HOOFDSTUK III. - Goederen van de gemeente.
Afdeling I. - Afwijking van het domeinrecht.
Art. 191
Afdeling II. - Gemeentewegen.
Art. 192
HOOFDSTUK IIIbis. [1 - Aanstellen van landmeters-experten]1
Art. 192bis, 192ter, 192quater
HOOFDSTUK IV. - Optreden in rechte.
Art. 193-194
HOOFDSTUK V. - Deelname van de gemeenten aan rechtspersonen.
Art. 195
HOOFDSTUK VI. - Contracten tussen gemeenten.
Art. 196
TITEL VI. - Participatie van de burger.
HOOFDSTUK I. - Klachtenbehandeling.
Art. 197-198
HOOFDSTUK II. - Inspraak.
Art. 199-200
Hoofdstuk IIbis. [1 - Voorstellen van burgers]1
Art. 200bis, 200ter, 200quater, 200quinquies
HOOFDSTUK III. - [1 Verzoekschriften aan de organen van de gemeente]1
Art. 201-204
HOOFDSTUK IV. - De gemeentelijke volksraadpleging.
Art. 205-212, 212bis, 213-218, 218bis, 219-220
TITEL VII. - De gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen.
HOOFDSTUK I. - De gemeentelijke intern verzelfstandigde agentschappen.
Art. 221-224
HOOFDSTUK II. - De gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen.
Afdeling I. - Algemene bepalingen.
Art. 225-231
Afdeling II. - Het autonoom gemeentebedrijf.
Art. 232-243, 243bis, 243ter, 243quater, 244
Afdeling III. - Het gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.
Art. 245-247
Afdeling IV. [1 - Het autonoom gemeentelijk havenbedrijf.]1
Art. 247bis
TITEL VIII. - Bestuurlijk toezicht en externe audit.
HOOFDSTUK I. - Bestuurlijk toezicht.
Afdeling I. - Algemene bepalingen.
Art. 248-251
Afdeling II. - Algemeen bestuurlijk toezicht.
Art. 252-260
Afdeling III. - Dwangtoezicht.
Art. 261
Afdeling IV. - Eengemeentezones en meergemeentezones, ingesteld door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.
Art. 262-264
Afdeling V. - [1 Hulpverleningszones, ingesteld met toepassing van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid]1
Art. 264bis, 264ter
HOOFDSTUK II. - Externe audit.
Art. 265-269
TITEL IX. - Samenwerking met het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Art. 270-271
TITEL X. - De binnengemeentelijke territoriale organen, bedoeld in artikel 41 van de Grondwet.
HOOFDSTUK I. - Het bestuur van het district.
Art. 272-275
HOOFDSTUK II. - Werking van de districtsraad.
Art. 276-277
HOOFDSTUK III. - Vergaderingen, beraadslagingen en besluiten van het districtscollege.
Art. 278
HOOFDSTUK IV. - Bepalingen die van toepassing zijn op de akten van de districtsoverheden.
Art. 279-280
HOOFDSTUK V. - Bevoegdheden.
Art. 281-293
HOOFDSTUK VI. - Toezicht.
Art. 294-295
TITEL XI. - Diverse bepalingen.
HOOFDSTUK I. - Schrijfwijze van de naam van de gemeente.
Art. 296
HOOFDSTUK II. - [1 Samenvoeging op initiatief van de Vlaamse Regering en splitsing van gemeenten]1
Art. 297-298
TITEL XII. - Slotbepalingen.
HOOFDSTUK I. - Wijzigings- en opheffingsbepalingen.
Art. 299-305
HOOFDSTUK II. - Overgangsbepalingen.
Afdeling I. - Overgangsbepalingen inzake de gemeentelijke diensten en het personeel.
Art. 306-308
Afdeling II. - Overgangsbepalingen voor de gemeentelijke financiën.
Art. 309
Afdeling III. - Overgangsbepalingen voor de gemeentelijke externe verzelfstandiging.
Art. 310
Afdeling IV. - Overgangsbepalingen voor het bestuurlijk toezicht.
Art. 311
Afdeling V. - Overgangsbepalingen voor de toevoeging van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn aan het college van burgemeester en schepenen.
Art. 312
HOOFDSTUK III. - Inwerkingtreding.
Art. 313.§ 1

Tekst Inhoudstafel Begin
TITEL I. - Algemene bepalingen.

  Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

  Art. 2. De gemeenten beogen om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. Overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet zijn ze bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang voor de verwezenlijking waarvan ze alle initiatieven kunnen nemen.
  Overeenkomstig artikel 6, § 1, VIII, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en artikel 46 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en met toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, oefenen de gemeenten ook de bevoegdheden uit die hen door of krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd.
  Enkel als dat bij decreet uitdrukkelijk is bepaald, kunnen de provincies de medewerking van de gemeenten regelen.

  Art. 3. De gemeenten verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden.
  Ze betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur.

  Art. 4. Dit decreet is van toepassing op alle gemeenten van het Vlaamse Gewest onder voorbehoud van de toepassing van de regelingen, bepaald in artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, eerste streepje, en 4°, eerste lid, a, en artikel 7, § 1, eerste en derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

  TITEL II. - Het gemeentebestuur.

  HOOFDSTUK I. - De gemeenteraad.

  Afdeling I. - De organisatie van de gemeenteraad.

  Art. 5.§ 1. De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente. Hij bestaat uit :
  1° 7 leden in de gemeenten met minder dan 1000 inwoners;
  2° 9 leden in de gemeenten met 1000 tot 1999 inwoners;
  3° 11 leden in de gemeenten met 2000 tot 2999 inwoners;
  4° 13 leden in de gemeenten met 3000 tot 3999 inwoners;
  5° 15 leden in de gemeenten met 4000 tot 4999 inwoners;
  6° 17 leden in de gemeenten met 5000 tot 6999 inwoners;
  7° 19 leden in de gemeenten met 7000 tot 8999 inwoners;
  8° 21 leden in de gemeenten met 9000 tot 11.999 inwoners;
  9° 23 leden in de gemeenten met 12.000 tot 14.999 inwoners;
  10° 25 leden in de gemeenten met 15.000 tot 19.999 inwoners;
  11° 27 leden in de gemeenten met 20.000 tot 24.999 inwoners;
  12° 29 leden in de gemeenten met 25.000 tot 29.999 inwoners;
  13° 31 leden in de gemeenten met 30.000 tot 34.999 inwoners;
  14° 33 leden in de gemeenten met 35.000 tot 39.999 inwoners;
  15° 35 leden in de gemeenten met 40.000 tot 49.999 inwoners;
  16° 37 leden in de gemeenten met 50.000 tot 59.999 inwoners;
  17° 39 leden in de gemeenten met 60.000 tot 69.999 inwoners;
  18° 41 leden in de gemeenten met 70.000 tot 79.999 inwoners;
  19° 43 leden in de gemeenten met 80.000 tot 89.999 inwoners;
  20° 45 leden in de gemeenten met 90.000 tot 99.999 inwoners;
  21° 47 leden in de gemeenten met 100.000 tot 149.999 inwoners;
  22° 49 leden in de gemeenten met 150.000 tot 199.999 inwoners;
  23° 51 leden in de gemeenten met 200.000 tot 249.999 inwoners;
  24° 53 leden in de gemeenten met 250.000 tot 299.999 inwoners;
  25° 55 leden in de gemeenten met 300.000 of meer inwoners.
  § 2. De schepenen en de burgemeester maken deel uit van de gemeenteraad, behalve indien zij niet als gemeenteraadslid werden verkozen.
  § 3. [2 Uiterlijk op 1 juni van het jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden, stelt de Vlaamse Regering een lijst op van het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente op basis van de bevolkingsaantallen van de gemeenten. Het in aanmerking te nemen inwonertal is het aantal personen dat ingeschreven is in het rijksregister van de natuurlijke personen die op 1 januari van het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen hun hoofdverblijfplaats in de desbetreffende gemeente hadden.]2
  [1 Het bevolkingsaantal op 1 januari, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, wordt, met behoud van de toepassing van het eerste lid, vanaf 1 januari volgend op de bekendmaking ervan, in aanmerking genomen als bevolkingscijfer in dit decreet.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 2, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2011-07-08/24, art. 263, 009; Inwerkingtreding : 04-09-2011>

  Art. 6. § 1. De gemeenteraad wordt om de zes jaar volledig vernieuwd. De leden worden rechtstreeks verkozen door de gemeenteraadskiezers. Zij zijn herverkiesbaar.
  § 2. Na een volledige vernieuwing van de gemeenteraad blijven de uittredende gemeenteraadsleden in functie tot de geloofsbrieven van de nieuw verkozen gemeenteraadsleden onderzocht zijn en [1 tot de installatie van de meerderheid van de gemeenteraadsleden]1 heeft plaatsgehad.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 3, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 7.§ 1. [2 De verkozen gemeenteraadsleden worden, voor de goede orde, door de gemeentesecretaris ten minste acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de datum, het uur en de plaats van de installatievergadering.]2
  [2 De installatievergadering van de gemeenteraad vindt van rechtswege plaats in het gemeentehuis, om 20 uur, op de eerste werkdag van januari.
   Elke dag van de week, behalve zaterdag, zondag en wettelijke en decretale feestdagen, is een werkdag.]2
  Ingeval bezwaar werd ingediend tegen de verkiezing en als die vervolgens toch geldig werd verklaard, worden de nieuw verkozen raadsleden door de uittredende voorzitter van de gemeenteraad bijeengeroepen op de installatievergadering binnen tien dagen na de dag waarop de uitslag van de verkiezing definitief is. [2 ...]2
  [1 Als bezwaar werd ingediend tegen de verkiezing en als die verkiezing vervolgens ongeldig werd verklaard en er een nieuwe verkiezing gehouden moet worden, worden de nieuw verkozen raadsleden door de uittredende voorzitter van de gemeenteraad bijeengeroepen op de installatievergadering binnen tien dagen na de dag waarop de uitslag van de nieuwe verkiezing definitief is.]1 [2 ...]2
  [2 Als de nieuw verkozen raadsleden niet zijn bijeengeroepen overeenkomstig de voormelde bepalingen, gebeurt de bijeenroeping door een uittredend lid van het college van burgemeester en schepenen volgens hun rangorde, waarbij de burgemeester wordt geacht een hogere rang in te nemen dan een schepen.]2
   [1 Als de installatie van de gemeenteraad ten gevolge van een wijziging van de zetelverdeling niet van rechtswege kan plaatsvinden overeenkomstig het eerste lid, worden de nieuw verkozen raadsleden bijeengeroepen overeenkomstig [2 het vierde en het zesde lid]2 nadat de zetelverdeling definitief is.]1
  § 2. De uittredende voorzitter van de gemeenteraad zit de installatievergadering voor. Hij blijft voorzitter van de gemeenteraad tot een nieuwe voorzitter verkozen is. Indien de uittredende voorzitter van de gemeenteraad de installatievergadering niet kan voorzitten, wordt ze voorgezeten door een uittredend lid van het college van burgemeester en schepenen in volgorde van hun rang.
  § 3. De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden. De verkozen gemeenteraadsleden van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, leggen, vóór ze hun mandaat aanvaarden, in openbare vergadering de volgende eed af in handen van de voorzitter van de installatievergadering : " Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. " [2 De voorzitter van de installatievergadering legt, als hij herkozen is als gemeenteraadslid, de eed af in handen van de burgemeester. Als de uittredende burgemeester de installatievergadering voorzit en herkozen is als gemeenteraadslid legt hij de eed af in handen van het oudste gemeenteraadslid, behalve als iemand anders de eed heeft afgelegd als burgemeester. In dat geval legt hij de eed af in handen van de nieuw benoemde burgemeester.]2
  [3 ...]3
  § 4. De verkozen gemeenteraadsleden die aanwezig zijn op de installatievergadering en die de eed niet afleggen, worden geacht afstand te hebben gedaan van hun mandaat.
  § 5. De verkozen gemeenteraadsleden die niet aanwezig zijn op de installatievergadering en die, nadat ze daartoe uitdrukkelijk zijn opgeroepen, zonder geldige reden afwezig zijn op de eerste daaropvolgende vergadering, worden geacht afstand te hebben gedaan van hun mandaat.
  [2 § 6. Als de voorzitter van de gemeenteraad, degene die de voorzitter vervangt of degene die de eed afneemt van de voorzitter, nalaat de eed af te nemen van de verkozen gemeenteraadsleden op de installatievergadering of, bij vervanging van een lid, na de installatievergadering uiterlijk op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad, wordt de eed afgenomen door een lid van het college van burgemeester en schepenen volgens hun rangorde, waarbij de burgemeester wordt geacht een hogere rang in te nemen dan een schepen. Als de voorzitter van de gemeenteraad, degene die de voorzitter vervangt of degene die de eed afneemt van de voorzitter, nalaat de eed af te nemen, noteert de gemeentesecretaris de vervanging van de voorzitter in de notulen van de vergadering.]2
  ----------
  (1)<DVR 2006-06-02/39, art. 2, 002 ; Inwerkingtreding : 05-09-2006 (BVR 2006-09-01/30, art. 1)>
  (2)<DVR 2009-01-23/32, art. 4, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (3)<DVR 2012-06-29/12, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 8.§ 1. Op de installatievergadering verkiest de gemeenteraad onder de gemeenteraadsleden van Belgische nationaliteit een voorzitter. De voorzitter wordt verkozen op basis van een akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter, ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht tevens ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen. Als de lijst waarop de naam van de kandidaat-voorzitter voorkomt slechts twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van een van hen. Niemand kan meer dan één akte van voordracht ondertekenen. [1 Overtreding van dit verbod heeft in alle akten van voordracht de ongeldigheid tot gevolg van alle handtekeningen die in strijd met dit voorschrift werden geplaatst.]1 [2 Een verkozene die meer dan één akte van voordracht ondertekent, kan voor de duur van de zittingsperiode van de gemeenteraad niet worden benoemd of verkozen als burgemeester, schepen, voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van een gemeenteraadscommissie of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, kan de gemeente niet vertegenwoordigen of namens de gemeente een mandaat bekleden in gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen of andere verenigingen, stichtingen of vennootschappen, en kan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn niet vertegenwoordigen of namens het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een mandaat bekleden in de ziekenhuizen, als vermeld in titel VII, hoofdstuk II, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in een vereniging of vennootschap, vermeld in titel VIII van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, of in andere verenigingen, stichtingen of vennootschappen. Als de betrokkene al een dergelijk mandaat bekleedt, vervalt dat van rechtswege.]2
  [3 ...]3
  [2 De akte van voordracht kan tevens de einddatum van het mandaat van de kandidaat-voorzitter vermelden. In dat geval kan op de akte van voordracht de naam vermeld worden van de persoon die hem zal of de personen die hem zullen opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat. In voorkomend geval is de voorzitter bij het bereiken van de einddatum van het mandaat van rechtswege ontslagnemend en wordt hij van rechtswege opgevolgd door de persoon die in de akte van voordracht als opvolger is vermeld. Indien het mandaat eindigt voor de in de akte vermelde einddatum of indien de persoon die in de akte van voordracht werd vermeld als zijnde de persoon die de voorzitter zou opvolgen, zijn mandaat niet opneemt, neemt de eerstvolgende opvolger vervroegd het mandaat op. Als de persoon die als laatste opvolger is vermeld, het mandaat niet kan opnemen, wordt tot vervanging overgegaan overeenkomstig § 4.]2
  De akte wordt uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad aan de gemeentesecretaris overhandigd.
  § 2. Nadat de gemeenteraadsleden de eed hebben afgelegd, overhandigt de gemeentesecretaris de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter aan de voorzitter van de installatievergadering.
  De voorzitter van de installatievergadering gaat na of de akte van voordracht ontvankelijk is overeenkomstig de voorwaarden, bepaald in § 1. Alleen de handtekeningen van de gemeenteraadsleden die de eed hebben afgelegd, worden hiertoe in aanmerking genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de opvolgers die de akte van voordracht hebben ondertekend en die nadien als gemeenteraadslid de eed hebben afgelegd. In voorkomend geval wordt de voorgedragen kandidaat-voorzitter verkozen verklaard.
  § 3. Als geen ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter aan de voorzitter van de installatievergadering wordt overhandigd, gaat de gemeenteraad binnen veertien dagen over tot verkiezing van een voorzitter.
  De gemeenteraadsleden kunnen hiertoe uiterlijk drie dagen voor de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad een gedagtekende akte van voordracht bezorgen aan de gemeentesecretaris.
  Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst werden verkozen als de voorgedragen kandidaat. Als de lijst waarop de kandidaat-voorzitter voorkomt slechts twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van één van hen. Onverminderd § 1, kan elk gemeenteraadslid slechts één akte van voordracht ondertekenen. [1 Overtreding van dit verbod heeft in alle akten van voordracht de ongeldigheid tot gevolg van alle handtekeningen die in strijd met dit voorschrift werden geplaatst. De sanctie vermeld in § 1 ten aanzien van de verkozene die meer dan één akte van voordracht ondertekent, is eveneens van toepassing.]1 [2 De akte van voordracht kan tevens de einddatum van het mandaat van de kandidaat-voorzitter vermelden. In dat geval kan op de akte van voordracht de naam vermeld worden van de persoon die hem zal of de personen die hem zullen opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat. In voorkomend geval is de voorzitter bij het bereiken van de einddatum van het mandaat van rechtswege ontslagnemend en wordt hij van rechtswege opgevolgd door de persoon die in de akte van voordracht als opvolger is vermeld.
   Indien het mandaat eindigt voor de in de akte vermelde einddatum of indien de persoon die in de akte van voordracht werd vermeld als zijnde de persoon die de voorzitter zou opvolgen, zijn mandaat niet opneemt, neemt de eerstvolgende opvolger vervroegd het mandaat op. Als de persoon die als laatste opvolger is vermeld, het mandaat niet kan opnemen, wordt tot vervanging overgegaan overeenkomstig § 4.]2
  De verkiezing gebeurt bij geheime stemming.
  De kandidaat die de volstrekte meerderheid van de stemmen heeft behaald, is verkozen tot voorzitter van de gemeenteraad. Als geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen heeft behaald en als meerdere kandidaten werden voorgedragen voor het vacante mandaat, vindt een tweede stemronde plaats, waarin wordt gestemd op de twee kandidaten die in de eerste stemronde de meeste stemmen behaalden. Bij staking van stemmen in de eerste stemronde komt de kandidaat die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste naamstemmen heeft behaald, in aanmerking voor de tweede stemronde. De kandidaat die in de tweede stemronde de meerderheid van de stemmen heeft behaald, is verkozen tot voorzitter. [2 Bij staking van stemmen in de tweede stemronde is de kandidaat]2 die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste naamstemmen heeft behaald, verkozen tot voorzitter. Als de naamstemmen bepalend zijn en de kandidaten een gelijk aantal naamstemmen hebben behaald, is de voorgedragen kandidaat verkozen van wie de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen heeft behaald.
  § 4. Als de voorzitter het mandaat niet aanvaardt, van zijn mandaat van gemeenteraadslid vervallen wordt verklaard, als verhinderd wordt beschouwd [3 ...]3 ontslag genomen heeft of overleden is, wordt tot een nieuwe verkiezing van voorzitter overgegaan op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad, overeenkomstig § 1 tot en met § 3. Tot aan de nieuwe verkiezing wordt het voorzitterschap waargenomen overeenkomstig het tweede lid.
  [3 Als de voorzitter om een andere reden dan de redenen, vermeld in het eerste lid, tijdelijk afwezig is, of als hij bij een welbepaalde aangelegenheid betrokken partij is overeenkomstig artikel 27, wordt hij met behoud van de toepassing van de nationaliteitsvereiste vermeld in artikel 8, § 1, eerste lid, als volgt vervangen :
   1° indien de voorzitter zijn bevoegdheid schriftelijk heeft opgedragen aan een gemeenteraadslid, neemt deze laatste het voorzitterschap waar;
   2° indien de voorzitter zijn bevoegdheid niet heeft opgedragen aan een gemeenteraadslid overeenkomstig de bepaling vermeld in het eerste punt, neemt het gemeenteraadslid met de meeste anciënniteit het voorzitterschap waar. Bij gelijke anciënniteit geniet het gemeenteraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, de voorkeur. Als het gemeenteraadslid met de meeste anciënniteit de voorzitter in die gevallen niet kan vervangen, wordt het voorzitterschap waargenomen door een ander gemeenteraadslid in volgorde van anciënniteit. Bij gelijke anciënniteit wordt het mandaat waargenomen door het gemeenteraadslid dat bij de verkiezingen de meeste naamstemmen heeft behaald.]3
  [2 De voorzitter die als verhinderd wordt beschouwd [3 ...]3 of tijdelijk afwezig is, wordt vervangen zolang hij verhinderd [3 ...]3 of tijdelijk afwezig is. De gemeenteraad neemt akte van de verhindering [3 ...]3, en van de beëindiging van de periode van verhindering [3 ...]3. Als het niet gaat om een door het decreet opgelegde verhindering, dan richt de voorzitter zijn verzoek tot vervanging wegens verhindering aan de gemeenteraad.]2
  ----------
  (1)<DVR 2006-12-22/35, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 08-10-2006>
  (2)<DVR 2009-01-23/32, art. 5, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (3)<DVR 2012-06-29/12, art. 3, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 9. Een verkozen gemeenteraadslid dat voor zijn installatie afstand wil doen van zijn mandaat, brengt de [1 voorzitter van de gemeenteraad]1 daarvan schriftelijk op de hoogte. De afstand wordt definitief zodra de gemeenteraad hiervan kennis heeft genomen.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 6, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 10.§ 1. [ 3 Het gemeenteraadslid dat tijdens zijn mandaat niet meer voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, wordt door de gemeenteraad, nadat het raadslid is gehoord, vervallen verklaard tenzij het gemeenteraadslid onmiddellijk ontslag neemt overeenkomstig artikel 15.]3
  De voorzitter van de gemeenteraad brengt [2 de Raad voor Verkiezingsbetwistingen]2, evenals de betrokkene [2 met een brief die afgegeven wordt]2 tegen ontvangstbewijs onmiddellijk op de hoogte van feiten die het verval van mandaat met zich kunnen meebrengen. Als de gemeenteraad niet optreedt binnen twee maanden nadat hij kennis heeft van de feiten die verval met zich kunnen meebrengen, treedt [2 de Raad voor Verkiezingsbetwistingen]2, in zijn plaats op, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van een gemeenteraadslid of van het openbaar ministerie. De gemeenteraad wordt geacht kennis te hebben van de feiten die verval met zich kunnen meebrengen, hetzij vanaf de ontvangst van een bezwaar van een ander gemeenteraadslid of van het openbaar ministerie, hetzij vanaf de verzending van de kennisgeving door [1 de voorzitter van de gemeenteraad]1 aan [2 de Raad voor Verkiezingsbetwistingen]2.
  § 2. De vervallenverklaring heeft pas gevolg vanaf de kennisgeving [2 aan het gemeenteraadslid]2 van de uitspraak van het verval door de gemeenteraad of [2 de Raad voor Verkiezingsbetwistingen]2. Ze tast de geldigheid van de eerdere beslissingen van de gemeenteraad niet aan.
  § 3. [3 Als de betrokkene, zelfs bij ontstentenis van enige kennisgeving, na de vervallen -verklaring zijn mandaat blijft uitoefenen hoewel hij kennis heeft van de oorzaak van het verval, is hij strafbaar met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro.]3
  ----------
  (1)<DVR 2006-06-02/39, art. 4, 002 ; Inwerkingtreding : 01-01-2007 (BVR 2006-11-24/31, art. 1)>
  (2)<DVR 2009-01-23/32, art. 7, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (3)<DVR 2012-06-29/12, art. 4, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 11.De volgende personen kunnen geen deel uitmaken van een gemeenteraad :
  1° de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen voorzover de gemeente in kwestie deel uitmaakt van hun ambtsgebied;
  2° de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het [1 Grondwettelijk Hof]1;
  3° de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone waar de gemeente toe behoort;
  4° de personeelsleden van de gemeente in kwestie of van de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen van de gemeente, met uitzondering van de vrijwillige brandweerlieden en de vrijwillige ambulancediensten;
  5° de leden van een districtsraad;
  6° de personen die in een lokale decentrale overheid van een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, voorzitter van de gemeenteraad, schepen of burgemeester;
  7° [3 de bloedverwanten tot en met de tweede graad, de aanverwanten in de eerste graad]3 of echtgenoten in de gemeenteraad van een zelfde gemeente;
  [3 8° de personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient.]3
  [1 Als bloed- of aanverwanten [3 in een graad zoals vermeld in het eerste lid, 7°]3 of twee echtgenoten worden gekozen bij dezelfde verkiezing, dan wordt de voorkeur bepaald door de grootte van de quotiënten op grond waarvan de door die kandidaten verkregen zetels aan hun lijst zijn toegekend.]1
  [1 Als twee bloed- of aanverwanten in een verboden graad of twee echtgenoten worden gekozen, de ene tot raadslid, de andere tot opvolger, dan geldt het verbod om zitting te nemen alleen voor de opvolger, tenzij de plaats waarvoor hij in aanmerking komt, is opengevallen voor de verkiezing van zijn bloed- of aanverwant of echtgenoot.]1 Tussen opvolgers die voor opengevallen plaatsen in aanmerking komen, wordt de voorrang allereerst bepaald naar tijdsorde van de vacatures.
  [2 Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek hebben afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld.]2
  Aanverwantschap die later tot stand komt tussen raadsleden, brengt geen verval van hun mandaat mee. [2 Dat geldt niet bij een huwelijk tussen raadsleden en als er een verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek, werd afgelegd.]2
  De onverenigbaarheid wordt geacht op te houden door het overlijden van de persoon door wie ze tot stand is gekomen, door echtscheiding of door het ophouden van het wettelijk samenlevingscontract.
  Overeenkomstig artikel 71 en 72 van de Nieuwe Gemeentewet zijn de bepalingen van het eerste lid, 1° en 2° eveneens van toepassing op de niet-Belgische onderdanen van de Europese Unie die in België verblijven voor de uitoefening in een andere lidstaat van de Europese Unie van ambten die gelijkwaardig zijn aan die bedoeld in deze bepalingen.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 8, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2009-01-23/32, art. 8, 006; Inwerkingtreding : 02-01-2013>
  (3)<DVR 2012-06-29/12, art. 5, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 12.§ 1. Het verkozen gemeenteraadslid dat zich op het ogenblik van [1 zijn installatie als gemeenteraadslid]1 in een situatie bevindt die [1 ...]1 onverenigbaar is met het lidmaatschap van de gemeenteraad, kan de eed niet afleggen en wordt bijgevolg geacht afstand te doen van het hem toegekende mandaat.
  § 2. [2 Een gemeenteraadslid dat tijdens zijn mandaat in een met zijn mandaat onverenigbare situatie terechtkomt en dat binnen vijftien dagen na het tot hem gerichte verzoek van de voorzitter van de gemeenteraad geen einde maakt aan die situatie, wordt door de gemeenteraad vervallen verklaard van zijn mandaat, overeenkomstig artikel 10, § 1, tweede lid, § 2 en § 3, nadat het betrokken gemeenteraadslid is gehoord.]2
  § 3. [2 Als de betrokkene, zelfs bij ontstentenis van enige kennisgeving, na de vervallen -verklaring zijn mandaat blijft uitoefenen hoewel hij kennis heeft van de oorzaak van het verval, is hij strafbaar met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro.]2
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 9, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 6, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 13.[1 Onverminderd de bepalingen van [3 het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011]3 doet [2 de Raad voor Verkiezingsbetwistingen]2, uitspraak over geschillen die rijzen in verband met de afstand, het verval, het ontslag of de verhindering van het mandaat van gemeenteraadslid, voorzitter van de gemeenteraad of schepen, [2 geschillen die rijzen]2 in verband met het goedkeuren van de geloofsbrieven, de eedaflegging, de kennis van de bestuurstaal bepaald in artikel 44, § 6, de verkiezing, benoeming [2 , vervanging]2 en opvolging van de schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad, [4 ...]4.]1 [2 De Raad voor Verkiezingsbetwistingen doet eveneens uitspraak over geschillen die rijzen met betrekking tot de voorwaarden waaraan een vertrouwenspersoon als vermeld in artikelen 18 en 70bis, moet voldoen, alsmede of het gemeenteraadslid voldoet aan de voorwaarden om een beroep te kunnen doen op een vertrouwenspersoon.]2
  [2 Tegen de uitspraken van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, is binnen een termijn van acht dagen na de kennisgeving een beroep mogelijk bij de Raad van State. Dat beroep is niet schorsend. De hoofdgriffier van de Raad van State deelt het beroep binnen acht dagen na de ontvangst ervan mee aan de betrokkene en aan de gemeente in kwestie. De Raad van State doet uitspraak binnen zestig dagen. Het arrest van de Raad van State wordt door de zorg van de hoofdgriffier onmiddellijk ter kennis gebracht van de betrokkene, de provinciegouverneur en de gemeente.]2
  ----------
  (1)<DVR 2006-12-22/35, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 08-10-2006>
  (2)<DVR 2009-01-23/32, art. 10, 006; Inwerkingtreding : 09-05-2009>
  (3)<DVR 2011-07-08/24, art. 264, 009; Inwerkingtreding : 04-09-2011>
  (4)<DVR 2012-06-29/12, art. 7, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 14.De gemeenteraad neemt akte van de verhindering van de volgende personen :
  1° het gemeenteraadslid dat om medische redenen, om studieredenen of wegens verblijf in het buitenland gedurende een minimale termijn van twaalf weken niet aanwezig kan zijn op de vergaderingen van de gemeenteraad en vervangen wil worden. Hij richt daartoe een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de gemeenteraad. Bij het verzoek tot [1 vervanging voor]1 verhindering wegens medische redenen wordt een geneeskundig getuigschrift van maximaal vijftien dagen oud gevoegd, dat tevens de minimale termijn van afwezigheid om medische redenen aangeeft. Als het gemeenteraadslid dat om medische redenen afwezig blijft, niet in staat is om dat verzoek tot de voorzitter te richten, wordt hij van rechtswege als verhinderd beschouwd vanaf de derde opeenvolgende vergadering waarop hij afwezig is en zolang hij afwezig blijft. Bij het verzoek tot [1 vervanging voor]1 verhindering om studieredenen of verblijf in het buitenland wordt een attest gevoegd van de onderwijsinstelling of opdrachtgever;
  2° [1 het gemeenteraadslid dat ouderschapsverlof wil nemen voor de geboorte of adoptie van een kind. Dat gemeenteraadslid wordt op zijn schriftelijke verzoek, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad, vervangen, op zijn vroegst vanaf de zesde week voor de vermoedelijke datum van de geboorte of van de adoptie, tot het einde van de negende week na de adoptie of geboorte. Op schriftelijk verzoek wordt de onderbreking van de uitoefening van het mandaat na de negende week verlengd met een duur die gelijk is aan die gedurende welke het raadslid zijn mandaat heeft uitgeoefend tijdens de periode van zes weken die aan de dag van de geboorte of de adoptie voorafgaan. In geval van de geboorte of de adoptie van een meerling, kan op verzoek van het gemeenteraadslid het verlof verlengd worden met een periode van maximaal twee weken;]1
  3° [1 het gemeenteraadslid dat omwille van palliatief verlof, of verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek familielid tot en met de tweede graad of van een zwaar ziek gezinslid, gedurende minimaal twaalf weken niet aanwezig wenst te zijn op de vergaderingen van de gemeenteraad en vervangen wil worden. Hij richt daartoe aan de voorzitter van de gemeenteraad een schriftelijk verzoek, vergezeld van een verklaring op erewoord waarin het raadslid zich bereid verklaart om bijstand of verzorging te verlenen. De naam van de patiënt hoeft niet te worden vermeld;]1
  4° de voorzitter van de gemeenteraad die het mandaat uitoefent van voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.
  [1 5° het gemeenteraadslid dat lid is van de Europese Commissie voor zover het gemeenteraadslid hiertoe uitdrukkelijk verzoekt; in voorkomend geval geldt de verhindering zolang het gemeenteraadslid het mandaat als lid van de Europese Commissie uitoefent.]1
  [2 6° het gemeenteraadslid dat geschorst is op grond van [3 artikel 205 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011]3.]2
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 11, 006; Inwerkingtreding : 09-05-2009>
  (2)<DVR 2009-04-30/17, art. 7, 007; Inwerkingtreding : 01-06-2009>
  (3)<DVR 2011-07-08/24, art. 265, 009; Inwerkingtreding : 01-03-2012>

  Art. 15. [1 Het gemeenteraadslid dat ontslag wil nemen, deelt dat schriftelijk mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief na de ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad. Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behoudens als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 12, 006; Inwerkingtreding : 09-05-2009>

  Art. 16.Het gemeenteraadslid dat afstand doet van zijn mandaat, dat van zijn mandaat vervallen wordt verklaard, dat als verhinderd wordt beschouwd, dat ontslag genomen heeft, of dat overleden is, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig [1 het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011]1.
  De geloofsbrieven worden onderzocht overeenkomstig artikel 7, § 3. De eedaflegging gebeurt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad.
  Het gemeenteraadslid dat als verhinderd wordt beschouwd, wordt vervangen zolang de toestand van verhindering duurt. De gemeenteraad neemt akte van de beëindiging van de periode van verhindering.
  [2 ...]2
  ----------
  (1)<DVR 2011-07-08/24, art. 264, 009; Inwerkingtreding : 04-09-2011>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 8, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 17. § 1. De gemeenteraadsleden ontvangen ten laste van de gemeente presentiegeld voor hun aanwezigheid op vergaderingen van de gemeenteraad. De Vlaamse Regering stelt een lijst op van vergaderingen die voortvloeien uit de mandaatsverplichtingen van de gemeenteraadsleden waarvoor de gemeenteraad bij reglement kan bepalen dat presentiegeld wordt verleend.
  § 2. De gemeenteraad bepaalt het bedrag van de presentiegelden binnen de grenzen die vastgelegd zijn door de Vlaamse Regering. Daarbij kan rekening gehouden worden met het inwonersaantal van de gemeente.
  [1 De gemeente vermindert op de wijze die de Vlaamse Regering bepaalt, de presentiegelden van het gemeenteraadslid dat andere wettelijke of reglementaire bezoldigingen, pensioenen, vergoedingen of toelagen ontvangt, of de gemeente vult die vergoeding aan, op de wijze die de Vlaamse Regering bepaalt, met een bedrag ter compensatie van het inkomensverlies dat de betrokkene lijdt, op voorwaarde dat de mandataris daar zelf om verzoekt. De gemeentesecretaris stelt vast of aan de vereiste voorwaarden is voldaan.]1
  De som van de presentiegelden, aangevuld met het bedrag ter compensatie van het inkomensverlies, kan nooit hoger zijn dan de wedde van een schepen van een gemeente met 50.000 inwoners.
  § 3. De Vlaamse Regering bepaalt de grenzen waarbinnen de gemeenteraad kan bepalen welke specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid, voorzitter van de gemeenteraad en fractie- of commissievoorzitter, voor terugbetaling in aanmerking komen.
  [1 § 4. De gemeenteraad kent de eretitels toe aan de gemeenteraadsleden.]1
  [1 § 5. De gemeente sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de rechtsbijstand, te dekken die persoonlijk ten laste komt van de gemeenteraadsleden bij de normale uitoefening van hun mandaat.
   De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de uitvoering van deze bepaling.
   De gemeente sluit tevens een verzekering af voor ongevallen van de gemeenteraadsleden, overkomen in het kader van de normale uitoefening van hun ambt.]1
  [1 § 6. Behalve in geval van herhaling is de gemeente burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de geldboeten waartoe een gemeenteraadslid wordt veroordeeld wegens een misdrijf, begaan bij de normale uitoefening van zijn ambt, met uitzondering van de persoonlijke inbreuk begaan op de verkeersreglementering.
   De regresvordering van de gemeente ten aanzien van de veroordeelde gemeenteraadsleden is beperkt tot de gevallen van bedrog, zware schuld of lichte schuld die bij hen gewoonlijk voorkomen.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 13, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 18. § 1. Het gemeenteraadslid dat wegens een handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen, kan zich voor de uitoefening van dat mandaat laten bijstaan door een vertrouwenspersoon, gekozen uit [1 personen die de volle leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die legaal binnen de Europese Unie verblijven, op voorwaarde dat hij]1 zich niet bevindt in een situatie [1 als vermeld in artikel 11, met uitzondering van het verbod in verband met bloed- en aanverwantschap ten aanzien van het lid met een handicap, en een situatie als vermeld in artikel 14]1.
  § 2. Voor de toepassing van § 1 bepaalt de Vlaamse Regering de criteria tot vaststelling van de hoedanigheid van een gemeenteraadslid met een handicap.
  § 3. Bij het verlenen van de bijstand krijgt de vertrouwenspersoon dezelfde middelen ter beschikking en heeft hij dezelfde verplichtingen als het gemeenteraadslid, maar hij is niet gehouden tot de eedaflegging. Hij heeft eveneens recht op presentiegeld onder dezelfde voorwaarden als het gemeenteraadslid.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 14, 006; Inwerkingtreding : 09-05-2009>

  Afdeling II. - De werking van de gemeenteraad.

  Art. 19. De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.

  Art. 20.De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld.
  [1 De voorzitter is verplicht de gemeenteraad bijeen te roepen op verzoek van een derde van de zittinghebbende leden of van het college van burgemeester en schepenen.]1
  [1 De voorzitter is ook verplicht de gemeenteraad bijeen te roepen op verzoek van een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige gemeenteraad nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus.
   In geval van een verplichte bijeenroeping als vermeld in het tweede en het derde lid, roept de voorzitter de gemeenteraad bijeen op de aangewezen dag en het aangewezen uur en met de voorgestelde agenda. Daarvoor bezorgen de gemeenteraadsleden en het college van burgemeester en schepenen voor elk punt op de agenda hun voorstel van beslissing met een toelichting aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.]1
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 9, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 21.Behalve in spoedeisende gevallen en behalve in geval van toepassing van artikel 7, § 1, wordt de oproeping ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering aan het raadslid bezorgd.
  De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat een [1 toegelicht voorstel van beslissing]1. De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn. Voor elk agendapunt wordt het dossier dat erop betrekking heeft, ter beschikking van de gemeenteraadsleden gesteld vanaf de verzending van de agenda.
  Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de oproeping van de gemeenteraadsleden wordt verzonden en de wijze waarop het dossier dat op de agenda betrekking heeft, ter beschikking wordt gesteld. [2 Dit huishoudelijk reglement bepaalt in elk geval dat indien een gemeenteraadslid hierom verzoekt, een dossier elektronisch ter beschikking wordt gesteld.]2
  De gemeentesecretaris of de door hem aangewezen [1 personeelsleden]1 verstrekken aan de gemeenteraadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen over stukken die in het dossier voorkomen. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop die inlichtingen worden verstrekt.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 16, 006; Inwerkingtreding : 09-05-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 10, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 22. Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun [1 toegelicht voorstel van beslissing]1, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.
  Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van burgemeester en schepenen.
  De gemeentesecretaris deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van de gemeenteraad, samen met de bijbehorende [1 toegelichte voorstellen]1 onverwijld mee aan de gemeenteraadsleden.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 17, 006; Inwerkingtreding : 09-05-2009>

  Art. 23. § 1. [1 Behalve in spoedeisende gevallen worden plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergaderingen van de gemeenteraad uiterlijk acht dagen voor de vergadering openbaar gemaakt op het gemeentehuis, zodat het publiek ervan kan kennisnemen op elk moment. Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regels over de wijze van openbaarmaking.
   Als agendapunten aan de agenda worden toegevoegd overeenkomstig artikel 22, wordt de aangepaste agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, openbaar gemaakt overeenkomstig het eerste lid. In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk vóór de aanvang van de vergadering openbaar gemaakt overeenkomstig het eerste lid.]1
  § 2. De gemeente is verplicht aan ieder natuurlijk persoon en iedere rechtspersoon of groepering ervan die erom verzoekt, de agenda van de gemeenteraad en de stukken die erop betrekking hebben, openbaar te maken door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 18, 006; Inwerkingtreding : 09-05-2009>

  Art. 24. De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergaderingen.

  Art. 25. De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de vergadering. Hij kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen verwijderen.
  De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en hem verwijzen naar de politierechtbank, die hem kan veroordelen tot een geldboete van één tot vijftien euro of tot een gevangenisstraf van één dag tot drie dagen, behoudens andere vervolgingen, als het feit daartoe grond oplevert.

  Art. 26. De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is.
  [1 De gemeenteraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen.]1
  [1 In die oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen van dit artikel overgenomen.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 19, 006; Inwerkingtreding : 09-05-2009>

  Art. 27. § 1. Het is voor een gemeenteraadslid verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming :
  1° [1 met behoud van de toepassing van artikel 11, § 2, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn]1 over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten [1 tot en met de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen]1. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die [1 een verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek, hebben afgelegd]1, met echtgenoten gelijkgesteld;
  2° over de vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening van een instantie waaraan hij rekenschap verschuldigd is of waarvan hij tot het uitvoerend orgaan behoort.
  Deze bepaling is niet van toepassing op het gemeenteraadslid dat zich in bovenvermelde omstandigheden bevindt louter op grond van het feit dat hij als vertegenwoordiger van de gemeente is aangewezen in andere rechtspersonen.
  § 2. Het is voor een gemeenteraadslid verboden :
  1° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling te werken in geschillen ten behoeve van de gemeente. Dat verbod geldt ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met het gemeenteraadslid werken;
  2° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris te werken in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van de gemeente of ten behoeve van een personeelslid van de gemeente aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen de gemeente. Dit verbod geldt ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met het gemeenteraadslid werken;
  3° [1 rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten, behoudens in geval van een schenking aan de gemeente of een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap, of deel te nemen aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van de gemeente of een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap, behoudens in de gevallen waarbij het gemeenteraadslid een beroep doet op een door de gemeente of een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat;]1
  4° op te treden als afgevaardigde of deskundige van een vakorganisatie in [1 het bijzonder onderhandelingscomité of het hoog overlegcomité]1 van de gemeente.
  § 3. Dit artikel is eveneens van toepassing op de vertrouwenspersoon, bedoeld in [1 artikelen 18 en 70bis]1.
  [1 § 4. Als een gemeenteraadslid in de situatie verkeert vermeld in § 1, moet dat punt op de vergadering behandeld worden, en kan de vergadering niet gesloten worden voor het punt in kwestie is behandeld of voor beslist is om het punt uit te stellen.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 20, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 28.§ 1. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als :
  1° het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering;
  2° de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.
  De vergaderingen over [2 ...]2 het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget, een budgetwijziging of de jaarrekening zijn in elk geval openbaar.
  § 2. De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in tuchtzaken. Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken. [1 Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in openbare vergadering moet worden behandeld, wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt kan de besloten vergadering, enkel met dat doel, worden onderbroken.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 21, 006; Inwerkingtreding : 09-05-2009>
  (2)<DVR 2016-06-03/04, art. 2, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  Art. 29.Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen [1 ...]1.
  Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 11, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 30. § 1. De gemeenteraadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van de gemeente betreffen. De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van die dossiers, stukken en akten. De vergoeding die eventueel wordt gevraagd voor het afschrift, mag in geen geval meer bedragen dan de kostprijs.
  § 2. De gemeenteraadsleden mogen alle [1 instellingen]1 en diensten bezoeken die de gemeente opricht en beheert.
  § 3. De gemeenteraad bepaalt bij huishoudelijk reglement de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift, en de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de [1 instellingen en diensten die de gemeente opricht en beheert]1.
  § 4. [1 De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht.
   Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de gemeenteraadsleden, alsmede van alle andere personen, vermeld in het eerste lid, wegens schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.]1
  [1 § 5. Het inzagerecht en het bezoekrecht van de gemeenteraadsleden, als vermeld in § 1, § 2 en § 3, geldt eveneens voor de autonome gemeentebedrijven van de gemeente.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 22, 006; Inwerkingtreding : 09-05-2009>

  Art. 31. De burgemeester of de schepen die buiten de gemeenteraad is benoemd, is aanwezig op de vergaderingen van de gemeenteraad. Hij beschikt in de gemeenteraad enkel over een raadgevende stem.

  Art. 32. De gemeenteraadsleden hebben het recht aan de burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
  [1 Een toegelicht voorstel van beslissing, als vermeld in artikelen 20, 21 en 22, is niet vereist voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 23, 006; Inwerkingtreding : 09-05-2009>

  Art. 33. De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris opgesteld overeenkomstig artikelen 180 en 181.
  Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld.
  Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.
  [1 Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris. In het geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering.]1
  [1 Telkens als de gemeenteraad het wenselijk acht, worden de notulen staande de vergadering opgemaakt en door de meerderheid van de gemeenteraadsleden en de gemeentesecretaris ondertekend.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 24, 006; Inwerkingtreding : 09-05-2009>

  Art. 34. De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan, meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

  Art. 35. § 1. De stemmingen in de gemeenteraad zijn [1 niet geheim]1.
  § 2. Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd :
  1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen;
  2° het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;
  3° individuele personeelszaken.
  § 3. Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen in § 2 stemmen de leden van de gemeenteraad mondeling. Het huishoudelijk reglement kan een regeling invoeren die gelijkwaardig is met een mondelinge stemming. Als dusdanig worden de mechanisch uitgebrachte naamstemming en de stemming bij zitten en opstaan of bij handopsteking beschouwd. Ongeacht de bepalingen van het huishoudelijk reglement wordt er mondeling gestemd telkens als een derde van de aanwezige leden hierom verzoekt.
  § 4. De voorzitter stemt het laatst, behalve bij geheime stemming.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 25, 006; Inwerkingtreding : 09-05-2009>

  Art. 36. [1 Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.
   Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen worden benoemd, aangesteld, verkozen of voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 26, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 37. De gemeente is verplicht aan ieder natuurlijk persoon en iedere rechtspersoon of groepering ervan die erom verzoekt, de besluiten van de gemeenteraad en andere bestuursdocumenten openbaar te maken door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

  Art. 38.[1 § 1. Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één fractie.
   § 2. In afwijking van § 1 kunnen de kandidaat-gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst zijn verkozen twee fracties vormen, mits aan volgende voorwaarden is voldaan :
   1° de naam van de lijst bestaat uit meerdere woorden of afkortingen die minstens de twee fractienamen omvatten;
   2° de kandidaat-gemeenteraadsleden beslissen bij de indiening van de voordrachtsakte of verbeteringsakte dat de op de lijst verkozen gemeenteraadsleden twee fracties vormen of kunnen vormen; in dat laatste geval wordt overgegaan tot de vorming van twee fracties als een meerderheid van de verkozen gemeenteraadsleden die potentieel een afzonderlijke fractie kunnen uitmaken, daartoe op de installatievergadering van de gemeenteraad beslist;
   3° de in 2° bedoelde beslissing wordt genomen in een afzonderlijke akte inzake fractievorming, ondertekend door alle kandidaat-gemeenteraadsleden op de lijst;
   4° de akte inzake fractievorming bevat alle kandidaat-gemeenteraadsleden van de lijst, in dezelfde volgorde als de voordrachtsakte of de verbeteringsakte die bij de voorzitter van het hoofdstembureau wordt ingediend;
   5° onverminderd het derde lid vermeldt de akte inzake fractievorming voor alle kandidaat-gemeenteraadsleden tot welke fractie zij zullen behoren in geval van verkiezing;
   6° er worden op de akte inzake fractievorming slechts twee verschillende fracties vermeld;
   7° de akte inzake fractievorming is als bijlage gevoegd bij de voordrachtsakte of de verbeteringsakte [2 die, overeenkomstig artikel 70 en 91 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau wordt overhandigd]2;
   8° aan de gemeentesecretaris wordt tegen ontvangstbewijs een afschrift van de akte inzake fractievorming overhandigd uiterlijk de eerste werkdag na de dag dat de voordrachtsakte of de verbeteringsakte bij de voorzitter van het hoofdstembureau werd ingediend.
   De indiening van de akte inzake fractievorming en de door de kandidaat-gemeenteraadsleden gemaakte keuze is niet herroepbaar.
   Als een kandidaat-gemeenteraadslid op de akte inzake fractievorming zich niet tot een fractie bekent, wordt het betrokken kandidaat-gemeenteraadslid geacht bij verkiezing te opteren voor de grootste fractie. Als beide fracties in de gemeenteraad even groot zijn, wordt hij geacht bij verkiezing te opteren voor de fractie waartoe de aanvoerder van de lijst behoort, behalve ingeval de lijstaanvoerder op de akte van fractievorming zich niet tot een fractie heeft bekend. In dat geval wordt het kandidaat-gemeenteraadslid geacht te opteren voor de fractie waartoe het kandidaat-gemeenteraadslid behoort dat de hoogste plaats op de lijst inneemt en die zich tot een fractie heeft bekend.
   Indien aan de voormelde regeling niet is voldaan kunnen er geen aparte fracties worden gevormd. Ingeval de kandidaat-gemeenteraadsleden, die op eenzelfde lijst verkozen zijn, overeenkomstig het eerste lid beslissen om twee fracties te vormen, spreekt de gemeenteraad zich op de installatievergadering bij besluit uit of aan de voorwaarden vermeld in het eerste lid is voldaan.
   De Vlaamse Regering stelt het model van akte inzake fractievorming vast.
   § 3. Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die verkozen zijn op lijsten die zich uiterlijk op de installatievergadering onderling hebben verenigd, vormen één fractie. Tot onderlinge vereniging van de lijsten kan slechts beslist worden als de meerderheid van de verkozenen op elk van die lijsten daarmee instemt.
   § 4. De onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee fracties overeenkomstig § 2, geldt tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad.
   § 5. Het huishoudelijk reglement legt de nadere regels vast voor de samenstelling en de werking van de fracties, alsook, binnen de grenzen die de Vlaamse Regering bepaalt, voor de financiering ervan.]1
  ----------
  (1)<DVR 2006-06-02/39, art. 5, 002 ; Inwerkingtreding : 05-09-2006 (BVR 2006-09-01/30, art. 1)>
  (2)<DVR 2011-07-08/24, art. 266, 009; Inwerkingtreding : 04-09-2011>

  Art. 39.§ 1. De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.
  [2 In elke gemeente wordt minstens een commissie opgericht die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente. De gemeente richt hiertoe ofwel een aparte commissie op, ofwel integreert zij deze taak in de verschillende bestaande commissies.]2
  § 2. Artikelen 28 en 35 zijn van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen en de stemmingen in de commissies.
  § 3. [1 De mandaten in iedere commissie worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld. De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie het aantal leden, alsook de wijze waarop de evenredigheid wordt berekend. Deze berekeningswijze geldt voor alle commissies die de gemeenteraad opricht. De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen steeds hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties. Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig deze berekeningswijze toekomen, door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. Als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van voorkomen op de akte van voordracht.]1
  [1 Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht eenzelfde aantal leden in de commissies te behouden. Indien één of meerdere leden verklaren niet meer te behoren tot de fractie als vermeld in artikel 38 kan dit lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie. Niettemin behouden deze fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie.]1
  Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-commissieleden ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat-commissielid slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een van hen. Niemand kan meer dan een akte ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie.
  Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging overeenkomstig het eerste lid een fractie niet vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt.
  § 4. De burgemeester of schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een gemeenteraadscommissie.
  § 5. [3 Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regelen inzake de samenstelling en de werkwijze van de commissie, alsook inzake de toekenning van presentiegelden, met dien verstande dat leden met raadgevende stem als vermeld in paragraaf 3 hetzelfde presentiegeld krijgen als de andere leden. Indien een lid met raadgevende stem lid is van verscheidene commissies, kan het aantal toegekende presentiegelden jaarlijks nooit hoger zijn dan het hoogste presentiegeld dat theoretisch toegekend kan worden aan een vast lid. Voor de berekening van dit maximumbedrag wordt rekening gehouden met het aantal commissievergaderingen die voor een vast lid recht geven op presentiegeld.]3
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 27, 006; Inwerkingtreding : 09-05-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (3)<DVR 2014-02-21/26, art. 2, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 40. De gemeenteraad stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen in verband met de werking van de raad en waarin minstens bepalingen worden opgenomen over :
  1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld en de nadere regels in verband met de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van het college van burgemeester en schepenen;
  2° de wijze van verzending van de oproeping en het ter beschikking stellen van het dossier aan de gemeenteraadsleden, alsook de wijze waarop de gemeentesecretaris of de door hem aangewezen [1 personeelsleden]1, aan de raadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen verstrekken over die stukken;
  3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de gemeenteraad openbaar worden gemaakt;
  4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor gemeenteraadsleden en de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de [1 instellingen en diensten die de gemeente opricht en beheert]1;
  5° de voorwaarden waaronder de gemeenteraadsleden hun recht uitoefenen om aan de burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen;
  6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen van de vorige vergadering ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden;
  7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties.
  [1 8° de wijze van bezorgen van het meerjarenplan, de wijzigingen aan het meerjarenplan, het budget, de budgetwijzigingen en de jaarrekening aan de raadsleden;
   9° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken, vermeld in artikel 182, worden ondertekend;
   10° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt uitgeoefend, en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld;
   11° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 51, vijfde lid.]1
  De gemeenteraad kan het huishoudelijk reglement te allen tijde wijzigen.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 28, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 41. De gemeenteraad neemt een deontologische code aan.

  Afdeling III. - De bevoegdheden van de gemeenteraad.

  Art. 42. § 1. Onder voorbehoud van de toepassing van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, bepaald in artikel 2.
  § 2. De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan daartoe algemene regels vaststellen.
  § 3. De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Onverminderd de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.
  Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een administratieve sanctie wordt opgenomen, wordt dadelijk verzonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank.

  Art. 43.§ 1. Behoudens bij uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid in de zin van artikel 2, tweede lid, aan de gemeenteraad, kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.
  § 2. [1 De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd :
   1° de aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden, vermeld in titel II, hoofdstuk I, afdelingen I en II;
   2° het vaststellen van gemeentelijke reglementen [3 andere dan over personeelsaangelegenheden,]3 en het bepalen van straffen en administratieve sancties op de overtreding van die reglementen;
   3° het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget en de budgetwijzigingen, de jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekening;
   4° [3 ...]3;
   5° het oprichten van extern verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
   6° het goedkeuren van beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten, als vermeld in artikelen 235, 247 en 271;
   7° het aanstellen en ontslaan van de gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris, de financieel beheerder en de ombudsman, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van die personeelsleden;
   8° het goedkeuren van het algemene kader van het interne controlesysteem, als vermeld in artikel 100;
   9° het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan;
   10° beslissingen die de wet, het decreet of het uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan de gemeenteraad voorbehoudt;
   11° het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, behalve als het gaat om één van de volgende opdrachten :
   a) een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur als vermeld in punt 9°, waarvoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is;
   b) een opdracht die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen;
   12° het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen, behoudens voor zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen [2 of behoudens de bepaling van artikel 57, § 3, 8°, c)]2;
   13° het definitief aanvaarden van schenkingen en het aanvaarden van legaten;
   14° het inrichten van adviesraden en overlegstructuren;
   15° het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan;
   16° het vaststellen van een systeem van klachtenbehandeling;
   17° [2 beslissingen overeenkomstig artikel 193;]2
   18° [3 ...]3;
   19° [3 het aangaan van andere dadingen, dan dadingen met personeelsleden naar aanleiding van een beëindiging van het dienstverband, die de gevolgen van de beëindiging van het dienstverband als voorwerp hebben;]3
   20° de bevoegdheden van de gemeenteraad, als vermeld in artikelen 157, 159, § 3 en § 4;
   21° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 51;
   22° het aanstellen en ontslaan van de leden van de raad van bestuur van een autonoom gemeentebedrijf, de goedkeuring van de jaarrekening en het budget van een autonoom gemeentebedrijf, de beslissing tot ontbinding en vereffening van een autonoom gemeentebedrijf, en het aanstellen van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering van een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm;
   23° [3 ...]3;
   24° de aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
   25° het nemen van besluiten waarbij de financiële lasten van de opgenomen leningen worden herschikt door die lasten te spreiden over een langere periode.]1
  [2 26° de bevoegdheden van de gemeenteraad als vermeld in artikel 47bis.]2
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 29, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 13, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (3)<DVR 2016-06-03/04, art. 3, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  HOOFDSTUK II. - Het college van burgemeester en schepenen.

  Afdeling I. - De inrichting van het college van burgemeester en schepenen.

  Art. 44.§ 1. Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, bedoeld in [3 artikel 53 en 54 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn]3, en uit ten hoogste :
  1° 2 schepenen in de gemeenten met minder dan 1000 inwoners;
  2° 3 schepenen in de gemeenten met 1000 tot 4999 inwoners;
  3° 4 schepenen in de gemeenten met 5000 tot 9999 inwoners;
  4° 5 schepenen in de gemeenten met 10.000 tot 19.999 inwoners;
  5° 6 schepenen in de gemeenten met 20.000 tot 29.999 inwoners;
  6° 7 schepenen in de gemeenten met 30.000 tot 49.999 inwoners;
  7° 8 schepenen in de gemeenten met 50.000 tot 99.999 inwoners;
  8° 9 schepenen in de gemeenten met 100.000 tot 199.999 inwoners;
  7° 10 schepenen in de gemeenten met 200.000 of meer inwoners.
  Het college van burgemeester en schepenen dient, benevens de burgemeester en de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn minstens twee schepenen te bevatten.
  § 2. Overeenkomstig [3 artikel 5, § 3, eerste lid,]3 stelt de Vlaamse regering een lijst op van het maximale aantal per gemeente te verkiezen schepenen overeenkomstig artikel 44, § 1, evenals van het aantal per gemeente te verkiezen schepenen in de gemeenten bedoeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken en de gemeente Voeren overeenkomstig artikel 16 van de Nieuwe Gemeentewet.
  § 3. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn is van rechtswege schepen vanaf zijn verkiezing overeenkomstig [3 artikel 53 en 54 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn]3. Na een volledige vernieuwing van de gemeenteraad blijft hij in functie als schepen tot de installatie van de schepenen heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel 45.
  [5 Bloedverwanten tot en met de tweede graad, aanverwanten in de eerste graad]5 of echtgenoten kunnen geen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen.
  [4 Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek hebben afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld.]4
  § 4. Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 15, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet, bestaat het college van burgemeester en schepenen uit personen van verschillend geslacht.
  Indien het college van burgemeester en schepenen na de verkiezing van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn niet rechtsgeldig blijkt te zijn samengesteld overeenkomstig het eerste lid, wordt de laatste overeenkomstig artikel 45, § 3 of 50, § 1 verkozen schepen in rang, van rechtswege vervangen door het op dezelfde lijst verkozen gemeenteraadslid van het andere geslacht met de meeste naamstemmen. [1 Als verschillende raadsleden van het andere geslacht een gelijk aantal naamstemmen hebben behaald, geniet het raadslid dat de hoogste plaats op de lijst bekleedt voorrang onder die raadsleden. Als er geen verkozen gemeenteraadsleden van het andere geslacht op die lijst voorkomen, wordt de schepen van rechtswege vervangen door de eerste opvolger van het andere geslacht op die lijst.]1
  [1 In afwijking van het tweede lid wordt, indien het college van burgemeester en schepenen na de verkiezing van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn niet rechtsgeldig blijkt te zijn samengesteld overeenkomstig het eerste lid, en ingeval de overeenkomstig [2 artikel 45]2 of 50, § 1, laatst verkozen schepen in rang, bij de verkiezing van de gemeenteraadsleden verkozen werd op een lijst die maar één kandidaat bevat, de voorlaatste schepen in rang vervangen overeenkomstig de bepalingen van het tweede lid. Als ook de voorlaatste schepen in rang verkozen werd op een lijst die maar één kandidaat bevat, wordt de derde laatste schepen in rang, of in voorkomend geval de eerstvolgende laatste schepen in rang, vervangen overeenkomstig dezelfde bepalingen.]1
  § 5. Een schepen die overeenkomstig § 3 of § 4 buiten de gemeenteraad is benoemd, is in alle gevallen stemgerechtigd in het college van burgemeester en schepenen.
  § 6. Onverminderd artikel 72bis van de Nieuwe Gemeentewet moet ieder die het mandaat van burgemeester, schepen of voorzitter van de raad uitoefent of waarneemt, beschikken over de kennis van de bestuurstaal die vereist is voor de uitoefening van het mandaat.
  Door hun verkiezing of benoeming bestaat het vermoeden dat de in het vorige lid bedoelde mandatarissen de vereiste taalkennis bezitten. Dat vermoeden kan worden weerlegd op verzoek van een gemeenteraadslid op basis van ernstige aanwijzingen, de bekentenis van de mandataris of de wijze waarop de betrokkene het mandaat uitoefent.
  Het in het vorige lid bedoelde verzoek wordt ingediend bij [2 de Raad voor Verkiezingsbetwistingen]2. Als het rechtscollege beslist dat het vermoeden van taalkennis is weerlegd, is de verkiezing of de benoeming vernietigd vanaf de dag van de kennisgeving van de beslissing van het rechtscollege, onverminderd de mogelijkheid van beroep bij de Raad van State [2 , overeenkomstig artikel 13]2. Dit beroep schort de uitspraak van het rechtscollege niet op. Tot de algehele vernieuwing van de raad kan de betrokkene niet opnieuw benoemd of verkozen worden tot burgemeester, schepen of voorzitter van de raad, noch een dergelijk mandaat waarnemen.
  De miskenning van de bepalingen van dit artikel door diegene van wie het vermoeden van taalkennis is weerlegd, is een grove nalatigheid in de zin van artikel 71.
  
  TOEKOMSTIG RECHT
  
  Art. 44. § 1. Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, bedoeld in [3 artikel 53 en 54 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn]3, en uit ten hoogste :
  1° [6 1 schepen]6 in de gemeenten met minder dan 1000 inwoners;
  2° [6 2]6 schepenen in de gemeenten met 1000 tot 4999 inwoners;
  3° [6 3]6 schepenen in de gemeenten met 5000 tot 9999 inwoners;
  4° [6 4]6 schepenen in de gemeenten met 10.000 tot 19.999 inwoners;
  5° [6 5]6 schepenen in de gemeenten met 20.000 tot 29.999 inwoners;
  6° [6 6]6 schepenen in de gemeenten met 30.000 tot 49.999 inwoners;
  7° [6 7]6 schepenen in de gemeenten met 50.000 tot 99.999 inwoners;
  8° [6 8]6 schepenen in de gemeenten met 100.000 tot 199.999 inwoners;
  7° [6 9]6 schepenen in de gemeenten met 200.000 of meer inwoners.
  Het college van burgemeester en schepenen dient, benevens de burgemeester en de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn minstens [6 één schepen]6 te bevatten.
  § 2. Overeenkomstig [3 artikel 5, § 3, eerste lid,]3 stelt de Vlaamse regering een lijst op van het maximale aantal per gemeente te verkiezen schepenen overeenkomstig artikel 44, § 1, evenals van het aantal per gemeente te verkiezen schepenen in de gemeenten bedoeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken en de gemeente Voeren overeenkomstig artikel 16 van de Nieuwe Gemeentewet.
  § 3. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn is van rechtswege schepen vanaf zijn verkiezing overeenkomstig [3 artikel 53 en 54 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn]3. Na een volledige vernieuwing van de gemeenteraad blijft hij in functie als schepen tot de installatie van de schepenen heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel 45.
  [5 Bloedverwanten tot en met de tweede graad, aanverwanten in de eerste graad]5 of echtgenoten kunnen geen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen.
  [4 Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek hebben afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld.]4
  § 4. Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 15, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet, bestaat het college van burgemeester en schepenen uit personen van verschillend geslacht.
  Indien het college van burgemeester en schepenen na de verkiezing van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn niet rechtsgeldig blijkt te zijn samengesteld overeenkomstig het eerste lid, wordt de laatste overeenkomstig artikel 45, § 3 of 50, § 1 verkozen schepen in rang, van rechtswege vervangen door het op dezelfde lijst verkozen gemeenteraadslid van het andere geslacht met de meeste naamstemmen. [1 Als verschillende raadsleden van het andere geslacht een gelijk aantal naamstemmen hebben behaald, geniet het raadslid dat de hoogste plaats op de lijst bekleedt voorrang onder die raadsleden. Als er geen verkozen gemeenteraadsleden van het andere geslacht op die lijst voorkomen, wordt de schepen van rechtswege vervangen door de eerste opvolger van het andere geslacht op die lijst.]1
  [1 In afwijking van het tweede lid wordt, indien het college van burgemeester en schepenen na de verkiezing van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn niet rechtsgeldig blijkt te zijn samengesteld overeenkomstig het eerste lid, en ingeval de overeenkomstig [2 artikel 45]2 of 50, § 1, laatst verkozen schepen in rang, bij de verkiezing van de gemeenteraadsleden verkozen werd op een lijst die maar één kandidaat bevat, de voorlaatste schepen in rang vervangen overeenkomstig de bepalingen van het tweede lid. Als ook de voorlaatste schepen in rang verkozen werd op een lijst die maar één kandidaat bevat, wordt de derde laatste schepen in rang, of in voorkomend geval de eerstvolgende laatste schepen in rang, vervangen overeenkomstig dezelfde bepalingen.]1
  § 5. Een schepen die overeenkomstig § 3 of § 4 buiten de gemeenteraad is benoemd, is in alle gevallen stemgerechtigd in het college van burgemeester en schepenen.
  § 6. Onverminderd artikel 72bis van de Nieuwe Gemeentewet moet ieder die het mandaat van burgemeester, schepen of voorzitter van de raad uitoefent of waarneemt, beschikken over de kennis van de bestuurstaal die vereist is voor de uitoefening van het mandaat.
  Door hun verkiezing of benoeming bestaat het vermoeden dat de in het vorige lid bedoelde mandatarissen de vereiste taalkennis bezitten. Dat vermoeden kan worden weerlegd op verzoek van een gemeenteraadslid op basis van ernstige aanwijzingen, de bekentenis van de mandataris of de wijze waarop de betrokkene het mandaat uitoefent.
  Het in het vorige lid bedoelde verzoek wordt ingediend bij [2 de Raad voor Verkiezingsbetwistingen]2. Als het rechtscollege beslist dat het vermoeden van taalkennis is weerlegd, is de verkiezing of de benoeming vernietigd vanaf de dag van de kennisgeving van de beslissing van het rechtscollege, onverminderd de mogelijkheid van beroep bij de Raad van State [2 , overeenkomstig artikel 13]2. Dit beroep schort de uitspraak van het rechtscollege niet op. Tot de algehele vernieuwing van de raad kan de betrokkene niet opnieuw benoemd of verkozen worden tot burgemeester, schepen of voorzitter van de raad, noch een dergelijk mandaat waarnemen.
  De miskenning van de bepalingen van dit artikel door diegene van wie het vermoeden van taalkennis is weerlegd, is een grove nalatigheid in de zin van artikel 71.
  

  ----------
  (1)<DVR 2006-06-02/39, art. 6, 002 ; Inwerkingtreding : 05-09-2006 (BVR 2006-09-01/30, art. 1)>
  (2)<DVR 2009-01-23/32, art. 30, 006; Inwerkingtreding : 09-05-2009>
  (3)<DVR 2009-01-23/32, art. 30, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (4)<DVR 2009-01-23/32, art. 30, 006; Inwerkingtreding : 02-01-2013>
  (5)<DVR 2012-06-29/12, art. 14,L2, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (6)<DVR 2012-06-29/12, art. 14,L1, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 45. § 1. Behalve de schepenen benoemd overeenkomstig artikel 44, § 3 en § 4, tweede lid, worden de schepenen door de gemeenteraad onder de gemeenteraadsleden verkozen op basis van een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen. Om ontvankelijk te zijn moet die gezamenlijke akte van voordracht voor elk van de kandidaat-schepenen tevens ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst werden verkozen als de voorgedragen kandidaten. Als de lijst waarop een kandidaat-schepen voorkomt slechts twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van één van hen. Niemand kan meer dan één gezamenlijke akte van voordracht ondertekenen. [2 Overtreding van dit verbod heeft in alle akten van voordracht de ongeldigheid tot gevolg van alle handtekeningen geplaatst in strijd met dit voorschrift.]2 [3 Een verkozene die meer dan één akte van voordracht ondertekent, kan voor de duur van de zittingsperiode van de gemeenteraad niet worden benoemd of verkozen als burgemeester, schepen, voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van een gemeenteraadscommissie of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, kan de gemeente niet vertegenwoordigen of namens de gemeente een mandaat bekleden in gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen of andere verenigingen, stichtingen of vennootschappen, en kan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn niet vertegenwoordigen of namens het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een mandaat bekleden in de ziekenhuizen, vermeld in titel VII, hoofdstuk II, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in een vereniging of vennootschap, als vermeld in titel VIII van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, of in andere verenigingen, stichtingen of vennootschappen. Als de betrokkene al een dergelijk mandaat bekleedt, vervalt dat van rechtswege.]3
  [1 lid 2 opgeheven]1
  [3 De gezamenlijke akte van voordracht kan tevens de einddatum van het mandaat van een kandidaat-schepen vermelden. In dat geval kan op de akte van voordracht de naam vermeld worden van de persoon die hem zal of de personen die hem zullen opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat. In voorkomend geval is de schepen bij het bereiken van de einddatum van het mandaat van rechtswege ontslagnemend en wordt hij van rechtswege opgevolgd door de persoon die in de akte van voordracht als opvolger is vermeld. Indien het mandaat eindigt voor de einddatum, vermeld in de akte of indien de persoon die in de akte van voordracht werd vermeld als zijnde de persoon die de schepen zou opvolgen, zijn mandaat niet opneemt, neemt de eerstvolgende opvolger vervroegd het mandaat op. Als de persoon die als laatste opvolger is vermeld, het mandaat niet kan opnemen, wordt tot vervanging overgegaan overeenkomstig artikel 50.]3
  Die akte wordt uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad aan de gemeentesecretaris overhandigd. De gemeentesecretaris bezorgt een afschrift van de akte aan de burgemeester.
  § 2. Nadat de gemeenteraadsleden de eed hebben afgelegd, overhandigt de gemeentesecretaris de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen aan de voorzitter van de gemeenteraad.
  De voorzitter van de gemeenteraad gaat na of de gezamenlijke akte van voordracht ontvankelijk is overeenkomstig de voorwaarden, bepaald in § 1. Enkel de handtekeningen van de gemeenteraadsleden die de eed hebben afgelegd, worden hiertoe in aanmerking genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de opvolgers die de akte van voordracht hebben ondertekend en die nadien als gemeenteraadslid de eed hebben afgelegd. In voorkomend geval worden de voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen verklaard en is het aantal schepenen vastgelegd tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad.
  § 3. Als geen ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen aan de voorzitter van de installatievergadering wordt overhandigd, beslist de gemeenteraad op de installatievergadering over het aantal te verkiezen schepenen en wordt binnen veertien dagen overgegaan tot afzonderlijke verkiezing van de schepenen onder de gemeenteraadsleden. De gemeenteraadsleden kunnen hiertoe kandidaat-schepenen voordragen.
  [3 De akte van voordracht kan tevens de einddatum van het mandaat van de kandidaat-schepen vermelden. In dat geval kan op de akte van voordracht de naam vermeld worden van de persoon die hem zal of de personen die hem zullen opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat. In voorkomend geval is de schepen bij het bereiken van de einddatum van het mandaat van rechtswege ontslagnemend en wordt hij van rechtswege opgevolgd door de persoon die in de akte van voordracht als opvolger is vermeld. Indien het mandaat eindigt voor de einddatum vermeld in de akte of indien de persoon die in de akte van voordracht werd vermeld als zijnde de persoon die de schepen zou opvolgen, zijn mandaat niet opneemt, neemt de eerstvolgende opvolger vervroegd het mandaat op. Als de persoon die als laatste opvolger is vermeld, het mandaat niet kan opnemen, wordt tot vervanging overgegaan overeenkomstig artikel 50.]3
  Per schepenmandaat wordt uiterlijk drie dagen voor de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad een gedagtekende akte van voordracht aan de gemeentesecretaris bezorgd.
  Om ontvankelijk te zijn, moet de akte van voordracht ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst werden verkozen als de voorgedragen kandidaat. Als de lijst waarop de kandidaat-schepen voorkomt slechts twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van een van hen. Onverminderd § 1 kan elk gemeenteraadslid slechts één akte van voordracht ondertekenen per schepenmandaat. [2 Overtreding van dit verbod heeft in alle akten van voordracht de ongeldigheid tot gevolg van alle handtekeningen die in strijd met dit voorschrift werden geplaatst. De sanctie vermeld in § 1 ten aanzien van de verkozene die meer dan één akte van voordracht ondertekent, is eveneens van toepassing.]2 Als de schriftelijk voorgedragen kandidaturen niet volstaan om het college volledig samen te stellen, kunnen kandidaten mondeling op de zitting worden voorgedragen.
  De verkiezing gebeurt bij geheime stemming, door evenveel afzonderlijke stemmingen als er schepenen te kiezen zijn.
  De kandidaat die de volstrekte meerderheid van de stemmen heeft behaald, is verkozen tot schepen. Als geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen heeft behaald en als meerdere kandidaten werden voorgedragen voor het vacante schepenmandaat, vindt een tweede stemronde plaats. Daarin wordt gestemd op de twee kandidaten die in de eerste stemronde de meeste stemmen hebben behaald. Bij staking van stemmen in de eerste stemronde komt de kandidaat die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste naamstemmen heeft behaald, in aanmerking voor de tweede stemronde. De kandidaat die in de tweede stemronde de meerderheid van de stemmen heeft behaald, is verkozen tot schepen. [3 Bij staking van stemmen in de tweede stemronde is de kandidaat]3 die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste naamstemmen heeft behaald, verkozen tot schepen.
  Als de naamstemmen bepalend zijn en de kandidaten een gelijk aantal naamstemmen hebben behaald, is de voorgedragen kandidaat verkozen van wie de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen heeft behaald.
  § 4. De rang van de schepenen wordt bepaald door de rangorde op de gezamenlijke akte van voordracht. In geval van afzonderlijke verkiezing van de schepenen wordt de rang van de schepenen bepaald door de volgorde van de stemmingen. De schepenen die op grond van [3 § 1, tweede lid]3, § 3, tweede lid of op grond van artikel 44, § 4, tweede lid een schepen opvolgen, nemen de rang in in volgorde van hun verkiezing of benoeming. De schepen van rechtswege overeenkomstig artikel 44, § 3, is steeds de laatste schepen in rang.
  ----------
  (1)<DVR 2006-06-02/39, art. 7, 001, 002 ; Inwerkingtreding : 05-09-2006 (BVR 2006-09-01/30, art. 1)>
  (2)<DVR 2006-12-22/35, art. 9, 003; Inwerkingtreding : 08-10-2006>
  (3)<DVR 2009-01-23/32, art. 31, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 46.§ 1. Voor ze hun mandaat aanvaarden, leggen de schepenen in openbare vergadering van de gemeenteraad de volgende eed af in handen van de burgemeester : "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. "
  [1 ...]1
  § 2. De schepen die de eed na twee achtereenvolgende uitnodigingen niet aflegt, wordt geacht zijn schepenmandaat niet te aanvaarden.
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 15, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 47.De schepenen worden, behoudens de toepassing van artikelen 45, § 1, derde lid, § 3, tweede lid, [2 47bis,]2 49 en 50, verkozen voor een periode van zes jaar. Onder voorbehoud van toepassing van artikel 44, § 3, blijven de uittredende schepenen na een volledige vernieuwing van de gemeenteraad in functie tot de installatie van het nieuwe college heeft plaatsgevonden.
  De personen, vermeld in artikel 11, kunnen evenmin deel uitmaken van een college van burgemeester en schepenen, respectievelijk van het college van burgemeester en schepenen in een welbepaalde gemeente. [1 Artikelen 10, 12, § 2 en § 3, artikelen 13 en 30]1, zijn van overeenkomstige toepassing op de leden van het college van burgemeester en schepenen.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 32, 006; Inwerkingtreding : 09-05-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 16, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 47bis. [1 De gemeenteraad kan, bij volstrekte meerderheid van stemmen de structurele onbestuurbaarheid van de gemeente vaststellen en brengt de Vlaamse Regering daarvan op de hoogte.
   Op grond van die kennisgeving geeft de Vlaamse Regering aan de provinciegouverneur een bemiddelingsopdracht. De provinciegouverneur brengt de Vlaamse Regering op de hoogte van het resultaat van de bemiddeling.
   Als de Vlaamse Regering vaststelt dat de bemiddeling van de gouverneur mislukt is en er zich geen oplossing aandient, brengt ze de gemeenteraad daarvan op de hoogte.
   In dat geval kan de gemeenteraad vervolgens de procedure starten voor de aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraad brengt de Vlaamse Regering daarvan onmiddellijk op de hoogte, waarna de Vlaamse Regering de burgemeester ontslaat. De Vlaamse Regering stelt de gemeenteraad hiervan in kennis. De nieuwe burgemeester wordt benoemd overeenkomstig artikel 59 en 60. De aftredende burgemeester blijft in functie tot de installatie van de nieuwe burgemeester heeft plaatsgevonden. De verkiezing en installatie van de nieuwe schepenen, met uitzondering van de schepen van rechtswege, gebeurt op basis van een gezamenlijke akte van voordracht, overeenkomstig artikel 44, § 4, 45, § 1, § 2 en § 4, en 46. De uittredende schepenen blijven in functie tot de installatie van de nieuwe schepenen heeft plaatsgevonden. In het geval er geen gezamenlijke akte van voordracht wordt ingediend, overeenkomstig artikel 45, § 1 en § 2, blijven de uittredende schepenen in functie. Het aantal schepenen en in voorkomend geval een machtiging aan de raad voor maatschappelijk welzijn om een ondervoorzitter aan te duiden, zoals bepaald bij de volledige vernieuwing van de gemeenteraad, blijven evenwel behouden.
   De gemeenteraad stelt de raad voor maatschappelijk welzijn in kennis van het feit dat overgegaan wordt tot de installatie van de nieuwe schepenen en de benoeming van de nieuwe burgemeester. De raad voor maatschappelijk welzijn kan dan eveneens overgaan tot de installatie van een nieuwe voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn die tevens schepen van rechtswege is, overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Artikel 44, § 3, van het Gemeentedecreet is dan eveneens van toepassing. In voorkomend geval kan de raad voor maatschappelijk welzijn overgaan tot de installatie van een nieuwe ondervoorzitter of nieuwe ondervoorzitters overeenkomstig artikel 56 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn die van rechtswege schepen is, blijft dan in functie tot de installatie van de nieuwe voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn plaatsvindt. In voorkomend geval blijft de ondervoorzitter of blijven de ondervoorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn dan in functie tot de installatie van de nieuwe ondervoorzitter of ondervoorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn.
   De vaststelling van de structurele onbestuurbaarheid en de aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen in toepassing daarvan, kan niet gebeuren in spoedeisende gevallen zoals vermeld in artikel 29 en evenmin in de periode van twaalf maanden voor de dag van de verkiezingen voor de volledige vernieuwing van de gemeenteraden.
   De aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen na vaststelling van de structurele onbestuurbaarheid kan slechts eenmaal per bestuursperiode gebeuren.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2012-06-29/12, art. 17, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 48. De gemeenteraad neemt akte van de verhindering van de volgende personen :
  1° de schepen die lid is van de federale of Vlaamse Regering of van de Europese Commissie;
  2° de schepen die lid is van de [2 ...]2 deputatie van de provincieraad of van het college, ingesteld bij artikel 83quinquies, § 2, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;
  3° de schepen die het mandaat uitoefent van federaal, Vlaams of Europees parlementslid, voorzover de schepen hiertoe uitdrukkelijk verzoekt. In voorkomend geval geldt de verhindering zolang de schepen het mandaat van federaal, Vlaams of Europees parlementslid uitoefent;
  4° de schepen die om medische redenen, om studieredenen of wegens verblijf in het buitenland vervangen wil worden gedurende een minimale termijn van twaalf weken. Hij richt daartoe een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de gemeenteraad. Bij het verzoek wordt een geneeskundig getuigschrift van maximaal vijftien dagen oud gevoegd, dat tevens de minimale termijn van afwezigheid om medische redenen aangeeft. Als de schepen die om medische redenen afwezig blijft, niet in staat is om dat verzoek tot de voorzitter te richten, wordt hij van rechtswege als verhinderd beschouwd vanaf de derde opeenvolgende vergadering waarop hij afwezig is en zolang hij afwezig blijft. Bij het verzoek tot [2 vervanging van]2 verhindering om studieredenen of verblijf in het buitenland wordt een attest gevoegd van de onderwijsinstelling of opdrachtgever;
  5° [2 de schepen die ouderschapsverlof wil nemen voor de geboorte of adoptie van een kind. Die schepen wordt op zijn schriftelijke verzoek, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad, vervangen, op zijn vroegst vanaf de zesde week voor de vermoedelijke datum van de geboorte of van de adoptie tot het einde van de negende week na de adoptie of geboorte. Op schriftelijk verzoek wordt de onderbreking van de uitoefening van het mandaat na de negende week verlengd met een duur die gelijk is aan die gedurende welke de schepen zijn mandaat heeft uitgeoefend tijdens de periode van zes weken die aan de dag van de geboorte of de adoptie voorafgaan. In geval van de geboorte of de adoptie van een meerling kan op verzoek van de schepen het verlof verlengd worden met een periode van maximaal twee weken;]2
  [1 6° de schepen die overeenkomstig artikel 63, eerste lid tot nieuwe burgemeester wordt benoemd in geval van verhindering of schorsing van de burgemeester.]1
  [2 7° de schepen die omwille van palliatief verlof of verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek familielid tot en met de tweede graad of van een zwaar ziek gezinslid vervangen wil worden gedurende minimaal twaalf weken. Hij richt daartoe een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de gemeenteraad, vergezeld van een verklaring op erewoord waarbij de schepen zich bereid verklaart om bijstand of verzorging te verlenen. De naam van de patiënt hoeft niet te worden vermeld.]2
  ----------
  (1)<DVR 2006-12-22/35, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 08-10-2006>
  (2)<DVR 2009-01-23/32, art. 33, 006; Inwerkingtreding : 09-05-2009>

  Art. 49. [1 De schepen die ontslag wil nemen, deelt dat schriftelijk mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief na de ontvangst van die kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad.
   De schepen blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behoudens als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid en behoudens in geval van de toepassing van artikel 44, § 3.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 34, 006; Inwerkingtreding : 09-05-2009>

  Art. 50. § 1. Als een schepen zijn schepenmandaat niet aanvaardt, van zijn mandaat vervallen wordt verklaard, als verhinderd wordt beschouwd, afgezet of geschorst is, ontslag heeft genomen of overleden is, wordt tot een nieuwe verkiezing van een schepen overgegaan binnen twee maanden na het openvallen van het schepenmandaat. De schepen wordt verkozen op basis van een akte van voordracht van de kandidaat-schepen, ondertekend door meer dan de helft van de verkozen gemeenteraadsleden. Om ontvankelijk te zijn moet die akte van voordracht voor de kandidaat-schepenen tevens ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen. Als de lijst waarop een kandidaat-schepen voorkomt slechts twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van één van hen. [1 Onverminderd artikel 45 kan elk gemeenteraadslid slechts één akte van voordracht ondertekenen per schepenmandaat. Overtreding van dat verbod heeft in alle akten van voordracht de ongeldigheid tot gevolg van alle handtekeningen die in strijd met dit voorschrift werden geplaatst. De sanctie vermeld in artikel 45 ten aanzien van de verkozene die meer dan één akte van voordracht ondertekent, is eveneens van toepassing.]1 [2 De akte van voordracht kan tevens de einddatum van het mandaat van de kandidaat-schepen vermelden. In dat geval kan op de akte van voordracht de naam van de persoon vermeld worden die hem zal of de personen die hem zullen opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat. In voorkomend geval is de schepen bij het bereiken van de einddatum van het mandaat van rechtswege ontslagnemend en wordt hij van rechtswege opgevolgd door de persoon die in de akte van voordracht als opvolger is vermeld. Indien het mandaat eindigt voor de einddatum vermeld in de akte of indien de persoon die in de akte van voordracht werd vermeld als zijnde de persoon die de schepen zou opvolgen, zijn mandaat niet opneemt, neemt de eerstvolgende opvolger vervroegd het mandaat op. Als de persoon die als laatste opvolger is vermeld, het mandaat niet kan opnemen, wordt tot vervanging overgegaan overeenkomstig dit artikel.]2 De voorzitter van de gemeenteraad gaat na of de akte van voordracht ontvankelijk is. In voorkomend geval wordt de voorgedragen kandidaat-schepen verkozen verklaard op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.
  [2 Als binnen twee maanden na het openvallen van een schepenmandaat en voor de overhandiging van de akte van voordracht, genomen met toepassing van het eerste lid, een bijkomend schepenmandaat openvalt, kan voor de vervanging van al die mandaten overgegaan worden tot een verkiezing overeenkomstig artikel 45, § 1 en § 2. De oorspronkelijke termijn van twee maanden voor het eerst opengevallen mandaat blijft in dat geval van toepassing. Als evenwel toepassing wordt gemaakt van het eerste lid, blijft voor het tweede opengevallen mandaat de termijn, vermeld in het eerste lid, van toepassing.
   In de gevallen, vermeld in het eerste en het tweede lid, kan op de akte van voordracht worden bepaald, in afwijking van artikel 45, § 4, dat een of meer nieuw verkozen schepenen de rang innemen van degenen die ze vervangen.]2
  Als twee maanden na het openvallen van het schepenmandaat nog geen nieuwe schepen is benoemd overeenkomstig [2 het eerste en tweede lid]2, wordt op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad overgegaan tot verkiezing van de schepen overeenkomstig artikel 45, § 3.
  Tot aan de nieuwe verkiezing wordt het mandaat waargenomen overeenkomstig § 2.
  § 2. [2 Als de schepen om een andere reden dan de redenen, vermeld in § 1, afwezig is, kan hij worden]2 vervangen door het gemeenteraadslid met de meeste anciënniteit. Bij gelijke anciënniteit, geniet het gemeenteraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, de voorkeur. Als het gemeenteraadslid met de meeste anciënniteit de schepen in die gevallen niet kan vervangen, wordt het schepenmandaat waargenomen door een ander gemeenteraadslid in volgorde van hun anciënniteit. Bij gelijke anciënniteit wordt het schepenmandaat waargenomen door het gemeenteraadslid dat bij de verkiezingen de meeste naamstemmen heeft behaald. Bij een gelijk aantal naamstemmen wordt het schepenmandaat waargenomen door het gemeenteraadslid van wie de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen heeft behaald.
  § 3. [2 De schepen die als verhinderd wordt beschouwd, die geschorst is of tijdelijk afwezig is, wordt vervangen zolang hij verhinderd, geschorst of tijdelijk afwezig is. De gemeenteraad neemt akte van de verhindering of schorsing, en van de beëindiging van de periode van verhindering of schorsing.]2
  ----------
  (1)<DVR 2006-12-22/35, art. 11, 003; Inwerkingtreding : 08-10-2006>
  (2)<DVR 2009-01-23/32, art. 35, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Afdeling II. - De werking van het college van burgemeester en schepenen.

  Art. 51.Het college van burgemeester en schepenen vergadert regelmatig, op de dagen en uren die het bepaalt, en zo dikwijls als de behandeling van de zaken het vereist. De burgemeester kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen bijeenroepen, op de dag en het uur die hij bepaalt.
  Het college van burgemeester en schepenen kan enkel [2 beraadslagen of beslissen]2 als de meerderheid van de leden aanwezig is. [1 Als de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn nog niet verkozen is, kan het college van burgemeester en schepenen enkel [2 beraadslagen of beslissen]2 als de meerderheid van de leden, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn niet meegerekend, aanwezig is.]1
  Artikel 27 is van overeenkomstige toepassing op de leden van het college van burgemeester en schepenen.
  Overeenkomstig artikel 104, derde lid, van de Nieuwe Gemeentewet zijn de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen niet openbaar.
  [2 Overeenkomstig artikel 104, eerste lid, van de Nieuwe Gemeentewet worden alleen de beslissingen opgenomen in de notulen en in het register van de beraadslagingen, en kunnen alleen die beslissingen rechtsgevolgen hebben. De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het college van burgemeester en schepenen. De notulen worden uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering van het college van burgemeester en schepenen volgend op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen waarop de notulen werden goedgekeurd verstuurd aan de gemeenteraadsleden op de wijze die bepaald is in het huishoudelijk reglement.]2 [3 Dit huishoudelijk reglement bepaalt in elk geval dat, indien een gemeenteraadslid hierom verzoekt, de notulen elektronisch ter beschikking worden gesteld.]3
  [2 De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan, als de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn dat wenst, op de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen aanwezig zijn gedurende de bespreking van de punten waarvoor overeenkomstig artikel 270 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, advies moet worden ingewonnen.]2
  ----------
  (1)<DVR 2006-06-02/39, art. 8, 001, 002 ; Inwerkingtreding : 01-01-2007 (BVR 2006-11-24/31, art. 1)>
  (2)<DVR 2009-01-23/32, art. 36, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (3)<DVR 2012-06-29/12, art. 18, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 52. De burgemeester zit het college van burgemeester en schepenen voor, en opent en sluit de vergaderingen.

  Art. 53. Het college van burgemeester en schepenen beslist collegiaal.

  Art. 54.§ 1. De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte meerderheid van de stemmen wordt verstaan, meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend.
  § 2. Bij staking van stemmen verdaagt het college de zaak tot een volgende vergadering. Als de meerderheid van het college de zaak vóór de behandeling ervan echter spoedeisend heeft verklaard, is de stem van de voorzitter van het college beslissend. Hetzelfde geldt als er op twee achtereenvolgende vergaderingen over eenzelfde zaak een staking van stemmen is.
  [1 In afwijking van het eerste lid, is het voorstel, ingeval van staking van stemmen, verworpen, als het college optreedt als tuchtoverheid als vermeld in artikel 123, eerste lid.]1
  § 3. Artikel 35, §§ 2 tot 4, en artikel 36 zijn van overeenkomstige toepassing op de stemmingen in het college van burgemeester en schepenen.
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 19, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 55. Het college van burgemeester en schepenen kan bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement aannemen waarin het nadere regels vaststelt over zijn werking.

  Art. 56. [1 Het college van burgemeester en schepenen heeft dezelfde deontologische code als die welke is aangenomen voor de gemeenteraad. Het college van burgemeester en schepenen kan echter zelf een deontologische code aannemen die minstens de deontologische code, zoals aangenomen door de gemeenteraad, omvat.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 37, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Afdeling III. - De bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

  Art. 57.§ 1. Het college van burgemeester en schepenen bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor. Het voert de besluiten van de gemeenteraad uit.
  § 2. Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 43, § 1, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen.
  § 3. [1 Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor :
   1° de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, binnen de door de gemeenteraad desgevallend vastgestelde algemene regels;
   2° het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel, onverminderd de bevoegdheid van de gemeenteraad overeenkomstig artikel 43, § 2, 7°, [3 ...]3 en de gevallen waarin die bevoegdheid door of krachtens de wet of het decreet aan de gemeenteraad is opgedragen;
   3° het financieel beheer, onverminderd de bevoegdheden van de gemeenteraad;
   4° het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten;
   5° de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur vermeld in artikel 43, § 2, 9°;
   6° de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als de opdracht nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen en de gemeenteraad de wijze van gunning en de voorwaarden niet zelf heeft vastgesteld;
   7° beslissingen die de wet, het decreet of het uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan het college van burgemeester en schepenen voorbehoudt;
   8° het stellen van daden van beschikking :
   a) met betrekking tot roerende goederen, met uitzondering van het aangaan van de dadingen;
   b) met betrekking tot onroerende goederen, voor zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen, met uitzondering van het aangaan van de dadingen;
  [2 c) met betrekking tot verhuring, concessie, pacht, jacht- en visrechten van meer dan negen jaar, behoudens het vaststellen van de contractvoorwaarden waarvoor de gemeenteraad bevoegd blijft;]2
   9° [2 het vertegenwoordigen van de gemeente in gerechtelijke en buitengerechtelijke gevallen en beslissingen over het in rechte optreden namens de gemeente, met behoud van artikel 193;]2
   10° de burgerlijke stand en de politie over de vertoningen overeenkomstig artikelen 125, 126, 127, 130 en 132 van de Nieuwe Gemeentewet;
   11° het opleggen van administratieve sancties overeenkomstig artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet;
   12° de vaststelling van de rooilijnen van de wegen, met inachtneming van de algemene plannen als dergelijke plannen bestaan;
   13° [2 ...]2
   14° het nemen van besluiten :
   a) voor het aangaan van leningen voor een periode langer dan één jaar;
   b) waarbij de financiële lasten van de opgenomen leningen worden herschikt door die lasten te spreiden over een kortere of gelijke periode;
   15° de vaste belegging van kapitalen voor een periode langer dan één jaar;
   16° het afsluiten van een afsprakennota als vermeld in artikel 87.]1
  § 4. Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor de zorg voor het gemeentearchief waaronder de titels.
  [2 § 4bis. Het college van burgemeester en schepenen houdt een volledig en geactualiseerd overzicht bij van :
   1° alle extern verzelfstandigde agentschappen van de gemeente, hun statuten en hun overeenkomsten met de gemeente;
   2° alle verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin de gemeente deelneemt;
   3° alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente deel uitmaakt, hun statuten en hun overeenkomsten met de gemeente.
   Minstens eenmaal per jaar wordt de gemeenteraad in kennis gesteld van dit geactualiseerd overzicht met een toelichting over alle wijzigingen aan deze overzichtslijst die zich sinds de vorige toelichting hebben voorgedaan.]2
  § 5. Dit artikel doet geen afbreuk aan de bevoegdheden die overeenkomstig hoofdstuk III, afdeling II aan de burgemeester zijn toegekend.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 38, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 20,§1, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (3)<DVR 2016-06-03/04, art. 4, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  Art. 58.[1 Met behoud van de toepassing van artikel 159 en titel VII en behoudens bij uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, tweede lid, aan het college van burgemeester en schepenen, kan het college van burgemeester en schepenen bij reglement de uitoefening van bepaalde bevoegdheden aan de gemeentesecretaris toevertrouwen.
  [3 De bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen, vermeld in het vierde lid en in artikel 57, § 1, eerste zin, en de op basis van artikel 57, § 2, gedelegeerde bevoegdheden van de gemeenteraad met betrekking tot het vaststellen van de rechtspositieregeling, het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks personeelsbeheer moet worden verstaan, het aangaan van dadingen met personeelsleden naar aanleiding van een beëindiging van het dienstverband, die de gevolgen van de beëindiging van het dienstverband als voorwerp hebben, en de bevoegdheden vermeld in artikel 57, § 3, 7°, 8°, b) en c), 9°, 10°, 11°, 14°, a), 15° en 16°, kunnen evenwel niet aan de gemeentesecretaris worden toevertrouwd.]3. Hetzelfde geldt voor de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen inzake financieel beheer, als vermeld in artikelen 155, 157, 159, § 2, eerste en tweede lid, en § 3 en § 4, artikel 160, § 4, artikelen 161, 163, § 2, en artikel 168.
  [3 Met behoud van de toepassing van artikel 159 oefent de gemeentesecretaris de overeenkomstig het eerste lid toevertrouwde bevoegdheden persoonlijk uit. Met uitzondering van de bevoegdheden vermeld in artikel 75 en 81, vierde lid, kan de gemeentesecretaris de hem gedelegeerde bevoegdheid toevertrouwen aan andere personeelsleden van de gemeente.]3.
   In afwijking van artikel 43 kan het college van burgemeester en schepenen in gevallen van dwingende en onvoorziene omstandigheden op eigen initiatief de bevoegdheden betreffende de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten, het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten uitoefenen. Die bevoegdheid is niet voor delegatie vatbaar.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 39, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 21, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (3)<DVR 2016-06-03/04, art. 5, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  HOOFDSTUK III. - De burgemeester.

  Afdeling I. - De benoeming van de burgemeester.

  Art. 59.§ 1. [1 Onverminderd de nationaliteitsvereiste, vermeld in artikel 13 van de Nieuwe Gemeentewet, wordt de burgemeester door de Vlaamse Regering benoemd uit de verkozenen voor de gemeenteraad. Deze laatsten kunnen daartoe kandidaten voordragen. Daartoe moet een gedagtekende akte van voordracht worden voorgelegd aan de [3 provinciegouverneur]3. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht ondertekend zijn door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen hebben deelgenomen, alsook door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat-burgemeester werden verkozen. Als de lijst waarop de naam van de kandidaat-burgemeester voorkomt maar twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van een van hen. Een akte van voordracht die wordt voorgelegd na de installatievergadering van de gemeenteraad is slechts ontvankelijk indien ze ondertekend is door meer dan de helft van de gemeenteraadsleden, alsook door een meerderheid van de gemeenteraadsleden die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat-burgemeester verkozen zijn.
   Niemand kan meer dan één akte van voordracht ondertekenen. [2 Overtreding van dit verbod heeft in alle akten van voordracht de ongeldigheid tot gevolg van alle handtekeningen die in strijd met dit voorschrift werden geplaatst.]2 [3 Een verkozene die meer dan één akte van voordracht ondertekent, kan voor de duur van de zittingsperiode van de gemeenteraad niet worden benoemd of verkozen als burgemeester, schepen, voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van een gemeenteraadscommissie of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, kan de gemeente niet vertegenwoordigen of namens de gemeente een mandaat bekleden in gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen of andere verenigingen, stichtingen of vennootschappen, en kan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn niet vertegenwoordigen of namens het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een mandaat bekleden in de ziekenhuizen als vermeld in titel VII, hoofdstuk II, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in een vereniging of vennootschap, als vermeld in titel VIII van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, of in andere verenigingen, stichtingen of vennootschappen. Als de betrokkene al een dergelijk mandaat bekleedt, vervalt dat van rechtswege.]3
   [3 De akte van voordracht kan tevens de einddatum van het mandaat van de kandidaat-burgemeester vermelden. In dat geval kan op de akte van voordracht de naam vermeld worden van de persoon die hem zal of de personen die hem zullen opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat. In voorkomend geval is de burgemeester bij het bereiken van de einddatum van het mandaat van rechtswege ontslagnemend en wordt hij van rechtswege opgevolgd door de persoon die in de akte van voordracht als opvolger is vermeld. Indien het mandaat eindigt voor de einddatum vermeld in de akte of indien de persoon die in de akte van voordracht werd vermeld als zijnde de persoon die de burgemeester zou opvolgen, zijn mandaat niet opneemt, neemt de eerstvolgende opvolger vervroegd het mandaat op. Als de persoon die als laatste opvolger is vermeld, het mandaat niet kan opnemen, wordt tot vervanging overgegaan overeenkomstig artikel 63.]3
   De Vlaamse Regering gaat na of de akte van voordracht ontvankelijk is overeenkomstig de in het eerste lid bepaalde voorwaarden. De Vlaamse Regering kan evenwel te allen tijde om een nieuwe voordracht verzoeken.]1
  [4 § lbis. Een voorgedragen kandidaat-burgemeester die niet werd benoemd, kan tijdens dezelfde bestuursperiode niet meer opnieuw worden voorgedragen, tenzij op basis van nieuwe feiten of nieuwe gegevens.]4
  § 2. Op eensluidend advies van de [3 deputatie]3 van de provincieraad kan de burgemeester buiten de verkozenen voor de gemeenteraad worden benoemd uit de gemeenteraadskiezers die minstens vijfentwintig jaar oud zijn.
  De burgemeester die buiten de raad is benoemd, is in alle gevallen stemgerechtigd in het college van burgemeester en schepenen. In de gemeenteraad beschikt hij over een raadgevende stem.
  ----------
  (1)<DVR 2006-06-02/39, art. 9, 001, 002 ; Inwerkingtreding : 05-09-2006 (BVR 2006-09-01/30, art. 1)>
  (2)<DVR 2006-12-22/35, art. 12, 003; Inwerkingtreding : 08-10-2006>
  (3)<DVR 2009-01-23/32, art. 40, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (4)<DVR 2012-06-29/12, art. 22, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 60.§ 1. De burgemeester wordt, behoudens de toepassing van artikelen [3 47bis,]3 59, § 1, tweede lid, 62 en 63, benoemd voor een periode van zes jaar.
  § 2. Voor hij zijn mandaat aanvaardt, legt de burgemeester de volgende eed af in handen van de [1 provinciegouverneur]1 : "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. ". [1 Behoudens in geval van benoeming van de burgemeester buiten de raad, geldt deze eedaflegging tevens als eedaflegging als gemeenteraadslid in de zin van artikel 7.]1 De burgemeester die de eed na twee oproepingen niet aflegt, wordt geacht het burgemeestersmandaat niet te aanvaarden. [2 De Raad voor Verkiezingsbetwistingen]2, doet uitspraak over de geschillen die hierover rijzen.
  § 3. Na de gemeenteraadsverkiezingen blijft de aftredende burgemeester in functie tot de installatie van de nieuwe burgemeester heeft plaatsgehad.
  ----------
  (1)<DVR 2006-12-22/35, art. 13, 003; Inwerkingtreding : 08-10-2006>
  (2)<DVR 2009-01-23/32, art. 41, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (3)<DVR 2012-06-29/12, art. 23, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 61. Artikel 48 [1 , met uitzondering van het punt 6°,]1 is van overeenkomstige toepassing op de burgemeester.
  ----------
  (1)<DVR 2006-12-22/35, art. 14, 003; Inwerkingtreding : 08-10-2006>

  Art. 62. [1 De burgemeester die ontslag wil nemen, deelt dat schriftelijk mee aan de Vlaamse Regering. De aanvraag van het ontslag is definitief na de kennisname van dat ontslag door de Vlaamse Regering. De burgemeester blijft zijn mandaat uitoefenen tot hij als burgemeester vervangen is, behoudens als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 42, 006; Inwerkingtreding : 09-05-2009>

  Art. 63. Indien de kandidaat-burgemeester het burgemeestersmandaat niet aanvaardt of indien de burgemeester van zijn mandaat vervallen wordt verklaard, als verhinderd wordt beschouwd, afgezet of geschorst wordt, ontslag genomen heeft of overleden is, wordt een nieuwe burgemeester benoemd overeenkomstig artikel 59 en 60. Tot aan de nieuwe benoeming wordt het burgemeesterschap waargenomen overeenkomstig het tweede lid.
  Onverminderd het nationaliteitsvereiste gesteld bij artikel 14 van de Nieuwe Gemeentewet, wordt de burgemeester die om andere redenen tijdelijk afwezig is, vervangen door een schepen in volgorde van hun rang, tenzij de burgemeester zijn bevoegdheid aan een andere schepen heeft opgedragen.
  [1 De burgemeester die als verhinderd wordt beschouwd, die geschorst is of tijdelijk afwezig is, wordt vervangen zolang hij verhinderd, geschorst of tijdelijk afwezig is. De gemeenteraad neemt akte van de verhindering of schorsing, en van de beëindiging van de periode van verhindering of schorsing.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 43, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Afdeling II. - De bevoegdheden van de burgemeester.

  Art. 64. § 1. Behoudens zijn bevoegdheden inzake de uitvoering van de politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten, inzake de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente en inzake dringende politieverordeningen, is de burgemeester bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen.
  § 2. De burgemeester informeert de gemeenteraad over de wijze waarop hij die bevoegdheid uitoefent wanneer die daarom verzoekt.

  Art. 65. Overeenkomstig artikel 134bis van de Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester, op gemotiveerd verzoek van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, vanaf de aanmaning van de eigenaar, elk gebouw, dat sedert meer dan zes maanden verlaten is, opeisen om het ter beschikking te stellen van dakloze personen. Het opeisingsrecht kan alleen uitgeoefend worden binnen zes maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de burgemeester de eigenaar op de hoogte heeft gebracht, en op voorwaarde dat de eigenaar een billijke vergoeding krijgt.

  Art. 66. § 1. Als de voorwaarden van de uitbating van de instelling of van de vergunning niet worden nageleefd en nadat aan de overtreder de mogelijkheid werd geboden zijn verweermiddelen naar voren te brengen, kan de burgemeester maatregelen nemen overeenkomstig artikel 134ter van de Nieuwe Gemeentewet, als verdere vertraging een ernstig nadeel zou kunnen berokkenen. Hij kan in dit geval echter geen maatregelen nemen als de bevoegdheid om in geval van hoogdringendheid een voorlopige sluiting van een instelling of de tijdelijke schorsing van een vergunning uit te spreken door een bijzondere regelgeving is toevertrouwd aan een andere overheid.
  § 2. Die maatregelen vervallen dadelijk als ze door het college van burgemeester en schepenen in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.
  Zowel de sluiting als de schorsing kunnen een termijn van drie maanden niet overschrijden. Na verloop van de termijn wordt de beslissing van de burgemeester van rechtswege opgeheven.

  Art. 67. Overeenkomstig artikel 134quater van de Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester beslissen een voor het publiek toegankelijke inrichting te sluiten voor de duur die hij bepaalt, als de openbare orde in de buurt ervan wordt verstoord naar aanleiding van gedragingen in die inrichting.
  Die maatregelen zullen onmiddellijk ophouden uitwerking te hebben als ze niet tijdens de eerstvolgende vergadering van het college van burgemeester en schepenen worden bevestigd.
  De sluiting mag een termijn van drie maanden niet overschrijden. De beslissing van de burgemeester wordt opgeheven bij het verstrijken van die termijn.

  Art. 68. Op verzoek van de burgemeester roept de voorzitter van de gemeenteraad de gemeenteraad bijeen overeenkomstig artikel 21, met de door de burgemeester voorgestelde agenda, voorzover de door de burgemeester voorgestelde agenda uitsluitend betrekking heeft op de bevoegdheden van de burgemeester.

  HOOFDSTUK IV. - Rechtspositie, tucht en aansprakelijkheid.

  Afdeling I. - Rechtspositie.

  Art. 69.[1 De Vlaamse Regering kent de eretitels toe aan de burgemeester onder de voorwaarden die ze bepaalt. De gemeenteraad kent de eretitels toe aan de schepenen onder de voorwaarden die hij bepaalt. De Vlaamse Regering bepaalt de ambtskledij en de onderscheidingstekens van de burgemeester en de schepenen.]1
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 24, 010; Inwerkingtreding : 18-10-2012>

  Art. 70.§ 1. [1 De burgemeester en de schepenen, uitgezonderd de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, genieten ten laste van de gemeente een wedde, vakantiegeld en eindejaarspremie. De Vlaamse Regering stelt die wedde vast, rekening houdend met het inwonersaantal van de gemeente. De wedde van de burgemeester wordt uitgedrukt als een percentage van de parlementaire vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement, met uitsluiting van de forfaitaire onkostenvergoeding, de eindejaarstoelage en het vakantiegeld. De wedde van de schepenen wordt vastgesteld op basis van de wedde van de burgemeester. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van betaling van die wedden.]1
  [1 In een gemeente met minder dan 50 000 inwoners vult de gemeente de wedde van de burgemeester, van de schepen die of het gemeenteraadslid dat de burgemeester vervangt, van een schepen of van het gemeenteraadslid dat een schepen vervangt, die wettelijke of reglementaire bezoldigingen, pensioenen, vergoedingen of toelagen genieten, aan met een bedrag ter compensatie van het inkomensverlies dat de betrokkene lijdt, op voorwaarde dat de mandataris daar zelf om verzoekt. De gemeentesecretaris stelt vast of aan de vereiste voorwaarden is voldaan. De wedde van de burgemeester, van de schepen die of het gemeenteraadslid dat de burgemeester vervangt, van een schepen of van het gemeenteraadslid dat een schepen vervangt, aangevuld met het bedrag ter compensatie van het inkomensverlies, kan nooit hoger zijn dan de wedde van, naargelang het geval, de burgemeester of een schepen van een gemeente met 50 000 inwoners.
   Als ten gevolge van het toekennen van die bezoldiging andere wettelijke of reglementaire bezoldigingen, vergoedingen of toelagen verminderd worden of vervallen, vermindert de gemeenteraad, op verzoek van de burgemeester of de betrokken schepen, die bezoldiging overeenkomstig dat verzoek. Hetzelfde geldt voor de schepen die of het raadslid dat de burgemeester vervangt, of voor het raadslid dat een schepen vervangt.]1
  In geval van verhindering of schorsing overeenkomstig artikel 48, 61 of 71, wordt de aan het mandaat verbonden wedde toegekend aan degene die de verhinderde of geschorste burgemeester of schepen vervangt. De verhinderde of geschorste burgemeester of schepen ontvangt geen wedde voor de periode van de verhindering of schorsing.
  [1 Als een schepen of een gemeenteraadslid de burgemeester vervangt gedurende minstens dertig opeenvolgende dagen of als een gemeenteraadslid een schepen vervangt gedurende minstens dertig opeenvolgende dagen, wordt hem, onverminderd het vierde lid, een wedde uitbetaald. Als een schepen of een gemeenteraadslid een burgemeesters-wedde ontvangt, vervalt die van de burgemeester. Als een gemeenteraadslid een schepenwedde ontvangt, vervalt die van de schepen.]1
  § 2. De gemeenteraad bepaalt welke specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van burgemeester en schepen, voor terugbetaling in aanmerking komen. [1 De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor die terugbetalingen.]1
  § 3. De burgemeester en schepenen mogen, buiten de in dit artikel vastgestelde vergoedingen, geen aanvullende vergoedingen, wedden en presentiegelden genieten ten laste van de gemeente [1 , de extern verzelfstandigde agentschappen van de gemeente en hun filialen en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient]1, om welke reden of onder welke benaming ook.
  § 4. De som van de wedde van burgemeester of schepen en van de vergoedingen, wedden en presentiegelden, ontvangen als bezoldiging voor de door de burgemeester of schepen naast zijn mandaat uitgeoefende activiteiten, is gelijk aan of lager dan anderhalve maal het bedrag van de vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement. Voor de berekening van dat bedrag komen de door de burgemeester of schepen ontvangen vergoedingen, wedden en presentiegelden die voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of een openbaar ambt van politieke aard, in aanmerking.
  Als het plafond, bedoeld in het eerste lid, wordt overschreden, wordt de som van de vergoedingen, wedden of presentiegelden die voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of een openbaar ambt van politieke aard, bedoeld in het eerste lid, verminderd tot het passende bedrag. [1 Als vergoedingen, wedden en presentiegelden die voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of een openbaar ambt van politieke aard dienen te worden begrepen :
   1° vergoedingen ontvangen als lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement of het Europees Parlement;
   2° presentiegelden ontvangen als lid van de provincieraad, als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en als lid van de bestuursorganen van provinciaal extern verzelfstandigde agentschappen en hun filialen;
   3° presentiegelden ontvangen als lid van bestuursorganen van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, zoals bedoeld in het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking;
   4° presentiegelden ontvangen als lid van bestuursorganen van sociale huisvestingsmaatschappijen zoals bedoeld in het decreet houdende de Vlaamse Wooncode;
   5° presentiegelden ontvangen als lid van bestuursorganen van de rechtspersonen als vermeld in artikel 195 van dit decreet;
   6° presentiegelden ontvangen als lid van bestuursorganen van rechtspersonen als vermeld in artikel 188 van het Provinciedecreet;
   7° presentiegelden ontvangen als lid van bestuursorganen van rechtspersonen als bedoeld in titel VIII, hoofdstukken I, II en III van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.]1
  [1 lid 3 geschrapt]1
  § 5. Deze bepaling doet geen afbreuk aan artikel 19, § 4, van de Nieuwe Gemeentewet.
  
  TOEKOMSTIG RECHT
  
  Art. 70. § 1. [1 [2 De burgemeester en de schepenen, uitgezonderd de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, genieten ten laste van de gemeente een wedde, vakantiegeld, eindejaarspremie en een uittredingsvergoeding. De Vlaamse Regering stelt het bedrag van de wedde, het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de uittredingsvergoeding vast, rekening houdend met het inwonersaantal van de gemeente. De wedde van de burgemeester wordt uitgedrukt als een percentage van de parlementaire vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement, met uitsluiting van de forfaitaire onkostenvergoeding, de eindejaarstoelage en het vakantiegeld. De wedde van de schepenen wordt vastgesteld op basis van de wedde van de burgemeester. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van betaling en de toekenningsvoorwaarden van die wedde, het vakantiegeld en de eindejaarspremie. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van betaling, de toekenningsvoorwaarden en de duur van de uittredingsvergoeding binnen de hierna bepaalde grenzen :
   - een maand uittredingsvergoeding per gepresteerd jaar, met een maximum van twaalf maanden;
   - de vergoeding wordt niet uitgekeerd aan uittredende mandatarissen die worden verkozen of benoemd tot voorzitter of ondervoorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, lid van de deputatie, provinciegouverneur, ambassadeur, lid van het parlement, lid van een Gemeenschaps- of Gewestregering, minister of staatssecretaris, lid van het Grondwettelijk Hof en evenmin aan uittredende mandatarissen die een bezoldigd ambt hebben aanvaard in een internationale of parastatale instelling;
   - de uittredingsvergoeding vervalt indien de betrokkene een beroepsinkomen verwerft. Hierbij kan de betrokkene aanvragen het verschil bij te passen indien dit inkomen lager zou liggen dan de uittredingsvergoeding.]2 ]1
  [1 In een gemeente met minder dan 50 000 inwoners vult de gemeente de wedde van de burgemeester, van de schepen die of het gemeenteraadslid dat de burgemeester vervangt, van een schepen of van het gemeenteraadslid dat een schepen vervangt, die wettelijke of reglementaire bezoldigingen, pensioenen, vergoedingen of toelagen genieten, aan met een bedrag ter compensatie van het inkomensverlies dat de betrokkene lijdt, op voorwaarde dat de mandataris daar zelf om verzoekt. De gemeentesecretaris stelt vast of aan de vereiste voorwaarden is voldaan. De wedde van de burgemeester, van de schepen die of het gemeenteraadslid dat de burgemeester vervangt, van een schepen of van het gemeenteraadslid dat een schepen vervangt, aangevuld met het bedrag ter compensatie van het inkomensverlies, kan nooit hoger zijn dan de wedde van, naargelang het geval, de burgemeester of een schepen van een gemeente met 50 000 inwoners.
   Als ten gevolge van het toekennen van die bezoldiging andere wettelijke of reglementaire bezoldigingen, vergoedingen of toelagen verminderd worden of vervallen, vermindert de gemeenteraad, op verzoek van de burgemeester of de betrokken schepen, die bezoldiging overeenkomstig dat verzoek. Hetzelfde geldt voor de schepen die of het raadslid dat de burgemeester vervangt, of voor het raadslid dat een schepen vervangt.]1
  In geval van verhindering of schorsing overeenkomstig artikel 48, 61 of 71, wordt de aan het mandaat verbonden wedde toegekend aan degene die de verhinderde of geschorste burgemeester of schepen vervangt. De verhinderde of geschorste burgemeester of schepen ontvangt geen wedde voor de periode van de verhindering of schorsing.
  [1 Als een schepen of een gemeenteraadslid de burgemeester vervangt gedurende minstens dertig opeenvolgende dagen of als een gemeenteraadslid een schepen vervangt gedurende minstens dertig opeenvolgende dagen, wordt hem, onverminderd het vierde lid, een wedde uitbetaald. Als een schepen of een gemeenteraadslid een burgemeesters-wedde ontvangt, vervalt die van de burgemeester. Als een gemeenteraadslid een schepenwedde ontvangt, vervalt die van de schepen.]1
  § 2. De gemeenteraad bepaalt welke specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van burgemeester en schepen, voor terugbetaling in aanmerking komen. [1 De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor die terugbetalingen.]1
  § 3. De burgemeester en schepenen mogen, buiten de in dit artikel vastgestelde vergoedingen, geen aanvullende vergoedingen, wedden en presentiegelden genieten ten laste van de gemeente [1 , de extern verzelfstandigde agentschappen van de gemeente en hun filialen en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient]1, om welke reden of onder welke benaming ook.
  § 4. De som van de wedde van burgemeester of schepen en van de vergoedingen, wedden en presentiegelden, ontvangen als bezoldiging voor de door de burgemeester of schepen naast zijn mandaat uitgeoefende activiteiten, is gelijk aan of lager dan anderhalve maal het bedrag van de vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement. Voor de berekening van dat bedrag komen de door de burgemeester of schepen ontvangen vergoedingen, wedden en presentiegelden die voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of een openbaar ambt van politieke aard, in aanmerking.
  Als het plafond, bedoeld in het eerste lid, wordt overschreden, wordt de som van de vergoedingen, wedden of presentiegelden die voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of een openbaar ambt van politieke aard, bedoeld in het eerste lid, verminderd tot het passende bedrag. [1 Als vergoedingen, wedden en presentiegelden die voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of een openbaar ambt van politieke aard dienen te worden begrepen :
   1° vergoedingen ontvangen als lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement of het Europees Parlement;
   2° presentiegelden ontvangen als lid van de provincieraad, als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en als lid van de bestuursorganen van provinciaal extern verzelfstandigde agentschappen en hun filialen;
   3° presentiegelden ontvangen als lid van bestuursorganen van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, zoals bedoeld in het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking;
   4° presentiegelden ontvangen als lid van bestuursorganen van sociale huisvestingsmaatschappijen zoals bedoeld in het decreet houdende de Vlaamse Wooncode;
   5° presentiegelden ontvangen als lid van bestuursorganen van de rechtspersonen als vermeld in artikel 195 van dit decreet;
   6° presentiegelden ontvangen als lid van bestuursorganen van rechtspersonen als vermeld in artikel 188 van het Provinciedecreet;
   7° presentiegelden ontvangen als lid van bestuursorganen van rechtspersonen als bedoeld in titel VIII, hoofdstukken I, II en III van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.]1
  [1 lid 3 geschrapt]1
  § 5. Deze bepaling doet geen afbreuk aan artikel 19, § 4, van de Nieuwe Gemeentewet.
  

  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 44, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 25, 010; Inwerkingtreding : 31-12-2018>

  Art. 70bis. [1 § 1. De burgemeester of de schepen die wegens een handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen, kan zich voor de uitoefening van dat mandaat laten bijstaan door een vertrouwenspersoon, gekozen uit personen die de volle leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die legaal binnen de Europese Unie verblijven, op voorwaarde dat hij zich niet bevindt in een van de volgende gevallen :
   1° een situatie als vermeld in artikel 47, meer bepaald wat betreft de verwijzing naar artikel 11, met uitzondering van het verbod in verband met bloed- en aanverwantschap ten aanzien van de burgemeester of schepen met een handicap;
   2° een situatie als vermeld in artikel 48, wat de schepenen betreft, en als vermeld in artikel 61, wat de burgemeester betreft.
   § 2. Voor de toepassing van § 1 bepaalt de Vlaamse Regering de criteria tot vaststelling van de hoedanigheid van een burgemeester of een schepen met een handicap.
   § 3. Bij het verlenen van de bijstand krijgt de vertrouwenspersoon dezelfde middelen ter beschikking en heeft hij dezelfde verplichtingen als een gemeenteraadslid, maar hij is niet gehouden tot de eedaflegging. Hij heeft voor elke vergadering eveneens recht op presentiegeld onder dezelfde voorwaarden als een gemeenteraadslid.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-01-23/32, art. 45, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Afdeling II. - Tucht.

  Art. 71.Onverminderd [1 artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 5°]1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen kan de Vlaamse Regering [2 de burgemeester of de schepen]2 schorsen of afzetten wegens kennelijk wangedrag of grove nalatigheid. De betrokken persoon wordt vooraf gehoord. De Vlaamse Regering stelt hiervoor de nadere procedureregels vast. [1 De schorsing of afzetting van de schepen van rechtswege, vermeld in artikel 44, § 3, heeft dezelfde gevolgen voor zijn mandaat van voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.]1
  [2 [2 De afgezette burgemeester of schepen]2 kan pas na verloop van twee jaar opnieuw worden aangesteld in een functie van burgemeester, schepen, [2 ...]2 voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of ondervoorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.]2
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 46, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 26, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Afdeling III. - Aansprakelijkheid.

  Art. 72. [1 § 1. Naargelang van de aard van de uitgeoefende bevoegdheid is de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest of de gemeente burgerrechtelijk aansprakelijk voor de schade die de burgemeester of de schepen aan derden berokkent bij de normale uitoefening van zijn mandaat. Ingeval de burgemeester of de schepen bij de normale uitoefening van zijn mandaat schade berokkent aan de gemeente of aan derden, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.
   § 2. De burgemeester of de schepen tegen wie een vordering tot schadevergoeding is ingesteld voor de burgerlijke rechter of de strafrechter naar aanleiding van schade die hij bij de normale uitoefening van zijn mandaat aan derden heeft berokkend, brengt, naargelang van de aard van de uitgeoefende bevoegdheid, de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest of de gemeente daarvan op de hoogte. Hij kan naargelang van de aard van de uitgeoefende bevoegdheid de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest of de gemeente in het geding betrekken. De Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest of de gemeente kunnen vrijwillig tussenkomen.
   Als er gehandeld werd als voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, brengt deze mandataris het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn op de hoogte en kan hij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in het geding betrekken of kan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vrijwillig tussenkomen.
   § 3. De vermelde rechtspersonen kunnen beslissen dat de schade slechts gedeeltelijk moet worden vergoed.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 47, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 73. [1 Behalve in geval van herhaling is, naargelang van de aard van de uitgeoefende bevoegdheid, de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest of de gemeente burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de geldboeten waartoe de burgemeester of de schepen wordt veroordeeld wegens een misdrijf, begaan bij de normale uitoefening van zijn mandaat, met uitzondering van de misdrijven, begaan door een persoonlijke inbreuk op de verkeersreglementering.
   De regresvordering van de rechtspersonen, vermeld in het eerste lid, ten aanzien van de burgemeester of de schepen is beperkt tot de gevallen van bedrog, zware schuld of lichte schuld als die bij hen gewoonlijk voorkomen.
   De rechtspersonen, vermeld in het eerste lid, kunnen beslissen dat de geldboete slechts gedeeltelijk moet worden vergoed.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 48, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 74. De gemeente sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de rechtsbijstand, te dekken die persoonlijk ten laste komt van de burgemeester en de schepenen bij de normale uitoefening van hun mandaat.
  De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de uitvoering [1 van het eerste lid]1.
  [1 De gemeente sluit tevens een verzekering af voor ongevallen van de burgemeester of een schepen overkomen in het kader van de normale uitoefening van hun mandaat.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 49, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Afdeling IV. [1 - Mandatendatabank]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2012-06-29/12, art. 27, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 74bis. [1 De Vlaamse Regering legt een databank aan die gegevens bevat over de mandatarissen van de gemeente. De databank bevat de voornaam, de achternaam, het geslacht, de geboortedatum, het rijksregisternummer, de naam van de lijst waarop de mandataris als gemeenteraadslid is verkozen, de naam van de fractie waartoe hij behoort of, in voorkomend geval, de melding dat hij als onafhankelijke zetelt, alsook, in voorkomend geval de bevoegdheden die hij toegewezen krijgt, en de begin- en einddatum van zijn mandaat.
   De gegevens van de mandatarissen zullen publiek toegankelijk zijn tot aan de algehele vernieuwing van de gemeenteraad, met uitzondering van de geboortedatum en het rijksregisternummer van de betrokken mandataris.
   De Vlaamse Regering regelt de nadere uitvoering van dit artikel.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2012-06-29/12, art. 27, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  HOOFDSTUK V. - De gemeentelijke diensten.

  Afdeling I. - Algemene bepaling.

  Art. 75. De gemeenteraad stelt het organogram van de gemeentelijke diensten vast.
  [1 Het organogram geeft de organisatiestructuur van de gemeentelijke diensten weer, geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 50, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Afdeling II. - De gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris, de financieel beheerder en het managementteam.

  Onderafdeling I. - Gemeenschappelijke belangen.

  Art. 76.§ 1. Er is in elke gemeente een gemeentesecretaris en een financieel beheerder.
  In gemeenten met meer dan 60.000 inwoners kan worden voorzien in de aanstelling van een adjunct-gemeentesecretaris.
  § 2. De ambten, bedoeld in § 1, worden uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente.
  [2 lid 2 en 3 opgeheven]2
  [2 § 3. In afwijking van § 2 worden de volgende uitzonderingen gemaakt :
   1° [3 met toepassing van artikel 271, en op voorwaarde van een beslissing met een volstrekte meerderheid van de stemmen van de raad voor maatschappelijk welzijn van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, kan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van dezelfde gemeente, tegelijkertijd ook het ambt van gemeentesecretaris uitoefenen;]3
   2° [3 met toepassing van artikel 271, en op voorwaarde van een beslissing met een volstrekte meerderheid van de stemmen van de raad voor maatschappelijk welzijn van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, kan de financieel beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van dezelfde gemeente, tegelijkertijd ook het ambt van financieel beheerder van de gemeente uitoefenen;]3
   3° [3 in de gevallen, bepaald door de Vlaamse Regering, kan het ambt van financieel beheerder van de gemeente worden uitgeoefend door een gewestelijk ontvanger.]3 Een gemeente kan geen samenwerkingsovereenkomst, als vermeld in artikel 271, aangaan met het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn om gebruik te maken van de gewestelijk ontvanger die het ambt van financieel beheerder uitoefent bij het centrum voor maatschappelijk welzijn.]2
  [1 § 4. De gemeenten waarin het ambt van financieel beheerder wordt uitgeoefend door een gewestelijk ontvanger, dragen bij in de uitgaven die daaraan verbonden zijn, volgens de regels die de Vlaamse Regering vaststelt.]1
  [2 De Vlaamse Regering stelt het statuut van de gewestelijk ontvanger vast. Daarbij kan de Vlaamse Regering afwijken van de bepalingen van dit decreet die betrekking hebben op de rechtspositieregeling van de financieel beheerders van de gemeenten.
   Bij een vacature van financieel beheerder worden de gewestelijk ontvangers vrijgesteld van de diplomavereisten.]2
  [2 § 5. In een gemeente die, als gevolg van een wijziging van het bevolkingscijfer, in een andere situatie terechtkomt, blijven de gemeentesecretaris en de financieel beheerder die in dienst zijn, hun ambt uitoefenen tot hun loopbaan of hun functie in die gemeente eindigt. Met het akkoord van het betrokken personeelslid kan daarvan worden afgeweken.]2
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 51, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2009>
  (2)<DVR 2009-01-23/32, art. 51, 006; Inwerkingtreding : 09-05-2009>
  (3)<DVR 2012-06-29/12, art. 28, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 77. Voor ze het ambt opnemen, leggen de personeelsleden, bedoeld in artikel 76, tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad de volgende eed af in handen van de voorzitter : " Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen. ".
  Een personeelslid als bedoeld in het eerste lid dat zonder wettige reden de eed niet aflegt nadat het met een aangetekende brief uitgenodigd is om de eed af te leggen op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad, wordt geacht zijn aanstelling niet te aanvaarden. De weigering tot eedaflegging staat gelijk met het verzaken aan de aanstelling.

  Art. 78. § 1. Het ambt van gemeentesecretaris, adjunct-gemeentesecretaris en financieel beheerder is onverenigbaar met andere ambten binnen dezelfde gemeente.
  § 2. Het ambt van gemeentesecretaris, adjunct-gemeentesecretaris en financieel beheerder is onverenigbaar met de hoedanigheid van personeelslid, belast met het bestuurlijk toezicht of met taken van externe audit bij de gemeenten. De Vlaamse Regering stelt de nadere regels vast.

  Art. 79. Het is voor de gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris en de financieel beheerder verboden zelf of door een tussenpersoon daden van koophandel te stellen in de zin van artikel 2 van het Wetboek van Koophandel [1 met uitzondering van daden van koophandel in het kader van de voogdij, de curatele over onbekwamen, en de opdrachten die in naam van de gemeente in private ondernemingen of verenigingen worden uitgevoerd]1.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 52, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 80.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-03/04, art. 6, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  Art. 81.[1 Met behoud van de toepassing van artikel 91 regelt de gemeenteraad de vervanging van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder bij hun afwezigheid of verhindering.
   Er wordt in elk geval in een waarneming van het ambt van gemeentesecretaris of financieel beheerder voorzien als de afwezigheid of verhindering van de gemeentesecretaris of financieel beheerder langer dan honderdtwintig dagen duurt of bij vacature van het ambt.
   De waarnemend gemeentesecretaris en de waarnemend financieel beheerder oefenen alle bevoegdheden uit die aan het ambt verbonden zijn.
   De gemeenteraad kan de effectieve aanstelling van een waarnemend gemeentesecretaris of financieel beheerder toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen en aan de functiehouder van het ambt.]1
  ----------
  (1)<DVR 2016-06-03/04, art. 7, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  Art. 82.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-03/04, art. 8, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  Art. 83. De gemeenteraad stelt de gemeentesecretaris en de financieel beheerder aan binnen zes maanden nadat het ambt vacant is geworden. [1 Die termijn kan eenmaal worden verlengd met maximaal zes maanden, voor zover de wervings- en/of bevorderingsprocedure is opgestart of als die procedure geen geslaagde kandidaat heeft opgeleverd.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 56, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 84. De gemeenteraad kan een nieuwe gemeentesecretaris aanstellen voor de uittredende gemeentesecretaris zijn ambt beëindigt. De nieuwe gemeentesecretaris kan op zijn vroegst zes maanden voor de beëindiging van het ambt van de uittredende gemeentesecretaris in dienst treden.
  De nieuwe gemeentesecretaris staat de uittredende gemeentesecretaris bij in de vervulling van zijn taken en de uitoefening van zijn bevoegdheden. Bij de beëindiging van het ambt van de uittredende gemeentesecretaris neemt de nieuwe gemeentesecretaris het ambt van gemeentesecretaris op.
  Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de financieel beheerder.

  Art. 85. Artikel 27, § 2, is van overeenkomstige toepassing op de gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris en de financieel beheerder.
  [1 De gemeentesecretaris en, in voorkomend geval, de adjunct-gemeentesecretaris kunnen geen vakbondsafgevaardigde zijn in de lokale besturen van de gemeente waar zij zijn tewerkgesteld.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 57, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Onderafdeling II. - De gemeentesecretaris en de adjunct-gemeentesecretaris.

  Art. 86. De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten.
  Behoudens wat betreft personeelsleden van de gemeente die tewerkgesteld zijn bij een gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap staat de gemeentesecretaris aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is hij bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer. [1 De gemeenteraad bepaalt wat onder het begrip dagelijks personeelsbeheer moet worden verstaan.]1
  Hij rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 58, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 87.§ 1. De gemeentesecretaris staat in voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. De gemeentesecretaris gedraagt zich naar de onderrichtingen die hem worden gegeven door de gemeenteraad, de voorzitter van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen of de burgemeester, al naargelang hun respectieve bevoegdheden, tenzij anders bepaald in de afsprakennota bedoeld in § 2.
  Hij staat in voor de interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten, overeenkomstig artikelen [1 99, 100 en 101]1.
  § 2. Ten minste na iedere volledige vernieuwing van de gemeenteraad sluit de gemeentesecretaris mede namens het managementteam een afsprakennota met het college van burgemeester en schepenen en met de burgemeester over de wijze waarop de gemeentesecretaris en de overige leden van het managementteam met het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren, en over de omgangsvormen tussen bestuur en administratie.
  In deze afsprakennota wordt bepaald op welke wijze de gemeentesecretaris de bevoegdheden uitoefent die overeenkomstig artikel 58 door het college van burgemeester en schepenen [1 , of overeenkomstig artikel 159,]1 aan hem werden gedelegeerd.
  § 3. De gemeentesecretaris bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, aan de gemeenteraadscommissies, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester worden voorgelegd.
  § 4. De gemeentesecretaris zorgt in overleg met het managementteam voor het opstellen van het voorontwerp van :
  1° het organogram;
  2° [2 ...]2;
  3° de rechtspositieregeling van het personeel;
  4° de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan;
  5° de beleidsnota van het budget;
  6° de verklarende nota van een budgetwijziging.
  [1 7° de verklarende nota van een interne kredietaanpassing.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 59, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2016-06-03/04, art. 9, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  Art. 88. § 1. De gemeentesecretaris woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen. Hij kan de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies bijwonen.
  § 2. De gemeentesecretaris adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Hij herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de regelgeving voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen.
  § 3. Artikel 27, § 1, is van overeenkomstige toepassing op de gemeentesecretaris.

  Art. 89. De gemeentesecretaris organiseert de behandeling van de briefwisseling.
  Onverminderd artikel 57, § 4, organiseert hij het beheer van het gemeentearchief waaronder de titels.

  Art. 90. De gemeentesecretaris oefent de bevoegdheden uit die overeenkomstig artikel 58 of overeenkomstig andere wettelijke of decretale bepalingen aan hem zijn toevertrouwd.

  Art. 91. De adjunct-gemeentesecretaris staat de gemeentesecretaris bij in de vervulling van zijn ambt. Hij vervangt de gemeentesecretaris als hij afwezig of verhinderd is.

  Art. 92.De gemeentesecretaris kan de uitoefening van het dagelijkse personeelsbeheer toevertrouwen aan [1 andere personeelsleden.]1.
  ----------
  (1)<DVR 2016-06-03/04, art. 10, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  Onderafdeling III. - De financieel beheerder.

  Art. 93. De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de gemeentesecretaris in voor :
  1° het opstellen, in overleg met het managementteam, van :
  a) het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan;
  b) het voorontwerp van de financiële nota van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen;
  c) het voorontwerp van de interne kredietaanpassingen;
  2° het voeren en het afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de inventaris, de [1 jaarrekeningen]1 en de geconsolideerde [1 jaarrekeningen]1;
  3° het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering in de ruimste zin;
  4° [2 met behoud van de toepassing van artikel 100, § 3, het thesauriebeheer.]2
  [2 De financieel beheerder rapporteert aan de gemeentesecretaris over de taken, vermeld in het eerste lid.]2
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 61, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009, behalve wat betreft de geconsolideerde jaarrekeningen>
  (2)<DVR 2009-01-23/32, art. 61, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 94.De financieel beheerder staat in volle onafhankelijkheid in voor :
  1° de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld in Titel IV;
  2° het debiteurenbeheer, inzonderheid de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten.
  [1 Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring. Een bevel kan door het college van burgemeester en schepenen alleen worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard als de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is. De schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand zijn met een aangetekende brief. [2 De gemeente kan administratieve kosten aanrekenen voor deze aangetekende brief. Deze kosten vallen ten laste van de schuldenaar en kunnen eveneens ingevorderd worden via het dwangbevel.]2 Schulden van een publieke rechtspersoon kunnen nooit via een dwangbevel worden ingevorderd. Verzet kan tegen dat exploot worden ingediend binnen één maand na de betekening ervan bij verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde.]1
  Met betrekking tot de vervulling van de opdrachten, bedoeld in dit artikel, rapporteert de financieel beheerder in volle onafhankelijkheid aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 62, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 30, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 95. De financieel beheerder oefent de taken [1 ...]1 uit die door of krachtens de wet of het decreet aan de gemeenteontvanger werden toevertrouwd. Hij staat in voor de uitvoering van de betalingen [1 van de girale uitgaven]1, na uitdrukkelijke betalingsopdracht van de gemeentesecretaris overeenkomstig artikel 163.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 63, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Onderafdeling IV. - Het managementteam.

  Art. 96.Er is in elke gemeente een managementteam.
  [2 Onverminderd het derde lid, bestaat het managementteam uit de gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris, de financieel beheerder en alle andere leden die geen mandataris zijn en waarvan de deelname aan het managementteam nuttig wordt geacht voor het functioneren van de gemeente.]2
  [1 De burgemeester, of in voorkomend geval de schepen door hem aangeduid, maakt met raadgevende stem deel uit van het managementteam.]1
  [3 ...]3.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 64, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 31, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (3)<DVR 2016-06-03/04, art. 11, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  Art. 97. Het managementteam vergadert geregeld onder het voorzitterschap van de gemeentesecretaris.

  Art. 98. Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie.

  Afdeling III. - Interne controle.

  Art. 99. De gemeenten staan in voor de interne controle van hun activiteiten.
  Interne controle is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over :
  1° het bereiken van de doelstellingen;
  2° het naleven van wetgeving en procedures;
  3° de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;
  4° het efficiënt en economisch gebruik van middelen;
  5° de bescherming van activa;
  6° het voorkomen van fraude.

  Art. 100.§ 1. Het interne controlesysteem wordt vastgesteld door de gemeentesecretaris, na overleg met het managementteam. [1 Het algemene kader van het interne controlesysteem is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad.]1
  Het interne controlesysteem bepaalt op welke wijze de interne controle wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen controlemaatregelen en -procedures en de aanwijzing van de personeelsleden die ervoor verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het systeem van interne controle betrokken zijn.
  § 2. Het interne controlesysteem beantwoordt minstens aan het principe van functiescheiding waar mogelijk en is verenigbaar met de continuïteit van de werking van de gemeentelijke diensten.
  [1 § 3. De secretaris kan, na eensluidend advies van de financieel beheerder, de kasverrichtingen opdragen aan een of meer personeelsleden van de gemeente. [2 De betrokken personeelsleden staan in voor de kasverrichtingen onder de voorwaarden bepaald in het interne controlesysteem.]2 De betrokken personeelsleden kunnen de aan hen toevertrouwde bevoegdheden niet weigeren als hun functieomschrijving erin voorziet.
   Het personeelslid of de personeelsleden belast met de kas beschikken onder de voorwaarden bepaald in het interne controlesysteem over de bevoegdheid om geld af te halen van de door de financieel beheerder aangewezen rekening of rekeningen als het interne controlesysteem in deze mogelijkheid heeft voorzien.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 65, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 32, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 101. Onverminderd de opdrachten inzake interne controle die krachtens dit decreet of door de gemeenteraad aan andere organen of personeelsleden worden opgedragen, staat de gemeentesecretaris in voor de organisatie en de werking van het interne controlesysteem. Hij rapporteert daarover jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad.
  De gemeentesecretaris brengt het personeel op de hoogte van het interne controlesysteem, alsook van de wijzigingen ervan.

  TITEL III. - Personeel.

  HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied.

  Art. 102. Deze titel is van toepassing op de leden van het gemeentepersoneel, onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere regelingen die in titel II, hoofdstuk V of door of krachtens andere wettelijke of decretale bepalingen zijn vastgesteld.
  [1 Voor het gemeentelijk personeel, dat ingezet wordt in de gemeentelijke onderwijsinstellingen en/of centra voor leerlingenbegeleiding, en dat geheel of gedeeltelijk buiten het toepassingsgebied valt van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, zoals vermeld in artikel 4, § 1, a), van dat decreet, bepaalt de gemeenteraad de eventuele afwijkingen van de rechtspositieregeling, bedoeld in artikel 105, § 2, rekening houdend met hun opdracht in de onderwijsinstellingen en/of centra voor leerlingenbegeleiding. Die afwijkingen moeten in overeenstemming zijn met de decreten en besluiten betreffende het onderwijs.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 66, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  HOOFDSTUK II. - De personeelsformatie.

  Art. 103. De gemeenteraad stelt de personeelsformatie vast.
  De personeelsformatie bevat de opsomming van het aantal en de soorten betrekkingen, met uitzondering van de betrekkingen die in contractueel dienstverband ingesteld worden ter uitvoering van de werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden.
  De personeelsformatie maakt in voorkomend geval een duidelijk onderscheid tussen het personeel dat in de gemeentelijke diensten tewerkgesteld is enerzijds en het kabinets- en fractiepersoneel, bedoeld in artikel 104, § 3, anderzijds.
  [1 Voor de gevallen, vermeld in artikel 104, § 2, 1°, kan de aanstellende overheid aanwerven buiten de personeelsformatie.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 67, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  HOOFDSTUK III. - De rechtspositie van het personeel.

  Afdeling I. - Algemene bepaling.

  Art. 104.§ 1. [2 Het personeel van de gemeenten kan in statutair of in contractueel dienstverband worden aangesteld.]2
  § 2. [2 ...]2.
  § 3. Binnen de grenzen die de Vlaamse Regering bepaalt, kan de gemeente personeel in contractueel verband in dienst nemen om te voorzien in de personeelsbehoeften van het kabinet van de burgemeester of de schepenen, of van de fracties in de gemeenteraad. Die personeelsleden worden, naar gelang van het geval, kabinets- of fractiepersoneel genoemd.
  De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de aanwerving of terbeschikkingstelling van het kabinets- en fractiepersoneel.
  [1 § 4. De gemeenteraad kan personeel [2 ...]2 overdragen aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, mits de geldende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel nageleefd wordt en mits goedkeuring door de raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De Vlaamse Regering kan daartoe minimale voorwaarden vaststellen.]1
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 33, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (2)<DVR 2016-06-03/04, art. 13, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  Art. 104bis. [1 Met behoud van de toepassing van artikel 230 en voor zover dat nader bepaald is in de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, kunnen personeelsleden in statutair dienstverband ter beschikking gesteld worden aan:
   1° een andere overheid;
   2° een vereniging zonder winstoogmerk in de zin van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, waarin de gemeente niet deelneemt en waarvan de activiteit verband houdt met een gemeentelijk belang.
   De terbeschikkingstelling is tijdelijk en gebeurt op basis van een overeenkomst tussen de gemeente en de overheid of de vereniging zonder winstoogmerk waaraan het personeel ter beschikking gesteld wordt.
   De aanstellende overheid beslist, in overeenstemming met de rechtspositieregeling, over de individuele terbeschikkingstelling van het personeelslid en sluit de overeenkomst van terbeschikkingstelling af.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2016-06-03/04, art. 14, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2016>
  

  Afdeling II. - De rechtspositieregeling.

  Art. 105.[1 De gemeenteraad stelt de rechtspositieregeling van het personeel vast.]1
  ----------
  (1)<DVR 2016-06-03/04, art. 15, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  Afdeling III. - [1 Eedaflegging van het personeel]1
  ----------
  (1)<DVR 2016-06-03/04, art. 16, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  Art. 106.[2 ...]2.
  [2 ...]2
  Onverminderd artikel 77 leggen de personeelsleden van de gemeente de volgende eed af in handen van de [1 burgemeester]1 : " Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen. ". De weigering tot eedaflegging staat gelijk met verzaking van de aanstelling. [1 Van de eedaflegging of de weigering ervan wordt een procesverbaal opgemaakt.]1
  [1 De burgemeester kan zijn bevoegdheid om de eed af te nemen als vermeld in het [2 eerste]2 lid, toevertrouwen aan een lid van het college van burgemeester en schepenen of aan de gemeentesecretaris.]1
  [1 Bij eventuele delegatie van deze bevoegdheid aan de gemeentesecretaris kan deze laatste de bevoegdheid verder delegeren aan een van de leden van het managementteam, vermeld in artikel 96, tweede lid.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 68, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2016-06-03/04, art. 17, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  Afdeling IV. - Deontologische rechten en plichten.

  Art. 107. § 1. De personeelsleden oefenen hun ambt op een loyale en correcte wijze uit.
  De personeelsleden zetten zich op een actieve en constructieve wijze in voor de realisatie van de opdracht en de doelstellingen van de gemeente.
  § 2. De personeelsleden respecteren de persoonlijke waardigheid van iedereen.

  Art. 108. § 1. De personeelsleden hebben spreekrecht ten aanzien van derden met betrekking tot de feiten waarvan zij kennis hebben uit hoofde van hun ambt.
  Onder voorbehoud van de toepassing van de regelgeving inzake openbaarheid van bestuur is het voor hen verboden feiten bekend te maken die betrekking hebben op :
  1° de veiligheid van het land;
  2° de bescherming van de openbare orde;
  3° de financiële belangen van de overheid;
  4° het voorkomen en het bestraffen van strafbare feiten;
  5° het medisch geheim;
  6° het vertrouwelijke karakter van commerciële, intellectuele en industriële gegevens;
  7° het vertrouwelijke karakter van de beraadslagingen.
  Het is voor hen verboden feiten bekend te maken als de bekendmaking ervan een inbreuk vormt op de rechten en de vrijheden van de burger, in het bijzonder op het privé-leven, tenzij de betrokkene toestemming heeft verleend om de gegevens die op haar of hem betrekking hebben, openbaar te maken.
  Deze paragraaf geldt eveneens voor personeelsleden die hun ambt hebben beëindigd.
  § 2. De personeelsleden die in de uitoefening van hun ambt nalatigheden, misbruiken of misdrijven vaststellen, brengen een hiërarchische meerdere hiervan onmiddellijk op de hoogte.

  Art. 109. § 1. De personeelsleden behandelen de gebruikers van hun dienst welwillend en zonder enige discriminatie.
  § 2. De personeelsleden mogen, zelfs buiten hun ambt, noch rechtstreeks noch via een tussenpersoon, giften, beloningen of enig ander voordeel dat verband houdt met het ambt, vragen, eisen of aannemen.

  Art. 110. De hoedanigheid van personeelslid is onverenigbaar met elke activiteit die het personeelslid zelf of via een tussenpersoon verricht en waardoor :
  1° de ambtsplichten niet kunnen worden vervuld;
  2° de waardigheid van het ambt in het gedrang komt;
  3° de eigen onafhankelijkheid wordt aangetast;
  4° een belangenconflict ontstaat.
  [1 De personeelsleden mogen geen vergoedingen, wedden, toelagen, presentiegelden of andere tegenprestaties ontvangen van de rechtspersonen waarin zij de gemeente vertegenwoordigen.
   De bepalingen, vermeld in artikel 27, § 1 en § 2, met uitzondering van 4°, en artikel 30, § 4, zijn eveneens van toepassing op de gemeentelijke personeelsleden.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 69, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 111. § 1. De personeelsleden hebben recht op informatie en vorming zowel met betrekking tot aspecten die nuttig zijn voor de uitoefening van de functie als om te kunnen voldoen aan de bevorderingsvereisten.
  § 2. De personeelsleden houden zich op de hoogte van de ontwikkelingen en de nieuwe inzichten in de materies waarmee zij beroepshalve belast zijn.
  § 3. De vorming is een plicht als ze noodzakelijk blijkt voor een betere uitoefening van de functie of het functioneren van een dienst, of als ze een onderdeel uitmaakt van een herstructurering of reorganisatie van een afdeling of een implementatie van nieuwe werkmethodes en infrastructuur.

  Art. 112. De gemeenteraad stelt een deontologische code voor het gemeentepersoneel vast. Die concretiseert de bepalingen van deze afdeling en kan bijkomende deontologische rechten en verplichtingen opnemen.

  Afdeling V. - De evaluatie van het personeel.

  Art. 113.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-03/04, art. 18, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  Art. 114.
  <Opgeheven bij DVR 2016-06-03/04, art. 19, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  Art. 115.[1 [2 De personeelsleden hebben recht op opvolging en feedback, al dan niet door middel van een evaluatie, over hun wijze van functioneren. De personeelsleden worden opgevolgd en, in voorkomend geval, geëvalueerd op ambtelijk niveau.]2
   De ombudsman wordt echter [2 in voorkomend geval]2 geëvalueerd door een bijzondere gemeenteraadscommissie, samengesteld overeenkomstig artikel 39, § 3. Die commissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad. Bij staking van stemmen wordt het betrokken personeelslid geacht te voldoen.
   De gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris en de financieel beheerder worden echter [2 in voorkomend geval]2 geëvalueerd door een evaluatiecomité, bestaande uit het college van burgemeester en schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad. Die evaluatie vindt plaats op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe deskundigen in het personeelsbeleid. Het voorbereidend rapport wordt opgemaakt op basis van een evaluatiegesprek tussen de externe deskundigen en de functiehouder en op basis van een onderzoek over de wijze van functioneren van de functiehouder, waarbij de burgemeester, de leden van het managementteam en de voorzitter van de gemeenteraad betrokken worden. Het evaluatiecomité stemt over het evaluatieresultaat gunstig of ongunstig. Bij staking van stemmen is het evaluatieresultaat gunstig.]1
  [2 Het ontslag wegens beroepsongeschiktheid ingevolge het ontoereikend functioneren van het personeelslid, is niet mogelijk zonder voorafgaande evaluatie.]2
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 34, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (2)<DVR 2016-06-03/04, art. 20, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  HOOFDSTUK IV. - Verdere uitvoeringsmaatregelen.

  Art. 116.[1 De Vlaamse Regering stelt minimale voorwaarden vast voor minstens de volgende aspecten van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel:
   1° de bezoldigingsregeling en de salarisschalen;
   2° de toekenning van toelagen en vergoedingen;
   3° de dienstbeëindiging, het verlies van de hoedanigheid van statutair personeelslid en de definitieve ambtsneerlegging van het statutaire personeelslid;
   4° het verlof en de afwezigheden.
   Gemeenten met een inwoneraantal dat gelijk is aan of hoger is dan 200.000, kunnen, op basis van schaalgrootte, gemotiveerd afwijken van de minimale voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1°, 2° en 4°, met uitzondering van de ondergrenzen die de Vlaamse Regering daarin vaststelt.
   De Vlaamse Regering neemt de nodige maatregelen voor de externe mobiliteit van het gemeentepersoneel.]1HOOFDSTUK IVbis. [1 - Samenwerking inzake personeel]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2012-06-29/12, art. 35, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 116bis.[1 Een gemeente kan met een of meer overheden een samenwerkingsovereenkomst sluiten voor de gezamenlijke werving en selectie van hun personeel en, in voorkomend geval, voor het aanleggen van gemeenschappelijke wervingsreserves.]1
  ----------
  (1)<DVR 2016-06-03/04, art. 22, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  HOOFDSTUK V. - Bijzondere bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht.

  Art. 117.
  <Opgeheven bij DVR 2012-06-29/12, art. 36, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  HOOFDSTUK VI. - Tucht.

  Afdeling I. - Toepassingsgebied.

  Art. 118. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de leden van het gemeentepersoneel in contractueel dienstverband.

  Afdeling II. - De tuchtvergrijpen.

  Art. 119. Elke handeling of gedraging die een tekortkoming aan de beroepsplichten uitmaakt of die de waardigheid van het ambt in het gedrang brengt, alsook [1 een overtreding van]1 de rechtspositieregeling, is een tuchtvergrijp en kan aanleiding geven tot [1 ...]1 een tuchtstraf.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 74, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Afdeling III. - De tuchtstraffen.

  Art. 120. De volgende tuchtstraffen kunnen worden opgelegd :
  1° de blaam;
  2° de inhouding van salaris;
  3° de schorsing;
  4° het ontslag van ambtswege;
  5° de afzetting.

  Art. 121. § 1. De tuchtstraf inhouding van salaris mag een termijn van zes maanden niet overschrijden. Er mag niet meer dan twintig procent van het jaarlijkse brutosalaris worden ingehouden.
  § 2. De gemeente garandeert aan de betrokkenen een nettosalaris dat gelijk is aan het bedrag van het leefloon zoals dat bij wet wordt vastgesteld.
  In geval van deeltijdse prestaties wordt dat bedrag berekend evenredig met de omvang van de prestaties.

  Art. 122. § 1. De schorsing wordt uitgesproken voor maximaal zes maanden. De schorsing heeft, zolang ze duurt, verlies van salaris tot gevolg.
  § 2. De gemeente garandeert aan de betrokkenen een nettosalaris dat gelijk is aan het bedrag van het leefloon zoals dat bij wet wordt vastgesteld.
  In geval van deeltijdse prestaties wordt dat bedrag berekend evenredig met de omvang van de prestaties.

  Afdeling IV. - De tuchtoverheid.

  Art. 123. De aanstellende overheid treedt op als tuchtoverheid.
  Als het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 106 de uitoefening van zijn bevoegdheid tot aanstellen van personeelsleden aan de gemeentesecretaris toevertrouwd heeft, treedt de gemeentesecretaris op als tuchtoverheid voor de personeelsleden die door het college van burgemeester en schepenen zijn aangesteld, ten aanzien van de feiten die de gemeentesecretaris vaststelt of waarvan hij kennis heeft gekregen na delegatie.
  De gemeenteraad kan onder zijn leden een tuchtcommissie oprichten, die de tuchtbevoegdheid van de gemeenteraad uitoefent.
  De tuchtcommissie wordt samengesteld volgens de regels die gelden voor de samenstelling van de gemeenteraadscommissies.

  Afdeling V. - De tuchtprocedure.

  Art. 124. § 1. [1 De tuchtoverheid start het tuchtonderzoek op.]1
  § 2. Als de gemeenteraad als tuchtoverheid optreedt, belast hij de gemeentesecretaris met het tuchtonderzoek, het opstellen van het tuchtverslag en de samenstelling van het tuchtdossier. Indien er een tuchtvordering is tegen de gemeentesecretaris wordt de voorzitter van de gemeenteraad hiermee belast.
  § 3. Als het college van burgemeester en schepenen als tuchtoverheid optreedt, belast het de gemeentesecretaris met het tuchtonderzoek, het opstellen van het tuchtverslag en de samenstelling van het tuchtdossier.
  § 4. Als de gemeentesecretaris als tuchtoverheid optreedt, belast hij een leidinggevend personeelslid met het tuchtonderzoek, het opstellen van het tuchtverslag en de samenstelling van het tuchtdossier.
  [1 § 5. Als het tuchtonderzoek is afgerond, wordt het tuchtverslag opgesteld dat minstens de ten laste gelegde feiten bevat. De tuchtoverheid stelt een tuchtdossier samen, dat alle stukken bevat die betrekking hebben op de ten laste gelegde feiten.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 75, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 125. Een tuchtstraf kan pas worden opgelegd nadat het personeelslid en desgevallend zijn raadsman de gelegenheid hebben gekregen om door de tuchtoverheid te worden gehoord in zijn middelen van verdediging, over alle feiten die hem ten laste worden gelegd.

  Art. 126. De betrokkene mag zich te allen tijde laten bijstaan en vertegenwoordigen door een raadsman van zijn keuze.

  Art. 127. § 1. Voor de hoorzitting wordt het personeelslid op de hoogte gebracht van het tuchtverslag en wordt hem en desgevallend zijn raadsman een kopie van het tuchtdossier bezorgd.
  § 2. De tuchtoverheid kan ambtshalve, op verzoek van het personeelslid of zijn raadsman, getuigen horen. In dat geval heeft het verhoor van de getuigen plaats in aanwezigheid van de betrokkene of van zijn raadsman.
  § 3. De hoorzitting, alsook de zittingen waarop de getuigen worden gehoord, zijn niet openbaar tenzij het betrokken personeelslid er zelf om verzoekt. [1 De getuige kan echter de beslotenheid van zijn getuigenverhoor op de hoorzitting vragen als het personeelslid de openbaarheid heeft gevraagd.]1
  § 4. De tuchtoverheid mag zich te allen tijde laten bijstaan door een raadsman, behalve bij de beraadslaging en de stemming.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 76, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 128. De betrokkene wordt van de beslissing van de tuchtoverheid op de hoogte gebracht met een aangetekende brief of [1 met een brief die afgegeven wordt tegen ontvangstbewijs]1. In de kennisgeving van de beslissing wordt melding gemaakt van de beroepsmogelijkheid, opgenomen in afdeling VIII, en van de termijn waarbinnen dat kan worden aangetekend.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 77, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 129. De Vlaamse Regering stelt de termijnen en de nadere procedureregels van de tuchtprocedure vast, met inbegrip van de wijze van de oproeping, het getuigenverhoor, de raadpleging van het tuchtdossier, de beraadslaging en de uitspraak.

  Afdeling VI. - De verjaring van de tuchtvordering.

  Art. 130. § 1. De tuchtoverheid kan geen tuchtrechtelijke vervolging meer instellen na verloop van een termijn van zes maanden na de vaststelling of de kennisname door de tuchtoverheid van de daarvoor in aanmerking komende feiten. De tuchtvervolging wordt geacht te zijn ingesteld van zodra de tuchtoverheid beslist om een tuchtonderzoek als bedoeld in artikel 124 op te starten.
  § 2. Als in verband met dezelfde feiten de strafvordering werd ingesteld, wordt de termijn van § 1 gestuit tot op de dag dat de tuchtoverheid door de gerechtelijke overheid ervan op de hoogte wordt gebracht dat er een beslissing werd uitgesproken die in kracht van gewijsde is gegaan en die de strafvordering beëindigt.
  § 3. Het strafrechtelijke onderzoek doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de tuchtoverheid om een tuchtstraf uit te spreken. Indien een opgelegde tuchtstraf onverenigbaar blijkt te zijn met een latere in kracht van gewijsde getreden strafrechtelijke uitspraak, kan het betrokken personeelslid binnen de zestig dagen na de kennisneming ervan bij de tuchtoverheid een verzoek tot intrekking van de opgelegde tuchtsanctie instellen.
  § 4. Als de tuchtstraf wordt vernietigd, kan de tuchtoverheid vanaf de datum van de kennisgeving van de vernietiging, de tuchtrechtelijke vervolging hernemen gedurende het gedeelte van de in § 1 bedoelde termijn dat overbleef bij het instellen van de vervolging en minstens gedurende een termijn van drie maanden.
  Als de tuchtstraf wordt ingetrokken, kan de tuchtoverheid vanaf de datum van de intrekking, de tuchtrechtelijke vervolging hernemen gedurende het gedeelte van de in de § 1 bedoelde termijn dat overbleef bij het instellen van de vervolging.

  Afdeling VII. - De preventieve schorsing.

  Art. 131. Als tegen een personeelslid een strafrechtelijk of tuchtrechtelijk onderzoek loopt en zijn [1 ...]1 aanwezigheid onverenigbaar is met het belang van de dienst, kan de tuchtoverheid het personeelslid preventief schorsen bij wijze van ordemaatregel, al dan niet met inhouding van salaris.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 78, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 132. § 1. De preventieve schorsing wordt uitgesproken voor een termijn van maximaal vier maanden. Als er een strafrechtelijk onderzoek loopt, kan de overheid die termijn voor perioden van maximaal vier maanden verlengen zolang de strafrechtelijke procedure duurt, op voorwaarde dat het personeelslid daarover vooraf wordt gehoord.
  § 2. Als binnen de genoemde termijnen geen tuchtstraf wordt opgelegd, vervallen de gevolgen van de preventieve schorsing.

  Art. 133. § 1. Als tegen een personeelslid een strafrechtelijk of tuchtrechtelijk onderzoek loopt, kan de tuchtoverheid die de preventieve schorsing uitspreekt, beslissen tot een inhouding van salaris, op voorwaarde dat het personeelslid daarover vooraf wordt gehoord.
  § 2. De inhouding van salaris mag niet meer dan de helft ervan bedragen. De gemeente waarborgt aan het personeelslid een nettosalaris dat gelijk is aan het bedrag van het leefloon zoals dat bij wet wordt vastgesteld. In geval van deeltijdse prestaties wordt dat bedrag berekend evenredig met de omvang van de prestaties.

  Art. 134. Als de tuchtoverheid, in aansluiting op een preventieve schorsing met inhouding van salaris, geen tuchtstraf oplegt of de tuchtstraf blaam oplegt, wordt de preventieve schorsing ingetrokken en betaalt de gemeente het ingehouden salaris uit.
  Als de tuchtoverheid, in aansluiting op een preventieve schorsing met inhouding van salaris, de tuchtstraf inhouding van salaris, schorsing [1 , ontslag van ambtswege of afzetting]1 oplegt, heeft de tuchtstraf uitwerking met ingang van de dag waarop de preventieve schorsing is ingegaan. In dat geval wordt het bedrag van het tijdens de schorsing ingehouden salaris, in mindering gebracht op het bedrag van het salarisverlies, verbonden aan de tuchtstraf. Als het bedrag van het ingehouden salaris groter is dan het bedrag van het salarisverlies, verbonden aan de tuchtstraf, betaalt de gemeente het verschil uit.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 79, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 135. § 1. Voor de tuchtoverheid beslist tot een preventieve schorsing, al dan niet met inhouding van salaris, hoort ze de betrokkene.
  § 2. In hoogdringende gevallen kan de tuchtoverheid de preventieve schorsing al dan niet met inhouding van salaris onmiddellijk uitspreken, met de verplichting het personeelslid binnen acht dagen na de uitspraak te horen over de preventieve schorsing, en in voorkomend geval over de inhouding van salaris. De preventieve schorsing vervalt als ze niet wordt bevestigd binnen vijftien dagen nadat de betrokkene is gehoord.

  Art. 136. De Vlaamse Regering stelt de termijnen en de nadere procedureregels vast.

  Afdeling VIII. - Beroep.

  Art. 137. De Vlaamse Regering richt een commissie voor tuchtsancties van de lokale besturen op, hierna de Beroepscommissie voor tuchtzaken te noemen.

  Art. 138. De Beroepscommissie voor tuchtzaken is een bestuurlijk orgaan. De Vlaamse Regering regelt de samenstelling, de werking en de vergoeding van de leden ervan.

  Art. 139. Binnen dertig dagen na ontvangst van de beslissing over het opleggen van een tuchtstraf of een preventieve schorsing kan het personeelslid tegen die beslissing beroep aantekenen bij de Beroepscommissie voor tuchtzaken. Behalve in geval van preventieve schorsing, schorst het beroep de beslissing.

  Art. 140. De Beroepscommissie voor tuchtzaken mag pas uitspraak doen nadat aan het personeelslid en aan de tuchtoverheid en hun respectieve raadsman de gelegenheid werd geboden om te worden gehoord. Die hoorzittingen zijn niet openbaar tenzij het betrokken personeelslid er zelf om verzoekt.

  Art. 141.
  <Opgeheven bij DVR 2012-06-29/12, art. 37, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 142.[1 Binnen zestig dagen na de dag van ontvangst van het tuchtdossier spreekt de Beroepscommissie voor tuchtzaken zich uit over het beroep. De Beroepscommissie voor tuchtzaken deelt de datum waarop ze het tuchtdossier heeft ontvangen, mee aan de tuchtoverheid en de indiener van het beroep.
   De Beroepscommissie voor tuchtzaken kan de oorspronkelijke termijn van zestig dagen tweemaal verlengen met een termijn van zestig dagen. Ze brengt, voor het verstrijken van de termijn van zestig dagen, de tuchtoverheid en het personeelslid op de hoogte van de verlengde termijn.
   Onverminderd de termijn bedoeld in het eerste en tweede lid, kan de Beroepscommissie voor tuchtzaken de tuchtoverheid in de gelegenheid stellen om binnen een bepaalde termijn een onwettigheid in de bestreden beslissing te herstellen. In voorkomend geval deelt de Beroepscommissie voor tuchtzaken partijen mee op welke wijze het beroep verder wordt behandeld na kennisname van de beslissing van de tuchtoverheid tot herstel van de onwettigheid en uiterlijk na het verstrijken van deze termijn om de onwettigheid te herstellen.
   Indien de Beroepscommissie voor tuchtzaken het beroep gegrond verklaart, vernietigt zij de bestreden beslissing.]1
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 38, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 143. De Vlaamse Regering stelt de nadere procedureregels vast.

  Afdeling IX. - De doorhaling van de tuchtstraf.

  Art. 144. De tuchtstraffen blaam, inhouding van salaris en schorsing worden in het persoonlijk dossier van de personeelsleden doorgehaald na verloop van een termijn van één jaar voor de blaam, drie jaar voor de inhouding van salaris en vier jaar voor de schorsing. Die termijnen lopen vanaf de datum waarop de tuchtstraf werd uitgesproken door de tuchtoverheid of, indien beroep werd aangetekend overeenkomstig artikel 139, vanaf de datum van de uitspraak van de Beroepscommissie voor tuchtzaken. De doorhaling heeft enkel uitwerking voor de toekomst.

  TITEL IV. - Planning en financieel beheer.

  HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling.

  Art. 145. Het [1 financiële]1 boekjaar van de gemeente begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 81, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  HOOFDSTUK II. - Strategische meerjarenplanning.

  Art. 146.§ 1. Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en vóór hij beraadslaagt over het budget voor het volgende [1 financiële boekjaar]1, stelt de gemeenteraad een meerjarenplan vast. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. [1 ...]1
  [1 Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen.]1
  [1 De gemeenteraad stemt over het meerjarenplan in zijn geheel. Elk gemeenteraadslid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen van het meerjarenplan die hij aanwijst. In dat geval mag over het geheel pas gestemd worden na de stemming over een of meer onderdelen die aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel heeft dan betrekking op de onderdelen waarover geen enkel gemeenteraadslid afzonderlijk wil stemmen, en op de onderdelen die al bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen.]1
  § 2. In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren gemeentebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven.
  § 3. In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.
  § 4. Het ontwerp van meerjarenplan wordt op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 82, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 147.§ 1. De gemeenteraad past jaarlijks waar nodig het meerjarenplan aan [1 ...]1 voor hij beraadslaagt over het budget voor het volgende [1 financiële boekjaar]1.
  [1 De aanpassing van het meerjarenplan is facultatief bij de vaststelling van het budget met betrekking tot het laatste financiële boekjaar van de zesjaarlijkse periode, vermeld in artikel 146, § 1, tweede lid.
   De gemeenteraad houdt bij de aanpassing van het meerjarenplan rekening met de termijn waarop het meerjarenplan betrekking heeft. [2 ...]2 Artikel 146, § 1, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.]1
  [2 Met behoud van de toepassing van het derde lid beschrijft de financiële nota de financiële consequenties voor ten minste drie en ten hoogste zes financiële boekjaren.]2
  § 2. Het ontwerp van de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan wordt op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 83, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 39, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  HOOFDSTUK III. - Het budget.

  Art. 148. § 1. Voor het begin van ieder [1 financieel boekjaar]1 stelt de gemeenteraad op basis van het meerjarenplan het budget van de gemeente vast.
  § 2. In afwijking van de eerste paragraaf kan de gemeenteraad het budget voor [1 het eerste volledige financiële boekjaar]1 van de zesjaarlijkse periode waarvoor de gemeenteraad is verkozen, vaststellen in de loop van het eerste kwartaal van dat boekjaar.
  Het budget voor [1 het eerste volledige financiële boekjaar]1 van de zesjaarlijkse periode hoeft niet te passen in het meerjarenplan.
  § 3. De gemeenteraad stemt over het budget in zijn geheel. Elk gemeenteraadslid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen van het budget die hij aanwijst. In dat geval mag over het geheel pas gestemd worden na de stemming over een of meer onderdelen die aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel heeft dan betrekking op de onderdelen waarover geen enkel gemeenteraadslid afzonderlijk wil stemmen, en op de onderdelen die al bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen.
  § 4. Het ontwerp van budget wordt op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 84, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 149. Het budget van de gemeente omvat een beleidsnota en een financiële nota.

  Art. 150. De beleidsnota verwoordt het beleid dat de gemeente gedurende het [1 financiële boekjaar]1 zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen. De beleidsnota omvat een toelichting omtrent de financiële toestand van de gemeente en verwoordt de aansluiting met de financiële nota.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 85, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 151.§ 1. De financiële nota bevat minstens het exploitatiebudget, het investeringsbudget, en het liquiditeitenbudget.
  § 2. [1 Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie van de gemeente.]1
  § 3. Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van de gemeente.
  § 4. Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen.
  [2 Een investeringsbudget bestaat uit een of meer investeringsenveloppen. Als een investeringsenveloppe eenmaal in het budget is goedgekeurd, blijft ze geldig tot de gemeenteraad deze investeringsenveloppe bij budget of bij budgetwijziging annuleert of tot de gemeenteraad de rekening van deze investeringsenveloppe vaststelt.]2
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 86, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 2, 010; Inwerkingtreding : onbepaald>

  Art. 152. Tot het budget van de gemeente is vastgesteld, kan de gemeente slechts beschikken over voorlopige kredieten onder de voorwaarden en binnen de grenzen, bepaald door de Vlaamse Regering.

  Art. 153.§ 1. Als verscheidene gemeenten betrokken zijn bij een uitgave die door of krachtens wettelijke of decretale bepalingen aan de gemeente is opgelegd, dragen ze allemaal daarin bij naar evenredigheid van het belang dat ze erbij kunnen hebben. In geval van weigering of van onenigheid over de verhouding van dat belang en van de te dragen lasten, beslist de provinciegouverneur.
  § 2. Tegen het besluit van de provinciegouverneur kan de gemeenteraad beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering binnen [2 een termijn van dertig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op]2 de verzending van het besluit aan de gemeente.
  [1 De Vlaamse Regering spreekt zich over het beroep uit binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op [2 de derde dag die volgt op de verzending]2 ervan, en ze verstuurt haar besluit uiterlijk de laatste dag van die termijn naar de provinciegouverneur, in voorkomend geval naar de provinciegouverneurs, en naar de gemeente.]1
  Als binnen de genoemde termijn geen besluit naar de gemeente is verstuurd, is het besluit van de provinciegouverneur uitvoerbaar.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 87, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 41, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 154. § 1. Budgetwijzigingen zijn die kredietaanpassingen aan het budget die niet door middel van een interne kredietaanpassing kunnen worden doorgevoerd.
  § 2. De gemeenteraad stelt de budgetwijzigingen vast op basis van de voorgelegde cijfers en de verklarende nota ervan.
  [1 Het ontwerp van budgetwijziging wordt uiterlijk samen met de agenda voor de vergadering waarop het wordt besproken, aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd.
   Op de budgetwijzigingen is artikel 148, § 3, van overeenkomstige toepassing.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 88, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 155.[1 Het college van burgemeester en schepenen beslist over de interne kredietaanpassingen, zoals die gedefinieerd zijn door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden daarvoor.]1 [1 Het college van burgemeester en schepenen brengt]1 de gemeenteraad, de financieel beheerder en de betrokken budgethouders daarvan onverwijld op de hoogte. [2 ...]2
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 89, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 42, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 156.[2 Een verbintenis mag alleen worden aangegaan op grond van een goedgekeurd krediet dat voorkomt op het budget of op grond van een voorlopig krediet.]2
  De personeelsleden [1 , de leden van de gemeenteraad]1 of de leden van het college van burgemeester en schepenen die in strijd hiermee verbintenissen hebben aangegaan, zijn hiervoor persoonlijk verantwoordelijk, behoudens in de gevallen die door of krachtens dit decreet worden bepaald en onverminderd de eventuele medeverantwoordelijkheid van andere organen of personeelsleden van de gemeente.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 90, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 43, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 157.De gemeenteraad kan zonder voorafgaande budgetwijziging [1 over de uitgaven beslissen]1 die door dwingende en onvoorziene omstandigheden [1 vereist zijn]1, op voorwaarde dat hij daartoe een met redenen omkleed besluit neemt.
  In dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken, kan het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid [1 over de uitgaven beslissen]1. Het college van burgemeester en schepenen brengt de gemeenteraad [2 ...]2 daarvan onverwijld op de hoogte.
  [1 De bevoegdheid om over de uitgaven te beslissen, houdt de bevoegdheid in tot het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, het vaststellen van de wijze van gunning van overheidsopdrachten, het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten.]1
  In de gevallen, bedoeld in het eerste en het tweede lid, worden de nodige kredieten onverwijld ingeschreven door een budgetwijziging. De betaling mag evenwel worden uitgevoerd, zonder de budgetwijziging af te wachten.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 91, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 44, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  HOOFDSTUK IV. - Uitvoering van het budget, budgethouderschap en beheer van de middelen.

  Afdeling I. - Budgethouderschap.

  Art. 158. Het budgethouderschap is de toegekende bevoegdheid tot beheer van een budget dat taakstellend is in die zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de realisatie nastreeft.

  Art. 159. § 1. Het budgethouderschap komt toe aan het college van burgemeester en schepenen, behoudens de uitzonderingen [1 , vermeld in dit decreet,]1 en onverminderd de toepassing van [1 § 2, § 3 en § 4]1.
  § 2. Het college van burgemeester en schepenen kan het budgethouderschap voor aangelegenheden van dagelijks bestuur toekennen aan de gemeentesecretaris, die verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan.
  De gemeenteraad bepaalt, op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, wat onder dagelijks bestuur wordt begrepen.
  De gemeentesecretaris kan deze bevoegdheid met betrekking tot bepaalde budgetten [1 ...]1 delegeren aan andere personeelsleden. [1 Bij de delegatie wordt rekening gehouden met het organogram van de gemeentelijke diensten.]1 De betrokken personeelsleden kunnen de aan hen gedelegeerde bevoegdheid niet weigeren als hun functieomschrijving erin voorziet. Zij zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het aan hen gedelegeerde budgethouderschap.
  § 3. Onder de voorwaarden die door de gemeenteraad vastgesteld worden en na advies van de gemeentesecretaris, kan het college van burgemeester en schepenen het budgethouderschap met betrekking tot bepaalde budgetten betreffende activiteitencentra of projecten delegeren aan bepaalde personeelsleden van de gemeente, ook voor aangelegenheden die het dagelijks bestuur te boven gaan. Het college van burgemeester en schepenen houdt daarbij rekening met het organogram van de gemeentelijke diensten. De betrokken personeelsleden kunnen de aan hen gedelegeerde bevoegdheid niet weigeren als hun functieomschrijving erin voorziet. Zij zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het aan hen gedelegeerde budgethouderschap.
  De gemeentesecretaris [1 brengt het advies uit, vermeld in het eerste lid,]1 binnen dertig dagen na daarom te zijn verzocht ter kennis van het college van burgemeester en schepenen. Bij gebreke aan kennisgeving van het advies binnen de voormelde termijn, kan aan dat adviesvereiste worden voorbijgegaan.
  Dergelijke delegatie vervalt in ieder geval zes maanden na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.
  § 4. Onder de voorwaarden die door de gemeenteraad vastgesteld worden, kan het college van burgemeester en schepenen het budgethouderschap met betrekking tot bepaalde budgetten betreffende projecten delegeren aan wijkcomités en burgerinitiatieven, ook voor aangelegenheden die het dagelijks bestuur te boven gaan. De gemeenteraad bepaalt minstens onder welke voorwaarden een wijkcomité en een burgerinitiatief als voldoende gedragen voor een wijk of voor de bevolking kunnen beschouwd worden.
  Dergelijke delegatie vervalt in ieder geval zes maanden na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.
  Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het betrokken wijkcomité of burgerinitiatief een personeelslid aan dat instaat voor de praktische uitvoering van het budgethouderschap bedoeld in het eerste lid.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 92, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 160.§ 1. [2 ...]2
  [1 § 1bis. Bij het vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen, kan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen bepalen dat indien een opdracht van aanneming van werken, leveringen of diensten waarvoor de raming paste binnen het voorziene budget, bij raadpleging van de mededinging het voorziene budget blijkt te overschrijden, de opdracht kan toegewezen worden mits het college van burgemeester en schepenen beslist de noodzakelijke verhoging van het betrokken krediet ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad bij de eerstvolgende budgetwijziging.]1
  § 2. De voorgenomen financiële verbintenissen [1 die resulteren in een uitgaande nettokasstroom,]1 zijn onderworpen aan een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan.
  De financieel beheerder onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van deze voorgenomen verbintenissen in het kader van zijn opdracht bedoeld in [1 artikel 94, eerste lid, 1°]1. Hij verleent zijn visum, indien uit dit onderzoek de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt.
  [1 De gemeenteraad bepaalt, na advies van de financieel beheerder, de nadere voorwaarden waaronder de financieel beheerder de controle, vermeld in het tweede lid, uitoefent. De gemeenteraad kan binnen de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse Regering, en na advies van de financieel beheerder, bepaalde categorieën van verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting. De gemeenteraad kan, op eensluidend voorstel van de financieel beheerder, de bevoegdheid, vermeld in het tweede lid, delegeren aan een of meer personeelsleden, die werken onder de verantwoordelijkheid van de financieel beheerder.
   Verrichtingen die door de gemeenteraad overeenkomstig het derde lid zijn uitgesloten van de visumverplichting, kunnen, voordat enige verbintenis werd aangegaan door de betrokken budgethouder en, als de betrokken budgethouder de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen is en het stemgedrag niet wordt genotuleerd door één van zijn leden, worden voorgelegd aan de financieel beheerder. In dat geval wordt gehandeld overeenkomstig het tweede lid.]1
  § 3. [1 De budgethouder is verantwoordelijk voor de facturatie van de te ontvangen bedragen die betrekking hebben op het aan hem toevertrouwde budget.]1
  § 4. De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen kunnen als bevoegde budgethouder beslissen, onder de door hen bepaalde voorwaarden, de goedkeuring van de te betalen bedragen toe te vertrouwen aan de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris kan die bevoegdheid niet delegeren.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 93, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 45, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 161.Als de financieel beheerder, bij gemotiveerde beslissing, aan een [2 ...]2 voorgenomen verbintenis [1 ...]1, weigert visum te verlenen, kan het college van burgemeester en schepenen, op eigen verantwoordelijkheid viseren. In dat geval bezorgt het college van burgemeester en schepenen de gemotiveerde beslissing van de financieel beheerder aan de provinciegouverneur, tegelijkertijd met het afschrift van zijn beslissing. [2 ...]2
  De beslissing van het college van burgemeester en schepenen is pas uitvoerbaar als de toezichtstermijn, bedoeld in artikel 255, is verstreken.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 94, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 46, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 162.§ 1. [1 Om de betaling mogelijk te maken van geringe exploitatie-uitgaven van het dagelijkse bestuur, die zonder uitstel of onmiddellijk voor de goede werking van de dienst moeten worden gedaan, kan de gemeentesecretaris na advies van de financieel beheerder beslissen aan bepaalde personeelsleden een provisie ter beschikking te stellen.]1
  § 2. [1 De gemeentesecretaris kan, na advies van de financieel beheerder, onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde personeelsleden van de gemeente die onder zijn gezag staan, belasten met de inning van geringe dagontvangsten.]1
  § 3. [1 ...]1
  § 4. De gemeenteraad bepaalt de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van provisies en de voorwaarden waaronder personeelsleden van de gemeente kunnen worden belast met de inning van geringe dagontvangsten.
  
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 47, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Afdeling II. - Uitvoering van de betalingen, inning van de ontvangsten en beheer van de kasmiddelen.

  Art. 163.§ 1. De financieel beheerder staat in voor de uitvoering van alle girale betalingen. Hij of zijn gemachtigde plaatst hiervoor als tweede een handtekening op de betalingsopdracht aan de financiële instelling. [1 Betalingen ter uitvoering van uitgaven kunnen nooit door de financieel beheerder verricht worden zonder een uitdrukkelijke betalingsopdracht van de gemeentesecretaris.]1 Deze opdracht van de gemeentesecretaris blijkt uit een eerste handtekening op de betalingsopdracht aan de financiële instelling door de gemeentesecretaris of zijn gemachtigde. De gemeentesecretaris bevestigt hiermee dat de uitgave wettig en regelmatig is.
  Betalingen in verband met het thesauriebeheer gebeuren autonoom door de financieel beheerder. [1 Daaronder vallen niet de betalingen naar de [2 provisies]2, vermeld in artikel 162.]1
  [1 Onverminderd de bevoegdheid van de personeelsleden, vermeld in artikel 100, § 3, blijft de financieel beheerder bevoegd voor het verlenen van kwijting.]1
  [2 ...]2
  § 2. Indien de gemeentesecretaris of een door hem met betalingsverrichtingen belast personeelslid weigert een betalingsopdracht aan een financiële instelling te ondertekenen [1 of als een betaling via de kas wordt geweigerd,]1 kan het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid bevelen de betaling uit te voeren. Een dergelijk bevel kan niet worden geweigerd.
  In dat geval bezorgt het college van burgemeester en schepenen een afschrift van zijn beslissing aan de provinciegouverneur [2 ...]2. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen is slechts uitvoerbaar zodra de in artikel 255 bedoelde toezichttermijn is verstreken.
  [1 § 3. In afwijking van § 1 kunnen de opeisbare schulden door de personen, bepaald door de Vlaamse Regering, en in de gevallen en onder voorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering, in mindering worden gebracht van de rekeningen van de gemeente.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 96, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 48, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  HOOFDSTUK V. - Boekhouding, financiële rapportering en kascontrole.

  Art. 164. Elke gemeente voert een voor de aard en de omvang van haar activiteiten passende boekhouding, volgens de methode van het dubbel boekhouden.

  Art. 165.De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per [1 jaar]1 aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Dat rapport omvat minstens een overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, alsook de evolutie van de budgetten. De financieel beheerder stelt tegelijkertijd een afschrift aan de gemeentesecretaris [2 ...]2 ter beschikking.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 97, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 49, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 166.De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per [1 jaar]1 aan de gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen.
  [2 Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat rapport ter beschikking van het college van burgemeester en schepenen en de gemeentesecretaris.]2
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 98, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 50, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 167.Bij toepassing van artikel 159, § 2, rapporteert de gemeentesecretaris minstens eenmaal per [1 jaar]1 aan het college van burgemeester en schepenen over de uitvoering van het budgethouderschap. De gemeentesecretaris rapporteert tegelijk over de uitvoering van het budgethouderschap door de door hem met het budgethouderschap belaste personeelsleden.
  De door de gemeentesecretaris met budgethouderschap belaste personeelsleden rapporteren minstens eenmaal per [1 jaar]1 aan de gemeentesecretaris over de uitvoering van hun budgethouderschap.
  Bij toepassing van artikel 159, § 3, rapporteert het met budgethouderschap belaste personeel minstens eenmaal per [1 jaar]1 aan het college van burgemeester en schepenen over de uitvoering van het budgethouderschap. [1 Met toepassing van artikel 159, § 4, rapporteert het personeelslid dat instaat voor de praktische uitvoering van het budgethouderschap, minstens eenmaal per jaar aan het college van burgemeester en schepenen over de uitvoering van het budgethouderschap.]1
  [2 ...]2
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 99, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 51, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 168.Het college van burgemeester en schepenen rapporteert minstens eenmaal per [1 jaar]1 aan de gemeenteraad over de uitvoering van het budgethouderschap. Een afschrift van dit rapport wordt ter beschikking gesteld van de gemeentesecretaris [2 ...]2.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 100, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 52, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 169.
  <Opgeheven bij DVR 2012-06-29/12, art. 53, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 170.
  <Opgeheven bij DVR 2012-06-29/12, art. 54, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  HOOFDSTUK VI. - Inventaris, jaarrekening en kwijting.

  Art. 171. Onder leiding van de financieel beheerder en in overleg met het managementteam worden uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen gedaan om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van de gemeente van welke aard ook.

  Art. 172.[1 Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris, worden ze samengevat opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening.
   De jaarrekening omvat een beleidsnota, een financiële nota en een samenvatting van de algemene rekeningen.
   De beleidsnota geeft het beleid weer dat de gemeente gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. De beleidsnota omvat een toelichting over de financiële toestand van de gemeente en verwoordt de aansluiting met de financiële nota.
   De financiële nota bevat minstens de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening.
   De samenvatting van de algemene rekeningen omvat de balans en de staat van opbrengsten en kosten. ]1
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 55, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 173.[1 § 1. De gemeenteraad spreekt zich in de loop van het eerste semester van het financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft uit over de vaststelling van de jaarrekening.
   Als de gemeenteraad bezwaren heeft tegen bepaalde verrichtingen, formuleert hij een advies over de aansprakelijkheid van de bij die verrichtingen betrokken actoren. Dit advies wordt als bijlage bij de jaarrekening gevoegd, en bezorgd aan de actoren die aansprakelijk worden gesteld.
   Een afschrift van de overeenkomstig dit artikel vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd aan de provinciegouverneur.
   § 2. De provinciegouverneur keurt de jaarrekening goed indien ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand van de gemeente.
   Als de provinciegouverneur geen besluit verzonden heeft binnen een termijn van honderdvijftig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van de jaarrekening, wordt hij geacht de jaarrekening goed te keuren.
   § 3. De gemeenteraad kan bij de Vlaamse Regering gemotiveerd beroep instellen tegen het besluit van de provinciegouverneur tot niet-goedkeuring van de jaarrekening.
   Het beroep moet worden ingediend binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van het betwiste besluit. De Vlaamse Regering spreekt zich over het ingestelde beroep uit binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van het beroep. Als de Vlaamse Regering binnen die termijn geen beslissing heeft verzonden, wordt ze geacht in te stemmen met het besluit van de provinciegouverneur.]1
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 56, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 174. § 1. Artikel 148, § 3, is van overeenkomstige toepassing op de stemming door de gemeenteraad over de jaarrekening.
  § 2. Het ontwerp van de jaarrekening wordt op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd.

  Art. 175.§ 1. [1 ...]1
  § 2. [1 ...]1
  § 3. [1 Als de provinciegouverneur bij de goedkeuring bepaalde verrichtingen als onregelmatig heeft bestempeld, beslist hij over de aansprakelijkheid van de actoren die betrokken zijn bij de betwiste verrichtingen.
   Als de provinciegouverneur geen beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening heeft verzonden binnen een termijn van honderdvijftig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van de jaarrekening, wordt hij geacht over de aansprakelijkheid van de verrichtingen waartegen de gemeenteraad bezwaren heeft geformuleerd, te hebben beslist overeenkomstig het advies van de gemeenteraad.]1
  § 4. [1 De betrokkenen worden onverwijld met een aangetekende brief op de hoogte gebracht van de beslissing van de provinciegouverneur. In voorkomend geval wordt daarbij een verzoek gevoegd om het vastgestelde bedrag in de gemeentekas te storten. Een afschrift van de beslissing van de provinciegouverneur wordt onverwijld bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan de gemeente.]1
  § 5. [1 Degenen die aansprakelijk worden gesteld en de gemeenteraad kunnen tegen de beslissingen van de provinciegouverneur, vermeld in paragraaf 3, beroep instellen bij de Vlaamse Regering binnen een termijn van zestig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van het betwiste besluit of, als de provinciegouverneur geen besluit heeft verzonden, die ingaat op de derde dag die volgt op de dag van het verstrijken van de termijn vermeld in paragraaf 3, tweede lid. Dat beroep heeft schorsende werking. De Vlaamse Regering doet uitspraak over de aansprakelijkheid van de betrokkenen en bepaalt het bedrag dat hen ten laste wordt gelegd.
   Als de verwerping van bepaalde verrichtingen aanleiding heeft gegeven tot de definitieve afwijzing van bepaalde uitgaven, kan degene die beroep heeft ingesteld de personen die hij aansprakelijk of medeaansprakelijk acht, ter verantwoording roepen in het beroep bij de Vlaamse Regering. In dat geval doet de Vlaamse Regering mee uitspraak over de aansprakelijkheid van de ter verantwoording geroepen personen.
   De beslissing van de Vlaamse Regering is uitvoerbaar, zelfs als daartegen beroep is ingesteld bij de Raad van State. Die beslissing kan echter pas ten uitvoer worden gelegd na het verstrijken van de termijn voor het instellen van dat beroep.]1
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 57, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  HOOFDSTUK VII. - Bijzondere bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht.

  Art. 176.§ 1. [1 Met behoud van de bevoegdheid van de toezichthoudende overheid tot schorsing en vernietiging wegens schending van het recht of strijdigheid met het algemeen belang overeenkomstig artikel 252 tot en met artikel 260, schorst de provinciegouverneur binnen de termijnen, vermeld in artikel 255, de uitvoering van het meerjarenplan en de beslissing tot wijziging ervan :]1
  1° als niet afdoende of slechts op basis van fictieve gegevens aangetoond wordt dat [1 het financiële evenwicht]1 gevrijwaard blijft in de [1 financiële boekjaren]1 waarop het meerjarenplan betrekking heeft;
  2° [1 als bekende of verwachte opbrengsten of ontvangsten]1, of verplichte kosten of uitgaven, die krachtens de wet of het decreet gedurende de periode waarop het meerjarenplan betrekking heeft ten gunste of ten laste van de gemeente komen, geheel of gedeeltelijk niet in het meerjarenplan worden opgenomen;
  3° als bepaalde opbrengsten of ontvangsten die de gemeenteraad op het meerjarenplan heeft gebracht, geheel of gedeeltelijk niet aan de gemeente toekomen of als het meerjarenplan bepaalde kosten of uitgaven voorziet die strijdig zijn met het recht;
  4° [1 als het meerjarenplan niet of slechts gedeeltelijk rekening houdt met eerder vastgestelde investeringsenveloppen.]1
  Voorzover de redenen die aanleiding geven tot de schorsing het evenwicht van het meerjarenplan niet in gevaar brengen, kan de schorsing beperkt worden tot een of meer onderdelen van het meerjarenplan.
  § 2. De gemeenteraad spreekt zich uit over het schorsingsbesluit en stelt het meerjarenplan of de wijziging ervan opnieuw vast. Hij stuurt zijn gemotiveerde beslissing naar de Vlaamse Regering. Een afschrift van die beslissing wordt dezelfde dag naar de provinciegouverneur gestuurd.
  § 3. De Vlaamse Regering neemt een gemotiveerde beslissing over het meerjarenplan of de wijziging eraan die de gemeenteraad opnieuw heeft vastgesteld. Onverminderd haar bevoegdheid tot vernietiging wegens schending van het recht of strijdigheid met het algemeen belang stelt de Vlaamse Regering het meerjarenplan of de wijziging ervan opnieuw vast in de hierna volgende gevallen :
  1° als niet afdoende, of slechts op basis van fictieve gegevens aangetoond wordt dat [1 het financiële evenwicht]1 gevrijwaard blijft in de [1 financiële boekjaren]1 waarop het meerjarenplan betrekking heeft;
  2° [1 ls bekende of verwachte opbrengsten of ontvangsten]1 of verplichte kosten of uitgaven, die krachtens de wet of het decreet gedurende de periode waarop het meerjarenplan betrekking heeft ten gunste of ten laste van de gemeente komen, geheel of gedeeltelijk niet in het meerjarenplan worden opgenomen;
  3° als bepaalde opbrengsten of ontvangsten die de gemeenteraad op het meerjarenplan heeft gebracht, geheel of gedeeltelijk niet aan de gemeente toekomen of als het meerjarenplan bepaalde kosten of uitgaven voorziet die strijdig zijn met het recht;
  4° [1 als het meerjarenplan niet of slechts gedeeltelijk rekening houdt met eerder vastgestelde investeringsenveloppen.]1
  [1 In het geval, vermeld in het eerste lid, 1°, neemt de Vlaamse Regering alle vereiste maatregelen om het evenwicht te herstellen. In het geval, vermeld in het eerste lid, 2°, schrijft de Vlaamse Regering de bekende of verwachte opbrengsten of ontvangsten, of verplichte kosten of uitgaven ambtshalve in. In het geval, vermeld in het eerste lid, 3°, schrapt de Vlaamse Regering de vermelde opbrengsten of ontvangsten, of de kosten of uitgaven die strijdig zijn met het recht, of schrijft ze die op het juiste bedrag in. In het geval, vermeld in het eerste lid, 4°, verhoogt of verlaagt de Vlaamse Regering de kredieten, zodat de reeds eerder vastgestelde investeringsenveloppen passen in het vastgestelde meerjarenplan.]1
  De Vlaamse Regering neemt haar beslissing binnen [1 een termijn van]1 vijftig dagen, die [1 ingaat ]1 op [2 de derde dag die volgt op het verzenden]2 van het besluit van de gemeenteraad en verstuurt haar beslissing naar de gemeenteoverheid uiterlijk de laatste dag van die termijn. Ze stuurt dezelfde dag een afschrift van haar beslissing ter kennisgeving aan de provinciegouverneur.
  Als binnen de in het derde lid bepaalde termijn geen beslissing naar de gemeenteoverheid is verstuurd, is het door de Vlaamse Regering ontvangen meerjarenplan of de wijzigingen ervan definitief.
  § 4. Het meerjarenplan en de beslissingen tot wijziging ervan van de gemeente die met het oog op de sanering van haar financiën leningen afsluit, is onderworpen aan het advies van de provinciegouverneur en de goedkeuring van de Vlaamse Regering, indien aan die leningen de gewestwaarborg is verleend.
  De [1 provinciegouverneur]1 brengt zijn advies uit binnen [2 een termijn van dertig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op het verzenden van het besluit van de gemeenteraad aan de provinciegouverneur]2 en verstuurt zijn advies uiterlijk de laatste dag van die termijn aan de Vlaamse Regering. Bij gebrek aan advies wordt de [1 provinciegouverneur]1 geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.
  De Vlaamse Regering spreekt zich uit bij gemotiveerd besluit en stelt het meerjarenplan vast overeenkomstig § 3.
  § 5. [1 De schorsing van het meerjarenplan of van de wijzigingen ervan impliceert van rechtswege de schorsing van het budget dat of van de budgetwijziging die werd vastgesteld op basis van het geschorste meerjarenplan of de geschorste wijziging ervan.]1 Deze schorsing neemt een einde op de datum van de gemotiveerde beslissing van de Vlaamse Regering, bedoeld in § 3.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 106, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 58, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 177.§ 1. Onverminderd de bevoegdheid van de toezichthoudende overheid tot schorsing en vernietiging wegens schending van het recht of strijdigheid met het algemeen belang overeenkomstig artikel 252 tot 260, schorst de provinciegouverneur [1 binnen de termijnen, vermeld in artikel 255,]1 het budget of de budgetwijzigingen :
  1° als die niet passen in het meerjarenplan, voorzover het budget of de budgetwijzigingen geen betrekking heeft op het eerste volledige [1 financiële boekjaar]1 van de zesjaarlijkse periode waarvoor de gemeenteraad werd verkozen;
  2° als die een negatief resultaat op kasbasis vertonen voorzover de financiële nota van het budget of de budgetwijzigingen betrekking hebben op het eerste volledige [1 financiële boekjaar]1 waarvoor de gemeenteraad werd verkozen;
  3° als bekende of verwachte opbrengsten of ontvangsten, of verplichte kosten of uitgaven, die krachtens de wet of het decreet gedurende de periode waarop het budget betrekking heeft ten gunste of ten laste van de gemeente komen, geheel of gedeeltelijk niet in het budget [1 of de budgetwijziging ]1 worden opgenomen;
  4° als bepaalde opbrengsten of ontvangsten die de gemeenteraad op het budget heeft gebracht, geheel of gedeeltelijk niet aan de gemeente toekomen of als [1 het budget of de budgetwijziging]1 bepaalde kosten of uitgaven voorziet die strijdig zijn met het recht.
  Voorzover de redenen die aanleiding geven tot de schorsing niet tot gevolg hebben dat [1 het budget of de budgetwijziging]1 niet meer past binnen het meerjarenplan, kan de schorsing beperkt worden tot een of meer onderdelen van het budget.
  § 2. De gemeenteraad spreekt zich uit over het schorsingsbesluit en stelt het budget of de budgetwijziging opnieuw vast. Hij stuurt zijn gemotiveerde beslissing naar de Vlaamse Regering. Een afschrift van die beslissing wordt dezelfde dag naar de provinciegouverneur gezonden.
  § 3. De Vlaamse Regering neemt een gemotiveerde beslissing over het budget of de budgetwijziging die de gemeenteraad opnieuw heeft vastgesteld. Onverminderd haar bevoegdheid tot vernietiging wegens schending van het recht of strijdigheid met het algemeen belang, stelt de Vlaamse Regering het budget of de budgetwijzigingen opnieuw vast in de hierna volgende gevallen :
  1° als ze niet passen in het meerjarenplan, voorzover het budget of de budgetwijzigingen geen betrekking hebben op het eerste volledige boekjaar van de zesjaarlijkse periode waarvoor de gemeenteraad werd verkozen;
  2° als ze een negatief resultaat op kasbasis vertonen, [1 voor zover de financiële nota van het budget]1 of de budgetwijzigingen betrekking hebben op het eerste volledige boekjaar waarvoor de gemeenteraad werd verkozen;
  3° als bekende of verwachte opbrengsten of ontvangsten, of verplichte kosten of uitgaven, die krachtens de wet of het decreet gedurende de periode waarop het budget betrekking heeft ten gunste of ten laste van de gemeente komen, geheel of gedeeltelijk niet in het budget [1 of de budgetwijziging ]1 worden opgenomen;
  4° als bepaalde opbrengsten of ontvangsten die de gemeenteraad op het budget heeft gebracht, geheel of gedeeltelijk niet aan de gemeente toekomen of als [1 het budget of de budgetwijziging]1 bepaalde kosten of uitgaven voorziet die strijdig zijn met het recht.
  [1 In het geval, vermeld in het eerste lid, 1°, neemt de Vlaamse Regering alle vereiste maatregelen om het budget, of de budgetwijziging, te doen passen binnen het meerjarenplan. In het geval, vermeld in het eerste lid, 2°, neemt de Vlaamse Regering de nodige maatregelen om het evenwicht op kasbasis te herstellen. In het geval, vermeld in het eerste lid, 3°, schrijft de Vlaamse Regering de bekende of verwachte opbrengsten of ontvangsten, of de verplichte kosten of uitgaven ambtshalve in. In het geval, vermeld in het eerste lid, 4°, schrapt de Vlaamse Regering de vermelde ontvangsten of opbrengsten, of de kosten of uitgaven die strijdig zijn met het recht, of schrijft ze die op het juiste bedrag in.]1
  De Vlaamse Regering neemt haar beslissing binnen [1 een termijn van]1 vijftig dagen, die [1 ingaat]1 op [2 de derde dag die volgt op het verzenden]2 van het besluit van de gemeenteraad en verstuurt haar beslissing naar de gemeenteoverheid uiterlijk de laatste dag van die termijn. Ze stuurt dezelfde dag een afschrift van haar beslissing ter kennisgeving aan de provinciegouverneur.
  Als binnen de in het derde lid bepaalde termijn geen beslissing naar de gemeenteoverheid is verstuurd, is het budget of de budgetwijziging definitief die door de gemeenteraad opnieuw is vastgesteld.
  § 4. Het budget en de beslissingen tot budgetwijziging van de gemeente die met het oog op de sanering van haar financiën leningen afsluit, is onderworpen aan het advies van de provinciegouverneur en de goedkeuring van de Vlaamse Regering, als aan die leningen de gewestwaarborg is verleend.
  De [1 provinciegouverneur]1 brengt zijn advies uit binnen [2 een termijn van dertig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op het verzenden van het besluit van de gemeenteraad aan de provinciegouverneur]2 en verstuurt zijn advies uiterlijk de laatste dag van die termijn aan de Vlaamse Regering. Bij gebrek aan advies wordt de [1 provinciegouverneur]1 geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.
  De Vlaamse Regering spreekt zich uit bij gemotiveerd besluit en stelt het budget vast overeenkomstig § 3.
  De uitvoering van het budget van de gemeenten, bedoeld in het eerste lid, wordt doorlopend gecontroleerd door de daartoe door de regering aangewezen diensten.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 107, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 59, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 178.
  <Opgeheven bij DVR 2012-06-29/12, art. 60, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 178bis. [1 § 1. Onmiddellijk na de verzending van het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan, het budget of de jaarrekening aan de toezichthoudende overheid bezorgt de gemeente de gegevens over het vastgestelde beleidsrapport in een digitaal bestand aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering bepaalt welke gegevens de besturen bezorgen en de wijze waarop die gegevens elektronisch worden aangeleverd. Bij gebrek aan een vastgestelde jaarrekening op 30 juni van het jaar dat volgt op het financiële boekjaar in kwestie, bezorgt de gemeente de gegevens over het ontwerp van de jaarrekening in een digitaal bestand aan de Vlaamse Regering.
   Het vastgestelde beleidsrapport van de gemeenteraad, vermeld in het eerste lid, is pas uitvoerbaar als de Vlaamse Regering in het bezit is van de digitale rapporten. De Vlaamse Regering stuurt onmiddellijk een ontvangstmelding van de rapporten naar het bestuur.
   § 2. De gemeente rapporteert aan de Vlaamse Regering over de verrichte transacties van elk kwartaal voor het einde van de maand die volgt op het kwartaal. De Vlaamse Regering bepaalt welke gegevens worden aangeleverd en de wijze waarop die gegevens elektronisch worden aangeleverd.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2012-06-29/12, art. 61, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  HOOFDSTUK VIII. - Nadere uitwerking door de Vlaamse Regering.

  Art. 179. De Vlaamse Regering bepaalt nadere voorschriften voor de uitvoering van deze titel, evenals aangaande de daarbijbehorende documenten, met inbegrip van de te hanteren modellen.
  De Vlaamse Regering bepaalt de minimale vereisten waaraan de informaticasystemen die door de gemeente worden gehanteerd moeten voldoen.

  TITEL V. - Bepalingen over de werking van de gemeente.

  HOOFDSTUK I. - Akten van de gemeente.

  Afdeling I. - Opmaken en ondertekenen van akten.

  Art. 180. De gemeentesecretaris woont de vergaderingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen bij en is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen ervan, alsook voor de bewaring van de originelen.
  De originelen van de notulen van de gemeenteraad worden, na goedkeuring, ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris. De originelen van de notulen van het college van burgemeester en schepenen worden, na goedkeuring, door de burgemeester en door de gemeentesecretaris ondertekend.

  Art. 181. § 1. De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft. [1 Van deze laatste verplichting kan worden afgeweken voor beslissingen genomen met unanimiteit.]1
  § 2. De notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen vermelden de beslissingen van het college.
  Wanneer het college overeenkomstig het artikel 161 op eigen verantwoordelijkheid een voorgenomen verbintenis viseert of overeenkomstig 163 op eigen verantwoordelijkheid [1 een]1 bevel geeft tot betaling van een uitgave, wordt, op verzoek van een lid van het college, een verklaring inzake zijn stemgedrag in de notulen opgenomen.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 109, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 182. § 1. De reglementen, verordeningen, beslissingen, akten van de gemeenteraad en alle andere stukken of briefwisseling die specifiek betrekking hebben op de gemeenteraad worden ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en medeondertekend door de gemeentesecretaris.
  § 2. De reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen worden ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de gemeentesecretaris.
  § 3. [1 De beslissingen, de akten, de verslagen en de brieven van de financieel beheerder worden door hem ondertekend als ze specifiek betrekking hebben op de aan hem toevertrouwde taken.
   De beslissingen, de akten en de briefwisseling van personeelsleden aan wie bevoegdheden werden gedelegeerd of toevertrouwd, worden door die personeelsleden ondertekend.
   Het dwangbevel, uitgevaardigd voor de invordering van schuldvorderingen, wordt, met behoud van de ondertekeningsbevoegdheid inzake de uitvoerbaarverklaring ervan, ondertekend door de financieel beheerder.]1
  § 4.
  Onverminderd §§ 1 en 3 wordt de briefwisseling van de gemeente ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de gemeentesecretaris.
  § 5. De gemeenteraad bepaalt in het huishoudelijk reglement door wie en op welke wijze de andere stukken van de gemeente, die niet bedoeld worden in de voorgaande paragrafen, worden ondertekend, en, als dat nodig wordt geacht, medeondertekend. Als de gemeenteraad die werkwijze niet vaststelt, is de tweede paragraaf van overeenkomstige toepassing.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 110, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 183. [1 De burgemeester kan zijn bevoegdheid tot ondertekening schriftelijk opdragen aan een of meer leden van het college van burgemeester en schepenen, tenzij de bevoegdheid betrekking heeft op de ondertekening van de notulen, vermeld in artikel 180.]1 Die opdracht kan te allen tijde worden herroepen.
  De schepen aan wie de opdracht is gegeven, moet boven zijn handtekening, naam en functie tevens melding maken van die opdracht.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 111, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 183bis. [1 De voorzitter van de gemeenteraad kan zijn bevoegdheid tot ondertekening opdragen aan één of meer leden van de gemeenteraad, tenzij die bevoegdheid betrekking heeft op de ondertekening van notulen als vermeld in artikel 180.
   De voorzitter van de gemeenteraad kan tevens zijn bevoegdheden die voortvloeien uit artikel 43, § 2, 12°, delegeren aan een of meer leden van de gemeenteraad.
   Die opdracht kan te allen tijde worden herroepen.
   Het gemeenteraadslid aan wie de opdracht tot ondertekening is gegeven, moet boven zijn handtekening, naam en functie tevens melding maken van die opdracht.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-01-23/32, art. 112, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 184. [1 De gemeentesecretaris kan zijn bevoegdheid tot ondertekening of medeondertekening opdragen aan een of meer personeelsleden van de gemeente, tenzij de bevoegdheid betrekking heeft op de ondertekening van de notulen, vermeld in artikel 180.]1
  Deze opdracht gebeurt schriftelijk en is te allen tijde herroepbaar. De gemeenteraad wordt daarvan op de hoogte gebracht tijdens zijn eerstvolgende vergadering.
  De personeelsleden aan wie de opdracht tot [1 ondertekening of]1 medeondertekening is gegeven, moeten boven hun handtekening, naam en functie tevens melding maken van die opdracht.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 113, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 185. De gemeentesecretaris maakt in de rand van de notulen van de gemeenteraad of van het college van burgemeester en schepenen kantmelding van de intrekking van een besluit door de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen, van de vernietiging of de niet-goedkeuring van een besluit door een toezichthoudende overheid en van het feit dat een besluit geacht wordt nooit te hebben bestaan met toepassing van artikel 256, vierde lid.
  De gemeentesecretaris brengt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen van elke kantmelding op de hoogte op de eerstvolgende vergadering van respectievelijk de gemeenteraad of het college.

  Afdeling II. - Bekendmaking en inwerkingtreding.

  Art. 186.[1 De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden.]1
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 62, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 187. De reglementen en verordeningen, bedoeld in artikel 186, treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.
  De bekendmaking en de datum van bekendmaking van deze reglementen en verordeningen moeten blijken uit de aantekening in een speciaal register, dat bijgehouden wordt op de wijze, bepaald door de Vlaamse Regering.

  Afdeling III. - Wijze van kennisgeving.

  Art. 188. Stukken van de gemeente worden bij gewone brief aan de betrokkene bezorgd, tenzij de wet, dit decreet of een ander decreet een andere vorm van mededeling of kennisgeving oplegt. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad kan bepalen dat stukken bovendien op een andere wijze meegedeeld of ter kennis gebracht worden.

  Afdeling IV. - Briefwisseling aan de gemeente.

  Art. 189. [1 Alle briefwisseling aan de gemeente wordt geacht te zijn gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Behalve bij andersluidende beslissing van de gemeenteraad wordt de briefwisseling verstuurd naar het gemeentehuis. Er wordt een register aangelegd van alle ingaande en uitgaande briefwisseling, van welke aard ook.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 114, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  HOOFDSTUK II. - Wijze van berekening van termijnen.

  Art. 190. § 1. Voor de toepassing van dit decreet wordt de termijn berekend vanaf de dag na de dag van de akte of de gebeurtenis die de termijn doet ingaan, en omvat de termijn alle dagen, ook de zaterdag, de zondag en de [1 wettelijke of decretale feestdagen]1. De vervaldag is in de termijn begrepen. Als die dag echter een zaterdag, een zondag of een [1 wettelijke of decretale feestdag]1 is, dan wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.
  § 2. Bij gebrek aan een akte of gebeurtenis die de termijn doet ingaan, wordt de termijn berekend door terug te tellen vanaf de gebeurtenis die de termijn doet eindigen. In dat geval wordt de dag van de gebeurtenis die de termijn doet eindigen [1 niet]1 in de termijn begrepen. De dag van verzending is niet in de termijn begrepen.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 115, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  HOOFDSTUK III. - Goederen van de gemeente.

  Afdeling I. - Afwijking van het domeinrecht.

  Art. 191. De gemeente en de autonome gemeentebedrijven kunnen, op voorwaarde van bijzondere en omstandige motivering, zakelijke rechten vestigen op openbare domeingoederen voorzover die rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van die goederen.

  Afdeling II. - Gemeentewegen.

  Art. 192.[1 De Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de gemeenteraad in kwestie, welke wegen op het grondgebied van die gemeente als gewestwegen beschouwd worden.]1
  Als bestaande wegen of weggedeelten niet langer beschouwd worden als [1 gewestwegen]1, worden ze beschouwd als gemeentewegen, mits de gemeenteraad daarmee instemt. Die overdracht heeft de toekenning om niet van de eigendom van die wegen tot gevolg. Bij de eigendomsoverdracht moeten deze wegen zich in goede staat van onderhoud bevinden.
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 63, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  HOOFDSTUK IIIbis. [1 - Aanstellen van landmeters-experten]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2010-12-10/09, art. 2, 008; Inwerkingtreding : 31-12-2010>

  Art. 192bis. [1 De gemeente en de gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen, bedoeld in titel VII, kunnen landmeters-experten aanstellen voor het opstellen van schattingsverslagen in het kader van de onroerende verrichtingen die worden gesteld door de gemeente en de gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen, bedoeld in titel VII.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2010-12-10/09, art. 3, 008; Inwerkingtreding : 31-12-2010>

  Art. 192ter. [1 De Vlaamse Regering bepaalt de procedure en de voorwaarden volgens welke de landmeter-expert de erkenning kan verkrijgen om schattingsverslagen op te stellen voor de gemeente en de gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen, bedoeld in titel VII.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2010-12-10/09, art. 4, 008; Inwerkingtreding : 31-12-2010>

  Art. 192quater. [1 Voor de toepassing van artikelen 192bis en 192ter wordt verstaan onder :
   1° landmeter-expert : de landmeter-expert, ingeschreven op het tableau van de beoefenaars van het beroep als bedoeld in de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert en op wie het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert van toepassing is;
   2° schattingsverslag : verslag waarbij de waarde van het onroerend goed wordt bepaald aan de hand van vooraf vastgelegde objectieve regels zoals vergelijkingspunten uit de omgeving.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2010-12-10/09, art. 5, 008; Inwerkingtreding : 31-12-2010>

  HOOFDSTUK IV. - Optreden in rechte.

  Art. 193.[1 § 1. Het college van burgemeester en schepenen vertegenwoordigt de gemeente in gerechtelijke en buitengerechtelijke gevallen en beslist om op te treden in rechte namens de gemeente.
   De gemeenteraad kan beslissen om deze bevoegdheden in de plaats van het college uit te oefenen. Wanneer een lid van het college zich bevindt in een situatie als beschreven in artikel 27, § 1, 1°, oefent de gemeenteraad deze bevoegdheden uit.
   § 2. Het college of, in voorkomend geval, de gemeenteraad kan hetzij een lid van het college, hetzij een personeelslid, hetzij een advocaat aanwijzen om namens de gemeente te verschijnen in rechte.]1
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 20,§3, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 194.[1 Als het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad nalaten in rechte op te treden, [...], kunnen een of meer inwoners in rechte optreden namens de gemeente, mits zij onder zekerheidstelling aanbieden om persoonlijk de kosten van het geding te dragen en in te staan voor de veroordeling tot schadevergoeding of boete wegens tergend en roekeloos geding of hoger beroep die kan worden uitgesproken.
   Dit recht staat ook open voor de rechtspersonen waarvan de maatschappelijke zetel in de gemeente is gevestigd.
   De gemeente kan over het geding geen dading aangaan of er afstand van doen zonder instemming van degene die het geding in haar naam heeft gevoerd.
   Op straffe van onontvankelijkheid kunnen personen vermeld in het eerste en tweede lid slechts namens de gemeente in rechte optreden indien zij de gedinginleidende akte aan het college van burgemeester en schepenen hebben betekend en, daaraan voorafgaand, het college van burgemeester en schepenen wegens het niet-optreden in gebreke hebben gesteld en na een termijn van tien dagen na de betekening van deze ingebrekestelling geen optreden in rechte vanwege het gemeentebestuur heeft plaatsgevonden. In geval van hoogdringendheid is geen voorafgaande ingebrekestelling vereist.]1
  
  (NOTA : bij arrest nr. 9/2014 du 04-04-2014 (B.St. 04-0-2014,p. 29289-29294), heeft het Grondwettelijk Hof de woorden « en als gevolg van dit stilzitten het leefmilieu schade toegebracht wordt of een ernstige dreiging op schade aan het leefmilieu ontstaat», in artikel 194 vernietigt)
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 64, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  HOOFDSTUK V. - Deelname van de gemeenten aan rechtspersonen.

  Art. 195.§ 1. Zonder afbreuk te doen aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, kunnen de gemeenten verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen voorzover die verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk niet belast worden met de verwezenlijking van welbepaalde taken van gemeentelijk belang.
  Onder dezelfde voorwaarden kunnen de gemeenten een andere vennootschap in de zin van het Wetboek Vennootschappen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen indien deze vennootschap de realisatie van lokale PPS-projecten in de zin van het decreet betreffende publiek-private samenwerking als uitsluitende doelstelling heeft.
  [1 ...]1
  [1 ...]1
  § 2. [2 Deze oprichting, deelname of vertegenwoordiging mag niet gepaard gaan met de overdracht of terbeschikkingstelling van gemeentelijke infrastructuur, noch met de overdracht of terbeschikkingstelling van personeel.
   In afwijking van het eerste lid en voor zover dat nader bepaald is in de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel kunnen personeelsleden in statutair dienstverband ter beschikking gesteld worden aan de vereniging vermeld in § 1, eerste lid. De terbeschikkingstelling is tijdelijk en gebeurt op basis van een overeenkomst tussen de gemeente en de vereniging zonder winstoogmerk waaraan het personeel ter beschikking gesteld wordt.
   De aanstellende overheid beslist, in overeenstemming met de rechtspositieregeling, over de individuele terbeschikkingstelling van het personeelslid en sluit de overeenkomst van terbeschikkingstelling af.]2
  § 3. Het is de gemeenten verboden om, rechtstreeks of onrechtstreeks, rechtspersonen die niet belast zijn met welbepaalde taken van gemeentelijk belang op te richten, erin deel te nemen of zich erin te laten vertegenwoordigen, tenzij die rechtspersonen voldoen aan de voorschriften van dit hoofdstuk of er voor die oprichting, deelname of vertegenwoordiging een andere decretale of wettelijke rechtsgrond bestaat.
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 20, §2, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (2)<DVR 2016-06-03/04, art. 23, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  HOOFDSTUK VI. - Contracten tussen gemeenten.

  Art. 196. Zonder afbreuk te doen aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, kunnen de gemeenten onderling overeenkomsten sluiten.

  TITEL VI. - Participatie van de burger.

  HOOFDSTUK I. - Klachtenbehandeling.

  Art. 197. De gemeenteraad organiseert bij reglement een systeem van klachtenbehandeling.

  Art. 198. § 1. Het systeem van klachtenbehandeling moet worden georganiseerd op het ambtelijke niveau van de gemeente en maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben.
  § 2. [1 Elke gemeente kan op een van de volgende wijzen een ombudsdienst oprichten :
   1° in eigen beheer;
   2° in samenwerking met het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient;
   3° in het kader van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, zoals bepaald in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking ";
   4° via een overeenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst opgericht bij decreet van 7 juli 1998.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 116, 006; Inwerkingtreding : 09-05-2009>

  HOOFDSTUK II. - Inspraak.

  Art. 199. De gemeenteraad neemt initiatieven om de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan.

  Art. 200. § 1. Onder voorbehoud van de toepassing van de op dit gebied geldende wettelijke en decretale bepalingen, kan alleen de gemeenteraad overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren.
  § 2. Ten hoogste twee derde van de leden van de hier bedoelde raden en overlegstructuren is van hetzelfde geslacht. Zoniet kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.
  § 3. De gemeenteraad stelt de nadere voorwaarden vast voor de representativiteit en regelt de samenstelling, de werkwijze en de procedures van de hier bedoelde raden en overlegstructuren. Daarbij wordt uitdrukkelijk bepaald op welke wijze het gevolg dat aan de adviezen wordt gegeven, zal worden meegedeeld. De gemeenteraad waakt erover dat de nodige middelen ter beschikking worden gesteld voor de vervulling van de adviesopdracht.
  De verslagen en einddocumenten van de hier bedoelde raden en overlegstructuren worden meegedeeld aan de gemeenteraad.
  § 4. Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de hier bedoelde raden en overlegstructuren.

  Hoofdstuk IIbis. [1 - Voorstellen van burgers]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2006-06-02/39, art. 10, 001, 002 ; Inwerkingtreding : 01-01-2007 (BVR 2006-11-24/31, art. 1)>

  Art. 200bis. [1 De inwoners hebben het recht te verzoeken om de door hen in een gemotiveerde nota nader omschreven voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om deze agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad. Ze voegen bij die nota eventueel alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.
   Dat verzoek moet worden gesteund door ten minste :
   1° 2 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minder dan 15 000 inwoners;
   2° 300 inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 15 000 inwoners en minder dan 30 000 inwoners;
   3° 1 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 30 000 inwoners.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2006-06-02/39, art. 10, 002 ; Inwerkingtreding : 01-01-2007 (BVR 2006-11-24/31, art. 1)>

  Art. 200ter. [1 Het verzoek wordt ingediend met een formulier, dat [2 de gemeente]2 ter beschikking stelt, en wordt met een aangetekende brief gestuurd aan [2 de gemeente]2. Het moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft.
   Het college van burgemeester en schepenen gaat na of aan die voorwaarden voldaan is.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2006-06-02/39, art. 10, 002 ; Inwerkingtreding : 01-01-2007 (BVR 2006-11-24/31, art. 1)>
  (2)<DVR 2009-01-23/32, art. 117, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 200quater. [1 Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het college van burgemeester en schepenen ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2006-06-02/39, art. 10, 002 ; Inwerkingtreding : 01-01-2007 (BVR 2006-11-24/31, art. 1)>

  Art. 200quinquies. [1 De gemeenteraad doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen en vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad ook welk gevolg daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2006-06-02/39, art. 10, 002 ; Inwerkingtreding : 01-01-2007 (BVR 2006-11-24/31, art. 1)>

  HOOFDSTUK III. - [1 Verzoekschriften aan de organen van de gemeente]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 118, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 201. Ieder heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de [1 organen van de gemeente]1 in te dienen.
  Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 119, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 202. De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.
  De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door [1 een orgaan van de gemeente]1. In dat geval, heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 120, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 203.De [1 gemeente]1 verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 65, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 204. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt de nadere voorwaarden waaronder dit recht wordt uitgeoefend en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld.

  HOOFDSTUK IV. - De gemeentelijke volksraadpleging.

  Art. 205. De gemeenteraad kan, op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van de gemeente, beslissen om de inwoners te raadplegen over de aangelegenheden, bedoeld in artikel 2, eerste lid.
  Het initiatief dat uitgaat van de inwoners van de gemeente moet worden gesteund door ten minste :
  1° 20 % van de inwoners in gemeenten met minder dan 15.000 inwoners;
  2° 3000 inwoners in gemeenten met minstens 15.000 inwoners en minder dan 30.000 inwoners;
  3° 10 % van de inwoners in gemeenten met minstens 30.000 inwoners.

  Art. 206. Elk verzoek tot het houden van een raadpleging op initiatief van de inwoners van de gemeente wordt met een aangetekende brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen.
  Bij het verzoek worden een gemotiveerde nota gevoegd en de stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.

  Art. 207.Het verzoek is alleen ontvankelijk als het wordt ingediend door middel van een formulier, afgegeven door de gemeente, en als het, buiten de naam van de gemeente en de tekst van artikel 196 van het Strafwetboek, de volgende vermeldingen bevat :
  1° de vraag of vragen waarop de voorgenomen raadpleging betrekking heeft;
  2° de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van iedereen die het verzoekschrift heeft ondertekend;
  3° de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van de personen die het initiatief nemen tot de raadpleging.
  [1 De Vlaamse Regering stelt het model van het formulier, vermeld in het eerste lid, vast.]1
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 66, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 208. Na ontvangst van het verzoek onderzoekt het college van burgemeester en schepenen of het verzoek gesteund is door een voldoende aantal geldige handtekeningen.
  Naar aanleiding van dat onderzoek schrapt het college van burgemeester en schepenen :
  1° de dubbele handtekeningen;
  2° de handtekeningen van de personen die niet voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 209;
  3° de handtekeningen van de personen voor wie de verschafte gegevens ontoereikend zijn om toetsing van hun identiteit mogelijk te maken.
  De controle wordt beëindigd als het aantal geldige handtekeningen is bereikt. In dat geval organiseert de gemeenteraad een volksraadpleging.

  Art. 209.§ 1. Een persoon kan verzoeken om een volksraadpleging of eraan deelnemen als hij :
  1° in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld is;
  2° de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt;
  3° niet het voorwerp uitmaakt van een veroordeling of beslissing die voor een gemeenteraadskiezer de uitsluiting of schorsing van het kiesrecht meebrengt.
  § 2. De voorwaarden in § 1 moeten vervuld zijn op de datum waarop het verzoekschrift werd ingediend voor wie verzoekt om een volksraadpleging.
  Voor wie deelneemt aan de volksraadpleging moeten de voorwaarden, vermeld in § 1, 2° en 3°, vervuld zijn op de dag van de raadpleging, en de voorwaarde, vermeld in § 1, 1°, op de datum waarop de lijst van deelnemers aan de volksraadpleging wordt afgesloten.
  De deelnemers die na de datum waarop de lijst van de deelnemers aan de volksraadpleging wordt afgesloten, het voorwerp zijn van een veroordeling of van een beslissing die voor een gemeenteraadskiezer ofwel de uitsluiting van het kiesrecht, ofwel de schorsing van dat recht op de dag van de raadpleging meebrengt, worden van de lijst van deelnemers aan de volksraadpleging geschrapt.
  § 3. [1 Artikel 15, § 5, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011]1 is van toepassing op alle categorieën van personen die voldoen aan de voorwaarden, bepaald in § 1.
  Voor niet-Belgische onderdanen en voor Belgische onderdanen die jonger zijn dan achttien jaar wordt de kennisgeving door de parketten van de hoven en rechtbanken gedaan als de veroordeling of de internering, waartegen met geen gewoon rechtsmiddel meer kan worden opgekomen, zou hebben geleid tot uitsluiting van het kiesrecht of opschorting van dit recht als ze ten laste van een gemeenteraadskiezer werd uitgesproken. In geval van kennisgeving nadat de lijst van deelnemers is opgemaakt, worden de betrokkenen van deze lijst geschrapt.
  ----------
  (1)<DVR 2011-07-08/24, art. 267, 009; Inwerkingtreding : 04-09-2011>

  Art. 210. Op de dertigste dag voor de raadpleging maakt het college van burgemeester en schepenen een lijst op van deelnemers aan de volksraadpleging.
  Op die lijst worden de volgende personen vermeld :
  1° de personen die op de vermelde datum in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld zijn en die de andere deelnemingsvoorwaarden vervullen, bedoeld in artikel 209, § 1;
  2° de deelnemers die tussen deze datum en de datum van de raadpleging de leeftijd van zestien jaar bereiken;
  3° de personen voor wie de schorsing van het kiesrecht een einde neemt of zou nemen uiterlijk op de dag die is vastgesteld voor de raadpleging.
  Voor elke persoon die voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden vermeldt de lijst van deelnemers aan de volksraadpleging de naam, de voornamen, de geboortedatum, het geslacht en de hoofdverblijfplaats. De lijst wordt volgens een doorlopende nummering en eventueel per wijk van de gemeente opgemaakt, ofwel in alfabetische volgorde van de deelnemers, ofwel geografisch volgens de straten.

  Art. 211. De deelname aan de volksraadpleging is niet verplicht. Elke deelnemer heeft recht op één stem. De stemming is geheim.
  De volksraadpleging kan enkel op een zondag plaatsvinden. De deelnemers worden tot de stemming toegelaten van 8 tot 13 uur. De personen die zich voor 13 uur in het stemlokaal bevinden, worden nog tot de stemming toegelaten.

  Art. 212. Tot stemopneming wordt pas overgegaan als ten minste het volgende aantal inwoners aan de raadpleging heeft deelgenomen :
  1° 20% van de inwoners in gemeenten met minder dan 15.000 inwoners;
  2° 3000 inwoners in gemeenten met minstens 15.000 inwoners en minder dan 30.000 inwoners;
  3° 10% van de inwoners in gemeenten met minstens 30.000 inwoners.

  Art. 212bis. [1 § 1. De volgende potentiële deelnemers aan de gemeentelijke volksraadpleging kunnen een andere potentiële deelnemer aan de gemeentelijke volksraadpleging machtigen om in hun naam te stemmen :
   1° potentiële deelnemers aan de gemeentelijke volksraadpleging die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Die onbekwaamheid blijkt uit een medisch attest. Artsen die kandidaat zijn, mogen een dergelijk attest niet afgeven;
   2° potentiële deelnemers aan de gemeentelijke volksraadpleging die om beroeps- of dienstredenen :
   a) in het buitenland zijn opgehouden, alsook de leden van het gezin of het gevolg van die potentiële deelnemers aan de gemeentelijke volksraadpleging die met hen aldaar verblijven;
   b) zich op de dag van de gemeentelijke volksraadpleging in het Rijk bevinden, maar in de onmogelijkheid verkeren zich in het stembureau te melden.
   Die onmogelijkheid, vermeld in a) en b), blijkt uit een attest van de militaire of burgerlijke overheid of van de werkgever onder wie betrokkenen ressorteren;
   3° potentiële deelnemers aan de gemeentelijke volksraadpleging die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefenen en de leden van hun gezin die met hen samenwonen. De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest van de burgemeester van de gemeente waar de betrokkenen in het bevolkingsregister zijn ingeschreven;
   4° potentiële deelnemers aan de gemeentelijke volksraadpleging die op de dag van de gemeentelijke volksraadpleging ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeren. Die toestand wordt bevestigd door de directie van de inrichting waar de betrokkenen zich bevinden;
   5° potentiële deelnemers aan de gemeentelijke volksraadpleging die om redenen in verband met hun geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeren zich op het stembureau te melden. Die onmogelijkheid blijkt uit een attest dat is afgegeven door de religieuze overheid;
   6° studenten die zich om studieredenen, in de onmogelijkheid bevinden om zich in het stembureau te melden, op voorwaarde dat ze een attest overleggen van de directie van de instelling waar ze studeren;
   7° potentiële deelnemers aan de gemeentelijke volksraadpleging die om andere redenen op de dag van de gemeentelijke volksraadpleging niet in hun woonplaats zijn wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, en bijgevolg in de onmogelijkheid verkeren om zich in het stembureau aan te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van hun woonplaats vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken. De Vlaamse Regering bepaalt het model van het attest dat door de burgemeester moet worden afgegeven. De aanvraag moet bij de burgemeester van de woonplaats uiterlijk de derde dag voor die van de verkiezing worden ingediend.
   § 2. Als gemachtigde kan worden aangewezen, eenieder die de hoedanigheid van potentiële deelnemer aan de gemeentelijke volksraadpleging bezit. De gemachtigde kan zijn hoedanigheid bewijzen door middel van zijn oproepingsbrief.
   Iedere gemachtigde mag maar één volmacht hebben.
   § 3. De volmacht wordt gesteld op een formulier waarvan het model door de Vlaamse Regering wordt bepaald. Het wordt kosteloos afgegeven op de gemeentesecretarie.
   De volmacht vermeldt de volksraadpleging waarvoor ze geldig is, de naam, de voornamen, de geboortedatum en het adres van de volmachtgever en van de gemachtigde.
   Het volmachtformulier wordt door de volmachtgever en de gemachtigde ondertekend.
   § 4. Om tot de gemeentelijke volksraadpleging toegelaten te worden, overhandigt de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever had moeten stemmen, de volmacht en een van de attesten, vermeld in § 1. Hij toont hem eveneens zijn identiteitskaart, de oproepingsbrief van de volmachtgever en zijn eigen oproepingsbrief, waarop de voorzitter de vermelding " heeft bij volmacht gestemd " noteert.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-01-23/32, art. 121, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 213.[1 lid 1 opgeheven]1
  De bepalingen van [2 hoofdstuk 1 van deel 5, titel 1, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011]2, met uitzondering van [2 artikel 234]2, zijn van overeenkomstige toepassing op de gemeentelijke volksraadpleging, met dien verstande dat de woorden " kiezer " en " kiezers " steeds worden vervangen door respectievelijk de woorden " deelnemer " en " deelnemers ", de woorden " verkiezing ", " verkiezingen " en " kiesverrichtingen " door het woord " volksraadpleging " en het woord " kiescollege " door " college ".
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 122, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2011-07-08/24, art. 268, 009; Inwerkingtreding : 04-09-2011>

  Art. 214. § 1. Persoonlijke aangelegenheden en [1 aangelegenheden betreffende de rekeningen, de gemeentebelastingen, de retributies, het meerjarenplan en de aanpassingen eraan, het budget en de budgetwijzigingen]1 kunnen niet het voorwerp zijn van een raadpleging.
  § 2. Een raadpleging kan niet worden georganiseerd in een periode van twaalf maanden voor de gewone vergadering van de kiezers voor de vernieuwing van de gemeenteraden. Bovendien kan er geen raadpleging worden georganiseerd in een periode van veertig dagen voor de rechtstreekse verkiezing van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, de gemeenschaps- en gewestparlementen en het Europees Parlement.
  De inwoners van de gemeente kunnen slechts eenmaal om de zes maanden worden geraadpleegd, met een maximum van zes raadplegingen per zittingsperiode. Gedurende het tijdvak tussen twee vernieuwingen van de gemeenteraad kan slechts één volksraadpleging over hetzelfde onderwerp worden gehouden.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 123, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 215.Een verzoek tot het houden van een volksraadpleging wordt ingeschreven op de agenda van de eerstvolgende vergadering van het college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad.
  Tot de inschrijving wordt overgegaan nadat de controle, bedoeld in artikel 208, werd afgesloten.
  De voorzitter van de gemeenteraad is verplicht om tot inschrijving op de agenda van de gemeenteraad over te gaan, tenzij de gemeenteraad kennelijk onbevoegd is om over het verzoek te beslissen. Als hieromtrent twijfel bestaat, beslist de gemeenteraad.

  Art. 216. Elke beslissing over het al dan niet houden van een volksraadpleging wordt uitdrukkelijk gemotiveerd.
  Het voorgaande lid is tevens van toepassing op elke beslissing die rechtstreeks betrekking heeft op een aangelegenheid die het onderwerp is geweest van een raadpleging.

  Art. 217. Ten minste één maand voor de dag van de raadpleging stelt de gemeente aan de inwoners een brochure ter beschikking waarin het onderwerp van de raadpleging op een objectieve manier wordt uiteengezet. Deze brochure bevat bovendien de gemotiveerde nota, bedoeld in artikel 206, tweede lid, alsmede de vraag of vragen waarover de inwoners zullen worden geraadpleegd.

  Art. 218. De vraag moet zo geformuleerd zijn dat met ja of nee kan worden geantwoord.

  Art. 218bis. [1 De Raad voor Verkiezingsbetwistingen doet uitspraak over de geschillen betreffende de stemopneming vermeld in artikel 212. Het bezwaar moet worden ingesteld binnen de acht dagen nadat het proces-verbaal waarin is vastgesteld dat het vereiste aantal deelnemers vermeld in artikel 212 niet is bereikt of waarin de uitslag van de gemeentelijke volksraadpleging is vermeld is bekendgemaakt aan het gemeentehuis.
   Tegen de uitspraken van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, is binnen een termijn van acht dagen na de kennisgeving een beroep mogelijk bij de Raad van State. Dat beroep is niet schorsend. De hoofdgriffier van de Raad van State deelt het beroep binnen acht dagen na de ontvangst ervan mee aan de betrokkene en aan de gemeente in kwestie. De Raad van State doet uitspraak binnen zestig dagen. Het arrest van de Raad van State wordt door de zorg van de hoofdgriffier onmiddellijk ter kennis gebracht van de betrokkene, de provinciegouverneur en de gemeente.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-01-23/32, art. 124, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 219.De Vlaamse Regering bepaalt de nadere procedureregels voor het houden van een gemeentelijke volksraadpleging, naar analogie van de procedure, bedoeld in [1 het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011]1 voor de verkiezing van de gemeenteraadsleden.
  ----------
  (1)<DVR 2011-07-08/24, art. 264, 009; Inwerkingtreding : 04-09-2011>

  Art. 220. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de uitslag van de raadpleging aan de bevolking wordt bekendgemaakt.

  TITEL VII. - De gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen.

  HOOFDSTUK I. - De gemeentelijke intern verzelfstandigde agentschappen.

  Art. 221. § 1. De intern verzelfstandigde agentschappen zijn diensten zonder eigen rechtspersoonlijkheid die door de gemeente belast zijn met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang en die beschikken over operationele autonomie als bedoeld in artikel 222.
  Ze worden beheerd buiten de algemene diensten van de gemeenten, bedoeld in titel II, hoofdstuk V van dit decreet.
  § 2. De gemeenteraad is bevoegd om intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid op te richten.
  § 3. Het hoofd van een intern verzelfstandigd agentschap is het personeelslid dat, onverminderd de eventuele mogelijkheid tot delegatie en subdelegatie van die bevoegdheid, belast is met de algemene leiding, de werking en de [1 buitengerechtelijke vertegenwoordiging]1 van het agentschap.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 125, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 222. Het oprichtingsbesluit van een intern verzelfstandigd agentschap omvat minstens de volgende punten :
  1° een opsomming van de beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang die aan het intern verzelfstandigde agentschap worden toevertrouwd;
  2° een beschrijving van de operationele autonomie die aan het hoofd van het agentschap wordt gedelegeerd. Deze autonomie kan betrekking hebben op :
  a) het vaststellen en wijzigen van de organisatiestructuur van het agentschap;
  b) de organisatie van de operationele processen met het oog op de realisatie van de afgesproken doelstellingen;
  c) de uitvoering van het personeelsbeleid;
  d) het aanwenden van de ter beschikking gestelde middelen voor de werking van het agentschap, de uitvoering van de doelstellingen en taken van het agentschap en het sluiten van contracten ter verwezenlijking van de opdrachten van het agentschap;
  e) de interne controle binnen het intern verzelfstandigd agentschap;
  f) specifieke delegaties naar gelang van de eigen aard van het intern verzelfstandigd agentschap.

  Art. 223.§ 1. Tussen het college van burgemeester en schepenen en het hoofd van een intern verzelfstandigd agentschap wordt na onderhandeling een beheersovereenkomst gesloten.
  [1 De gemeente neemt de nodige initiatieven voor de openbaarheid van de beheersovereenkomst, inclusief alle wijzigingen eraan.]1
  § 2. De beheersovereenkomst regelt minstens de volgende aangelegenheden :
  1° de concretisering van de wijze waarop het agentschap zijn taken moet vervullen en van de doelstellingen ervan;
  2° de toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de taken van het agentschap;
  3° de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden verworven en aangewend;
  4° de informatieverstrekking aan het college van burgemeester en schepenen.
  § 3. Onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding van de beheersovereenkomst, wordt die gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad.
  De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de gemeenteraad.
  Als bij het verstrijken van de beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd.
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 67, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 224.§ 1. De bepalingen van titel IV zijn van overeenkomstige toepassing op de gemeentelijke intern verzelfstandigde agentschappen, onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen die opgenomen zijn in de hiernavolgende paragrafen.
  § 2. Het budget en de jaarrekening van het intern verzelfstandigd agentschap worden geconsolideerd [1 met het budget en de jaarrekening van de gemeente]1, overeenkomstig de nadere regels die door de Vlaamse Regering worden vastgesteld.
  § 3. Het hoofd van het agentschap is budgethouder voor het budget van het gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap.
  Hij kan het budgethouderschap delegeren aan andere personeelsleden binnen de grenzen die bepaald zijn in de beheersovereenkomst. [1 De betrokken personeelsleden kunnen de aan hen gedelegeerde bevoegdheid niet weigeren als hun functieomschrijving erin voorziet.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 126, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  HOOFDSTUK II. - De gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen.

  Afdeling I. - Algemene bepalingen.

  Art. 225. § 1. De gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen zijn diensten met een eigen rechtspersoonlijkheid die door de gemeente worden opgericht of waarin de gemeente deelneemt en die belast zijn met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang. Vanuit hun taakstelling inzake beleidsuitvoering kunnen de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen tevens betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding. De Vlaamse Regering kan de taken van gemeentelijk belang nader bepalen waarvoor gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen kunnen worden opgericht [1 of waarin kan worden deelgenomen]1.
  Onder voorbehoud van de toepassing van andere wettelijke en decretale bepalingen, mogen de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen hun taken van gemeentelijk belang noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen aan andere rechtspersonen.
  § 2. Het is de gemeenten verboden om, rechtstreeks of onrechtstreeks, rechtspersonen die belast zijn met welbepaalde taken van gemeentelijk belang op te richten, erin deel te nemen of zich erin te laten vertegenwoordigen of om aan die rechtspersonen personeel, financiële middelen, infrastructuur of andere activa ter beschikking te stellen, tenzij die rechtspersonen voldoen aan de voorschriften van deze titel of er voor de oprichting, deelname of vertegenwoordiging een andere decretale of wettelijke rechtsgrond bestaat.
  § 3. Met het oog op de toepassing van § 2, wordt vermoed dat een rechtspersoon door een gemeente met welbepaalde taken van gemeentelijke belang is belast als hij aan een van de volgende voorwaarden voldoet :
  1° een of meer van zijn organen bestaan voor meer dan de helft uit gemeenteraadsleden of leden van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente in kwestie of de leden van de organen worden voor meer dan de helft aangewezen of voorgedragen door die personen;
  2° de gemeente of haar vertegenwoordigers beschikken over de meerderheid van de stemrechten in één of meer van zijn organen;
  3° zijn financiële middelen vallen voor meer dan de helft ten laste van het gemeentebudget.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 127, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 226. [1 Onder voorbehoud van de toepassing van andere wettelijke of decretale bepalingen, bestaan er drie vormen van gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen :
   1° het autonoom gemeentebedrijf;
   2° het gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm;
   3° het autonoom gemeentelijk havenbedrijf.]1
  ----------
  (1)<DVR 2008-02-01/50, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-04-2008>

  Art. 227.De beslissing tot oprichting van of deelname in een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap kan niet worden genomen in de loop van een periode van twaalf maanden voor de datum van de volledige vernieuwing van de gemeenteraden. [2 Deze bepaling slaat niet op de omvorming van bestaande structuren conform artikel 310 van dit decreet, tenzij hierdoor bijkomende taken van gemeentelijk belang extern zouden worden verzelfstandigd.]2
  Elk gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap legt in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de gemeenteraden een evaluatieverslag voor aan de gemeenteraad over de uitvoering van de beheers- of samenwerkingsovereenkomst sinds de inwerkingtreding ervan. Dat verslag omvat ook een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de gemeenteraad zich binnen drie maanden uitspreekt.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 20,§2, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 68, 010; Inwerkingtreding : 18-10-2012>

  Art. 228. De gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen zijn onderworpen aan de verplichtingen inzake formele motivering en openbaarheid van bestuur die gelden voor de gemeente.

  Art. 229. De volgende personen kunnen niet worden voorgedragen of aangewezen als vertegenwoordiger of bestuurder in een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap :
  1° de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen voorzover het gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap gevestigd is in hun ambtsgebied;
  2° de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het [1 Grondwettelijk Hof]1;
  3° de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone waar de gemeente toe behoort die het gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap heeft opgericht of die erin deelneemt;
  4° [1 de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten uitoefenen in dezelfde beleidsdomeinen als het agentschap en waarin het agentschap niet deelneemt, alsook de werknemers en de leden van een bestuurs- of controleorgaan van die personen.]1
  5° de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een functie uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of een functie, vermeld in dit artikel, en de personen die in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 128, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 230. Bij gemeenteraadsbesluit kan de gemeente aan haar gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen middelen, infrastructuur of, mits de terzake geldende rechtspositieregeling nageleefd wordt, personeel ter beschikking stellen of overdragen.

  Art. 231. <Opgeheven bij DVR 2008-02-01/50, art. 3, 004; Inwerkingtreding : 06-04-2008>

  Afdeling II. - Het autonoom gemeentebedrijf.

  Art. 232. Een autonoom gemeentebedrijf wordt opgericht bij gemeenteraadsbeslissing op grond van een door het college van burgemeester en schepenen opgemaakt verslag. In dat verslag worden de voor- en de nadelen van externe verzelfstandiging tegen elkaar afgewogen en wordt aangetoond dat beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente niet dezelfde voordelen kan bieden. De oprichtingsbeslissing stelt de statuten van het autonoom gemeentebedrijf vast. Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen inzake het goedkeuringstoezicht verkrijgt het autonoom gemeentebedrijf rechtspersoonlijkheid op de datum van voormelde oprichtingsbeslissing.
  De oprichtingsbeslissing wordt samen met het in het eerste lid bedoelde verslag en met de statuten van het autonoom gemeentebedrijf binnen dertig dagen aan de Vlaamse Regering verzonden. Binnen honderd dagen na verzending keurt de Vlaamse Regering de oprichtingsbeslissing al dan niet goed. Als die termijn verstrijkt zonder dat de Vlaamse Regering een beslissing genomen en verzonden heeft aan de gemeente, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
  De goedgekeurde oprichtingsbeslissing en de statuten worden samen met het in het eerste lid bedoelde verslag ter inzage neergelegd op het secretariaat van de oprichtende gemeente en van het autonoom gemeentebedrijf.

  Art. 233.De statuten van het autonoom gemeentebedrijf vermelden ten minste :
  1° de naam en eventueel de afkorting;
  2° het maatschappelijke doel, inzonderheid een omschrijving van de beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang waarmee het autonoom gemeentebedrijf belast wordt;
  3° de maatschappelijke zetel, gevestigd in de oprichtende gemeente;
  4° de samenstelling, de vergaderwijze, de werkingsvoorwaarden en de bevoegdheden van de organen;
  5° [1 ...]1
  6° de wijze van ontbinding en vereffening van het autonoom gemeentebedrijf.
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 69, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 234. De wijzigingen in de statuten worden aangebracht bij beslissing van de gemeenteraad, op voorstel of na advies van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf in kwestie.
  De beslissing van de gemeenteraad tot wijziging van de statuten wordt, samen met bijbehorende documenten waaronder het voorstel of het advies van de raad van bestuur, binnen dertig dagen aan de Vlaamse Regering verzonden. Binnen honderd dagen na verzending keurt de Vlaamse Regering de wijzigingsbeslissing al dan niet goed. Als die termijn verstrijkt zonder dat de Vlaamse Regering een beslissing genomen en verzonden heeft aan de gemeente, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
  De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsbeslissing en de statuten neergelegd en bekendgemaakt. Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt ter inzage neergelegd op het secretariaat van de oprichtende gemeente en van het autonoom gemeentebedrijf.

  Art. 235.§ 1. Tussen de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf wordt na onderhandeling een beheersovereenkomst gesloten. Bij het onderhandelen over de beheersovereenkomst wordt de gemeente vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen en het autonoom gemeentebedrijf door de raad van bestuur.
  [1 De gemeente en het autonome gemeentebedrijf nemen de nodige initiatieven voor de openbaarheid van de beheersovereenkomst, inclusief alle wijzigingen eraan.]1
  § 2. De beheersovereenkomst regelt minstens de volgende aangelegenheden :
  1° de concretisering van de wijze waarop het agentschap zijn taken moet vervullen en van de doelstellingen ervan;
  2° de toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de doelstellingen van het autonoom gemeentebedrijf;
  3° binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het autonoom gemeentebedrijf worden toegekend;
  4° de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden verworven en aangewend;
  5° de wijze waarop de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van bestuur vastgesteld en berekend worden;
  6° de gedragsregels inzake dienstverlening door het autonoom gemeentebedrijf;
  7° de voorwaarden waaronder het autonoom gemeentebedrijf andere personen kan oprichten, erin kan deelnemen of zich erin kan laten vertegenwoordigen;
  8° de informatieverstrekking door het autonoom gemeentebedrijf aan de gemeente. [2 ...]2;
  9° [2 ...]2
  10° de wijze waarop het autonoom gemeentebedrijf zal voorzien in een systeem van interne controle [2 ...]2;
  11° de maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit hoofde van de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van geschillen die rijzen bij de uitvoering van de beheersovereenkomst;
  12° de omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden.
  § 3. Onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding van de beheersovereenkomst, wordt die gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad.
  De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de gemeenteraad.
  Als bij het verstrijken van de beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd.
  Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen één jaar na de in het derde lid bedoelde verlenging, of als een beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de gemeenteraad na overleg met het autonoom gemeentebedrijf voorlopige regels vaststellen inzake de in de beheersovereenkomst bedoelde aangelegenheden. Die voorlopige regels zullen als beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt.
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 70,1°, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 70, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 236.§ 1. Het autonoom gemeentebedrijf beschikt over een raad van bestuur.
  De raad van bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet, in de statuten of in de beheersovereenkomst aan de gemeenteraad is voorbehouden.
  De raad van bestuur vertegenwoordigt het autonoom gemeentebedrijf in rechte als eiser of als verweerder.
  De raad van bestuur is binnen de grenzen, vastgesteld in de statuten, bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden.
  § 2. Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt ten hoogste de helft van het aantal gemeenteraadsleden, maar met een absoluut maximum van twaalf. Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.
  De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de gemeenteraad.
  [3 Elke fractie kan minstens één lid van de raad van bestuur voordragen en dit voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Als de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur voor te dragen, wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van door de fracties voorgedragen bestuurders.]3
  Het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de gemeenteraad worden ontslagen. Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot volledige vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan. In dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot de nieuwe gemeenteraad tot hun vervanging is overgegaan.
  De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter die deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schepenen van de oprichtende gemeente.
  [3 § 2bis. De gemeenteraad kan er ook voor kiezen alle leden van de gemeenteraad te benoemen als lid van de raad van bestuur. In dat geval is het eerste lid van paragraaf 2 niet van toepassing en mogen er geen presentiegelden worden toegekend voor de vergaderingen van de raad van bestuur.]3
  § 3. De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het autonoom gemeentebedrijf.
  De bestuurders zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen.
  Jaarlijks beslist de gemeenteraad over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van het autonoom gemeentebedrijf niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst.
  § 4. Een bestuurder mag niet :
  1° [2 aanwezig zijn bij de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek, hebben afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld;]2
  2° [2 rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten, behoudens in geval van een schenking aan het autonoom gemeentebedrijf of de gemeente, of deel te nemen aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van het autonoom gemeentebedrijf of de gemeente, behoudens in de gevallen waarbij de bestuurder een beroep doet op een door het autonoom gemeentebedrijf of de gemeente aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat.]2
  3° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van het autonoom gemeentebedrijf. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken;
  4° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van het autonoom gemeentebedrijf of ten behoeve van een personeelslid van het autonoom gemeentebedrijf aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen het autonoom gemeentebedrijf. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 129, 006; Inwerkingtreding : 09-05-2009>
  (2)<DVR 2009-01-23/32, art. 129, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (3)<DVR 2012-06-29/12, art. 71, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 237. De statuten kunnen de raad van bestuur toelaten om het dagelijkse bestuur, de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur toe te vertrouwen aan een directiecomité of aan een gedelegeerd bestuurder al dan niet met de mogelijkheid van subdelegatie aan personeelsleden van het autonoom gemeentebedrijf.
  De leden van het directiecomité of de gedelegeerd bestuurder worden door de raad van bestuur benoemd.

  Art. 238.De vergaderingen van de raad van bestuur en het directiecomité zijn niet openbaar. De notulen van die vergaderingen en alle documenten waarnaar verwezen wordt in de notulen, alsook de beslissingen van de gedelegeerd bestuurder, worden ter inzage neergelegd op het secretariaat van de gemeente. [1 Op verzoek van een gemeenteraadslid worden deze notulen elektronisch ter beschikking gesteld.]1
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 72, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 239. Er zijn geen andere bestuursorganen met beslissingsbevoegdheid dan de in de voorgaande artikelen bepaalde organen.

  Art. 240.
  <Opgeheven bij DVR 2012-06-29/12, art. 73, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 241.§ 1. Het personeel van het autonoom gemeentebedrijf kan in statutair of contractueel verband worden aangesteld.
  § 2. De overeenstemmende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van toepassing op het personeel van het autonoom gemeentebedrijf. Het autonoom gemeentebedrijf stelt de afwijkingen op deze rechtspositieregeling vast, voorzover het specifieke karakter van het autonoom gemeentebedrijf dat verantwoordt. Het gemeentebedrijf bepaalt de rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan binnen de gemeente.
  [1 § 3. Behalve in geval van gemotiveerde afwijking, kan aan geen enkel personeelslid van het autonoom gemeentebedrijf een jaarsalaris worden toegekend dat gelijk is aan of hoger is dan het jaarsalaris van de gemeentesecretaris van de overeenkomstige gemeente.]1
  ----------
  (1)<DVR 2016-06-03/04, art. 24, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  Art. 242.§ 1. Het autonoom gemeentebedrijf kan leningen aangaan en giften of toelagen ontvangen binnen de grenzen, gesteld in de statuten en de beheersovereenkomst.
  § 2. Het autonoom gemeentebedrijf kan door de [1 gemeenteraad van de gemeente op wiens grondgebied het voorwerp van de onteigening zich bevindt,]1 gemachtigd worden om in eigen naam en voor eigen rekening over te gaan tot onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen.
  § 3. Het autonoom gemeentebedrijf beslist vrij, binnen de grenzen van zijn doel, over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van zijn goederen, over de vestiging of opheffing van zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering.
  § 4. Het autonoom gemeentebedrijf stelt de tarieven en de tariefstructuren voor de door het bedrijf geleverde prestaties vast binnen de grenzen van de in de beheersovereenkomst bepaalde grondregelen inzake tarifering. De maximumtarieven of de formules voor hun berekening die niet in de beheersovereenkomst zijn geregeld, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
  § 5. Het autonoom gemeentebedrijf kan andere rechtspersonen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen, voorzover dat past in zijn opdrachten. De oprichting, deelname of vertegenwoordiging mag geen speculatieve oogmerken nastreven en gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun en de voorwaarden, bepaald in de beheersovereenkomst. De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan.
  De deelname is onderworpen aan de voorwaarde dat aan het autonoom gemeentebedrijf minstens een mandaat van bestuurder wordt toegekend.
  De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging wordt binnen dertig dagen aan de Vlaamse Regering verzonden. Tot de oprichting, deelname of vertegenwoordiging kan pas worden overgegaan nadat de beslissing hiertoe werd goedgekeurd. Binnen honderd dagen na verzending keurt de Vlaamse Regering de beslissing al dan niet goed. Als die termijn verstrijkt zonder dat de Vlaamse Regering een beslissing heeft genomen en die beslissing heeft verzonden aan het autonoom gemeentebedrijf, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
  ----------
  (1)<DVR 2017-02-24/22, art. 98, 018; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Art. 243.[2 Het autonoom gemeentebedrijf maakt een meerjarenplan en een budget op overeenkomstig de regels die krachtens artikel 145, 146, 147, 149, 150, 151 en 179 gelden voor het meerjarenplan en het budget van de gemeente.]2. De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de regelen die krachtens artikel 164, 172 en 179 worden gesteld voor de boekhouding en de jaarrekening van de gemeente. Het autonoom gemeentebedrijf doet uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het autonoom gemeentebedrijf, van welke aard ook.
  [2 ...]2
  De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur.
  [2 ...]2
  [2 De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en het budget vast en legt ze ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor.]2
  [2 De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorschriften voor de toepassing van de bepalingen van het eerste lid op de autonome gemeentebedrijven.]2
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 131, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 75, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 243bis. [1 § 1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. Die commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren en worden benoemd door de gemeenteraad. Zij zijn onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.
   § 2. De raad van bestuur spreekt zich in de loop van het eerste semester van het financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, uit over de vaststelling van de jaarrekening.
   Als de raad van bestuur bezwaren heeft tegen bepaalde verrichtingen, formuleert hij een advies over de aansprakelijkheid van de actoren die betrokken zijn bij die verrichtingen. Dat advies wordt als bijlage bij de jaarrekening gevoegd. Een afschrift van dat advies wordt bezorgd aan de betrokken actoren.
   Een afschrift van de overeenkomstig dit artikel vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd aan de gemeenteraad.
   § 3. De gemeenteraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de commissaris of commissarissen, vermeld in paragraaf 1, als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand van het autonoom gemeentebedrijf.
   Als de gemeenteraad geen besluit verzonden heeft aan het autonoom gemeentebedrijf binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van de jaarrekening aan de gemeenteraad, wordt hij geacht de jaarrekening goed te keuren.
   § 4. De raad van bestuur kan bij de Vlaamse Regering gemotiveerd beroep instellen tegen het besluit van de gemeenteraad tot niet-goedkeuring van de jaarrekening.
   Het beroep moet worden ingediend binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van het betwiste besluit. De Vlaamse Regering spreekt zich over het ingestelde beroep uit binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van het beroep. Als de Vlaamse Regering binnen die termijn geen beslissing heeft verzonden, wordt ze geacht in te stemmen met het besluit van de gemeenteraad.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2012-06-29/12, art. 76, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 243ter. [1 § 1. Als de gemeenteraad bij de goedkeuring bepaalde verrichtingen als onregelmatig heeft bestempeld, beslist hij over de aansprakelijkheid van de actoren die betrokken zijn bij die betwiste verrichtingen.
   Als de gemeenteraad zich niet uitgesproken heeft over de goedkeuring van de jaarrekening binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van de jaarrekening aan de gemeenteraad, wordt hij geacht over de aansprakelijkheid van de verrichtingen waartegen de raad van bestuur bezwaren heeft geformuleerd, te hebben beslist overeenkomstig het advies van de raad van bestuur.
   § 2. De betrokkenen worden door het autonoom gemeentebedrijf onmiddellijk met een aangetekende brief op de hoogte gebracht van de beslissing van de gemeenteraad. In voorkomend geval wordt daarbij een aanmaning gevoegd om het vastgestelde bedrag in de kas van het autonoom gemeentebedrijf te storten. Een afschrift van de beslissing van de gemeenteraad wordt onmiddellijk bezorgd aan het autonoom gemeentebedrijf en aan de Vlaamse Regering.
   § 3. Degenen die aansprakelijk worden gesteld en het autonoom gemeentebedrijf kunnen beroep instellen bij de Vlaamse Regering tegen de beslissingen van de gemeenteraad, vermeld in paragraaf 1, binnen een termijn van zestig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van het betwiste besluit of, als de gemeenteraad geen besluit heeft verzonden, die ingaat op de derde dag die volgt op de dag van het verstrijken van de termijn vermeld in paragraaf 1, tweede lid. Dat beroep heeft schorsende werking. De Vlaamse Regering doet uitspraak over de aansprakelijkheid van de betrokkenen en bepaalt het bedrag dat hen ten laste wordt gelegd.
   Als de verwerping van bepaalde verrichtingen aanleiding heeft gegeven tot de definitieve afwijzing van bepaalde uitgaven, kan degene die beroep heeft ingesteld de personen die hij aansprakelijk of medeaansprakelijk acht, ter verantwoording roepen in het beroep bij de Vlaamse Regering. In dat geval doet de Vlaamse Regering mee uitspraak over de aansprakelijkheid van de ter verantwoording geroepen personen.
   De beslissing van de Vlaamse Regering is uitvoerbaar, zelfs als daartegen beroep is ingesteld bij de Raad van State. Die beslissing kan echter pas ten uitvoer worden gelegd na het verstrijken van de termijn voor het instellen van dat beroep.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2012-06-29/12, art. 77, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 243quater. [1 Onmiddellijk na het bezorgen van het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan, het budget of de jaarrekening aan de gemeente bezorgt het autonoom gemeentebedrijf de gegevens over het vastgestelde beleidsrapport in een digitaal bestand aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering bepaalt welke gegevens de besturen bezorgen en de wijze waarop die gegevens elektronisch worden aangeleverd. Bij gebrek aan een vastgestelde jaarrekening op 30 juni van het jaar dat volgt op het financiële boekjaar in kwestie bezorgt het autonoom gemeentebedrijf de gegevens over het ontwerp van de jaarrekening in een digitaal bestand aan de Vlaamse Regering.
   Het door de gemeenteraad goedgekeurde beleidsrapport van het autonoom gemeentebedrijf, vermeld in het eerste lid, is pas uitvoerbaar als de Vlaamse Regering in het bezit is van de digitale rapporten. De Vlaamse Regering verstuurt onmiddellijk een ontvangstmelding van de rapporten naar het autonoom gemeentebedrijf.
   Artikel 178bis, § 2, is van overeenkomstige toepassing op de autonome gemeentebedrijven.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2012-06-29/12, art. 78, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 244. § 1. De gemeenteraad kan steeds beslissen om tot ontbinding en vereffening van een autonoom gemeentebedrijf over te gaan.
  In de beslissing tot ontbinding wijst de gemeenteraad de vereffenaars aan. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding.
  § 2. Het personeel in statutair dienstverband van het ontbonden autonoom gemeentebedrijf wordt overgenomen door de gemeente.
  De gemeente waarborgt de rechten die het autonoom gemeentebedrijf op het ogenblik van ontbinding voor het overgenomen personeel had vastgesteld.
  § 3. De rechten en verplichtingen van het ontbonden autonoom gemeentebedrijf worden overgenomen door de gemeente.
  § 4. In afwijking van § 2 en § 3 kan de gemeenteraad in het ontbindingsbesluit de personeelsleden, die daarmee moeten instemmen, en de rechten en verplichtingen aanwijzen die overgenomen worden door de overnemer of de overnemers van de activiteiten van het gemeentebedrijf.

  Afdeling III. - Het gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.

  Art. 245.§ 1. De gemeente is gemachtigd om onder de voorwaarden, bepaald in deze afdeling, een vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen, of een vereniging of stichting in de zin van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, op te richten en te belasten met het verwezenlijken van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang. Vanuit hun taakstelling inzake beleidsuitvoering kunnen de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm tevens betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding.
  De oprichting gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun.
  Naast de gemeente mogen aan de oprichting van die gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting andere personen deelnemen met uitzondering van andere gemeenten, gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen van andere gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de provincies en hun provinciale extern verzelfstandigde agentschappen, de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest.
  Onder dezelfde voorwaarden is de gemeente gemachtigd om deel te nemen in een vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen, of in een vereniging in de zin van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.
  § 2. De gemeenteraad beslist over de oprichting of deelname, bedoeld in § 1, op grond van een door het college van burgemeester en schepenen opgemaakt verslag. In dat verslag worden de voor- en de nadelen van externe verzelfstandiging in de gekozen vorm afgewogen en wordt aangetoond dat het beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente of in de vorm van een autonoom gemeentebedrijf niet de vereiste voordelen kan bieden.
  Tot de oprichting of deelname kan pas worden overgegaan nadat de gemeenteraadsbeslissing hiertoe werd goedgekeurd overeenkomstig § 3.
  § 3. De beslissing tot oprichting of deelname wordt samen met het verslag, bedoeld in § 2, en het ontwerp van statuten binnen dertig dagen aan de Vlaamse Regering verzonden. Binnen 100 dagen na verzending keurt de Vlaamse Regering de beslissing al dan niet goed. Als die termijn verstrijkt zonder dat de Vlaamse Regering een beslissing heeft genomen en die beslissing verzonden heeft aan de gemeente, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
  § 4. De goedgekeurde oprichtings- of deelnemingsbeslissing en de statuten van de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting worden samen met het in het § 2 bedoelde verslag ter inzage neergelegd op het secretariaat van de gemeente in kwestie.

  Art. 246.§ 1. Ongeacht de grootte van de eventuele inbreng van de verschillende partijen, beschikt de gemeente steeds over een meerderheid van de stemmen in de algemene vergadering van de gemeentelijke vennootschap of vereniging en draagt de gemeente steeds een meerderheid voor van de leden van de raad van bestuur van de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting. [1 Die voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging. Ten hoogste twee derde van de door de gemeente voorgedragen leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.]1
  § 2. De vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering van de gemeentelijke vennootschap en vereniging worden door de gemeenteraad uit zijn leden gekozen. De vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.
  § 3. De gemeenteraad en de vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering, kunnen te allen tijde beslissen om respectievelijk de aanwijzingen en voordrachten te herroepen. De statuten van de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting bepalen dat de betrokken vertegenwoordigers door die herroeping van rechtswege ontslagnemend zijn. Er wordt tot hun vervanging overgegaan.
  Alle aanwijzingen en voordrachten worden herroepen door de volledige vernieuwing van de gemeenteraad. De vertegenwoordigers blijven in functie totdat hun vervangers zijn aangewezen of benoemd.
  [2 § 4. Voor zover de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting belast is met de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang die uitsluitend bevoegdheden van het district betreffen, kan de gemeenteraad bij de samenstelling van de organen rekening houden met de samenstelling van de districtsraad. In dat geval draagt de gemeenteraad, op advies van de districtsraad, districtsraadsleden voor als leden van de raad van bestuur waarbij de voordracht elke politieke fractie in de districtsraad een vertegenwoordiging garandeert, en wijst de gemeenteraad districtsraadsleden aan als vertegenwoordigers in de algemene vergadering. De door de gemeenteraad voorgedragen leden van de raad van bestuur zijn van verschillend geslacht. De vertegenwoordigers in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de districtsraad.]2
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 79, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (2)<DVR 2014-03-28/43, art. 2, 015; Inwerkingtreding : 12-07-2014>

  Art. 247.Tussen de gemeente en de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten betreffende de uitvoering van de toevertrouwde taken van gemeentelijk belang. De samenwerkingsovereenkomst regelt de volgende aangelegenheden :
  1° in voorkomend geval de aanwending van de aan het agentschap ter beschikking gestelde of overgedragen personeelsleden, middelen en infrastructuur;
  2° binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het agentschap worden toegekend;
  3° de wijze waarop de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting zal voorzien in een systeem van interne controle;
  4° [2 de toekenning aan een of meer commissarissen van de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting. Die commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren.]2
  [3 Behalve in geval van gemotiveerde afwijking, kan aan geen enkel personeelslid van een gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting, als vermeld in deze afdeling, een jaarsalaris worden toegekend dat gelijk is aan of hoger is dan het jaarsalaris van de gemeentesecretaris van de overeenkomstige gemeente.]3
  ----------
  (2)<DVR 2013-07-05/10, art. 4, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (3)<DVR 2016-06-03/04, art. 25, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  Afdeling IV. [1 - Het autonoom gemeentelijk havenbedrijf.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2008-02-01/50, art. 4, 004; Inwerkingtreding : 06-04-2008>

  Art. 247bis. [1 De autonome gemeentelijke havenbedrijven zijn de havenbedrijven in de zin van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens waarop de bepalingen inzake autonome gemeentelijke havenbedrijven van toepassing zijn.
   Met uitzondering van artikel 226 zijn de bepalingen van dit decreet niet van toepassing op de autonome gemeentelijke havenbedrijven.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2008-02-01/50, art. 4, 004; Inwerkingtreding : 06-04-2008>

  TITEL VIII. - Bestuurlijk toezicht en externe audit.

  HOOFDSTUK I. - Bestuurlijk toezicht.

  Afdeling I. - Algemene bepalingen.

  Art. 248.§ 1. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder :
  1° gemeenteoverheid : de organen en personeelsleden van de gemeente en de autonome gemeentebedrijven die een beslissing nemen;
  2° toezichthoudende overheid : de Vlaamse Regering en, namens de Vlaamse Regering, de provinciegouverneur die handelt overeenkomstig de instructies van de Vlaamse Regering.
  § 2. Wat betreft de eengemeentezones en de meergemeentezones wordt het bestuurlijk toezicht geregeld door de bepalingen van hoofdstuk I, afdeling IV.
  [1 § 3. Voor de hulpverleningszones wordt het bestuurlijk toezicht geregeld door de bepalingen van hoofdstuk I, afdeling V.]1
  ----------
  (1)<DVR 2016-06-03/04, art. 26, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2016>

  Art. 249. [1 Behoudens andersluidende bepalingen, beperkt de toezichthoudende overheid zich bij de uitoefening van het toezicht, vermeld in dit decreet, tot een toetsing aan het recht en aan het algemeen belang, namelijk aan elk belang dat ruimer is dan het gemeentelijk belang.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 133, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 250. De toezichthoudende overheid kan bij de gemeenteoverheid alle documenten en inlichtingen opvragen of die ter plaatse raadplegen. Ze bepaalt de informatiedrager en de vorm waarin deze gegevens worden verstrekt.

  Art. 251.§ 1. [2 Alle kennisgevingen of verzendingen tussen de gemeenteoverheid en de toezichthoudende overheid gebeuren op de wijze, bepaald door de Vlaamse Regering.]2
  § 2. Buiten de gevallen waarin een gemeenteoverheid krachtens dit decreet besluiten ter kennis van de toezichthoudende overheid moet brengen, heeft het verzenden van een beslissing aan de toezichthoudende overheid niet tot gevolg dat de termijn om het toezicht uit te oefenen een aanvang neemt.
  § 3. Voor de berekening van de toezichtstermijn wordt de vervaldag in de termijn gerekend. [1 Als die dag echter een zaterdag, een zondag, een wettelijke of decretale feestdag is, dan wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.]1
  § 4. [1 Op straffe van nietigheid wordt het besluit dat in het kader van het toezicht wordt genomen, uiterlijk de laatste dag van de voorgeschreven termijn verzonden.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 134, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 81, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Afdeling II. - Algemeen bestuurlijk toezicht.

  Art. 252.§ 1. Van de besluiten van de gemeenteraad en van de besluiten van de raad van bestuur van de autonome gemeentebedrijven wordt binnen twintig dagen na het nemen van de besluiten een lijst met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden verzonden aan de provinciegouverneur.
  § 2. Vanaf de dag van de verzending aan de provinciegouverneur wordt de in de eerste paragraaf bedoelde lijst met beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad gedurende minstens [1 twintig]1 dagen [1 ...]1 openbaar gemaakt op het gemeentehuis, zodat het publiek er te allen tijde kennis van kan nemen. De bekendmaking vermeldt de agenda van de raadszitting, de duur en de plaats waar de beslissingen die op de lijst zijn vermeld, gedurende minstens [1 twintig]1 dagen [1 na de verzending aan de provinciegouverneur]1 ter inzage liggen van het publiek.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 135, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 253.§ 1. Binnen twintig dagen na het besluit wordt naar de provinciegouverneur een kopie verzonden van :
  1° de besluiten van de gemeenteraad betreffende de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel [2 ...]2;
  2° de besluiten van de gemeenteraad betreffende het budget, de budgetwijzigingen [1 en het meerjarenplan en de aanpassing aan het meerjarenplan]1 van de gemeente;
  3° [1 de besluiten van de gemeenteraad betreffende de belastingen en de besluiten betreffende de retributies;]1
  4° [2 ...]2
  5° de besluiten van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen betreffende de kosten die door dwingende en onvoorziene omstandigheden worden vereist;
  6° de besluiten van de gemeenteraad tot oprichting van gemeentelijke intern verzelfstandigde agentschappen;
  7° de besluiten van de gemeenteraad betreffende de herschikking van de financiële lasten van opgenomen leningen;
  8° [2 ...]2
  9° de besluiten van de gemeenteraad tot het [1 aangaan]1 van leningen ter sanering van de financiën;
  10° [2 ...]2
  11° de rekeningen van de gemeenten;
  12° [2 ...]2
  [1 13° de besluiten, vermeld in artikelen 161 en 163, § 2.]1
  § 2. Binnen twintig dagen na het besluit wordt een kopie naar de provinciegouverneur verzonden van :
  1° de besluiten van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf waarbij wordt afgeweken van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel;
  2° de besluiten van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf betreffende retributies;
  3° de rekeningen van de extern verzelfstandigde agentschappen;
  [2 4° de meerjarenplannen en budgetten van het autonoom gemeentebedrijf.]2
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 136, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 82, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 254. § 1. Onder voorbehoud van de toepassing van artikelen 252 en 253 kan de toezichthoudende overheid besluiten van een gemeenteoverheid ambtshalve opvragen.
  § 2. Bij ontvangst van een klacht vraagt de toezichthoudende overheid het besluit en het bijbehorende dossier op.

  Art. 255.§ 1. De [1 provinciegouverneur]1 beschikt over dertig dagen om de uitvoering van de besluiten van een gemeenteoverheid te schorsen en om de gemeenteoverheid daarvan kennis te geven. Als het een besluit betreft waarvan overeenkomstig artikel 253 een afschrift aan de provinciegouverneur moet worden gezonden, wordt de termijn op vijftig dagen gebracht.
  Behoudens de vernietiging van de besluiten waarvan de uitvoering is geschorst door de provinciegouverneur [1 overeenkomstig het eerste lid of overeenkomstig artikelen [2 ...]2 176 en 177]1 kan de Vlaamse Regering de besluiten van de gemeenteoverheid rechtstreeks vernietigen [1 binnen de termijn, vermeld in het eerste lid. Die termijn wordt vermeerderd met twintig dagen in het geval dat er een klacht ontvangen werd of aangetekend verstuurd werd tijdens de termijn vermeld in het eerste lid.]1.
  § 2. De termijn, bedoeld in § 1, gaat in op de derde dag die volgt op de verzending van de besluiten, bedoeld in artikel 253 of van de lijst van de aangelegenheden, bedoeld in artikel 252 of van de besluiten van een gemeenteoverheid die [1 door de toezichthoudende overheid met toepassing van artikel 254]1 ambtshalve of na ontvangst van een klacht werden opgevraagd.
  § 3. [1 [2 De termijn, vermeld in paragraaf 1, wordt gestuit door de opvraging, op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering, door de toezichthoudende overheid van een bepaald besluit, het dossier, bepaalde documenten of inlichtingen betreffende een bepaald besluit bij de gemeenteoverheid.]2
   De termijn, vermeld in § 1, gaat opnieuw in op de derde dag die volgt op de dag van de verzending van alle gevraagde gegevens.
   De termijn waarover de Vlaamse Regering in dat geval beschikt om het besluit rechtstreeks te vernietigen, is gelijk aan de termijn waarover de provinciegouverneur beschikt om tot schorsing over te gaan. Deze termijn wordt vermeerderd met twintig dagen in het geval dat er een klacht ontvangen werd of aangetekend verstuurd werd tijdens de termijn vermeld in § 1, eerste lid.]1
  § 4. [1 De termijn, vermeld in § 1, wordt gestuit door de aangetekende verzending van een klacht aan de toezichthoudende overheid op voorwaarde dat die klacht verstuurd wordt binnen de termijn, vermeld in § 1.
   Bij het binnenkomen van een klacht [2 als vermeld in het eerste lid,]2 vangt een nieuwe termijn aan als vermeld in § 1.]1
  § 5. De provinciegouverneur bezorgt een afschrift van elk schorsingsbesluit aan de Vlaamse Regering.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 137, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 83, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 256. In geval van schorsing [1 door de provinciegouverneur,]1 beschikt de gemeenteoverheid over [1 zestig]1 dagen [1 , die ingaan op de derde dag die volgt op]1 de verzending van het schorsingsbesluit aan de gemeenteoverheid, om een van de volgende beslissingen te nemen en ter kennis te brengen van de Vlaamse Regering.
  De gemeenteoverheid kan het geschorste besluit intrekken en geeft daarvan kennis aan de provinciegouverneur.
  Als de gemeenteoverheid het besluit waarvan de uitvoering is geschorst, gemotiveerd rechtvaardigt of aanpast, beschikt de Vlaamse Regering over [1 dertig]1 dagen om tot vernietiging over te gaan. Deze termijn gaat in op de derde dag die volgt op de dag van de verzending van de rechtvaardigingsbeslissing. Bij gebrek aan vernietiging binnen deze termijn is de schorsing opgeheven. [1 De gemeenteoverheid geeft kennis van die rechtvaardiging of aanpassing aan de provinciegouverneur.]1
  Als binnen de in het eerste lid bedoelde termijn geen besluit aan de Vlaamse Regering wordt verzonden, wordt het besluit waarvan de uitvoering is geschorst geacht nooit te hebben bestaan. De Vlaamse Regering stelt de provinciegouverneur hiervan op de hoogte.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 138, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 257. De Vlaamse Regering bezorgt een afschrift van elk vernietigingsbesluit aan de provinciegouverneur.

  Art. 258. Als een klacht wordt ingediend tegen een besluit van de gemeenteoverheid, brengt de toezichthoudende overheid de indiener van de klacht regelmatig op de hoogte van de behandeling van de klacht.
  De toezichthoudende overheid brengt de indiener van de klacht via een gewone brief op de hoogte van :
  1° de ontvangst van de klacht, binnen tien dagen nadat ze toegekomen is;
  2° het verzoek van de toezichthoudende overheid aan de gemeenteoverheid om het besluit en het bijbehorende dossier te bezorgen, binnen tien dagen na dat verzoek;
  3° de motieven van de toezichthoudende overheid om het besluit van de gemeenteoverheid waartegen de klacht was ingediend niet te schorsen of te vernietigen, binnen tien dagen na het nemen van dit besluit of na het verstrijken van de termijn;
  4° het gemotiveerde besluit van de toezichthoudende overheid waarbij het bestreden besluit van de gemeenteoverheid wordt geschorst of vernietigd, binnen tien dagen na het nemen van dit besluit;
  5° de stand van het dossier als de behandeling van de klacht verschillende weken of maanden in beslag neemt. In dat geval informeert de toezichthoudende overheid de indiener van een klacht minstens om de drie maanden over de stand van zaken. Zodra de toezichthoudende overheid het onderzoek heeft afgerond, stuurt ze haar definitieve antwoord aan de indiener van de klacht en geeft ze er ook kennis van aan de gemeenteoverheid in kwestie.
  [1 In geval van stuiting van de termijn om beroep in te stellen bij de Raad van State, als vermeld in artikel 259, brengt de toezichthoudende overheid de indiener van de klacht met een aangetekende brief op de hoogte van de motieven van de toezichthoudende overheid om het besluit van de gemeenteoverheid waartegen de klacht was ingediend, niet te schorsen of te vernietigen, binnen tien dagen na het nemen van dat besluit of na het verstrijken van de termijn.]1
  De bepalingen van dit artikel zijn zowel van toepassing op de besluiten van de gemeenteoverheid, waarvan met toepassing van artikel 253 een afschrift naar de provinciegouverneur gestuurd moet worden, als op de besluiten waarvan geen afschrift naar de provinciegouverneur gestuurd moet worden.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 139, 006; Inwerkingtreding : 09-05-2009>

  Art. 259. De termijn om een beroep in te stellen bij de Raad van State tegen een beslissing van de gemeenteoverheid wordt gestuit ten voordele van degene die een klacht indient bij de toezichthoudende overheid, op voorwaarde dat deze klacht aangetekend wordt verzonden voor het verstrijken van de beroepstermijn en vóór het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van het toezicht.
  [1 De stuiting duurt tot de indiener van de klacht de aangetekende verzending heeft ontvangen over het gevolg dat aan zijn klacht wordt gegeven, voor zover die aangetekende verzending melding maakt van de beroepsmogelijkheden bij de Raad van State. Deze aangetekende verzending wordt geacht ontvangen te zijn bij de eerste aanbieding. Indien de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State niet wordt vermeld, neemt de verjaringstermijn een aanvang vier maanden nadat de betrokkene in kennis werd gesteld van de akte of van de beslissing met individuele strekking.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 140, 006; Inwerkingtreding : 09-05-2009>

  Art. 260.De [2 goedkeuring]2 van de rekeningen overeenkomstig [2 artikel 173, § 2, en artikel 243bis]2, brengt met zich mee dat de beslissingen van de gemeenteoverheid die genomen werden in de loop van het jaar waarop de rekeningen betrekking hebben en die niet werden opgevraagd, geschorst of vernietigd, niet langer vatbaar zijn voor schorsing of vernietiging.
  [1 Ten aanzien van de toezichthoudende overheid wordt een besluit dat niet langer vatbaar is voor schorsing of vernietiging, geacht wettig te zijn.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 141, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 84, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Afdeling III. - Dwangtoezicht.

  Art. 261. § 1. De toezichthoudende overheid kan, na een schriftelijke ingebrekestelling, een of meer commissarissen gelasten zich ter plaatse te begeven om de gevraagde inlichtingen of opmerkingen in te zamelen van de gemeenteoverheid of om de maatregelen ten uitvoer te brengen die in rechte zijn voorgeschreven.
  De toezichthoudende overheid kan pas optreden na het verstrijken van de in de ingebrekestelling bepaalde termijn.
  § 2. Het optreden van een of meer commissarissen gebeurt op de persoonlijke kosten van de personen die verzuimd hebben aan de ingebrekestelling gevolg te geven.
  De kosten worden ingevorderd door de financieel beheerder op zicht van een daartoe genomen besluit van de overheid die de dwangprocedure heeft ingesteld dat geldt als een door de financieel beheerder ambtshalve uit te voeren bevelschrift.

  Afdeling IV. - Eengemeentezones en meergemeentezones, ingesteld door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

  Art. 262.De bepalingen van afdeling I tot III van dit hoofdstuk [1 , met uitzondering van artikel 253,]1 zijn binnen de grenzen van hun bevoegdheden van overeenkomstige toepassing op de eengemeentezones en de meergemeentezones en op de besluiten die door hen worden genomen inzake de lokale politie, met dien verstande dat in die bepalingen, wat de meergemeentezones betreft, de hiernavolgende woorden worden gelezen als volgt :
  1° gemeenteraad als politieraad;
  2° college van burgemeester en schepenen als politiecollege;
  3° gemeenteoverheid als politieraad of politiecollege;
  4° gemeentepersoneel als politiepersoneel.
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 85, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 263. Voorzover de overheden van de eengemeentezones en de meergemeentezones hun besluiten en handelingen, met toepassing van hoofdstuk V van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, onderworpen zijn aan een specifiek toezicht, kan tegen die overheden, hun besluiten en handelingen, geen enkele toezichtsmaatregel als bedoeld in titel VIII, hoofdstuk I, afdeling II, worden genomen op grond van de schending van een bepaling, vervat in of genomen krachtens deze wet.

  Art. 264.
  <Opgeheven bij DVR 2012-06-29/12, art. 86, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Afdeling V. - [1 Hulpverleningszones, ingesteld met toepassing van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2016-06-03/04, art. 27, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2016>
  

  Art. 264bis. [1 De bepalingen van afdeling I tot en met III zijn, met uitzondering van artikel 253, binnen de grenzen van hun bevoegdheden van overeenkomstige toepassing op de hulpverleningszones, vermeld in de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, en op de besluiten die door hen worden genomen met betrekking tot de voormelde hulpverleningszones, waarbij in die bepalingen de hiernavolgende woorden worden gelezen als volgt:
   1° gemeenteraad als zoneraad;
   2° college van burgemeester en schepenen als zonecollege;
   3° gemeenteoverheid als zoneraad of zonecollege;
   4° gemeentepersoneel als personeel van de hulpverleningszone.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2016-06-03/04, art. 27, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2016>
  

  Art. 264ter. [1 Als de overheden van de hulpverleningszones hun besluiten en handelingen, met toepassing van titel III, hoofdstuk VII, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, onderworpen zijn aan een specifiek toezicht, kan tegen die overheden, hun besluiten en handelingen geen enkele toezichtsmaatregel, als vermeld in titel VIII, hoofdstuk I, afdeling II, van dit decreet, worden genomen op grond van schending van een bepaling, vervat in of genomen krachtens die voormelde wet.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2016-06-03/04, art. 27, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2016>
  

  HOOFDSTUK II. - Externe audit.

  Art. 265.[1 In elke gemeente en in elk autonoom gemeentebedrijf zal periodiek een externe audit plaatsvinden. Deze audit wordt uitgevoerd door de entiteit Audit Vlaanderen, vermeld in artikel 34, § 1, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003.
   Audit Vlaanderen evalueert de interne controlesystemen, gaat na of ze adequaat zijn en formuleert aanbevelingen tot verbetering daarvan. Deze entiteit voert daartoe financiële audits, overeenstemmingsaudits en operationele audits uit en is gemachtigd alle bedrijfsprocessen en activiteiten te onderzoeken.
   Audit Vlaanderen is tevens bevoegd voor het uitvoeren van forensische audits bij de voormelde besturen.]1
  ----------
  (1)<DVR 2013-07-05/10, art. 5, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 266.
  <Opgeheven bij DVR 2012-06-29/12, art. 87, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 267.[1 Om zijn bevoegdheid te kunnen uitoefenen, heeft Audit Vlaanderen toegang tot alle informatie en documenten, ongeacht de drager ervan, en tot alle gebouwen, ruimtes en installaties waar taken worden uitgevoerd van de besturen, vermeld in artikel 265. Audit Vlaanderen kan aan ieder personeelslid de inlichtingen vragen die voor de uitvoering van zijn opdrachten nodig worden geacht. Ieder personeelslid is ertoe gehouden zo snel mogelijk en zonder voorafgaande machtiging op een volledige wijze te antwoorden en alle relevante informatie en documenten te verstrekken.]1
  Elk personeelslid heeft het recht om [1 Audit Vlaanderen]1 rechtstreeks op de hoogte te brengen van onregelmatigheden die hij in de uitoefening van zijn functie vaststelt.
  [2 Buiten de gevallen van kwade trouw, persoonlijk voordeel of valse aangifte die een dienst of een persoon schade toebrengen, kan een rapportering aan [1 Audit Vlaanderen]1 nooit aanleiding geven tot een tuchtsanctie of een ontslag. ]2. Dergelijke verklaringen vallen niet onder het inzagerecht, tenzij het betrokken personeelslid zijn instemming geeft.
  ----------
  (1)<DVR 2013-07-05/10, art. 6, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (2)<DVR 2009-01-23/32, art. 144, 006; Inwerkingtreding : 14-05-2017>

  Art. 268. De gemeenten dragen bij in de kosten van de externe audit onder de voorwaarden die bepaald worden door de Vlaamse Regering.

  Art. 269.
  <Opgeheven bij DVR 2013-07-05/10, art. 7, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  TITEL IX. - Samenwerking met het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

  Art. 270. § 1. Over de volgende aangelegenheden kunnen de gemeentelijke overheden alleen beslissen als ze vooraf zijn voorgelegd aan het advies van de raad voor maatschappelijk welzijn :
  1° het vaststellen of wijzigen van [1 de rechtspositieregeling]1 van het personeel, voorzover de desbetreffende beslissingen een weerslag kunnen hebben op de budgetten en het beheer van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
  2° het oprichten van nieuwe diensten of instellingen met een sociale doelstelling en de uitbreiding van de bestaande.
  [1 De raad voor maatschappelijk welzijn brengt het advies, vermeld in het eerste lid, uit binnen een termijn van dertig dagen na de ontvangst van de ontwerpbeslissing. Bij gebrek aan kennisgeving van het advies aan de gemeente binnen de voorgeschreven termijn kan aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan.]1
  § 2. Het advies van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt bij de beslissing gevoegd als die aan de toezichthoudende overheid wordt toegestuurd. [1 Als ingevolge § 1, tweede lid, aan het adviesvereiste is voorbijgegaan, wordt dat in het overwegende gedeelte van de beslissing vermeld.]1
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 145, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 271. Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten.
  In de beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden.

  TITEL X. - De binnengemeentelijke territoriale organen, bedoeld in artikel 41 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK I. - Het bestuur van het district.

  Art. 272. Elk districtsbestuur omvat een raad, districtsraad genoemd, een districtscollege en een voorzitter.

  Art. 273.§ 1. In gemeenten met meer dan 100.000 inwoners kunnen, op initiatief van de gemeenteraad, binnengemeentelijke territoriale organen worden opgericht. De leden van de districtsraden worden voor zes jaar gekozen door de vergadering van de gemeenteraadskiezers die in de bevolkingsregisters van de gemeente zijn ingeschreven als wonend in de gebiedsomschrijving in kwestie. De verkiezingen worden georganiseerd op dezelfde dag als de gemeenteraadsverkiezingen. De verkiezing wordt geregeld door de bepalingen, opgenomen in [1 het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011]1.
  § 2. Het aantal voor de districtsraden te verkiezen leden wordt bepaald op twee derde van het aantal zetels, bepaald in artikel 5,§ 1, toegepast op de overeenkomstige gebiedsomschrijvingen. Het resultaat van deze deling wordt afgerond naar het hoger oneven getal. Artikel 5,§ 3, is van overeenkomstige toepassing.
  § 3. [2 De bepalingen van artikelen 6, 7, § 2, 9]2, 10, 11, eerste lid, 1° tot 4°, 6° en 7° en tweede tot en met zevende lid, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, behoudens voor zover verwezen wordt naar artikel 11, eerste lid, 5°, betreffende de gemeenteraden en hun leden zijn van overeenkomstige toepassing op de districtsraden en hun leden, evenwel met dien verstande dat de districtsraad in de plaats treedt van de gemeenteraad, het districtscollege in de plaats treedt van het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de districtsraad in de plaats treedt van de voorzitter van de gemeenteraad, en dat de districtssecretaris in de plaats treedt van de gemeentesecretaris
  De districtsraad onderzoekt de geloofsbrieven van de verkozen districtsraadsleden. De verkozen districtsraadsleden van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, leggen, vóór ze hun mandaat aanvaarden, in openbare vergadering de volgende eed af in handen van de voorzitter van de installatievergadering : " Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. ". [2 De voorzitter van de installatievergadering legt, als hij herkozen is als districtsraadslid, de eed af in handen van het oudste districtsraadslid.]2
  [2 ...]2
  § 4. Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van gemeenteraadslid en lid van de districtsraad.
  § 5. Voor ze hun mandaat opnemen, leggen de leden van de districtsraden in openbare vergadering de volgende eed af in handen van de voorzitter van de installatievergadering van de districtsraad : " Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. ". [2 De voorzitter van de installatievergadering legt, als hij herkozen is als districtsraadslid, de eed af in handen van het oudste districtsraadslid.]2
  ----------
  (1)<DVR 2011-07-08/24, art. 264, 009; Inwerkingtreding : 04-09-2011>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 88, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 274.§ 1. De districtsraden kiezen onder hun leden een voorzitter en de leden van het districtscollege. De [4 uittredende voorzitter van de districtsraad]4 zit de installatievergadering voor tot wanneer de voorzitter van de districtsraad wordt verkozen. De voorzitter en het districtscollege worden verkozen door goedkeuring van een lijst van kandidaten. De verkozenen van de raad kunnen dergelijke lijsten voordragen. Dat moet gebeuren door een gedagtekende akte van voordracht neer te leggen in de handen van de voorzitter van de raad, uiterlijk drie dagen voor de vergadering waar de voorzitter en het districtscollege worden verkozen. Om ontvankelijk te zijn moeten op een voordrachtlijst zoveel kandidaten voorkomen als er mandaten te begeven zijn. De akte van voordracht moet ondertekend zijn door ten minste een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst werden verkozen en door de kandidaten die op de voordrachtlijst voor het districtscollege voorkomen. Ook als op de voordrachtlijst kandidaten voorkomen die verkozen werden op verschillende lijsten, moet de voordrachtlijst telkens ondertekend zijn door de meerderheid van de verkozenen van elke lijst waarvan zich een verkozene als kandidaat op de voordrachtlijst bevindt. In geval de lijst waarop de kandidaat-voorzitter of het kandidaat-lid van het districtscollege voorkwam slechts twee verkozenen telt, volstaat, voor de naleving van het voorgaande, de handtekening van één onder hen. Behoudens in geval van overlijden van, of afstand van het mandaat van districtsraadslid door een voorgedragen kandidaat, kan niemand meer dan één akte van voordracht ondertekenen. [1 Een verkozene die meer dan één akte van voordracht ondertekent, kan voor de duur van de zittingsperiode van de districtsraad niet worden benoemd of verkozen als voorzitter van de districtsraad, lid van het districtscollege of voorzitter van een commissie van de districtsraad en kan de gemeente niet vertegenwoordigen of namens de gemeente een mandaat bekleden in gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen of andere verenigingen, stichtingen of vennootschappen. Indien de betrokken verkozene reeds een dergelijk mandaat bekleedt, vervalt dit van rechtswege voor de duur van de zittingsperiode van de raad.]1 In geval van overlijden van, of afstand van het mandaat van districtsraadslid door een voorgedragen kandidaat kunnen er, tot op de samenkomst van de districtsraad ter verkiezing van de voorzitter en het districtscollege, nieuwe lijsten worden ingediend bij de voorzitter van de vergadering. Die lijsten moeten aan de bovenvermelde voorwaarden beantwoorden.
  [4 De akte van voordracht kan ook de einddatum van het mandaat van de kandidaatvoorzitter en van de kandidaat-leden van het districtscollege vermelden. In dat geval kan op de akte van voordracht de naam vermeld worden van de persoon die hem zal opvolgen of van de personen die hem zullen opvolgen voor de resterende duur van het mandaat. In voorkomend geval zijn de voorzitter en het lid van het districtscollege bij het bereiken van de einddatum van het mandaat van rechtswege ontslagnemend en worden ze van rechtswege opgevolgd door de persoon die in de akte van voordracht als opvolger is vermeld. Als het mandaat eindigt voor de einddatum, vermeld in de akte of als de persoon die in de akte van voordracht is opgenomen als de opvolger van de voorzitter en van het lid van het districtscollege, zijn mandaat niet opneemt, neemt de eerstvolgende opvolger vervroegd het mandaat op. Als de persoon die als laatste opvolger is vermeld, het mandaat niet kan opnemen, wordt tot vervanging overgegaan overeenkomstig paragraaf 2 waarbij het mandaat, tot aan de nieuwe verkiezing, uitgeoefend wordt overeenkomstig artikel 8, § 4, tweede en derde lid, of overeenkomstig artikel 50, § 2 en § 3, met dien verstande dat gemeenteraad moet worden vervangen door districtsraad, gemeenteraadslid moet worden vervangen door districtsraadslid, de schepen vervangen wordt door het lid van het districtscollege en het schepenmandaat vervangen wordt door het mandaat van het lid van het districtscollege.]4
  De eerste op de voordrachtlijst vermelde kandidaat wordt bij verkiezing automatisch voorzitter van de districtsraad. De rangorde van de leden van het districtscollege stemt overeen met de rangorde waarin de lijst werd opgemaakt.
  De verkiezing vindt plaats bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid. Als er slechts één lijst werd voorgedragen, verloopt de stemming in één ronde. In elk ander geval en als na twee stemmingen geen enkele lijst de meerderheid heeft verkregen, dan wordt er opnieuw gestemd over de twee lijsten die de meeste stemmen hebben behaald. Staken de stemmen bij herstemming, dan is de lijst die de jongste kandidaat bevat, verkozen.
  [4 Deze installatievergadering wordt samengeroepen door de uittredende voorzitter van de districtsraad uiterlijk dertig dagen na de installatie van de gemeenteraad.]4
  § 2. Bij een tussentijdse vacature voor het lidmaatschap van het districtscollege of het voorzitterschap, gaat de raad binnen twee maanden over tot de opvolging. De verkozenen voor de raad kunnen daartoe kandidaten voordragen. Hiervoor wordt per mandaat een gedagtekende akte van voordracht neergelegd in de handen van de voorzitter van de raad, uiterlijk drie dagen voor de vergadering waar de verkiezing op de agenda staat.
  Om ontvankelijk te zijn, moeten de akten van voordracht ondertekend zijn door ten minste een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst werden verkozen en door de voorgedragen kandidaat. Als de lijst waarop het kandidaat-lid van het districtscollege of de kandidaat-voorzitter voorkomt, slechts twee verkozenen telt, volstaat, voor de naleving van het voorgaande, de handtekening van één onder hen. Behoudens in geval van overlijden van, of afstand van het mandaat van districtsraadslid door een voorgedragen kandidaat, kan niemand meer dan een akte van voordracht ondertekenen voor hetzelfde mandaat. [2 Een verkozene die meer dan één akte van voordracht ondertekent, kan voor de duur van de zittingsperiode van de districtsraad niet worden benoemd of verkozen als voorzitter van de districtsraad, lid van het districtscollege of voorzitter van een commissie van de districtsraad en kan de gemeente niet vertegenwoordigen of namens de gemeente een mandaat bekleden in gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen of andere verenigingen, stichtingen of vennootschappen. Indien de betrokken verkozene reeds een dergelijk mandaat bekleedt, vervalt dit van rechtswege voor de duur van de zittingsperiode van de raad.]2
  [4 De akte van voordracht kan ook de einddatum van het mandaat van de kandidaatvoorzitter en van de kandidaat-leden van het districtscollege vermelden. In dat geval kan op de akte van voordracht de naam vermeld worden van de persoon die hem zal opvolgen of van de personen die hem zullen opvolgen voor de resterende duur van het mandaat. In voorkomend geval zijn de voorzitter en het lid van het districtscollege bij het bereiken van de einddatum van het mandaat van rechtswege ontslagnemend en worden ze van rechtswege opgevolgd door de persoon die in de akte van voordracht als opvolger is vermeld. Als het mandaat eindigt voor de einddatum, vermeld in de akte, of als de persoon die in de akte van voordracht is vermeld als de opvolger van de voorzitter en van het lid van het districtscollege, zijn mandaat niet opneemt, neemt de eerstvolgende opvolger vervroegd het mandaat op. Als de persoon die als laatste opvolger is vermeld, het mandaat niet kan opnemen, wordt tot vervanging overgegaan overeenkomstig deze paragraaf waarbij het mandaat, tot aan de nieuwe verkiezing, uitgeoefend wordt overeenkomstig artikel 8, § 4, tweede en derde lid, of overeenkomstig artikel 50, § 2 en § 3, met dien verstande dat gemeenteraad moet worden vervangen door districtsraad, gemeenteraadslid moet worden vervangen door districtsraadslid, de schepen vervangen wordt door het lid van het districtscollege en het schepenmandaat vervangen wordt door het mandaat van het lid van het districtscollege.]4
  De verkiezing vindt plaats bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid door zo veel afzonderlijke stemmingen als er tijdens de vergadering van de raad mandaten te begeven zijn.
  Als voor een te begeven mandaat slechts één kandidaat werd voorgedragen, verloopt de stemming in een ronde. In elk ander geval en als na twee stemmingen geen kandidaat de meerderheid heeft verkregen, wordt er opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Staken de stemmen bij de herstemming, dan is de jongste kandidaat verkozen.
  § 3. Het aantal leden van het districtscollege wordt bepaald op maximum tweederde van het aantal leden, bepaald door artikel 44,§ 1, toegepast voor de overeenkomstige gebiedsomschrijving, met een maximum van vijf. Bij een breuk wordt er afgerond naar het hogere aantal. Artikel 44, § 2, is van overeenkomstige toepassing. De districtsraad kan beslissen dat de voorzitter van de districtsraad geen deel uitmaakt van het districtscollege en het college niet voorzit. In dat geval kiest het districtscollege in zijn midden een afzonderlijke voorzitter van het districtscollege.
  § 4. Het districtscollege bestaat uit personen van verschillend geslacht.
  Indien het districtscollege niet rechtsgeldig blijkt samengesteld te zijn overeenkomstig het eerste lid, wordt het laatste overeenkomstig dit artikel verkozen lid van het districtscollege in rang, van rechtswege vervangen door het op dezelfde lijst verkozen districtsraadslid van het andere geslacht met de meeste naamstemmen. [3 Als verschillende raadsleden van het andere geslacht een gelijk aantal naamstemmen hebben behaald, geniet het districtsraadslid dat de hoogste plaats op de lijst bekleedt voorrang onder die raadsleden. Als er geen verkozen districtsraadsleden van het andere geslacht op die lijst voorkomen, wordt het lid van het districtscollege van rechtswege vervangen door de eerste opvolger van het andere geslacht op die lijst.]3
  [3 In afwijking van het tweede lid wordt, indien het districtscollege niet rechtsgeldig blijkt te zijn samengesteld overeenkomstig het eerste lid, en ingeval het overeenkomstig artikel 274, §§ 1 tot 3, laatst verkozen lid van het districtscollege in rang, bij de verkiezing van de districtsraadsleden verkozen werd op een lijst die maar één kandidaat bevat, het voorlaatste lid van het disctrictscollege in rang vervangen overeenkomstig de bepalingen van het tweede lid. Als ook het voorlaatste lid van het districtscollege in rang verkozen werd op een lijst die maar één kandidaat bevat, wordt het derde laatste lid in rang, of in voorkomend geval het eerstvolgende laatste lid van het districtscollege in rang, vervangen overeenkomstig dezelfde bepalingen.]3
  § 5. De bepalingen van artikelen 47, 48, 49, 50, §§ 2 en 3, 69, 70 [5 , 71 en 74bis]5 zijn, voorzover ze respectievelijk de burgemeester en de schepenen betreffen, ook van toepassing respectievelijk op de voorzitter en op de leden van het districtscollege met dien verstande dat :
  1° de districtsraad in de plaats treedt van de gemeenteraad, de voorzitter van de districtsraad in de plaats treedt van de voorzitter van de gemeenteraad, het districtscollege in de plaats treedt van het college van burgemeester en schepenen en de districtssecretaris in de plaats treedt van de gemeentesecretaris;
  2° de wedde van de leden van het districtscollege wordt bepaald door de Vlaamse Regering, daarbij kan rekening gehouden worden met de omvang van de bevoegdheden die aan de districten toegewezen worden, alsook met het inwonersaantal van het district.
  § 6. [5 Voor ze hun mandaat opnemen, leggen de voorzitter van de districtsraad en de leden van het districtscollege de volgende eed af : " Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. ". De leden van het districtscollege leggen de eed af in handen van de voorzitter van de districtsraad.]5
  [5 ...]5
  Het lid van het districtscollege dat de eed na twee achtereenvolgende uitnodigingen niet aflegt, wordt geacht zijn mandaat niet te aanvaarden.
  
  TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01-01-2019)
  
  Art. 274. § 1. De districtsraden kiezen onder hun leden een voorzitter en de leden van het districtscollege. De [4 uittredende voorzitter van de districtsraad]4 zit de installatievergadering voor tot wanneer de voorzitter van de districtsraad wordt verkozen. De voorzitter en het districtscollege worden verkozen door goedkeuring van een lijst van kandidaten. De verkozenen van de raad kunnen dergelijke lijsten voordragen. Dat moet gebeuren door een gedagtekende akte van voordracht neer te leggen in de handen van de voorzitter van de raad, uiterlijk drie dagen voor de vergadering waar de voorzitter en het districtscollege worden verkozen. Om ontvankelijk te zijn moeten op een voordrachtlijst zoveel kandidaten voorkomen als er mandaten te begeven zijn. De akte van voordracht moet ondertekend zijn door ten minste een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst werden verkozen en door de kandidaten die op de voordrachtlijst voor het districtscollege voorkomen. Ook als op de voordrachtlijst kandidaten voorkomen die verkozen werden op verschillende lijsten, moet de voordrachtlijst telkens ondertekend zijn door de meerderheid van de verkozenen van elke lijst waarvan zich een verkozene als kandidaat op de voordrachtlijst bevindt. In geval de lijst waarop de kandidaat-voorzitter of het kandidaat-lid van het districtscollege voorkwam slechts twee verkozenen telt, volstaat, voor de naleving van het voorgaande, de handtekening van één onder hen. Behoudens in geval van overlijden van, of afstand van het mandaat van districtsraadslid door een voorgedragen kandidaat, kan niemand meer dan één akte van voordracht ondertekenen. [1 Een verkozene die meer dan één akte van voordracht ondertekent, kan voor de duur van de zittingsperiode van de districtsraad niet worden benoemd of verkozen als voorzitter van de districtsraad, lid van het districtscollege of voorzitter van een commissie van de districtsraad en kan de gemeente niet vertegenwoordigen of namens de gemeente een mandaat bekleden in gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen of andere verenigingen, stichtingen of vennootschappen. Indien de betrokken verkozene reeds een dergelijk mandaat bekleedt, vervalt dit van rechtswege voor de duur van de zittingsperiode van de raad.]1 In geval van overlijden van, of afstand van het mandaat van districtsraadslid door een voorgedragen kandidaat kunnen er, tot op de samenkomst van de districtsraad ter verkiezing van de voorzitter en het districtscollege, nieuwe lijsten worden ingediend bij de voorzitter van de vergadering. Die lijsten moeten aan de bovenvermelde voorwaarden beantwoorden.
  [4 De akte van voordracht kan ook de einddatum van het mandaat van de kandidaatvoorzitter en van de kandidaat-leden van het districtscollege vermelden. In dat geval kan op de akte van voordracht de naam vermeld worden van de persoon die hem zal opvolgen of van de personen die hem zullen opvolgen voor de resterende duur van het mandaat. In voorkomend geval zijn de voorzitter en het lid van het districtscollege bij het bereiken van de einddatum van het mandaat van rechtswege ontslagnemend en worden ze van rechtswege opgevolgd door de persoon die in de akte van voordracht als opvolger is vermeld. Als het mandaat eindigt voor de einddatum, vermeld in de akte of als de persoon die in de akte van voordracht is opgenomen als de opvolger van de voorzitter en van het lid van het districtscollege, zijn mandaat niet opneemt, neemt de eerstvolgende opvolger vervroegd het mandaat op. Als de persoon die als laatste opvolger is vermeld, het mandaat niet kan opnemen, wordt tot vervanging overgegaan overeenkomstig paragraaf 2 waarbij het mandaat, tot aan de nieuwe verkiezing, uitgeoefend wordt overeenkomstig artikel 8, § 4, tweede en derde lid, of overeenkomstig artikel 50, § 2 en § 3, met dien verstande dat gemeenteraad moet worden vervangen door districtsraad, gemeenteraadslid moet worden vervangen door districtsraadslid, de schepen vervangen wordt door het lid van het districtscollege en het schepenmandaat vervangen wordt door het mandaat van het lid van het districtscollege.]4
  De eerste op de voordrachtlijst vermelde kandidaat wordt bij verkiezing automatisch voorzitter van de districtsraad. De rangorde van de leden van het districtscollege stemt overeen met de rangorde waarin de lijst werd opgemaakt.
  De verkiezing vindt plaats bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid. Als er slechts één lijst werd voorgedragen, verloopt de stemming in één ronde. In elk ander geval en als na twee stemmingen geen enkele lijst de meerderheid heeft verkregen, dan wordt er opnieuw gestemd over de twee lijsten die de meeste stemmen hebben behaald. Staken de stemmen bij herstemming, dan is de lijst die de jongste kandidaat bevat, verkozen.
  [4 Deze installatievergadering wordt samengeroepen door de uittredende voorzitter van de districtsraad uiterlijk dertig dagen na de installatie van de gemeenteraad.]4
  § 2. Bij een tussentijdse vacature voor het lidmaatschap van het districtscollege of het voorzitterschap, gaat de raad binnen twee maanden over tot de opvolging. De verkozenen voor de raad kunnen daartoe kandidaten voordragen. Hiervoor wordt per mandaat een gedagtekende akte van voordracht neergelegd in de handen van de voorzitter van de raad, uiterlijk drie dagen voor de vergadering waar de verkiezing op de agenda staat.
  Om ontvankelijk te zijn, moeten de akten van voordracht ondertekend zijn door ten minste een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst werden verkozen en door de voorgedragen kandidaat. Als de lijst waarop het kandidaat-lid van het districtscollege of de kandidaat-voorzitter voorkomt, slechts twee verkozenen telt, volstaat, voor de naleving van het voorgaande, de handtekening van één onder hen. Behoudens in geval van overlijden van, of afstand van het mandaat van districtsraadslid door een voorgedragen kandidaat, kan niemand meer dan een akte van voordracht ondertekenen voor hetzelfde mandaat. [2 Een verkozene die meer dan één akte van voordracht ondertekent, kan voor de duur van de zittingsperiode van de districtsraad niet worden benoemd of verkozen als voorzitter van de districtsraad, lid van het districtscollege of voorzitter van een commissie van de districtsraad en kan de gemeente niet vertegenwoordigen of namens de gemeente een mandaat bekleden in gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen of andere verenigingen, stichtingen of vennootschappen. Indien de betrokken verkozene reeds een dergelijk mandaat bekleedt, vervalt dit van rechtswege voor de duur van de zittingsperiode van de raad.]2
  [4 De akte van voordracht kan ook de einddatum van het mandaat van de kandidaatvoorzitter en van de kandidaat-leden van het districtscollege vermelden. In dat geval kan op de akte van voordracht de naam vermeld worden van de persoon die hem zal opvolgen of van de personen die hem zullen opvolgen voor de resterende duur van het mandaat. In voorkomend geval zijn de voorzitter en het lid van het districtscollege bij het bereiken van de einddatum van het mandaat van rechtswege ontslagnemend en worden ze van rechtswege opgevolgd door de persoon die in de akte van voordracht als opvolger is vermeld. Als het mandaat eindigt voor de einddatum, vermeld in de akte, of als de persoon die in de akte van voordracht is vermeld als de opvolger van de voorzitter en van het lid van het districtscollege, zijn mandaat niet opneemt, neemt de eerstvolgende opvolger vervroegd het mandaat op. Als de persoon die als laatste opvolger is vermeld, het mandaat niet kan opnemen, wordt tot vervanging overgegaan overeenkomstig deze paragraaf waarbij het mandaat, tot aan de nieuwe verkiezing, uitgeoefend wordt overeenkomstig artikel 8, § 4, tweede en derde lid, of overeenkomstig artikel 50, § 2 en § 3, met dien verstande dat gemeenteraad moet worden vervangen door districtsraad, gemeenteraadslid moet worden vervangen door districtsraadslid, de schepen vervangen wordt door het lid van het districtscollege en het schepenmandaat vervangen wordt door het mandaat van het lid van het districtscollege.]4
  De verkiezing vindt plaats bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid door zo veel afzonderlijke stemmingen als er tijdens de vergadering van de raad mandaten te begeven zijn.
  Als voor een te begeven mandaat slechts één kandidaat werd voorgedragen, verloopt de stemming in een ronde. In elk ander geval en als na twee stemmingen geen kandidaat de meerderheid heeft verkregen, wordt er opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Staken de stemmen bij de herstemming, dan is de jongste kandidaat verkozen.
  § 3. Het aantal leden van het districtscollege wordt bepaald op maximum tweederde van het aantal leden, bepaald door artikel 44,§ 1, toegepast voor de overeenkomstige gebiedsomschrijving, met een maximum van [6 vier]6. Bij een breuk wordt er afgerond naar het hogere aantal. Artikel 44, § 2, is van overeenkomstige toepassing. De districtsraad kan beslissen dat de voorzitter van de districtsraad geen deel uitmaakt van het districtscollege en het college niet voorzit. In dat geval kiest het districtscollege in zijn midden een afzonderlijke voorzitter van het districtscollege.
  § 4. Het districtscollege bestaat uit personen van verschillend geslacht.
  Indien het districtscollege niet rechtsgeldig blijkt samengesteld te zijn overeenkomstig het eerste lid, wordt het laatste overeenkomstig dit artikel verkozen lid van het districtscollege in rang, van rechtswege vervangen door het op dezelfde lijst verkozen districtsraadslid van het andere geslacht met de meeste naamstemmen. [3 Als verschillende raadsleden van het andere geslacht een gelijk aantal naamstemmen hebben behaald, geniet het districtsraadslid dat de hoogste plaats op de lijst bekleedt voorrang onder die raadsleden. Als er geen verkozen districtsraadsleden van het andere geslacht op die lijst voorkomen, wordt het lid van het districtscollege van rechtswege vervangen door de eerste opvolger van het andere geslacht op die lijst.]3
  [3 In afwijking van het tweede lid wordt, indien het districtscollege niet rechtsgeldig blijkt te zijn samengesteld overeenkomstig het eerste lid, en ingeval het overeenkomstig artikel 274, §§ 1 tot 3, laatst verkozen lid van het districtscollege in rang, bij de verkiezing van de districtsraadsleden verkozen werd op een lijst die maar één kandidaat bevat, het voorlaatste lid van het disctrictscollege in rang vervangen overeenkomstig de bepalingen van het tweede lid. Als ook het voorlaatste lid van het districtscollege in rang verkozen werd op een lijst die maar één kandidaat bevat, wordt het derde laatste lid in rang, of in voorkomend geval het eerstvolgende laatste lid van het districtscollege in rang, vervangen overeenkomstig dezelfde bepalingen.]3
  § 5. De bepalingen van artikelen 47, 48, 49, 50, §§ 2 en 3, 69, 70 [5 , 71 en 74bis]5 zijn, voorzover ze respectievelijk de burgemeester en de schepenen betreffen, ook van toepassing respectievelijk op de voorzitter en op de leden van het districtscollege met dien verstande dat :
  1° de districtsraad in de plaats treedt van de gemeenteraad, de voorzitter van de districtsraad in de plaats treedt van de voorzitter van de gemeenteraad, het districtscollege in de plaats treedt van het college van burgemeester en schepenen en de districtssecretaris in de plaats treedt van de gemeentesecretaris;
  2° de wedde van de leden van het districtscollege wordt bepaald door de Vlaamse Regering, daarbij kan rekening gehouden worden met de omvang van de bevoegdheden die aan de districten toegewezen worden, alsook met het inwonersaantal van het district.
  § 6. [5 Voor ze hun mandaat opnemen, leggen de voorzitter van de districtsraad en de leden van het districtscollege de volgende eed af : " Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. ". De leden van het districtscollege leggen de eed af in handen van de voorzitter van de districtsraad.]5
  [5 ...]5
  Het lid van het districtscollege dat de eed na twee achtereenvolgende uitnodigingen niet aflegt, wordt geacht zijn mandaat niet te aanvaarden.
  

  ----------
  (1)<DVR 2006-06-02/39, art. 11, 002 ; Inwerkingtreding : 05-09-2006 (BVR 2006-09-01/30, art. 1)>
  (2)<DVR 2006-06-02/39, art. 12, 002 ; Inwerkingtreding : 05-09-2006 (BVR 2006-09-01/30, art. 1)>
  (3)<DVR 2006-06-02/39, art. 13, 002 ; Inwerkingtreding : 05-09-2006 (BVR 2006-09-01/30, art. 1)>
  (4)<DVR 2012-06-29/12, art. 89,1°-4°, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (5)<DVR 2012-06-29/12, art. 89,6°-8°, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (6)<DVR 2012-06-29/12, art. 89,5°, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 275.§ 1. Er is in elk districtsbestuur een districtssecretaris.
  § 2. [1 De districtssecretaris wordt door de gemeenteraad aangewezen na advies van het districtscollege.]1
  § 3. De bepalingen van artikelen 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, eerste en vierde lid, 87, § 1, eerste lid, en § 3, 88, 89, eerste lid, 90 en 92 zijn van overeenkomstige toepassing op de districtssecretaris met dien verstande dat :
  1° in deze bepalingen de gemeente moet worden vervangen door het district en de burgemeester door de voorzitter;
  2° de gemeenteraad moet worden vervangen door de districtsraad en het college van burgemeester en schepenen door het districtscollege, behalve voor de artikelen 80, 81, 83 en 84;
  3° het door de gemeenteraad goedgekeurd administratief en geldelijk statuut ook van toepassing is op de districtssecretaris;
  4° de gemeentelijke organen bevoegd blijven in tuchtaangelegenheden jegens de districtssecretaris waarbij echter voorafgaandelijk advies aan het districtscollege moet worden gevraagd.
  5° de gemeentesecretaris aan het hoofd blijft staan van het gemeentepersoneel en bevoegd is voor het dagelijkse personeelsbeheer.
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 90, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  HOOFDSTUK II. - Werking van de districtsraad.

  Art. 276.[1 De bepalingen van artikelen 19 tot 40 zijn van overeenkomstige toepassing op de districtsraden met dien verstande dat :
   1° in deze bepalingen de gemeenteraadsleden moeten worden vervangen door de leden van de districtsraad;
   2° de gemeenteraad moet worden vervangen door de districtsraad;
   3° het college van burgemeester en schepenen moet worden vervangen door het districtscollege;
   4° de burgemeester moet worden vervangen door de voorzitter van het districtscollege;
   5° de voorzitter van de gemeenteraad moet worden vervangen door de voorzitter van de districtsraad;
   6° de gemeentesecretaris moet worden vervangen door de districtssecretaris.]1
  De [2 ingevolge artikel 27, § 2, opgelegde verbodsbepalingen en de]2 ingevolge artikel 30 aan de leden van de districtsraden toekomende rechten betreffen alleen het bestuur en de instellingen van het district.
  De leden van de districtsraad hanteren de deontologische code van de gemeenteraad bedoeld in artikel 41. De leden van de districtsraad worden door de gemeentesecretaris van deze deontologische code en de wijzigingen eraan binnen de maand na aanneming ervan op de hoogte gebracht.
  ----------
  (1)<DVR 2006-06-02/39, art. 14, 002 ; Inwerkingtreding : 01-01-2007 (BVR 2006-11-24/31, art. 1)>
  (2)<DVR 2014-03-28/18, art. 2, 013; Inwerkingtreding : 16-04-2014>

  Art. 277. Aan de gemeenteraadsleden of aan de ambtenaar die daartoe opdracht heeft gekregen, hetzij van de provinciegouverneur of van de [1 deputatie]1 van de provincieraad, hetzij van de burgemeester of van het college van burgemeester en schepenen, mag niet worden geweigerd ter plaatse inzage te nemen van de besluiten van de districtsraad.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 146, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  HOOFDSTUK III. - Vergaderingen, beraadslagingen en besluiten van het districtscollege.

  Art. 278. De bepalingen van artikelen 51 tot 55 zijn van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen, beraadslagingen en besluiten van het districtscollege, met dien verstande dat de voorzitter van het districtscollege optreedt in de plaats van de burgemeester en dat het college van burgemeester en schepenen wordt vervangen door het districtscollege.
  De leden van het districtscollege hanteren de deontologische code van het college van burgemeester en schepenen bedoeld in artikel 56. De leden worden door de gemeentesecretaris van deze deontologische code en de wijzigingen eraan binnen de maand na aanneming ervan op de hoogte gebracht.

  HOOFDSTUK IV. - Bepalingen die van toepassing zijn op de akten van de districtsoverheden.

  Art. 279. De akten van de districtsraden en van hun colleges worden opgemaakt en bekendgemaakt op dezelfde wijze als de akten van de gemeenteraden en colleges, maar de organen van het district treden hier in de plaats van de gemeenteraad en van het college.

  Art. 280. De reglementen en verordeningen van de districtsraad worden door de voorzitter bekendgemaakt overeenkomstig het bepaalde in artikelen 186, 188 en 189. Ze zijn verbindend overeenkomstig het bepaalde in artikel 187.

  HOOFDSTUK V. - Bevoegdheden.

  Art. 281. De handelingen van de districtsraden, van het districtscollege en van de voorzitter mogen niet in strijd zijn met de Grondwet, de wetten en de besluiten van de federale overheid, de decreten, de ordonnanties, de reglementen en de besluiten van de gewesten en gemeenschappen, noch met de besluiten van de provinciale overheden, noch met de besluiten van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen.

  Art. 282. § 1. De gemeenteraad kan in de volgende gevallen bevoegdheden overdragen :
  1° bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover hij beschikt en die hij nader bepaalt, kan de gemeenteraad overdragen aan de districtsraden.
  2° bevoegdheden die hem door andere overheden werden opgedragen, kan de gemeenteraad overdragen aan de districtsraden, voorzover de regel die de gemeenteraad deze bevoegdheid toewees, de raad daartoe machtigt.
  3° de uitvoering van een bepaalde regel die een hogere overheid heeft opgedragen aan de gemeenteraad, kan hij overdragen aan de districtsraden, voorzover de regel die deze opdracht aan de gemeenteraad toewees, dat de raad daartoe machtigt.
  § 2. Het college van burgemeester en schepenen kan in de volgende gevallen bevoegdheden overdragen :
  1° bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover het beschikt en die het nader bepaalt, kan het college van burgemeester en schepenen overdragen aan de districtscolleges.
  2° bevoegdheden die aan het college van burgemeester en schepenen door andere overheden werden opgedragen, kan het overdragen aan de districtscolleges, voorzover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.
  3° de uitvoering van een bepaalde regel die een andere overheid of de gemeenteraad heeft opgedragen aan het college van burgemeester en schepenen, kan het overdragen aan de districtscolleges, voorzover de regel die het college deze opdracht toewees, het college daartoe machtigt.
  § 3. De burgemeester kan in de volgende gevallen bevoegdheden overdragen :
  1° bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover hij beschikt en die hij nader bepaalt, kan de burgemeester overdragen aan de voorzitters van de districten.
  2° bevoegdheden die hem door andere overheden werden opgedragen, kan de burgemeester overdragen aan de voorzitters van de districten voorzover de regel die de burgemeester deze bevoegdheid toewees, hem daartoe machtigt.
  3° de uitvoering van een bepaalde regel die een andere overheid, de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen heeft opgedragen aan de burgemeester, kan hij overdragen aan de voorzitters van de districten, voorzover de regel die de burgemeester deze opdracht toewees, hem daartoe machtigt.
  § 4. Aangelegenheden betreffende de personeelsformatie van de gemeente, de tuchtregeling, de gemeentebegrotingen, de gemeenterekeningen en de gemeentebelastingen kunnen niet in aanmerking komen voor die bevoegdheidsoverdracht.
  § 5. In afwijking van § 3 kunnen de bevoegdheden van de burgemeester inzake politieaangelegenheden niet in aanmerking komen voor bevoegdheidsoverdracht aan de voorzitters van de districten.
  § 6. Bij de toewijzing van de bevoegdheden moeten alle districten op een gelijke wijze behandeld worden. De gemeentelijke overheden zorgen ervoor dat het personeel en de financiële middelen die aan de districten op grond van artikelen 287 en 288 van deze wet ter beschikking gesteld worden, in overeenstemming zijn met de bevoegdheden die hen toevertrouwd worden.

  Art. 283. Als naar het oordeel van de gemeenteraad een stedelijk belang in het district voorzieningen vordert waarvoor de districtsraad op grond van artikel 282 bevoegd is, verleent die aan de uitvoering daarvan medewerking zoals door de gemeenteraad in zijn desbetreffende besluit is bepaald.
  De districtsraad neemt daartoe alle uitvoeringsbesluiten en is gehouden tot de in het eerste lid bedoelde medewerking onmiddellijk nadat hem het besluit van de gemeenteraad is meegedeeld.
  Als de districtsraad de medewerking weigert, dan start een overlegprocedure waarin een reglement voorziet dat door de gemeenteraad wordt opgesteld. Als die overlegprocedure niet met een consensus eindigt, dan kunnen burgemeester en schepenen voorzien in de uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad door het gebruik van de daartoe op het budget van het district ingeschreven kredieten. Dat gebeurt pas nadat de districtsraad zijn weigering aan het gemeentebestuur kenbaar heeft gemaakt. Het daartoe strekkende besluit wordt genomen in de eerste vergadering van de districtsraad volgend op de mededeling van het besluit van de gemeenteraad. Het niet verlenen van antwoord vanwege de districtsraad in de eerste vergadering die volgt op de mededeling van het besluit van de gemeenteraad wordt beschouwd als een weigering.
  Bij hoogdringendheid die uitdrukkelijk gemotiveerd wordt of in geval van dwingende en onvoorziene omstandigheden, kan de gemeenteraad, in afwijking van het eerste tot en met het vierde lid, het college van burgemeester en schepenen de uitvoering van de nodige voorzieningen opdragen, ook al behoren die tot de bevoegdheid van een districtsraad.

  Art. 284. [1 De artikelen 200 en 200bis tot en met 200quinquies]1 van dit decreet en artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet zijn eveneens van toepassing op de districtsraden, met dien verstande dat :
  1° reglementen en verordeningen eveneens niet strijdig mogen zijn met de besluiten van het schepencollege en de gemeenteraad. De politieverordeningen moeten bovendien goedgekeurd worden door de gemeenteraad voor ze van toepassing kunnen zijn;
  2° [1 in de tekst de woorden " gemeentelijke beleidsvoering " verstaan moeten worden als " beleidsvoering van het district ", het woord " gemeenteraad " als " districtsraad ", het woord " gemeente " als " district ", het woord " gemeentebestuur " als " districtsbestuur " en de woorden " college van burgemeester en schepenen " als " districtscollege ".]1
  ----------
  (1)<DVR 2006-06-02/39, art. 15, 002 ; Inwerkingtreding : 01-01-2007 (BVR 2006-11-24/31, art. 1)>

  Art. 285.[1 Benevens de beslissingsbevoegdheden waarover de districtsraad beschikt op grond van dit decreet, heeft de districtsraad ook een algemene adviesbevoegdheid voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het district. De districtsraad kan bij reglement die algemene adviesbevoegdheid of delen ervan overdragen aan het districtscollege.]1
  ----------
  (1)<DVR 2014-03-28/41, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 29-06-2014>

  Art. 286. § 1. Het districtscollege is belast met :
  1° het beheer van de aan het district toevertrouwde inrichtingen;
  2° de leiding van de werken van het district.
  § 2. Het schepencollege kan de districtscolleges belasten met :
  1° het beheer van gemeentelijke inrichtingen die in het district gelegen zijn;
  2° de vaststelling van de rooilijnen;
  3° het beheer van eigendommen van de gemeente die in het district gelegen zijn;
  4° het doen onderhouden van buurtwegen en waterlopen.
  § 3. Artikelen 125 en 126 van de Nieuwe Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op het districtscollege, met dien verstande dat de voorzitter optreedt in de plaats van de burgemeester en dat het college van burgemeester en schepenen wordt vervangen door het districtscollege.

  Art. 287. Elke districtsraad doet een voorstel voor de samenstelling van een eigen personeelsformatie die rekening houdt met de eigen behoeften en die als zodanig deel uitmaakt van de door de gemeenteraad voor de gehele gemeente vastgestelde personeelsformatie. De districtsraad doet voorstellen maar de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid blijft bij het gemeentebestuur.
  Na de goedkeuring van de personeelsformatie door de gemeenteraad wordt het personeel voor de districten ter beschikking gesteld door het college van burgemeester en schepenen.
  Deze personeelsleden die werken in de districtsbesturen blijven deel uitmaken van het gemeentelijke personeelsbestand en zij hebben het recht om binnen de gestelde voorwaarden mee te dingen naar andere ambten. Het toezicht op het aan het district toegewezen personeel wordt uitgeoefend door het districtscollege.
  De gemeentelijke organen blijven bevoegd voor tuchtaangelegenheden. Het tuchtdossier moet, behalve als het over de districtssecretaris zelf gaat, een advies van de districtssecretaris bevatten. Het advies moet gegeven worden uiterlijk vijftien dagen na het verzoek daartoe van de gemeentesecretaris. Indien het advies niet of niet tijdig wordt gegeven, kan de tuchtprocedure voortgezet worden zonder dit advies.

  Art. 288. De gemeenteraad bepaalt de criteria op grond waarvan jaarlijks een algemene dotatie of specifieke dotaties uit de gemeentebegroting worden verstrekt aan de districten.

  Art. 289. De districtsraden moeten steeds vooraf advies uitbrengen over de manier waarop de financiering van de districten moet verlopen.

  Art. 290. De bepalingen betreffende de planning en het financieel beheer van de gemeenten zijn van toepassing op de planning en het financieel beheer van de districten met dien verstande dat :
  1° " de gemeenteraad " moet worden gelezen als " de districtsraad ";
  2° " het college van burgemeester en schepenen " moet worden gelezen als " het districtscollege ";
  3° " de gemeentesecretaris " moet worden gelezen als " districtssecretaris ", behalve voor wat betreft de taken bedoeld in artikelen 86, derde lid en 163.

  Art. 291. De voorzitters van de districtsraden kunnen door het college van burgemeester en schepenen voor overleg worden samengeroepen telkens als de toestand dat vereist. Zulk overleg is alleszins jaarlijks verplicht voor het opmaken van het meerjarenplan en het budget evenals voor de vaststelling van de personeelsformatie die ter beschikking wordt gesteld van de districtsraden. Met het oog op dit overleg vormen de voorzitters gezamenlijk de conferentie van de voorzitters.

  Art. 292. De districtsraad heeft het recht om, op voorwaarde dat hij het door de gemeenteraad aangenomen huishoudelijk reglement naleeft punten toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad, voorzover die betrekking hebben op zaken van gemeentelijk belang die tot zijn bevoegdheid behoren.

  Art. 293. Artikelen 205 tot en met 220 betreffende de gemeentelijke volksraadpleging zijn van overeenkomstige toepassing op de districtsraden, voorzover het over aangelegenheden van gemeentelijk belang gaat die tot hun bevoegdheid behoren en met dien verstande dat :
  1° in deze artikelen de districtsraad en het districtscollege in de plaats optreden van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen.
  2° de verwijzing naar " inwoners van de gemeente " in deze bepalingen gelezen wordt als " inwoners van het district ";
  3° in artikel 205, tweede lid en 212 het woord " gemeenten " vervangen wordt door het woord " districten;
  4° de verwijzing " in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld " gelezen wordt als " in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld als wonende in de betrokken gebiedsomschrijving ".

  HOOFDSTUK VI. - Toezicht.

  Art. 294. Het gemeenteraadsbesluit betreffende de oprichting van districtsbesturen wordt binnen een termijn van twintig dagen, ingaande de dag volgend op het treffen ervan, ter goedkeuring aan de Vlaamse regering verstuurd.
  De Vlaamse regering spreekt zich over de goedkeuring uit binnen een termijn van vijftig dagen ingaande de dag na het inkomen van het gemeenteraadsbesluit bij de Vlaamse regering. Deze beslissing wordt uiterlijk de laatste dag van deze termijn naar de gemeenteraad verstuurd.
  Indien binnen de voormelde termijn geen beslissing naar de gemeenteoverheid is verstuurd, wordt de Vlaamse regering geacht haar goedkeuring te hebben verleend.

  Art. 295.§ 1. Het toezicht op de besluiten van de districtsraden betreffende het meerjarenplan van de districten, het budget van de districten en de erin aangebrachte wijzigingen wordt geregeld op de wijze die bepaald is in de artikelen 176 en 177.
  Het toezicht op de besluiten van de districtsraden betreffende de rekening van het district wordt geregeld op de wijze die is bepaald in [1 artikel 173]1.
  § 2. De bepalingen van de artikelen 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259 en 260 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluiten van de districtsbesturen, met dien verstande dat in deze bepalingen :
  1° de gemeenteraad moet gelezen worden als de districtsraad;
  2° het college van burgemeester en schepenen moet gelezen worden als het districtscollege;
  3° een gemeenteoverheid moet gelezen worden als een districtsoverheid, hier onder verstaan, al naargelang het geval, de districtsraad, het districtscollege of de voorzitter van de districtsraad.
  § 3. Onverminderd de bepalingen van § 2 moet een kopie van de besluiten van de districtsraad en van het districtscollege betreffende de uitgaven die door dwingende en onvoorziene omstandigheden worden vereist binnen een termijn van twintig dagen, ingaande de dag volgend op het treffen ervan, naar de provinciegouverneur worden gestuurd.
  Deze besluiten zijn niet langer vatbaar voor schorsing of vernietiging door de overheden bedoeld in artikel 255 na het verstrijken van een termijn van vijftig dagen, waarbinnen de toezichthoudende overheid haar besluit naar de betrokken districtsoverheid moet versturen, ingaande de dag na het inkomen van het besluit van de districtsoverheid.
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 91, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  TITEL XI. - Diverse bepalingen.

  HOOFDSTUK I. - Schrijfwijze van de naam van de gemeente.

  Art. 296. De Vlaamse Regering bepaalt de schrijfwijze van de namen van de gemeenten en de deelgemeenten.

  HOOFDSTUK II. - [1 Samenvoeging op initiatief van de Vlaamse Regering en splitsing van gemeenten]1
  ----------
  (1)<DVR 2016-06-24/12, art. 61, 017; Inwerkingtreding : 29-08-2016>

  Art. 297.§ 1. [1 ...]1
  § 2. Als een gemeente of een gedeelte van een gemeente met een andere gemeente [1 met een andere gemeente]1 samengevoegd wordt verklaard, worden de gemeenschappelijke belangen in onderlinge overeenstemming geregeld door de gemeenteraden in kwestie.
  Bij onenigheid tussen de gemeenteraden wordt het geschil door de Raad van State beslecht.
  Als er geschillen ontstaan over rechten die voortvloeien uit titels of bezit, worden de gemeenten echter naar de hoven en rechtbanken verwezen.
  § 3. Als de toevoeging van een gemeente of van een gedeelte van een gemeente tot gevolg heeft dat het aantal raadsleden moet worden vermeerderd in de gemeente waarmee ze wordt verenigd, dan gelast de Vlaamse Regering dat de kiezers uit de samengevoegde gemeente worden bijeengeroepen. [1 De eerste verkiezing van de gemeenteraad en, in voorkomend geval, van de stadsdistrictsraden wordt georganiseerd met toepassing van de artikelen 218 en 219 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.]1
  § 4. Dit artikel is niet van toepassing op de gemeenten, bedoeld in [1 artikel 7 en 8]1 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken [1 ...]1.
  ----------
  (1)<DVR 2016-06-24/12, art. 62, 017; Inwerkingtreding : 29-08-2016>

  Art. 298.§ 1. Elke gemeente kan een voorstel tot opsplitsing van de gemeente indienen bij de Vlaamse Regering die het als ontwerp van decreet kan indienen bij het Vlaams Parlement.
  § 2. Als een gedeelte van een gemeente als afzonderlijke gemeente wordt opgericht, gelast een besluit van de Vlaamse Regering dat de kiezers uit het afgescheiden gedeelte dadelijk worden bijeengeroepen. Het regelt alles wat de eerste verkiezing betreft en bepaalt de datum van de eerste vernieuwing in overeenstemming met de gewone vernieuwingen, voorgeschreven door [1 het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011]1.
  Heeft de opsplitsing van de gemeente tot gevolg dat het aantal raadsleden moet worden verminderd in het overblijvende gedeelte van de gemeente, dan gelast de Vlaamse Regering dat de kiezers uit dit overblijvende gedeelte van de gemeente worden bijeengeroepen. De Vlaamse Regering regelt alles wat de eerste verkiezing betreft en bepaalt de datum van de eerste vernieuwing van de gemeenteraad in overeenstemming met de gewone vernieuwingen, voorgeschreven door [1 het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011]1.
  § 3. De gemeenteraden regelen in onderlinge overeenstemming alles wat het archief aangaat en de verdeling van de gemeentegoederen en de schulden naar verhouding van hun respectieve bevolkingsaantallen.
  Bij betwistingen wordt er gehandeld overeenkomstig artikel 297, § 2.
  § 4. Dit artikel is niet van toepassing op de gemeenten, bedoeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken en de gemeente Voeren.
  ----------
  (1)<DVR 2011-07-08/24, art. 264, 009; Inwerkingtreding : 04-09-2011>

  TITEL XII. - Slotbepalingen.

  HOOFDSTUK I. - Wijzigings- en opheffingsbepalingen.

  Art. 299. In de Nieuwe Gemeentewet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in artikel 28 wordt § 2 vervangen door wat volgt :
  " § 2. Voor de gemeente Voeren worden de bepalingen van de rechtspositieregeling van het personeel betreffende de vaststelling van de salarisschaal van de gemeentesecretaris onderworpen aan de goedkeuring van de provinciegouverneur. ";
  2° in artikel 41 wordt de zinsnede " als de gemeenteraad geen tuchtstraf oplegt aan de secretaris die artikel 27 overtreedt " vervangen door de zinsnede " als de gemeenteraad of de tuchtcommissie bedoeld in artikel 123, derde lid, geen tuchtstraf oplegt aan de gemeentesecretaris of aan de adjunct-gemeentesecretaris die artikel 79 van het Gemeentedecreet overtreedt ";
  3° in artikel 47 wordt § 2 voor de gemeente Voeren vervangen door wat volgt :
  " § 2. Voor de gemeente Voeren worden de bepalingen van de rechtspositieregeling van het personeel betreffende de vaststelling van de salarisschaal van de adjunct-gemeentesecretaris onderworpen aan de goedkeuring van de provinciegouverneur. ";
  4° in artikel 65 wordt § 2 vervangen door wat volgt :
  " § 2. Voor de gemeente Voeren worden de bepalingen van de rechtspositieregeling van het personeel betreffende de vaststelling van de salarisschaal van de financieel beheerder onderworpen aan de goedkeuring van de provinciegouverneur. ";
  5° in artikel 68, § 3, worden de woorden " plaatselijke ontvanger " vervangen door de woorden " financieel beheerder ";
  6° in artikel 83 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt :
  " Als de beslissing inzake schorsing of afzetting van een schepen overeenkomstig artikel 71 van het Gemeentedecreet een schepen van de gemeente Voeren betreft, neemt de Vlaamse Regering haar beslissing op eensluidend advies van het in artikel 131bis van de Provinciewet bedoelde college van provinciegouverneurs. ";
  7° Voor de gemeenten, genoemd in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en voor de gemeente Voeren wordt in artikel 107 de zinsnede " in afwijking van artikel 106 " vervangen door de zinsnede " in afwijking van artikel 54 van het Gemeentedecreet " en de zinsnede " in afwijking van artikel 86 " door de zinsnede " in afwijking van artikel 20 van het Gemeentedecreet ";

  Art. 300. § 1. In artikel 101, § 3, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening wordt het woord " gemeenteontvanger " vervangen door het woord " financieel beheerder ".
  § 2. In artikel 38 van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 worden de woorden "de gemeenteontvanger en de gewestelijke ontvanger" en "de gemeenteontvanger of de gewestelijke ontvanger" vervangen door de woorden "financieel beheerder".

  Art. 301. <Opgeheven bij DVR 2006-07-07/59, art. 49, 002; Inwerkingtreding : zie DVR 2006-07-07/59, art. 53>

  Art. 302. De volgende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet worden opgeheven :
  1° artikel 1;
  2° artikel 2;
  3° artikel 3;
  4° artikel 4;
  5° artikel 5, behoudens voor wat betreft de vaststelling van de bevolkingscijfers en de bekendmaking ervan;
  6° artikel 7;
  7° artikel 8;
  8° artikel 9;
  9° artikel 10;
  10° artikel 11;
  11° artikel 12, § 1 en § 1bis;
  12° artikel 12bis;
  13° artikel 13, eerste, tweede en vierde lid, behoudens in zoverre de betrokken bepaling een nationaliteitsvereiste bevat;
  14° artikel 14, eerste lid, behoudens in zoverre de betrokken bepaling een nationaliteitsvereiste bevat;
  15° artikel 14bis;
  16° artikel 15, § 1 behoudens in zoverre de betrokken bepaling een nationaliteitsvereiste bevat;
  17° artikel 16, behoudens in zoverre de betrokken bepaling een nationaliteitsvereiste bevat en behoudens voor de gemeenten, bedoeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken en de gemeente Voeren;
  18° artikel 17;
  19° artikel 18, behoudens in zoverre de betrokken bepaling een nationaliteitsvereiste bevat;
  20° artikel 19, § 1, § 2 en § 3;
  21° artikel 20;
  22° artikel 20bis;
  23° artikel 21;
  24° artikel 22;
  25° artikel 23;
  26° artikel 24, § 1 en § 4;
  27° artikel 25;
  28° artikel 26;
  29° artikel 26bis;
  30° artikel 27;
  31° artikel 28,§ 1;
  32° artikel 29;
  33° artikel 30;
  34° artikel 31;
  35° artikel 32;
  36° artikel 33;
  37° artikel 34;
  38° artikel 35;
  39° artikel 38;
  40° artikel 40;
  41° artikel 42;
  42° artikel 43;
  43° artikel 44;
  44° artikel 47,§ 1;
  45° artikel 50;
  46° artikel 51;
  47° artikel 52;
  48° artikel 53;
  49° artikel 54;
  50° artikel 54bis;
  51° artikel 55;
  52° artikel 56;
  53° artikel 57;
  54° artikel 58;
  55° artikel 59;
  56° artikel 60;
  57° artikel 61;
  58° artikel 62;
  59° artikel 63;
  60° artikel 64;
  61° artikel 65, § 1;
  62° artikel 66;
  63° artikel 67;
  64° artikel 68, § 1 en § 2;
  65° artikel 70;
  66° artikel 71, behoudens in zoverre de betrokken bepaling een nationaliteitsvereiste bevat;
  67° artikel 72, behoudens in zoverre de betrokken bepaling een nationaliteitsvereiste bevat;
  68° artikel 73;
  69° artikel 74;
  70° artikel 75;
  71° artikel 76;
  72° artikel 77;
  73° artikel 78;
  74° artikel 79;
  75° artikel 80;
  76° artikel 81;
  77° artikel 82;
  78° artikel 83, eerste en derde lid;
  79° artikel 84;
  80° artikel 85;
  81° artikel 86;
  82° artikel 87;
  83° artikel 87bis;
  84° artikel 88;
  85° artikel 89;
  86° artikel 90;
  87° artikel 91;
  88° artikel 92;
  89° artikel 93;
  90° artikel 94;
  91° artikel 95;
  92° artikel 96;
  93° artikel 97;
  94° artikel 98;
  95° artikel 99;
  96° artikel 100;
  97° artikel 101;
  98° artikel 102;
  99° artikel 103;
  100° artikel 104, eerste en tweede lid;
  101° artikel 105;
  102° artikel 106;
  103° artikel 108;
  104° artikel 108bis;
  105° artikel 109;
  106° artikel 110;
  107° artikel 111;
  108° artikel 112;
  109° artikel 114;
  110° artikel 115;
  111° artikel 116;
  112° artikel 117;
  113° artikel 118;
  114° artikel 120;
  115° artikel 120bis;
  116° artikel 122;
  117° artikel 123;
  118° artikel 124;
  119° artikel 128;
  120° artikel 131;
  121° artikel 132, behoudens voor de registers van de burgerlijke stand;
  122° artikel 133, eerste lid;
  123° artikel 135, § 1;
  124° artikel 136;
  125° artikel 136bis;
  126° artikel 137;
  127° artikel 138;
  128° artikel 138bis;
  129° artikel 139;
  130° artikel 140;
  131° artikel 141;
  132° artikel 142;
  133° artikelen 143, eerste lid, 145, 146, § 1, 147, § 1, 149, 150, § 1, 151, 152, 153, § 1, behoudens voor het personeel van de politie en de brandweer;
  134° artikel 144, tweede lid;
  135° artikel 154;
  136° artikel 155, § 1;
  137° artikel 231, met uitzondering van artikel 231, § 3, eerste lid, 2°;
  138° artikel 232;
  139° artikel 233;
  140° artikel 234;
  141° artikel 236;
  141° artikel 237bis;
  142° artikel 238;
  143° artikel 239;
  144° artikel 240, § 1;
  145° artikel 241, § 1;
  146° artikel 242;
  147° artikel 242bis;
  148° artikel 243;
  149° artikel 245;
  150° artikel 247;
  151° artikel 248, § 1en § 2;
  152° artikel 249, § 1;
  153° artikel 250;
  154° artikel 252;
  155° artikel 253;
  156° artikel 255, uitgezonderd 1°, 8°, 11° en 15°;
  157° artikel 256, § 1;
  158° artikel 258, § 1, met uitzondering voor de gemeente Voeren;
  159° artikel 259;
  160° artikel 260;
  161° artikel 261, § 1;
  162° artikel 262;
  163° artikel 263;
  164° artikel [1 263bis tot en met 263novies]1, behoudens voor de havenbedrijven in de zin van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens;
  165° artikel 265, § 1, met uitzondering voor de gemeente Voeren;
  166° artikel 270, eerste en tweede lid;
  167° artikel 271, § 1;
  168° artikel 271bis;
  169° artikel 271ter;
  170° artikel 272, behoudens voor de gemeenten, bedoeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken en de gemeente Voeren;
  171° artikel 273, behoudens voor de gemeenten bedoeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken en de gemeente Voeren;
  172° artikel 274;
  173° artikel 275;
  174° artikel 276;
  175° artikel 277;
  176° artikel 278;
  177° artikel 281;
  178° artikel 282;
  179° artikel 283;
  180° artikel 284;
  181° artikel 285;
  182° artikel 286;
  183° artikel 287, § 1 en § 2;
  184° artikel 288;
  185° artikel 298;
  186° artikel 299;
  187° artikel 300;
  188° artikel 301;
  189° artikel 302;
  190° artikel 303;
  191° artikel 304;
  192° artikel 305;
  193° artikel 306;
  194° artikel 307;
  195° artikel 309;
  196° artikel 310;
  197° artikel 311;
  198° artikel 312;
  199° artikel 313;
  200° artikel 314;
  201° artikel 315;
  202° artikel 316;
  203° artikel 317;
  204° artikel 318;
  205° artikel 319;
  206° artikel 320;
  207° artikel 321;
  208° artikel 322;
  209° artikel 323;
  210° artikel 324;
  211° artikel 325;
  212° artikel 326;
  213° artikel 327;
  214° artikel 328;
  215° artikel 329;
  216° artikel 329bis;
  217° artikel 330 tot en met 351, uitgezonderd artikel 332, § 4,.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 147, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Art. 303. De volgende bepalingen en regelgevende teksten worden opgeheven :
  1° [1 ...]1
  2° de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn of van de gewezen commissies voor openbare onderstand;
  3° het decreet van 24 juli 1991 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van het administratief toezicht op de handelingen betreffende tucht- en sommige ordemaatregelen, genomen ten opzichte van het personeel, bedoeld in de Nieuwe Gemeentewet;
  4° het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht op de gemeenten;
  5° het regentsbesluit van 18 juni 1946 betreffende het financieel beheer van de gemeentebedrijven;
  6° het koninklijk besluit van 20 juli 1976 tot vaststelling van de grens van de algemene bepalingen betreffende de voorwaarden tot benoeming in de graden van gemeentesecretaris, adjunct-secretaris en gemeentelijke ontvanger;
  7° het koninklijk besluit van 2 september 1976 tot vaststelling van de wedden van burgemeesters en schepenen;
  8° het koninklijk besluit van 24 oktober 1978 houdende de vaststelling van de criteria voor de klassenverheffing van de gemeenten;
  9° het koninklijk besluit van 25 juni 1990 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de weddenschalen van het provincie- en gemeentepersoneel;
  10° het koninklijk besluit van 23 juli 1990 tot vaststelling van de wijze waarop de in artikel 19 § 1, vierde lid, Nieuwe Gemeentewet bedoelde weddenvermindering wordt toegestaan aan de burgemeesters en schepenen;
  11° het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit;
  12° het koninklijk besluit van 29 maart 1995 tot vaststelling van de regels betreffende de geldelijke valorisatie van vroegere diensten die in de overheidssector door de gemeentesecretarissen en gemeenteontvangers werden verricht;
  13° het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot bepaling van de activiteiten van industriële of commerciële aard waarvoor de gemeenteraad een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten, behoudens voor wat betreft de havenbedrijven in de zin van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 maart 1999;
  14° het koninklijk besluit van 29 maart 2000 houdende nadere regels aangaande de verhoging van het presentiegeld van gemeenteraadsleden en de wedde van burgemeesters en schepenen.
  ----------
  (1)<DVR 2006-07-07/59, art. 49, 002; Inwerkingtreding : zie DVR 2006-07-07/59, art. 53>

  Art. 304.De Vlaamse Regering wordt ermee belast de terminologie in de bestaande decreten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit decreet.
  De besluiten die krachtens dit artikel worden vastgesteld, houden op uitwerking te hebben indien zij niet bij decreet zijn bekrachtigd binnen negen maanden na de datum van de inwerkingtreding ervan. De bekrachtiging werkt terug tot deze laatste datum.

  Art. 305. De Vlaamse Regering wordt ermee belast de bepalingen van de wetten en decreten betreffende de binnengemeentelijke organen, als bedoeld in artikel 41 van de Grondwet, te coördineren, alsook de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebben aangebracht tot het tijdstip van de coördinatie. Daartoe kan de regering :
  1° de te coördineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid opnieuw ordenen en vernummeren;
  2° de verwijzingen in de te coördineren bepalingen dienovereenkomstig vernummeren;
  3° de te coördineren bepalingen met het oog op onderlinge overeenstemming en eenheid van terminologie herschrijven zonder te raken aan de erin neergelegde beginselen;
  4° de verwijzingen naar de in de coördinatie opgenomen bepalingen die in andere niet in de coördinatie opgenomen bepalingen voorkomen, naar de vorm aanpassen.
  De coördinatie treedt pas in werking nadat ze bekrachtigd is door het Vlaams Parlement.

  HOOFDSTUK II. - Overgangsbepalingen.

  Afdeling I. - Overgangsbepalingen inzake de gemeentelijke diensten en het personeel.

  Art. 306. De gemeenteraad treedt op als tuchtoverheid voor de personeelsleden die voor de inwerkingtreding van hoofdstuk VI van titel III van dit decreet werden aangesteld als gemeentesecretaris, adjunct-gemeentesecretaris of plaatselijke ontvanger.
  Het college van burgemeester en schepenen treedt op als tuchtoverheid voor de overige personeelsleden die voor de inwerkingtreding van hoofdstuk VI van titel III van dit decreet werden aangesteld.
  Als het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 106, tweede lid, de uitoefening van zijn bevoegdheid tot het aanstellen van personeel toevertrouwd heeft aan de gemeentesecretaris, treedt de gemeentesecretaris als tuchtoverheid op ten aanzien van de feiten die hij vaststelt of waarvan hij kennis heeft gekregen na de delegatie.
  De tuchtvorderingen die op het moment van inwerkingtreding van hoofdstuk VI van titel III van dit decreet hangende zijn, worden verder afgehandeld overeenkomstig de bepalingen die vóór de inwerkingtreding van toepassing waren. De tuchtstraf terugzetting in graad kan evenwel niet meer worden opgelegd.

  Art. 307. De tuchtstraffen waarschuwing, berisping en terugzetting in graad worden in het persoonlijke dossier van de personeelsleden doorgehaald na verloop van een termijn waarvan de duur is vastgesteld op één jaar voor de waarschuwing en de berisping, en vier jaar voor de terugzetting in graad.
  Die termijnen lopen vanaf de datum waarop de tuchtstraf werd uitgesproken.
  De doorhaling heeft enkel uitwerking voor de toekomst.

  Art. 308.§ 1. De Vlaamse Regering stelt de overgangsregelen vast betreffende het administratief en geldelijk statuut van de plaatselijke ontvangers die op het moment van de volledige inwerkingtreding van hoofdstuk V van titel II van dit decreet in dienst van de gemeenten zijn, met inachtneming van de volgende principes :
  1° de waarborg van aanstelling in het ambt van financieel beheerder in de betrokken gemeente in kwestie;
  2° [1 ...]1
  3° het behoud van de verworven rechten inzake het geldelijk statuut.
  § 2. Het mandaatstelsel, bedoeld in artikel 105, § 4, treedt slechts in werking bij de eerste nieuwe benoeming of aanstelling in de betrekking, nadat het mandaatstelsel voor deze betrekking in de rechtspositieregeling werd voorzien. De in § 1 vermelde gewaarborgde aanstelling van de plaatselijke ontvanger in het ambt van financieel beheerder, wordt niet geacht een nieuwe benoeming of aanstelling te zijn.
  § 3 in afwijking van § 2 kan de gemeenteraad beslissen dat voor de vacatures uitgeschreven na de publicatie van onderhavig decreet het mandaatstelsel kan worden toegepast.
  ----------
  (1)<DVR 2012-06-29/12, art. 94, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Afdeling II. - Overgangsbepalingen voor de gemeentelijke financiën.

  Art. 309.
  <Opgeheven bij DVR 2012-06-29/12, art. 95, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Afdeling III. - Overgangsbepalingen voor de gemeentelijke externe verzelfstandiging.

  Art. 310.§ 1. De werking en de statuten van de op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit decreet in het Vlaamse Gewest bestaande gemeentebedrijven, autonome gemeentebedrijven en personen die door de gemeente belast zijn met bepaalde taken van gemeentelijk belang, en die niet voldoen aan de voorschriften van titel VII, hoofdstuk II en geen andere decretale of wettelijke rechtsgrond hebben, worden bij gemeenteraadsbeslissing in overeenstemming gebracht met de bepalingen van dit decreet [1 uiterlijk op [2 1 januari 2014]2 ]1.
  [1 Voor hen treedt dit decreet in werking op de dag die volgt op de ontvangst van de goedkeuringsbeslissingen, vermeld in § 2, en uiterlijk op 1 januari 2013. Artikelen 228, 229 en 230 zijn echter onmiddellijk op hen van toepassing.
   De gemeentebedrijven, vermeld in het eerste lid, kunnen de boekhouding voeren die voor hen van toepassing was op 31 december 2006 tot en met [2 de datum waarop titel IV van dit decreet voor dat gemeentebedrijf in werking treedt]2. Die termijn kan door de Vlaamse Regering worden verlengd.]1
  § 2. De in § 1 bedoelde beslissingen worden binnen dertig dagen aan de Vlaamse Regering verzonden. Binnen honderd dagen na verzending keurt de Vlaamse Regering de beslissingen al dan niet goed. Als die termijn verstrijkt zonder dat de Vlaamse Regering een beslissing heeft genomen, en die beslissing verzonden heeft aan de gemeente, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
  ----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 148, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 96, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Afdeling IV. - Overgangsbepalingen voor het bestuurlijk toezicht.

  Art. 311. De besluiten van de gemeenteoverheden, genomen voor de inwerkingtreding van titel VIII van dit decreet, blijven onderworpen aan de regelen die op dat ogenblik van kracht waren.

  Afdeling V. - Overgangsbepalingen voor de toevoeging van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn aan het college van burgemeester en schepenen.

  Art. 312. De toevoeging van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn aan het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 44 is niet van toepassing, indien de gemeenteraad daartoe beslist op de installatievergadering die volgt op de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraden na de inwerkingtreding van dit decreet. Die beslissing geldt tot de volgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad.
  Artikelen 270, 301 en 303, 1° treedt niet in werking ten aanzien van de gemeenten die overeenkomstig het eerste lid hebben beslist om, bij de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraden, niet te voorzien in de toevoeging van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn aan het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 44.

  HOOFDSTUK III. - Inwerkingtreding.

  Art. 313.§ 1. Onverminderd §§ 2 en 3 bepaalt de Vlaamse Regering voor elk artikel, of onderdelen ervan, van dit decreet en de daarmee overeenstemmende opheffingsbepalingen, genoemd in artikel 302, de dag waarop het in werking treedt.
  [1 Als de gemeenteraden in kwestie daarmee instemmen, kan de Vlaamse Regering voor welbepaalde gemeenten [2 en hun autonome gemeentebedrijven]2 een datum van inwerkingtreding vaststellen voor het geheel of een gedeelte van de bepalingen van dit decreet.]1
  Artikel 71 kan, voor de burgemeester, niet voor 1 januari 2007 in werking treden.
  Voor de wetten, decreten en besluiten, vermeld in artikel 303, bepaalt de Vlaamse Regering per wet, decreet of besluit de datum waarop de opheffing in werking treedt.
  
  (NOTA : Inwerkingtreding vastgesteld op 05-09-2006 door BVR 2006-09-01/30, art. 1, voor de hiernavolgende artikelen :
  1° artikel 6;
  2° artikel 7;
  3° artikel 8;
  4° artikel 9;
  5° artikel 11;
  6° artikel 13;
  7° artikel 38
  8° artikel 44;
  9° artikel 45;
  10° artikel 59;
  11° artikel 60;
  12° artikel 62;
  13° artikel 63;
  14° artikel 273;
  15° artikel 274, §§ 1, 2, 3, 4, 5, 1° en § 6;
  16° artikel 276, in zoverre het verwijst naar artikel 38 van het gemeentedecreet;
  17° artikel 302, 2°
  18° artikel 302, 6°;
  19° artikel 302, 8°;
  20° artikel 302, 13°;
  21° artikel 302, 16°;
  22° artikel 302, 17°;
  23° artikel 302, 66°;
  24° artikel 302, 75°, behoudens wat de schepenen betreft;
  25° artikel 302, 76°, behoudens wat de schepenen betreft)
  
  (NOTA : Inwerkingtreding vastgesteld op 01-01-2007 door BVR 2006-11-24/31, art. 1, voor de hiernavolgende artikelen :
  1° artikel 10;
  2° artikel 12;
  3° artikelen 14 tot en met 37;
  4° artikelen 39 tot en met 43;
  5° artikelen 46 tot en met 58;
  6° artikel 61;
  7° artikelen 64 tot en met 75;
  8° artikel 76, § 1, tweede lid, en § 2, eerste en tweede lid;
  9° artikelen 77 tot en met 79;
  10° artikel 80, wat betreft de gemeenten van meer dan 1 000 inwoners;
  11° artikelen 81 tot en met 92;
  12° artikel 93, met uitzondering van punt 2°, wat betreft de geconsolideerde jaarrekening;
  13° artikelen 94 tot en met 101;
  14° artikelen 118 tot en met 145;
  15° artikelen 148 tot en met 150;
  16° artikel 153;
  17° artikelen 156 tot en met 163;
  18° artikelen 165 tot en met 168;
  19° artikel 171;
  20° artikel 174;
  21° artikelen 179 tot en met 189;
  22° artikelen 195 tot en met 234;
  23° artikel 235, uitgezonderd de bepalingen over de externe auditcommissie;
  24° artikelen 236 tot en met 239;
  25° artikelen 241 en 242;
  26° artikel 243, eerste lid, derde zin, en het tweede tot en met vierde lid;
  27° artikelen 244 tot en met 246;
  28° artikel 247, met uitzondering van punt 4°, wat betreft de externe auditcommissie;
  29° artikel 265, § 2, eerste lid;
  30° artikelen 270 tot en met 272;
  31° artikel 274, § 5, 2°;
  32° artikel 275;
  33° artikel 276, uitgezonderd de verwijzing naar artikel 38 van het gemeentedecreet;
  34° artikelen 277 tot en met 294;
  35° artikel 295, § 2 en § 3;
  36° artikelen 297 en 298;
  37° artikel 299, met uitzondering van punt 5°;
  38° artikel 302, wat de volgende punten betreft :
  a) punt 1°;
  b) punten 3° tot en met 4°;
  c) punt 5°;
  d) punt 7°;
  e) punten 9° tot en met 12°;
  f) punten 14° en 15°;
  g) punten 18° tot en met 24°;
  h) punt 26°, uitgezonderd wat betreft artikel 24, § 1;
  i) punten 27° tot en met 65°;
  j) punten 67° tot en met 74°;
  k) punten 75° en 76°, wat betreft de schepenen;
  l) punten 77° tot en met 91°;
  m) punt 92°, uitgezonderd wat betreft de bepalingen over het verslag bij de rekeningen;
  n) punten 93° tot en met 126°
  o) punt 127°, uitgezonderd wat betreft de gemeentebedrijven;
  p) punten 131° tot en met 140°;
  q) punt 141°, wat betreft artikel 236;
  r) punt 141°, wat betreft artikel 237bis ;
  s) punten 145° en 146°;
  t) punt 147°, wat betreft de woorden " Binnen drie maanden " in artikel 242bis ;
  u) punten 149° en 150°;
  v) punt 151°, wat betreft artikel 248, § 1;
  w) punten 152° en 153°;
  x) punt 157°;
  y) punten 161° tot en met 163°;
  z) punt 164°, met uitzondering van artikel 263quater, 263novies en 263decies ;
  aa) punten 165° tot en met 217°;
  39° artikel 303, wat de volgende punten betreft :
  a) punt 3°;
  b) punt 4°, wat betreft artikel 13 van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten;
  c) punten 6°, 7°, 8°, 10°, 12°, 13° en 14°;
  40° artikelen 304 tot en met 307;
  41° artikelen 310 tot en met 312)
  § 2. De volgende bepalingen treden in werking op 1 januari 2006 :
  1° artikel 1 tot en met 5;
  2° artikel 102 tot en met 117;
  3° artikel 190 tot en met 194;
  4° artikel 248 tot en met 264;
  5° artikel 296.
  § 3. Artikel 308 treedt in werking op datum van publicatie van onderhavig decreet in het Belgisch Staatsblad.)
  
  (NOTA : Inwerkingtreding van art. 303, lid 1, 2° vastgesteld op 01-01-2007 bij BVR 2007-01-19/33, art. 82)
  
  (NOTA : Inwerkingtreding van art. 303, 9°, vastgesteld op 01-01-2008 bij BVR 2007-12-07/42, art. 238)
  
  (NOTA : De volgende artikelen treden in werking op 1 juli 2009 :
  1° artikel 80, wat betreft de gemeenten van minder dan 1 000 inwoners;
  2° artikel 152;
  3° artikel 154;
  4° artikel 155;
  5° artikel 302, 26°, wat betreft artikel 24, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet;
  6° artikel 302, 129°, voor wat betreft het tweede lid van artikel 139 van de Nieuwe Gemeentewet.; zie BVR 2009-04-03/12, art. 5)
  
  (NOTA : art. 302, 130°, met uitzondering van het vijfde lid, heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009; zie BVR 2009-04-03/12, art. 6)
  
  (NOTA : Inwerkingtreding vastgesteld op 01-01-2014 door BVR 2010-06-25/21, art. 204, voor de hiernavolgende artikelen :
  1° artikel 146 en 147;
   2° artikel 151;
   3° artikel 164;
   4° artikel 172, § 1, eerste lid;
   5° artikel 173, met uitzondering van de verwijzing naar het verslag van de externe auditcommissie;
   6° artikel 176 en 177;
   7° artikel 243, eerste lid, de eerste en de tweede zin;
   8° artikel 295, § 1;
   9° artikel 302, 92°;
   10° artikel 302, 127°, wat betreft de gemeentebedrijven;
   11° artikel 302, 129°, wat betreft artikel 139, eerste lid, van de Nieuwe Gemeentewet;
   12° artikel 302, 142°;
   13° artikel 302, 143°;
   14° artikel 302, 144°, wat betreft het tweede en het derde lid;
   15° artikel 302, 147°;
   16° artikel 302, 151°, wat betreft paragraaf 2;
   17° artikel 302, 154°;
   18° artikel 302, 155°;
   19° artikel 302, 156°;
   20° artikel 302, 158°;
   21° artikel 302, 159°;
   22° artikel 302, 160°;
   23° artikel 302, 164°, wat betreft artikel 263novies van de Nieuwe Gemeentewet;
   24° artikel 303, 5°;
   25° artikel 303, 11°, behalve wat betreft artikel 85 tot en met 90 van het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit.)
  
  (NOTA : Inwerkingtreding vastgesteld op 01-01-2013 door BVR 2012-09-07/15, art. 1, voor de hiernavolgende artikelen :
  1° artikel 76, § 1, eerste lid;
  2° artikel 93, eerste lid, 2°, wat betreft de geconsolideerde jaarrekening;
  3° artikel 173;
  4° artikel 175;
  5° artikel 302, 25° ;
  6° artikel 302, 128° ;
  7° artikel 302, 144°, wat betreft het eerste lid;
  8° artikel 303, 4°, wat betreft artikel 15, eerste lid, artikel 16 tot en met 21, artikel 22bis, artikel 22ter, § 2, artikel 27octies, artikel 28, 30, 31 en 32, wat het toezicht op de binnengemeentelijke territoriale organen betreft, en artikel 29, 30 en 33, wat het toezicht op de gemeentebedrijven betreft, van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten;
  9° artikel 303, 11°, wat betreft artikel 85 tot en met 90 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit;
  10° artikel 309.
  Artikel 303, 4°, van het voormelde decreet treedt in werking op 1 januari 2014, wat betreft artikel 23, 27bis en 27ter van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten.)
  
  (NOTA : Inwerkingtreding van artikel 267 vastgesteld op 14-05-2017 door BVR 2017-03-31/16, art. 1)
  
----------
  (1)<DVR 2009-01-23/32, art. 149, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<DVR 2012-06-29/12, art. 97, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 15 juli 2005.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Y. LETERME
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
M. KEULEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 22-12-2017 GEPUBL. OP 15-02-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 1-4)
  (GEWIJZIGD ART. : 5)
  (GEWIJZIGDE ART. : 6; 7; 8; 9; 10-12; 13; 14-37)
  (GEWIJZIGD ART. : 38)
  (GEWIJZIGD ART. : 39-43)
  (GEWIJZIGD ART. : 44)
  (GEWIJZIGDE ART. : 45; 46-58; 59; 60; 61-145)
  (GEWIJZIGDE ART. : 146; 147; 148)
  (GEWIJZIGDE ART. : 149; 150)
  (GEWIJZIGD ART. : 151)
  (GEWIJZIGDE ART. : 152-163; 164; 165-171; 172; 173; 174; 175-242)
  (GEWIJZIGDE ART. : 243; 273; 274; 275; 276; 277-289; 290; 291-313)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 24-02-2017 GEPUBL. OP 25-04-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 242)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 24-06-2016 GEPUBL. OP 19-08-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 297; )
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 03-06-2016 GEPUBL. OP 28-06-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 28; 43; 57; 58; 80; 81; 82; 87; 92; 96; 104; 104bis; 105; 106; 113; 114; 115; 116; 116bis; 195; 241; 247; 248; 264bis-264ter)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 03-06-2016 GEPUBL. OP 28-06-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 103) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 25-04-2014 GEPUBL. OP 13-08-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 45; 47bis; ) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 28-03-2014 GEPUBL. OP 02-07-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 246)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 28-03-2014 GEPUBL. OP 19-06-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 285)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 28-03-2014 GEPUBL. OP 16-04-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 276)
 • BEELD
 • ARREST GRONDWETTELIJK HOF VAN 23-01-2014 GEPUBL. OP 04-04-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 194)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 21-02-2014 GEPUBL. OP 01-04-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 39)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 05-07-2013 GEPUBL. OP 02-08-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 247; 265; 267; 269)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 29-06-2012 GEPUBL. OP 08-08-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; 8; 10; 11; 12; 13; 16; 20; 29; 39; 43; 44; 46; 47; 47bis; 54; 57; 195; 227; 193; 58; 59; 60; 69; 71; 74bis; 76; 81; 94; 96; 100; 104; 115; 116bis; 117; 141; 142; 153; 155; 156; 157; 160; 161; 162; 163; 165; 166.167; 168; 169; 170; 173; 175; 178; 186; 192; 194; 203; 207; 223; 227; 235; 236; 240; 241; 246; 247; 251; 253; 255; 260; 262; 264; 266; 273; 274; 275; 308; 309; 310; 313)
  (GEWIJZIGDE ART. : 21; 44; 51; 70; 238; 274)
  (GEWIJZIGDE ART. : 147; 151; 172; 176; 177; 178bis; 233; 235; 243; 243bis; 243ter; 243quater; 295)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 08-07-2011 GEPUBL. OP 25-08-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 13; 16; 219; 273; 297; 298; 14; 38; 209; 213)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 10-12-2010 GEPUBL. OP 21-12-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 192bis; 192ter; 192quater)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 30-04-2009 GEPUBL. OP 22-05-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 14)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 23-01-2009 GEPUBL. OP 04-02-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 236; 243; 246; 249; 251; 252; 253; 255; 256; 258-260; 270; 277; 302; 310; 313 )
  (GEWIJZIGDE ART. : 5-15; 17; 18; 20-23; 26-28; 30; 32; 33; 35; 36; 39; 40; 43; 45; 47-51 )
  (GEWIJZIGDE ART. : 56-60; 62; 63; 70; 70BIS.71-75; 76.79; 80-83; 85-87; 92; 93; 94-96; 100; 119 )
  (GEWIJZIGDE ART. : 102; 103; 106; 110; 114-117; 124. 127; 128; 131; 134; 142; 145; 146; 147; 148 )
  (GEWIJZIGDE ART. : 150; 151; 153-157; 159-163; 165; 166-168; 176; 177; 181; 182; 183; 183BIS; 184; 189; 190 )
  (GEWIJZIGDE ART. : 198; 200TER; 201; 202; 212BIS; 213; 214; 218BIS; 221; 224; 225 )
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 23-01-2009 GEPUBL. OP 04-02-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 169; 170; 172; 173; 175; 178; 240; 265; 266; 267) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 14-03-2008 GEPUBL. OP 04-04-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 43; 57; 193; 194)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 01-02-2008 GEPUBL. OP 27-03-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 226; 231; 247BIS)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 22-12-2006 GEPUBL. OP 29-12-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 8; 13; 14; 45; 48; 50; 59; 60; 61)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 07-07-2006 GEPUBL. OP 30-08-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 301; 303)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 02-06-2006 GEPUBL. OP 26-06-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; 8; 10; 38; 44; 45; 51; 59; 200BIS-200QUINQUIES; 274; 276; 284 )
 • -------------------------------------INWERKINGTREDING DOOR-------------------------------------
  BEELD
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 31-03-2017 GEPUBL. OP 04-05-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 267)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 2004-2005 : Stukken - Ontwerp van decreet : 347 - Nr. 1. - Amendementen : 347 - Nr. 2. - Verslag over hoorzitting : 347 - Nr. 3. - Amendementen : 347 - Nrs. 4 en 5. - Verslag : 347 - Nr. 6. - Amendementen : 347 - Nrs. 7 tot 9. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 347 - Nr. 10. Handelingen - Bespreking en aanneming : vergaderingen van 6 juli 2005.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 133 uitvoeringbesluiten 17 gearchiveerde versies
  Franstalige versie