J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/05/03/2004014102/justel

Titel
3 MEI 2004. - Ministerieel besluit betreffende het beheer van de lawaaihinder op de luchthaven Brussel-Nationaal.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-12-2007 en tekstbijwerking tot 21-08-2009)

Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 11-06-2004 nummer :   2004014102 bladzijde : 44007       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-05-03/34
Inwerkingtreding : 11-06-2004

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemeen.
Art. 1-2
HOOFDSTUK II. - Berekening van de geluidshoeveelheid per beweging.
Art. 3
HOOFDSTUK III. - Toegelaten maximale geluidsquota per beweging [1 en per tijdperiode]1.
Art. 4-5
HOOFDSTUK IV. - Geluidsquota's per seizoen.
Art. 6-7
HOOFDSTUK IVBIS. - Marginaal conforme luchtvaartuigen. <ingevoegd bij MB 2007-11-27/31, art. 5; Inwerkingtreding : 28-12-2007>
Art. 7bis
HOOFDSTUK IVter. - Jaarlijks maximumaantal nachtslots <Ingevoegd bij MB 2009-01-21/34, art. 2; Inwerkingtreding : 06-02-2009>
Art. 7ter
HOOFDSTUK IVquater. [1 Periodes zonder opstijgingen]1
Art. 7quater
HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen.
Art. 8

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemeen.

  Artikel 1. Dit besluit stelt de geluidsquota's vast tijdens de nacht, per beweging en per seizoen (en beoogt de invoering van exploitatiebeperkingen in het kader van het beheer van de lawaaihinder) op de luchthaven Brussel-Nationaal van de civiele subsonische straalvliegtuigen bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 september 2003 tot vaststelling van regels en procedures met betrekking tot de invoering van exploitatiebeperkingen op de luchthaven Brussel-Nationaal. <MB 2007-11-27/31, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 28-12-2007>

  Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1° ICAO bijlage 16 : volume 1, deel 2 van bijlage 16 bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, ondertekend te Chicago op 7 december 1944;
  2° IATA : de International Air Transport Association;
  3° zomer : het zomerseizoen, zoals gedefinieerd door IATA;
  4° winter : het winterseizoen, zoals gedefinieerd door IATA;
  5° IATA-seizoen : een zomer of een winter;
  6° exploitant : een luchtvaartonderneming die vluchten uitvoert van en naar de luchthaven;
  7° geluidsquota per seizoen : maximum globale geluidshoeveelheid die is toegelaten per IATA-seizoen gedurende de nacht voor opstijgingen van civiele subsonische straalvliegtuigen; deze hoeveelheid is de som van de geluidshoeveelheden voor elk van die opstijgingen afzonderlijk;
  8° nacht : de periode van 23.00 uur tot 05.59 uur, lokale tijd;
  9° vroege ochtend : de periode van 06.00 uur tot 06.59 uur, lokale tijd;
  10° vrijgestelde bewegingen :
  a) de opstijgingen en landingen van luchtvaartuigen voor het vervoer van de leden van de Belgische koninklijke familie, de federale regering, de gewest- en gemeenschapsregeringen en de buitenlandse koninklijke families, buitenlandse staatshoofden of regeringsleiders, de voorzitter en de leden van de Europese Commissie, op officiële dienstreis;
  b) de opstijgingen en landingen in verband met rampen of medische bijstand;
  c) de opstijgingen en landingen in verband met militaire [1 en politieopdrachten]1;
  d) de opstijgingen en landingen die plaatshebben in buitengewone omstandigheden zoals tijdens vluchten die het leven of de gezondheid van mensen en dieren rechtstreeks in gevaar brengen;
  e) de landingen (en opstijgingen) van vluchten die wegens weersomstandigheden of andere redenen worden omgeleid naar de luchthaven;
  11° Minister : de minister tot wiens bevoegdheid de luchtvaart behoort.
  (12° nachtslot : door de coördinator van de luchthaven Brussel-Nationaal, overeenkomstig Verordening (EEG) Nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens, gegeven toestemming om de gehele voor de uitvoering van een luchtdienst noodzakelijke infrastructuur op de luchthaven Brussel-Nationaal te gebruiken op een welbepaalde datum en landings- of opstijgingstijdstip tijdens de nacht zoals toegewezen door de coördinator;) <MB 2009-01-21/34, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 06-02-2009>
  ----------
  (1)<MB 2009-04-06/40, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 24-04-2009>

  HOOFDSTUK II. - Berekening van de geluidshoeveelheid per beweging.

  Art. 3. § 1. Voor de bewegingen van civiele subsonische straalvliegtuigen wordt de geluidshoeveelheid per beweging (GB) met een nauwkeurigheid van één decimaal berekend als volgt :
  GB = 10 ((G - 85)/10),
  waarin de variabele G =
  1° voor elke landing : het gecertificeerde geluidsniveau in EPNdB van een vliegtuig bij zijn maximale landingsmassa gemeten op het naderingsmeetpunt, min 9 EPNdB;
  2° voor elke opstijging : de helft van de som van de gecertificeerde geluidsniveaus van een vliegtuig in EPNdB op het laterale meetpunt en op het meetpunt waarboven bij het opstijgen gevlogen wordt, gemeten bij zijn maximale opstijgmassa, conform de voorschriften van ICAO bijlage 16.
  § 2. Met uitzondering van de vrijgestelde bewegingen, zijn de bewegingen van civiele subsonische straalvliegtuigen die niet gecertificeerd werden volgens de normen van de ICAO bijlage 16, boekdeel 1, deel II, hoofdstuk 3 (of hoofdstuk 4 of strengere normen), niet toegelaten tussen 23.00 uur en 5.59 uur, lokale tijd, op de luchthaven Brussel-Nationaal. <MB 2007-11-27/31, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 28-12-2007>

  HOOFDSTUK III. - Toegelaten maximale geluidsquota per beweging [1 en per tijdperiode]1.
  ----------
  (1)<MB 2009-07-27/02, art. 3, 005; Inwerkingtreding : 25-10-2009>

  Art. 4.[1 § 1. Behoudens de vrijgestelde bewegingen en behoudens uitzonderlijke gevallen die door de vliegtuigexploitant binnen twee werkdagen volgend op de vlucht behoorlijk worden verantwoord tegenover de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Luchtvaart of zijn gemachtigde, wordt, wat betreft de opstijgingen, de toegestane maximale geluidshoeveelheid per beweging van een civiel subsonisch straalvliegtuig vastgesteld als volgt :
   1° 8,0 voor de tijdperiode tussen 23 u. en 5.59 u., behalve voor het jaar 2009 waar de toegestane maximale geluidshoeveelheid vastgesteld wordt op 12;
   2° 12,0 voor de tijdperiode tussen 6 u. en 6.59 u.;
   3 ° 48,0 voor de tijdperiode tussen 7 u. en 20.59 u.;
   4° 24,0 voor de tijdperiode tussen 21 u. en 22.59 u.
   § 2. Tijdens een overgangsperiode van vijf jaar te rekenen vanaf de inwerkingtreding van dit besluit, zijn § 1, 3°, en § 1, 4°, van dit artikel niet van toepassing op de vliegtuigen waarmee op Brussel-Nationaal werd gevlogen tijdens het jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit.
   § 3. Opstijgingen boven het quota dat is vastgesteld voor de tijdperiode tussen 21 u. en 22.59 u., zijn toegestaan voor zover de maximale geluidshoeveelheid per beweging niet meer dan 26,0 bedraagt en naar rato van een jaarlijks maximum van 3 % van het totale aantal opstijgingen vanaf de luchthaven tijdens die tijdperiode. "
   § 4. Opstijgingen boven het quota vastgesteld voor de tijdsperiode tussen 23 u. en 5.59 u. zijn toegestaan voor vliegtuigen waarmee op Brussel-Nationaal werd gevlogen tijdens het jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit en dit voor zover de maximale geluidshoeveelheid per beweging niet meer dan 12,0 bedraagt en met een jaarlijks maximum van 200 opstijgingen.]1
  ----------
  (1)<MB 2009-07-27/02, art. 4, 005; Inwerkingtreding : 25-10-2009>

  Art. 5.[1 § 1. Behoudens de vrijgestelde bewegingen en behoudens uitzonderlijke gevallen die door de vliegtuigexploitant binnen twee werkdagen volgend op de vlucht behoorlijk worden verantwoord tegenover de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Luchtvaart of zijn gemachtigde, wordt, wat betreft de landingen, de toegestane maximale geluidshoeveelheid per beweging van een civiel subsonisch straalvliegtuig vastgesteld als volgt :
   1° 8,0 voor de tijdperiode tussen 23 u. en 5.59 u., behalve voor het jaar 2009 waar de toegestane maximale geluidshoeveelheid vastgesteld wordt op 12;
   2° 12,0 voor de tijdperiode tussen 6 u. en 6.59 u.;
   3 ° 24,0 voor de tijdperiode tussen 7 u. en 20.59 u.;
   4° 12,0 voor de tijdperiode tussen 21 u. en 22.59 u.
   § 2. Tijdens een overgangsperiode van vijf jaar te rekenen vanaf de inwerkingtreding van dit besluit zijn § 1, 3°, en § 1, 4°, van dit artikel niet van toepassing op de vliegtuigen waarmee op Brussel-Nationaal werd gevlogen tijdens het jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit :
   § 3. Landingen boven het quota vastgesteld voor de tijdperiode tussen 23 u. en 5.59 u. zijn toegestaan, voor zover de maximale geluidshoeveelheid per beweging niet meer dan 12,0 bedraagt en met een jaarlijks maximum van 500 landingen in het jaar 2010, 430 in het jaar 2011, 360 in het jaar 2012 en vervolgens 300 landingen per jaar tijdens de volgende jaren.]1
  ----------
  (1)<MB 2009-07-27/02, art. 5, 005; Inwerkingtreding : 25-10-2009>

  HOOFDSTUK IV. - Geluidsquota's per seizoen.

  Art. 6. De geluidsquota's per seizoen zijn vastgesteld op :
  1° 35.000 voor de winter 2003/2004 (22 weken);
  2° 49.000 voor de zomer 2004 (31 weken);
  3° 33.600 voor de winter 2004/2005 (21 weken).
  Deze geluidsquota's zijn van toepassing op de latere zomer- en winterseizoenen. Indien, ingevolge de algemene IATA-regels betreffende de lengte van de seizoenen, deze seizoenen verlengd of verkort worden, worden de geluidsquota's per seizoen verhoudingsgewijs aangepast.

  Art. 7. In uitzonderlijke omstandigheden kan de gedelegeerd bestuurder (van The Brussels Airport Company) een gemotiveerd verzoek richten tot de Minister om bijkomende geluidsquota's te bekomen voor een individueel seizoen. <MB 2007-11-27/31, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 28-12-2007>

  HOOFDSTUK IVBIS. - Marginaal conforme luchtvaartuigen. <ingevoegd bij MB 2007-11-27/31, art. 5; Inwerkingtreding : 28-12-2007>

  Art. 7bis. <ingevoegd bij MB 2007-11-27/31, art. 5; Inwerkingtreding : 28-12-2007> Met uitzondering van de vrijgestelde bewegingen, zijn de opstijgingen en de landingen van marginaal conforme luchtvaartuigen, bedoeld in artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 25 september 2003 tot vaststelling van regels en procedures met betrekking tot de invoering van exploitatiebeperkingen op de luchthaven Brussel-Nationaal, niet toegelaten gedurende de nacht op de luchthaven Brussel-Nationaal.

  HOOFDSTUK IVter. - Jaarlijks maximumaantal nachtslots <Ingevoegd bij MB 2009-01-21/34, art. 2; Inwerkingtreding : 06-02-2009>

  Art. 7ter. <Ingevoegd bij MB 2009-01-21/34, art. 2; Inwerkingtreding : 06-02-2009> De coördinator van de luchthaven Brussel-Nationaal mag per kalenderjaar hoogstens 16 000 nachtslots toewijzen, waarvan maximaal 5 000 slots voor vertrekkende nachtvluchten.

  HOOFDSTUK IVquater. [1 Periodes zonder opstijgingen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij MB 2009-04-06/40, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 24-04-2009>

  Art. 7quater.[1 Onverminderd de al toegewezen slots voor het IATA-zomerseizoen 2009, en met uitzondering van de vrijgestelde bewegingen, mag de coördinator van de luchthaven Brussel-Nationaal geen enkel slot voor opstijgingen tijdens de volgende periodes toewijzen :
   1° de nacht van vrijdag op zaterdag tussen 2 u. en 6 u. vanaf het IATA-zomerseizoen 2009 en tussen 1 u. en 6 u. vanaf het IATA-winterseizoen 2009-2010;
   2° de nacht van zaterdag op zondag tussen 0 u. en [2 5 u. 59]2;
   3° de nacht van zondag op maandag tussen 0 u. en [2 5 u. 59]2]1.
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij MB 2009-04-06/40, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 24-04-2009>
  (2)<MB 2009-07-27/02, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 25-10-2009>

  HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen.

  Art. 8. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
  Brussel, 3 mei 2004

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Mobiliteit,
   Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919, betreffende de regeling der luchtvaart, inzonderheid op de artikelen 2 en 5;
   Gelet op het koninklijk besluit van 25 september 2003 tot vaststelling van regels en procedures met betrekking tot de invoering van exploitatiebeperkingen op de luchthaven Brussel-Nationaal, inzonderheid op de artikelen 4 en 6, § 2;
   Gelet op de hoogdringendheid gewettigd door de noodzaak te zorgen voor een ononderbroken beheer van het vliegtuiglawaai op de luchthaven Brussel-Nationaal door de vaststelling van seizoensquota's voor het winterseizoen 2003-2004 en het zomerseizoen 2004;
   Gelet op het advies 36.672/4 van de Raad van State, gegeven op 3 maart 2004, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Overwegende het ministerieel besluit van 26 oktober 2000 tot goedkeuring van het reglement dat werd aangenomen door de raad van bestuur van BIAC, N.V. van publiek recht, van 15 juni 2000, betreffende de invoering van een geluidsquotasysteem tijdens de nacht en tot bepaling van de maximaal toegelaten hoeveelheid nachtlawaai op de luchthaven Brussel-Nationaal;
   Overwegende dat dit besluit in overeenstemming is met het kader vastgesteld door de Richtlijn 2002/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 maart 2002 omgezet door het koninklijk besluit van 25 september 2003 tot vaststelling van regels en procedures met betrekking tot de invoering van exploitatiebeperkingen op de luchthaven Brussel-Nationaal;
   Overwegende dat de artikelen 4 en 6 van dit besluit niet de invoering van nieuwe exploitatiebeperkingen beogen, maar wel te zorgen voor continuďteit in het algemene kader van het beheer van de geluidshinder veroorzaakt door het luchtverkeer op de luchthaven Brussel-Nationaal;
   Overwegende dat de kosten-batenanalyse heeft aangetoond dat de artikelen 4 en 6 van dit besluit geen significant kosteneffect hebben voor de luchtvaartondernemingen op de luchthaven Brussel-Nationaal;
   Overwegende dat exploitatiebeperkingen de enige mogelijke maatregel van de evenwichtige aanpak vormen die het mogelijk maakt om het gestelde doel van beperking van de intensiteit van geluidspieken teweeggebracht juist na afloop van de nachtperiode op de luchthaven van Brussel-Nationaal te bereiken;
   Overwegende dat de kosten-batenanalyse heeft aangetoond dat artikel 5 van dit besluit het mogelijk maakt de periode van rust voor de omwonenden te verlengen door de geluidspieken, teweeggebracht door de lawaaierigste vliegtuigen, te voorkomen zonder significant kosteneffect voor de luchtvaartondernemingen op de luchthaven Brussel-Nationaal,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 27-07-2009 GEPUBL. OP 21-08-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 7quater; 4; 5)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 06-04-2009 GEPUBL. OP 24-04-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 7QUATER)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 21-01-2009 GEPUBL. OP 06-02-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 7TER)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 27-11-2007 GEPUBL. OP 28-12-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 3; 7; 7BIS)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie