J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/06/26/2003011372/justel

Titel
26 JUNI 2003. - [Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de overheden, administraties en diensten die, betreffende bepaalde categorieŰn van ondernemingen, belast zijn met de eenmalige inzameling en het actualiseren van de gegevens bedoeld in artikel III.18 van het Wetboek van economisch recht] <KB 2014-03-26/24, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 09-05-2014>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-06-2003 en tekstbijwerking tot 28-04-2014)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 30-06-2003 nummer :   2003011372 bladzijde : 35178       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2003-06-26/32
Inwerkingtreding : 01-07-2003

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-16

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1░ " gegevensbeheerder " : [1 de openbare dienst, de instelling, de natuurlijke persoon of rechtspersoon, aan wie taken van openbare dienst of van algemeen belang zijn toevertrouwd, die, wat betreft de categorieŰn van ondernemingen en volgens de functionele verdeling vastgelegd door dit besluit, verantwoordelijk is voor de unieke inzameling en het actualiseren van de gegevens bedoeld in artikel III.18 van het Wetboek van economisch recht]1 en inzonderheid ten opzichte van diegenen die hem de betrokken gegevens verschaffen, de redelijke en gepaste maatregelen treft die noodzakelijk zijn om de juistheid te waarborgen van de gegevens meegedeeld aan de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  2░ " initiator " : [1 de openbare dienst, de instelling, de natuurlijke persoon of rechtspersoon, aan wie taken van openbare dienst of van algemeen belang zijn toevertrouwd]1, die, onder toezicht van een gegevensbeheerder en mits naleving van de door de gegevensbeheerder uitgevaardigde instructies, gemachtigd is bepaalde gegevens rechtstreeks in te brengen of te wijzigen in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  3░ [1 ...]1
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/24, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 09-05-2014>

  Art. 2.De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, wordt aangeduid als gegevensbeheerder voor :
  1░ de in toepassing van [1 artikel III.22]1 toegekende unieke identificatienummers;
  2░ de gegevens verzameld overeenkomstig [1 de artikelen III.49 tot III.57]1;
  3░ de buitenlandse ondernemingen die geen vestigingseenheden in BelgiŰ hebben;
  4░ de in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingebrachte identificatiegegevens inzake vennootschappen of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid;
  5░ de in de Kruispuntbank van Ondernemingen gebruikte codetabellen die specifiek zijn voor de registratie van ondernemingen.
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/24, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 09-05-2014>

  Art. 3. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt als gegevensbeheerder aangeduid voor :
  1░ de identificatiegegevens van de plaatselijke en lokale overheden opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  2░ de identificatiegegevens van de lokale politie eenheden bedoeld in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.
  3░ de identificatiegegevens van de natuurlijke personen die onder het identificatienummer van het Rijksregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn geregistreerd.

  Art. 4. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt als gegevensbeheerder aangeduid voor de identificatiegegevens van de natuurlijke personen, die onder het identificatienummer van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, vermeld in artikel 8, 2░, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn geregistreerd.

  Art. 5.De Federale Overheidsdienst Justitie wordt als gegevensbeheerder aangeduid voor :
  1░ de identificatiegegevens verzameld in uitvoering van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen die geregistreerd zijn bij of meegedeeld werden aan de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  2░ de identificatiegegevens verzameld in uitvoering van het Wetboek vennootschappen of zijn uitvoeringsbesluiten;
  3░ de verwijzingen naar de documenten betreffende de rechtspersoon gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad ;
  4░ [1 de gegevens met betrekking tot vonnissen betreffende faillissementen, gerechtelijke reorganisatie, ontbinding, vereffening, nietigheid van rechtspersonen alsook aanwijzing van een sekwester of van een voorlopige bestuurder;]1
  [1 5░ de identificatiegegevens betreffende de organismen voor de financiering van pensioenen, verzameld in uitvoering van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/24, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 09-05-2014>

  Art. 6. De Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie wordt aangeduid als gegevensbeheerder voor de identificatiegegevens van de federale overheidsdiensten, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken.

  Art. 7. De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken wordt aangeduid als gegevensbeheerder voor de identificatiegegevens van :
  1░ de in BelgiŰ gevestigde internationale instellingen (met zetelverdrag);
  2░ diplomatieke en consulaire zendingen.

  Art. 8.
  <Opgeheven bij KB 2014-03-26/24, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 09-05-2014>

  Art. 9. De Federale Overheidsdienst FinanciŰn, wordt aangeduid als gegevensbeheerder voor de verenigingen van mede-eigenaars zoals voorzien in artikel 577-5 van het Burgerlijk Wetboek.

  Art. 10.[1 ž 1. De griffies van de rechtbanken van koophandel en, op de door de minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd voor Justitie vastgestelde datum, de notarissen, worden aangeduid als initiatoren voor de identificatiegegevens bedoeld in artikel 5, 1░, 2░ en 5░.
   De griffies van de rechtbanken van koophandel zijn eveneens aangewezen als initiatoren voor de gegevens bedoeld in artikel 5, 4░.
   ž 2. Met toepassing van artikel 12 kan de Federale Overheidsdienst Justitie andere initiatoren aanwijzen dan deze vermeld in paragraaf 1.]1
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/24, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 09-05-2014>

  Art. 11.[1 Iedere openbare dienst, instelling, natuurlijke persoon of rechtspersoon, aan wie taken van openbare dienst of van algemeen belang zijn toevertrouwd]1, wordt aangeduid als gegevensbeheerder voor :
  1░ de gegevens opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen met betrekking tot de door hem aan ondernemingen of vestigingseenheden toegekende machtigingen, vergunningen, erkenningen of hoedanigheden;
  2░ de identificatiegegevens van ondernemingen en vestigingseenheden, die op zijn verzoek in de Kruispuntbank van Ondernemingen worden opgenomen en waarvoor in de artikelen 2 tot en met 10 van dit besluit nog geen gegevensbeheer werd aangeduid.
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/24, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 09-05-2014>

  Art. 12.Iedere dienst die krachtens dit besluit wordt aangeduid als gegevensbeheerder, deelt aan de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen de co÷rdinaten mee van de diensten of hun afdelingen die onder hun verantwoordelijkheid en toezicht :
  1░ optreden als initiator van de gegevens,
  2░ moeten gecontacteerd worden voor de toepassing [1 van artikel III.39 van het Wetboek van economisch recht]1.
  ----------
  (1)<KB 2014-03-26/24, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 09-05-2014>

  Art. 13. De Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen kan, op verzoek van een gegevensbeheerder, de rol van initiator vervullen, onverminderd de opdrachten en verplichtingen van de gegevensbeheerder.

  Art. 14. Tot op het ogenblik van de inwerkingtreding van titel III van de wet wordt de Federale Overheidsdienst Justitie aangeduid als gegevensbeheerder bron voor de identificatiegegevens en de andere gegevens met betrekking tot handels- en ambachtsondernemingen, ingezameld in toepassing van :
  1░ de wet van 18 maart 1965 op het ambachtsregister;
  2░ het koninklijk besluit van 20 juli 1964 houdende co÷rdinatie van de wetten betreffende het handelsregister.

  Art. 15. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2003.

  Art. 16. Onze Eerste Minister, Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid, belast met Mobiliteit en Vervoer, Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Onze Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, Onze Minister van Landsverdediging, Onze Minister van Justitie, Onze Minister van FinanciŰn, Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, Onze Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, Onze Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw, Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 26 juni 2003.
ALBERT
Van Koningswege :
De Eerste Minister,
G. VERHOFSTADT
De Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid, belast met Mobiliteit en Vervoer,
Mevr. ONKELINX
De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken,
L. MICHEL
De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie,
J. VANDE LANOTTE
De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE
De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,
F. VANDENBROUCKE
De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen,
L. VAN DEN BOSSCHE
De Minister van Landsverdediging,
A. FLAHAUT
De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN
De Minister van FinanciŰn,
D. REYNDERS
De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand,
R. DAEMS
De Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid,
Ch. PICQUE
De Minister, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw,
Mevr. A-M. NEYTS- UYTTEBROECK
De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,
J. TAVERNIER.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 16 januari 2003 houdende oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, modernisering van het handelsregister, oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 7;
   Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 23003 tot bepaling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 2;
   Gelet op het advies van de Co÷rdinatiecommissie 2003/01, gegeven op 13 maart 2003;
   Gelet op het besluit van de Ministerraad van 28 maart 2003, over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;
   Gelet op het advies 35.253/1 van de Raad van State, gegeven op 27 mei 2003, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1░, van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Eerste Minister, van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid, belast met Mobiliteit en Vervoer, van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, van Onze Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, van Onze Minister van Landsverdediging, van Onze Minister van Justitie, van Onze Minister van FinanciŰn, van Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, van Onze Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, van Onze Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw, van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 26-03-2014 GEPUBL. OP 28-04-2014
    (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; 2; 5; 8; 10; 11; 12)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie