J U S T E L     -     Législation consolidée
Fin Premier mot Dernier mot Modification(s) Préambule
Table des matières 5 arrêtés d'exécution 4 versions archivées
Fin Version française
 
belgiquelex . be     -     Banque Carrefour de la législation
ELI - Système de navigation par identifiant européen de la législation
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2002/01/11/2002011023/justel

Titre
11 JANUARI 2002. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met <taxi>'s.
(NOTA : opgeheven voor het Vlaamse Gewest bij BVR 2003-07-18/66, art. 77, 002; En vigueur : 01-06-2004)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-02-2002 en tekstbijwerking tot 11-08-2008)

Source : ECONOMISCHE ZAKEN
Publication : 01-02-2002 numéro :   2002011023 page : 03461       PDF :   version originale    
Dossier numéro : 2002-01-11/32
Entrée en vigueur : 01-02-2002

Table des matières Texte Début
Art. 1-5

Texte Table des matières Début
Artikel 1. (Zie NOTA'S onder opschrift) Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1. kleine rijtuigen : de rijtuigen met maximum vier zitplaatsen, de plaats van de bestuurder inbegrepen;
  2. grote rijtuigen : de rijtuigen met meer dan vier zitplaatsen, de plaats van de bestuurder inbegrepen;
  3. nachtritten : de ritten waarbij het instappen van de klant gebeurt tussen 22 uur en 6 uur.

  Art. 2.(Zie NOTA'S onder opschrift) De maximumprijzen, fooi en belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen, voor het vervoer van personen met <taxi>'s, worden als volgt vastgesteld :
  1° [1 In de lokaliteiten waar de bevoegde gewestelijke overheid de toepassing van het perimeterstelsel niet oplegt :]1
  a) Kilometerprijs :
  1. kleine rijtuigen : [1 1,15 euro]1 per afgelegde kilometer;
  2. grote rijtuigen : [1 1,25 euro]1 per afgelegde kilometer;
  b) Wachtgeld : [1 30,00 euro]1 per uur;
  c) Opnemingsbedrag : (2,40 euro); <MB 2005-12-20/44, art. 1, 004; En vigueur : 29-12-2005>
  d) Forfaitaire toeslag voor nachtritten : (2,00 euro); <MB 2005-12-20/44, art. 1, 004; En vigueur : 29-12-2005>
  e) Afstand : de afstand mag worden berekend vanaf het vertrek van de garage of de standplaats tot de terugkeer op dezelfde plaats. De afstand zonder passagier dient langs de kortste weg te worden afgelegd.
  2° [1 In de lokaliteiten waar de bevoegde gewestelijke overheid de toepassing van het perimeterstelsel oplegt :]1
  a) Kilometerprijs :
  1. kleine rijtuigen : [1 1,40 euro]1 per kilometer met passagier;
  2. grote rijtuigen : [1 1,50 euro]1 per kilometer met passagier;
  b) Wachtgeld : [1 30,00 euro]1 per uur;
  c) Opnemingsbedrag : (2,25 euro); <MB 2005-12-20/44, art. 1, 004; En vigueur : 29-12-2005>
  Het opnemingsbedrag geeft recht op het thuis afhalen binnen een straal van 2 000 meter, gerekend vanaf de dichtst bijgelegen standplaats van de exploitant.
  d) Forfaitaire toeslag voor nachtritten : (2,00 euro); <MB 2005-12-20/44, art. 1, 004; En vigueur : 29-12-2005>
  e) Afstand : de afstand mag worden berekend vanaf het instappen van de klant tot het uitstappen van de klant binnen de perimeter. Indien de klant buiten de perimeter uitstapt, mag de terugrit tot de perimeter worden aangerekend, met dien verstande dat de terugrit langs de kortste weg moet geschieden.
  ----------
  (1)<MB 2008-07-29/31, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 11-08-2008>

  Art. 3. (Zie NOTA'S onder opschrift) De Minister die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheid heeft kan, na advies van de Commissie tot Regeling der Prijzen, afwijkingen op de maximumprijzen toestaan om rekening te houden met plaatselijke omstandigheden. De vragen tot afwijking moeten worden gericht aan de Afdeling Prijzen en Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel. Ze moeten minstens volgende gegevens bevatten :
  1° de naam en het adres van de aanvrager;
  2° de actuele en de gevraagde tarieven;
  3° de redenen voor de indiening van de vraag tot afwijking evenals de becijferde rechtvaardiging ervan;
  4° de jaarrekeningen van de representatieve onderneming voor de laatste drie boekjaren en, in voorkomend geval, de uitbatingsrekeningen van de betrokken afdeling.

  Art. 4. (Zie NOTA'S onder opschrift) Het ministerieel besluit van 28 juni 1999 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met <taxi>'s, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 november 2000, wordt opgeheven.

  Art. 5. (Zie NOTA'S onder opschrift) Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
  Brussel, 11 januari 2002.
  Ch. PICQUE.

Préambule Texte Table des matières Début
   De Minister van Economie,
   Gelet op de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, inzonderheid op artikel 2, § 1, gewijzigd bij de wet van 23 december 1969;
   Gelet op het ministerieel besluit van 28 juni 1999 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met <taxi>'s, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 november 2000;
   Gelet op het advies van de Commissie tot Regeling der Prijzen, gegeven op 1 oktober 2001;
   Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door de omstandigheid dat
   - de noodzakelijke verbetering van de sociale situatie van de taxibestuurders, met name door de toekenning van de anciënniteitsvergoeding voorzien in het protocolakkoord dat op 19 september 2001 getekend werd door de leden van het Nationaal Paritair Comité voor het vervoer, gekoppeld is aan een tariefverhoging van 5 %;
   - rekening houdende met de moeilijke financiële toestand van de taxibedrijven, deze verhoging op korte termijn moet kunnen toegepast worden;
   Gelet op het advies 32.583/1 van de Raad van State, gegeven op 27 november 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,
   Besluit :

Modification(s) Texte Table des matières Début
version originale
 • ARRETE MINISTERIEL DU 29-07-2008 PUBLIE LE 11-08-2008
  (ART MODIFIE: 2)
 • version originale
 • ARRETE MINISTERIEL DU 20-12-2005 PUBLIE LE 29-12-2005
  (ART MODIFIE: 2)
 • version originale
 • ARRETE MINISTERIEL DU 16-01-2004 PUBLIE LE 23-01-2004
  (ART MODIFIE: 2)
 • version originale
 • ARRETE GOUVERNEMENT FLAMAND DU 18-07-2003 PUBLIE LE 19-09-2003
  (ART MODIFIE: ABROGATION)

 • Début Premier mot Dernier mot Modification(s) Préambule
  Table des matières 5 arrêtés d'exécution 4 versions archivées
  Version française