J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2001/05/17/2001016198/justel

Titel
17 MEI 2001. - Koninklijk besluit betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de voortplanting van de diersoort.
(NOTA 1 : in art N. worden de bepalingen onder E, 1°, geschrapt door BESL 2015-06-04/14, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 26-09-2015)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 04-07-2001 en tekstbijwerking tot 16-09-2015)

Bron : SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU.MIDDENSTAND.LANDBOUW
Publicatie : 04-07-2001 nummer :   2001016198 bladzijde : 23244   BEELD
Dossiernummer : 2001-05-17/37
Inwerkingtreding : 01-10-2001 (ART. (2))

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De in de bijlage opgesomde ingrepen bij gewervelde dieren zijn toegestaan onder de daarin vermelde voorwaarden, overeenkomstig artikel 17bis, § 2, 3°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.

  Art. 2. Dit besluit en artikel 17bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren treden in werking op de eerste dag van de derde maand volgend op die waarin dit besluit in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

  Art. 3. Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en Onze Minister van Landbouw en Middenstand zijn belast, ieder wat hen betreft, met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N.Bijlage.
  

  
 TOEGESTANEBIJZONDEREVERDOVING/
DIERSOORTAMPUTATIEVOORWAARDENSEDATIE
A. Runderen1° Brandmerkenis nog totsedatie vereist
  1.1.2002 
  toegestaan en 
  uitsluitend op de 
  witbehaarde delen 
  van dieren waar 
  vriesbranden niet 
  toegepast kan 
  worden 
 2° vriesbrandenniet bepaaldgeen vereist
 3° Castratieuitsluitend metverdoving vereist
  behulp van 
  chirurgische 
  methode 
  of met behulp vansedatie vereist
  hemostatische 
  tang 
 4° Vasectomieniet bepaaldverdoving vereist
 5° Verwijderenuitsluitend metsedatie vereist
 van debehulp van 
 bijtepelschirurgische 
  methode of met 
  behulp van 
  hemostatische 
  tang 
 6° Perforeren vanuitsluitend voorniet vereist
 het neusseptumhet plaatsen van 
  een neusring bij 
  stieren met 
  gepaste tang 
 7° Onthoornenmag slechtsverdoving vereist
  gebeuren indien 
  noodzakelijk voor 
  de veiligheid en 
  de bescherming 
  van het personeel 
  en de overige 
  dieren 
 8° Verwijderenslechts doorverdoving vereist
 van demiddel van 
 hoorngroeipuntthermocaute- 
 bij derisatie tot 
 kalverende leeftijd van 
  twee maanden 
 9° Perforeren ofslechts voor hetniet vereist
 inkepen vanplaatsen van 
 het ooroormerken en 
  oorplaatjes 
B. Paarden,1° Brandmerkennog toegestaansedatie vereist
ezels, tot 1.1.2002 
muilezels,2° Vriesbrandenniet bepaaldgeen vereist
muildieren3° Castratieslechts doorverdoving vereist
  middel van 
  chirurgische 
  methode of met 
  behulp van 
  hemostatische 
  tang 
C. Schapen1° Castratieuitsluitend doorverdoving vereist
  middel van 
  chirurgische 
  methode 
  of met behulp vansedatie vereist
  hemostatische 
  tang 
 2° Staart-1. slechts bij 
 amputatieooien 
  2. vulva moet 
  bedekt blijven 
  3. slechts doorsedatie vereist
  middel vanvanaf de leeftijd
  chirurgischevan twee weken
  methode 
 3° Perforeren ofslechts voor hetniet vereist
 inkepen vanplaatsen van 
 het ooroormerken en 
  oorplaatjes 
 4°Verwijderenmag slechts doorverdoving vereist
 hoorngroeipuntthermische 
  cauterisatie 
 5° Verwijderenuitsluitend doorsedatie vereist
 van demiddel vanvanaf de leeftijd
 bijtepelschirurgischevan 6 weken
  methode of met 
  behulp van 
  hemostatische 
  tang 
D. Geiten1° Castratieuitsluitend doorverdoving vereist
  middel van 
  chirurgische 
  methode 
  of met behulp vansedatie vereist
  de hemostatische 
  tang 
 2° Verwijderenmag slechts doorverdoving vereist
 hoorngroeipuntthermische 
  cauterisatie 
 3° Perforeren ofslechts voor hetniet vereist
 inkepen vanplaatsen van 
 het ooroormerken en 
  oorplaatjes 
 4° Verwijderenuitsluitend doorsedatie vereist
 van demiddel vanvanaf de leeftijd
 bijtepelschirurgischevan 6 weken
  methode of met 
  behulp van de 
  hemostatische 
  tang 
E. Varkens1° Castratie[Uitsluitend metbij dieren ouder
  de chirurgischedan 7 dagen mag de
  methode, op eeningreep alleen
  andere wijzeonder anesthesie en
  dan door hetmet langdurige
  scheuren vananalgesie worden
  weefselsuitgevoerd door een
   dierenarts ]
<KB 2008-12-17/43, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 29-01-2009>
 2° Knippen van de[mag nietbij dieren ouder
 tandenroutinematigdan 7 dagen mag de
  gebeuren maaringreep alleen
  slechts als oponder anesthesie en
  het bedrijfmet langdurige
  blijkt dat deanalgesie worden
  uiters vanuitgevoerd door
  zeugen en oreneen dierenarts
  of staarten van 
  de varkens 
  verwond zijn 
  ingevolge het 
  niet knippen en 
  nadat nagegaan 
  werd of deze 
  problemen niet 
  door een 
  wijziging van de 
  bedrijfsvoering 
  voorkomen of 
  verholpen 
  kunnen worden]
<KB 2008-12-17/43, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 29-01-2009>
  slechts als op 
  het bedrijf 
  blijkt dat de 
  uiers van zeugen 
  en oren of 
  staarten van de 
  varkens verwond 
  zijn ingevolge 
  het niet knippen 
 3° Amputatie van[mag nietbij dieren ouder
 de staartroutinematigdan 7 dagen mag
  gebeuren, maarde ingreep alleen
  slechts in diedoor anesthesie
  gevallen waaren met langdurige
  staartbijten nietanalgesie worden
  door eenuitgevoerd door
  wijziging van deeen dierenarts
  bedrijfsvoering 
  voorkomen of 
  verholpen kan 
  worden]
<KB 2008-12-17/43, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 29-01-2009>
 4° Perforeren enmag slechtsniet vereist
 inkepen vangebeuren voor het 
 het oorplaatsen van 
  oormerken en 
  oorplaatjes 
 5° Perforeren vanuitsluitend voorniet vereist
 het neusseptumhet plaatsen van 
  een neusring bij 
  varkens die 
  buiten op zachte 
  ondergrond 
  gehouden worden 
  en fokberen 
F. Pluimvee,1° Wegnemen van[1. mag nietniet vereist
vogelsminder dan eenroutinematig 
 derde van degebeuren maar 
 bekslechts in die 
  gevallen waar 
  kannibalisme niet 
  door een wijziging 
  van de 
  bedrijfsvoering 
  voorkomen of 
  verholpen kan 
  worden 
  2. mag enkel 
  worden 
  uitgevoerd door 
  gekwalificeerd 
  personeel bij 
  kuikens jonger 
  dan 10 dagen 
  3. mag slechts 
  bij kippen, 
  kalkoenen en 
  fazanten 
<KB 2008-12-17/43, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 29-01-2009>
 2° Wegnemen vanuitsluitend bijniet vereist
 de eerstemannelijke 
 phalanx van dekuikens jonger 
 achterste endan 72 uren en 
 middelste teenbestemd voor de 
  reproductie 
 3° Verwijderenuitsluitend bijniet vereist
 van demannelijke 
 groeipunt vankuikens jonger 
 de sporendan 72 uren en 
  bestemd voor de 
  reproductie 
 4° Leewieken1. mag niet 
  routinematig 
  gebeuren, maar 
  slechts in die 
  gevallen waar de 
  mogelijkheid tot 
  vliegen moet 
  worden ingeperkt 
  om ernstiger 
  lijden te 
  voorkomen : 
  - bij siervogels 
  en voor pluimvee 
  die gewoonlijk in 
  niet afgesloten 
  ruimten gehouden 
  worden om het 
  ontsnappings- 
  risico te 
  beperken; 
  - bij voor de 
  productie 
  gehouden 
  fazanten, 
  patrijzen en 
  parelhoenders om 
  verwondingen door 
  opvliegen te 
  vermijden 
  2. uitsluitend 
  chirurgische 
  methode of door 
  middel van 
  thermo- 
  cauterisatie 
  3. mag slechts 
  gebeuren tot de 
  leeftijd van 10 
  d. bij de ganzen, 
  eenden, zwanen en 
  72 u. bij de 
  andere soorten 
G. Honden1° Castratie ofchirurgischeverdoving vereist
 sterilisatiemethode 
 2° Wegnemen vanchirurgischeniet vereist
 wolfsklauwtjesmethodetijdens vier
   eerste
   levensdagen
 3° Staart-nog toegestaanniet vereist
 amputatietot 1.1.2006tijdens vier
  chirurgischeeerste
  methodelevensdagen
H. Katten1° Castratie ofchirurgischeverdoving vereist
 sterilisatiemethode 
 2° Verwijderenmag slechts voorniet vereist
 van stukjesidentificatie 
 oorschelpvan zwerfkatten


  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 17 mei 2001.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,
Mevr. M. AELVOET
De Minister van Landbouw en Middenstand,
J. GABRIELS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, gewijzigd bij de wet van 4 mei 1995, inzonderheid op artikel 17bis, § 2, 3°, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1995, op artikel 18, § 3, en op artikel 46, vervangen bij de wet van 4 mei 1995;
   Gelet op de wet van 11 juli 1979 houdende goedkeuring van de Europese Overeenkomst inzake de bescherming van dieren in veehouderijen, opgemaakt te Straatsburg op 10 maart 1976;
   Gelet op de wet van 18 oktober 1991 houdende goedkeuring van de Europese Overeenkomst voor de bescherming van gezelschapsdieren, opgemaakt te Straatsburg op 13 november 1987;
   Gelet op de richtlijn 91/630/EEG van de Raad van 19 november 1991 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van varkens, inzonderheid op artikel 4, lid 1, eerste alinea, en op Hoofdstuk II, onderdeel III, punt 3 en 4, van de bijlage;
   Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;
   Gelet op de beslissing van de Ministerraad over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;
   Gelet op advies 30 925/3 van de Raad van State gegeven op 30 januari 2001;
   Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en Onze Minister van Landbouw en Middenstand en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
BEELD
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 04-06-2015 GEPUBL. OP 16-09-2015
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • BEELD
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-12-2008 GEPUBL. OP 19-01-2009
  (GEWIJZIGD ART. : N)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie