J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1999/05/04/1999014138/justel

Titel
4 MEI 1999. - Koninklijk besluit houdende regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de inspecteurs en van de adjunct-hoofdinspecteurs van de luchthaveninspectie.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 11-06-1999 en tekstbijwerking tot 28-07-2003).

Bron : VERKEERSWEZEN
Publicatie : 11-06-1999 nummer :   1999014138 bladzijde : 21777       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1999-05-04/49
Inwerkingtreding : 11-06-1999

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Definities.
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied.
Art. 2
HOOFDSTUK III. - Bepalingen gemeen aan alle certificaten en mandaten.
Art. 3-11
HOOFDSTUK IV. - Certificatie luchthaveninspectie met bevoegdverklaring beveiliging.
Afdeling 1. - Mandaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring beveiliging.
Art. 12-15
Afdeling 2. - Mandaat van adjunct-hoofdinspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring beveiliging.
Art. 16-18
HOOFDSTUK V. - Certificatie luchthaveninspectie met bevoegdverklaring veiligheid.
Afdeling 1. - Mandaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring veiligheid.
Art. 19-22
Afdeling 2. - Mandaat van adjunct-hoofdinspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring veiligheid.
Art. 23-25
HOOFDSTUK VI. - Examens.
Art. 26-32
HOOFDSTUK VII. - Overgangsbepalingen.
Art. 33-35
BIJLAGEN.
Art. N1-N2

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Definities.

  Artikel 1. (§ 1.) Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  Nationaal Opleidingscentrum Luchtvaartbeveiliging : opleidingscentrum deel uitmakend van het Bestuur van de Luchtvaart en mede ressorterend onder het ICAO-CEAC Europees Opleidingsinstituut Luchtvaartbeveiliging (European Aviation Security Training Institute - EASTI), dat de opleidingsprogramma's verzekert tot het bekomen van de certificaten, bevoegdverklaringen en type-bevoegdverklaringen bedoeld bij dit besluit; <KB 2003-05-28/41, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 28-07-2003>
  Certificaat : getuigschrift afgeleverd door het Nationaal Opleidingscentrum Luchtvaartbeveiliging, waaruit blijkt dat een persoon voldoet aan de gestelde voorwaarden inzake opleiding zoals bepaald in onderhavig besluit;
  Veiligheidscontrole : maatregelen waardoor het binnenbrengen kan voorkomen worden van wapens of goederen die kunnen gebruikt worden om wederrechtelijke daden te stellen;
  Toegangscontrole : controle bij wijze van identificatiebadges, toegangsbewijzen, magneetkaarten of andere elektronisch gecodeerde kaarten;
  CBT (computer based training) (...) examen : examen afgenomen aan de hand van een computersysteem; <Erratum, zie B.S. 23-02-2004, p. 10353>
  Luchthavenexploitant : de exploitant van de luchthaven Brussel-Nationaal, zijnde de naamloze vennootschap van publiek recht " Brussels International Airport Company " (BIAC);
  Hoofdinspecteur : de Directeur-Generaal van het Bestuur van de Luchtvaart in zijn hoedanigheid van hoofd van de luchtvaart- en luchthaveninspecties;
  Mandaat : vergunning of ambt toegekend door de Koning, de Minister belast met het bestuur van de luchtvaart, of zijn gemachtigde, waaruit blijkt dat een persoon over de bevoegdheid beschikt tot uitoefening van bepaalde voorrechten zoals omschreven bij de artikelen 38, 39 en 40 van de wet van 27 juni 1937 (betreffende de) regeling der luchtvaart; <KB 2003-05-28/41, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 28-07-2003>
  Bevoegdverklaring of type-bevoegdverklaring : als onderdeel van het certificaat, een nadere omschrijving van de door de houder genoten opleiding; als onderdeel van het mandaat, een nadere omschrijving van de voorrechten verbonden aan dat mandaat;
  Voorrechten : bevoegdheden die mogen uitgeoefend worden op grond van een mandaat en bevoegdverklaringen;
  Luchthavenreglement : de reglementen uitgewerkt door de NV BIAC in uitvoering van de artikelen 176bis en 194 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;
  Veiligheid (safety) : geheel van maatregelen evenals menselijke en materiële middelen bestemd om een veilig verloop te verzekeren van de burgerlijke luchtvaart, met uitsluiting van maatregelen of middelen ter beveiliging van de luchtvaart tegen wederrechtelijke daden;
  Beveiliging (security) : geheel van maatregelen evenals menselijke en materiële middelen bestemd om de burgerlijke luchtvaart te beveiligen tegen wederrechtelijke daden.
  (Directeur-generaal : de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Luchtvaart.) <KB 2003-05-28/41, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 28-07-2003>
  (§ 2. Elke keer dat er " Directeur-generaal van het Bestuur van de Luchtvaart " wordt vermeld in dit besluit moet dit opgevat worden als " Directeur-generaal ".) <KB 2003-05-28/41, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 28-07-2003>

  HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied.

  Art. 2. Dit besluit is van toepassing op de luchthaven Brussel-Nationaal.

  HOOFDSTUK III. - Bepalingen gemeen aan alle certificaten en mandaten.

  Art. 3. Om een bevoegdheid uit te oefenen zoals omschreven bij de artikelen 38, 39 en 40 van de wet van 27 juni 1937 (betreffende de) regeling der luchtvaart, moet de betrokkene beschikken over het met zijn functie overeenstemmend mandaat en de daarbij horende bevoegdverklaring. <KB 2003-05-28/41, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 28-07-2003>

  Art. 4. § 1. De mandaten voor de leden van de luchthaveninspectie zijn :
  1° hulpagent;
  2° agent;
  3° inspecteur;
  4° adjunct-hoofdinspecteur;
  5° hoofdinspecteur,
  ieder met respectievelijke bevoegdverklaringen beveiliging of veiligheid, met uitzondering van de hoofdinspecteur.
  § 2. (De type bevoegdverklaringen voor de leden van de luchthaveninspectie met bevoegdverklaring beveiliging zijn :
  1° toegangscontrole;
  2° veiligheidscontrole of fouillering van de passagier en zijn handbagage;
  3° veiligheidscontrole met conventionele x-ray apparatuur;
  4° veiligheidscontrole van de ruimbagage;
  5° veiligheidscontrole met behulp van Heimann 10080 2is-apparatuur;
  6° veiligheidscontrole met behulp van Invision CTX5500DS-apparatuur;
  7° veiligheidscontrole met behulp van sporendetectie-apparatuur Barringer lonscan;
  8° veiligheidscontrole met behulp van decompressiekamer.) <KB 2003-05-28/41, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 28-07-2003>
  (§ 3. De Minister die met het Directoraat-generaal Luchtvaart is belast op de Directeur-generaal kan bijkomende type bevoegdverklaringen veiligheidscontrole bepalen in functie van de technische specificaties van de gebruikte detectieapparatuur.
  Voor deze bijkomende type bevoegdverklaringen bepaalt hij de opleidings- en examenprogramma's.) <KB 2003-05-28/41, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 28-07-2003>
  § 4. (oude § 3) Aan iedere houder van een mandaat wordt een legitimatiekaart afgeleverd door de Directeur-Generaal van het Bestuur van Luchtvaart. <KB 2003-05-28/41, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 28-07-2003>

  Art. 5. De opleiding tot het bekomen van de in dit besluit bedoelde certificaten, bevoegdverklaringen en type bevoegdverklaringen evenals de daartoe opgelegde theoretische, CBT en de psychotechnische proeven worden georganiseerd door het Nationaal Opleidingscentrum Luchtvaartbeveiliging. Dit centrum levert tevens de bij dit besluit bedoelde certificaten, bevoegdverklaringen en type bevoegdverklaringen af. Het organiseert ook de opfrissingskursussen en daaraan gekoppelde proeven met het oog op het verlengen van mandaten, bevoegdverklaringen en type bevoegdverklaringen.

  Art. 6. De leden van de luchthaveninspectie onthouden zich van iedere handeling en iedere meningsuiting die afbreuk zou kunnen doen aan het aanzien van de luchthaveninspectie of zijn activiteiten zou kunnen schaden. Zij zijn verplicht tegenover elke onbevoegde persoon alsook tegenover het publiek geheimhouding te bewaren met betrekking tot alle feitelijke gegevens en inlichtingen welke in de uitoefening van hun functie of in het kader van hun activiteit te hunner kennis wordt gebracht. Deze geheimhoudingsplicht geldt evenzeer met betrekking tot alle gegevens en inlichtingen, die aan betrokkenen ter kennis worden gebracht naar aanleiding van hun opleiding tot het bekomen van certificaten of bevoegdverklaringen inzake luchthaveninspectie bij het Nationaal Opleidingscentrum Luchtvaartbeveiliging. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook na beëindiging van hun mandaat.

  Art. 7. De Minister die met het bestuur van de luchtvaart is belast bepaalt de onverenigbaarheden verbonden aan de uitoefening van de mandaten van luchthaveninspectie.

  Art. 8. De Minister die met het bestuur van de luchtvaart is belast of de Directeur-Generaal van het Bestuur van de Luchtvaart weigeren of ontnemen het mandaat aan de houder :
  1° indien bewezen is dat de houder aan de drank verslaafd is of verdovende middelen gebruikt;
  2° indien de houder veroordeeld is geweest tot een criminele straf of tot enige straf wegens aanslag op de inwendige of uitwendige veiligheid van de Staat;
  3° indien de houder tweemaal met een correctionele straf veroordeeld is geweest wegens een misdrijf tegen de luchtvaartbeveiligingswetgeving.

  Art. 9. De Minister die met het bestuur van de luchtvaart is belast of de Directeur-Generaal van het Bestuur van de Luchtvaart kan de houder van een mandaat aan een geneeskundig onderzoek of aan een examen over kennis en bekwaamheid onderwerpen om vast te stellen of de betrokkene nog steeds de lichamelijke en geestesgeschiktheid en de kennis en bekwaamheid bezit die vereist zijn voor het bekomen van het mandaat en van de erbij horende bevoegdverklaring. De oproeping tot het onderzoek of tot het examen moet met redenen omkleed zijn.

  Art. 10. De Minister die met het bestuur van de luchtvaart is belast of de Directeur-Generaal van het Bestuur van de Luchtvaart kan, na betrokkene gehoord te hebben, het mandaat schorsen of de er door verleende bevoegdheid beperken :
  1° tot de datum der definitieve uitslagen van het onderzoek of de examens bedoeld in artikel 9. De duur van de schorsing of van de beperking van het mandaat mag evenwel niet meer dan zestig dagen bedragen, behalve zo de betrokkene niet opkomt voor het onderzoek of de examens, waarvoor hij wordt opgeroepen;
  2° voor de duur van elke strafvordering welke één der veroordelingen als bedoeld in artikel 8, 2° of 3° kan medebrengen.

  Art. 11. § 1. De Minister belast met het bestuur van de luchtvaart of de Directeur-Generaal van het Bestuur van de Luchtvaart kan, na betrokkene gehoord te hebben, het mandaat en de er desgevallend deel van uitmakende bevoegdverklaringen of type-bevoegdverklaringen intrekken, het mandaat schorsen of de er door verleende bevoegdheid beperken :
  1° bij tekortkoming op het stuk van lichaams- of geestesgeschiktheid, gebrek aan bekwaamheid of gemis aan kennis, blijkend uit het onderzoek of de examens als bedoeld in artikel 9. In dit geval zal de houder van het mandaat opnieuw aanspraak kunnen maken op dat mandaat nadat hij is geslaagd voor hetzelfde onderzoek of voor dezelfde examens als deze bedoeld in artikel 9;
  2° hetzij definitief, hetzij voor de duur die hij bepaalt, bij nalatigheid in de functies die op grond van het mandaat mogen uitgeoefend worden.
  § 2. De luchthavenexploitant licht de Directeur-Generaal van het Bestuur van de Luchtvaart onmiddellijk in wanneer de houder van een mandaat niet langer door hem is tewerkgesteld in een functie die dit mandaat vereist. Het mandaat wordt in dat geval onmiddellijk ingetrokken.

  HOOFDSTUK IV. - Certificatie luchthaveninspectie met bevoegdverklaring beveiliging.

  Afdeling 1. - Mandaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring beveiliging.

  Art. 12. <KB 2003-05-28/41, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 28-07-2003> Het mandaat van inspecteur van (luchthaveninspectie) met bevoegdverklaring beveiliging verleent aan de houder de bevoegdheden bepaalt in artikel 38, § 1 en §§ 3 tot 5 van de wet van 27 juni 1937 betreffende de regeling der luchtvaart, wat betreft : <Erratum, zie B.S. 23-02-2004, p. 10353>
  1° de inbreuken op de reglementen bedoeld in de artikelen 176bis en 194 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven die niet stafbaar zijn gesteld;
  2° de inbreuken op de voormelde wet van 27 juni 1937, vastgesteld naar aanleiding van de toegangs- en veiligheidscontroles bij het aan boord gaan van een vliegtuig of bij de overgang van landzijde naar luchtzijde op de luchthaven Brussel-Nationaal;
  3° het toezicht op en het vaststellen van inbreuken op het beveiligingsplan van de luchthaven Brussel-Nationaal, goedgekeurd door het Directoraat-generaal Luchtvaart;
  4° het vaststellen binnen de luchthaven Brussel-Nationaal, van inbreuken op de luchtvaartwetgeving begaan door passagiers aan boord van luchtvaartuigen, ingeschreven in het Belgische luchtvaartregister en met de luchthaven Brussel-Nationaal als bestemming.

  Art. 13. Om het mandaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring beveiliging te verkrijgen moet de kandidaat :
  1° een getuigschrift van goed zedelijk gedrag voorleggen, uitgereikt sedert minder dan een maand met de vermelding " ten behoeve van een openbaar bestuur ";
  2° (...) <KB 2003-05-28/41, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 28-07-2003>
  3° voorgedragen worden door de luchthavenexploitant aan de Directeur-Generaal van het Bestuur van de Luchtvaart;
  4° over het certificaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring beveiliging beschikken waaruit blijkt dat de houder de bij bijlage I tot dit besluit bedoelde opleiding gevolgd heeft en geslaagd is voor de betreffende theoretische, praktische, CBT en psychotechnische proeven; dit certificaat dient ten hoogste drie jaar voorafgaand aan de datum van toekenning van het mandaat afgeleverd te worden;
  5° slagen voor de bij bijlage I tot dit besluit bedoelde examens;
  6° de eed afgelegd hebben voor de hoofdinspecteur.

  Art. 14. Het mandaat van inspecteur van luchthaveninspectie met de bevoegdverklaring beveiliging wordt door Ons toegekend.

  Art. 15. Het mandaat van inspecteur van luchthaveninspectie met de bevoegdverklaring beveiliging is geldig voor een periode van ten hoogste zesendertig maanden. Het wordt hernieuwd door de Minister belast met het Bestuur van de Luchtvaart of de Directeur-Generaal van het Bestuur van de Luchtvaart of zijn gemachtigde voor opeenvolgende periodes van ten hoogste zesendertig maanden, indien de houder een opfrissingscursus heeft gevolgd overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld door de Directeur-Generaal van het Bestuur van de Luchtvaart en geslaagd is voor de daarop betrekking hebbende proef.

  Afdeling 2. - Mandaat van adjunct-hoofdinspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring beveiliging.

  Art. 16. Op voordracht van de luchthavenexploitant en de Directeur-Generaal van het Bestuur van de Luchtvaart wordt een mandaat van adjunct-hoofdinspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring beveiliging door Ons toegekend.

  Art. 17. Het mandaat van adjunct-hoofdinspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring beveiliging verleent aan de houder de bevoegdheid om, onder het gezag van de hoofdinspecteur :
  1° de voorrechten uit te oefenen van het mandaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring beveiliging;
  2° de leiding te voeren over de hulpagenten, agenten en inspecteurs van de luchthaveninspectie met de bevoegdverklaring beveiliging.

  Art. 18. Om het mandaat van adjunct-hoofdinspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring beveiliging te verkrijgen moet de kandidaat :
  1° de voorrechten hebben uitgeoefend van inspecteur van luchtvaartpolitie of luchthaveninspectie en over ten minste negen jaar ervaring beschikken op het domein van de luchtvaartbeveiliging op de betreffende luchthaven;
  2° een getuigschrift van goed zedelijk gedrag voorleggen, uitgereikt sedert minder dan een maand en met de vermelding " ten behoeve van een openbaar bestuur ";
  3° (...) <KB 2003-05-28/41, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 28-07-2003>

  HOOFDSTUK V. - Certificatie luchthaveninspectie met bevoegdverklaring veiligheid.

  Afdeling 1. - Mandaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring veiligheid.

  Art. 19. <KB 2003-05-28/41, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 28-07-2003> Het mandaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring veiligheid verleent aan de houder de bevoegdheden vastgesteld bij artikel 38, § 1 en §§ 3 tot 5 van de wet van 27 juni 1937 betreffende de regeling der luchtvaart, wat betreft :
  1° de inbreuken op de reglementen bedoeld in de artikelen 176bis en 194 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven die niet stafbaar zijn gesteld;
  2° de vaststelling van ongevallen en de verkeersregeling aan de luchtzijde van de luchthaven Brussel-Nationaal;
  3° het toezicht op (en) het vaststellen van inbreuken op het veiligheidsplan van de luchthaven Brussel-Nationaal, goedgekeurd door het Directoraat-generaal Luchtvaart; <Erratum, zie B.S. 23-02-2004, p. 10353>
  4° het vaststellen, binnen de luchthaven Brussel-Nationaal van inbreuken op de luchtvaartwetgeving begaan door passagiers aan boord van vliegtuigen, ingeschreven in het Belgisch luchtvaartregister en met de luchthaven Brussel-Nationaal als bestemming.

  Art. 20. Om het mandaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring veiligheid te verkrijgen moet de kandidaat :
  1° een getuigschrift van goed zedelijk gedrag voorleggen, uitgereikt sedert minder dan een maand en met de vermelding " ten behoeve van een openbaar bestuur ";
  2° (...) <KB 2003-05-28/41, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 28-07-2003>
  4° over het certificaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring veiligheid beschikken waaruit blijkt dat de houder de bij bijlage II tot dit besluit bedoelde opleiding gevolgd heeft en geslaagd is voor de betreffende theoretische, praktische, CBT en psychotechnische proeven; dit certificaat dient ten hoogste drie jaar voorafgaand aan de datum van toekenning van het mandaat afgeleverd te worden;
  5° slagen voor de bij bijlage II tot dit besluit bedoelde examens;
  6° de eed afgelegd hebben voor de hoofdinspecteur.

  Art. 21. Het mandaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring veiligheid wordt door Ons toegekend.

  Art. 22. - Het mandaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring veiligheid is geldig voor een periode van ten hoogste zesendertig maanden. Het wordt hernieuwd door de Minister belast met het Bestuur van de Luchtvaart of de Directeur-Generaal van het Bestuur van de Luchtvaart of zijn gemachtigde voor opeenvolgende periodes van ten hoogste zesendertig maanden, indien de houder een opfrissingscursus heeft gevolgd overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld door de Directeur-Generaal van het Bestuur van de Luchtvaart en geslaagd is voor de daarop betrekking hebbende proef.

  Afdeling 2. - Mandaat van adjunct-hoofdinspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring veiligheid.

  Art. 23. Op voordracht van de luchthavenexploitant en de Directeur-Generaal van het Bestuur van de Luchtvaart wordt één mandaat van adjunct-hoofdinspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring veiligheid door Ons toegekend.

  Art. 24. Het mandaat van adjunct-hoofdinspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring veiligheid verleent aan de houder de bevoegdheid om onder het gezag van de hoofdinspecteur :
  1° de voorrechten uit te oefenen van het mandaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring veiligheid;
  2° de leiding te voeren over de hulpagenten, agenten en inspecteurs van de luchthaveninspectie met bevoegdverklaring veiligheid.

  Art. 25. Om het mandaat van adjunct-hoofdinspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring veiligheid te verkrijgen moet de kandidaat :
  1° de voorrechten hebben uitgeoefend van inspecteur van luchtvaartpolitie of luchthaveninspectie en over ten minste negen jaar ervaring beschikken op het domein van de luchtvaartveiligheid op de betreffende luchthaven;
  2° een getuigschrift van goed zedelijk gedrag voorleggen, uitgereikt sedert minder dan een maand en met de vermelding " ten behoeve van een openbaar bestuur ";
  3° (...) <KB 2003-05-28/41, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 28-07-2003>

  HOOFDSTUK VI. - Examens.

  Art. 26. De Directeur-Generaal van het Bestuur van de Luchtvaart stelt een lijst op van personen die op grond van hun wetenschappelijke of technische kennis, ten persoonlijken titel, aangewezen worden om de examens voor het bekomen van de certificaten, de bevoegdverklaringen en de type bevoegdverklaringen af te nemen.

  Art. 27. De examens bedoeld bij artikel 26 van dit besluit worden ingericht door het Nationaal Opleidingscentrum Luchtvaartbeveiliging. Deze examens worden afgenomen door een commissie voorgezeten door de Directeur-Generaal van het Bestuur van de Luchtvaart. Zij wordt door hem samengesteld uit personen van de in artikel 26 bedoelde lijst.

  Art. 28. De Minister belast met het Bestuur van de Luchtvaart of de Directeur-Generaal van het Bestuur van de Luchtvaart stelt het examenreglement vast. De beslissingen van de examencommissie worden genomen bij meerderheid van haar leden. Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter beslissend. De beraadslagingen van de commissie zijn geheim. De resultaten van haar beraadslagingen worden in de notulen van de zitting opgetekend.
  De notulen worden door de commissieleden ondertekend.

  Art. 29. Niemand mag bij een examen als lid van de commissie of als examinator optreden wanneer zijn echtgenoot of één van zijn bloed- of aanverwanten tot in de 4e graad aan dit examen deelneemt.

  Art. 30. Elk bedrog of poging tot bedrog gedurende de examens heeft de uitsluiting voor gevolg.

  Art. 31. De aanvragen tot deelname aan de examens worden ingediend bij de Directeur-Generaal van het Bestuur van de Luchtvaart.

  Art. 32. Niemand wordt meer dan driemaal toegelaten tot eenzelfde examen.

  HOOFDSTUK VII. - Overgangsbepalingen.

  Art. 33. § 1. De personeelsleden van de luchthavenexploitant, die bij het van kracht worden van de wet tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie werkzaam waren bij de Dienst Luchthavenpolitie en -inspectie en houders waren van een mandaat van inspecteur van luchtvaartpolitie of aan alle voorwaarden voldeden om dergelijk mandaat te bekomen, zijn vrijgesteld van de examens bedoeld bij de bijlagen I en II tot dit besluit, mits zij vóór 31 december 2000 een specifieke opleiding hebben gevolgd, waarvan de modaliteiten bepaald worden door de Directeur-Generaal van het Bestuur van de Luchtvaart. In afwachting geldt onderhavig besluit :
  1° voor de voormelde personeelsleden van de vroegere luchthavenpolitie als voorlopig mandaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring beveiliging;
  2° voor de voormelde personeelsleden van de vroegere Luchthaveninspectie als voorlopig mandaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring veiligheid.
  Deze vrijstelling geldt niet voor de type-bevoegdverklaringen Invision, Magal, Vivid en decompressiekamer.
  § 2. Aan de personeelsleden van de luchthavenexploitant, die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit de functies uitoefenen van " Security Manager " en " Airport en Cargo Operations Manager " wordt het mandaat toegekend van respectievelijk adjunct-hoofdinspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring beveiliging en van adjunct-hoofdinspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring veiligheid,

  Art. 34. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 35. Onze Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 4 mei 1999.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Vervoer,
  M. DAERDEN

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage I. Opleiding en examen voor het verkrijgen van het certificaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring beveiliging. <KB 2003-05-28/41, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 28-07-2003>
  I. De theoretische opleiding behelst een kursus met een totale duur van 252 uren, verstrekt door het Nationaal Opleidingscentrum Luchtvaartbeveiliging, waarvan het programma als volgt is bepaald :
  De basisopleiding Luchtvaartbeveiliging behelst een kursus met een totale duur van 88 uren.
  De specialisatieopleiding met typebevoegdverklaring toegangscontrole behelst een kursus met een totale (duur) van 24 uren. <Erratum, zie B.S. 23-02-2004, p. 10353>
  De specialisatieopleiding met typebevoegdverklaring veiligheidscontrole van de passagier en zijn handbagage behelst een (cursus) met een totale duur van 24 uren. <Erratum, zie B.S. 23-02-2004, p. 10353>
  De specialisatieopleiding met typebevoegdverklaring conventionele X-ray behelst een kursus met een totale duur van 24 uren.
  De specialisatieopleiding met typebevoegdverklaring Veiligheidscontrole van de Ruimbagage behelst een kursus met totale duur van 16 uren.
  De specialisatieopleiding met typebevoegdverklaring HEIMANN 10080 2is behelst een kursus met totale duur van 8 uren.
  De specialisatieopleiding met typebevoegdverklaring INVISION CTX 5500 DS behelst een kursus met totale duur van 56 uren.
  De specialisatieopleiding met typebevoegdverklaring Sporen- detectieapparatuur Barringer lonscan behelst een kursus met een totale duur van 8 uren.
  De specialisatieopleiding met typebevoegdverklaring decompressie behelst een kursus met totale duur van 4 uren.
  Deze opleidingen worden in de volgorde zoals hierboven bepaald, met uitzondering wat de volgorde betreft van de opleiding decompressie, verstrekt door het Nationaal Opleidingscentrum Luchtvaartbeveiliging, waarvan de programma's als volgt bepaald zijn :

              Modules                                            Duur
              a) Basisopleiding Luchtvaartbeveiliging  88 uren
  Dag 1       Internationale Luchtvaartorganisaties               2 uren
              Luchtvaartcriminaliteit                             6 uren
                Hijacking (Kaping)
                Sabotage
                Aanslagen op luchthavens
                Andere vormen van criminaliteit op
                 de Luchthaven
  Dag 2       Internationaal Luchtrecht                           8 uren
  Dag 3       Nationale Luchtwetgeving                            8 uren
  Dag 4       Werken op de luchthaven                             8 uren
                Organisatie van een luchthaven
                Sensibilisatie
                Bezoek aan de luchthaven
  Dag 5       Evaluatiestest                                      8 uren
  Dag 6       Deontologie                                         8 uren
                De identiteitscontrole
                Het verhoor
                Praktische oefeningen
  Dag 7       Sociale vaardigheden                                8 uren
                Optreden in conflictsituaties
                Omgaan met moeilijke passagiers
                Omgaan met luchthavenpersoneel
                Rollenspel
  Dag 8       [Wapenwetgeving]                                    8 uren
              <Erratum, zie B.S. 25-11-2003, p. 56531>
              De gerechtelijke organisatie
  Dag 9       Wapenleer                                           8 uren
  Dag 10      Het opstellen van Processen-verbaal                 8 uren
                De vormvereisten
                Taalgebruik in processen-verbaal
                Praktische oefeningen
  Dag 11      Eindevaluatietest                                   8 uren
              b) Specialisatieopleiding
                  Typebevoegdverklaring
                  Toegangscontrole                     24 uren
  Dag 1 + 2   De toegangsbeveiliging                             16 uren
                de geautomatiseerde
                 toegangsbeveiliging
                de luchthavenidentificatiebadge
                de zones
                CCTV
  Dag 3       De perimeter                                        8 uren
                De wachtposten
                De toegangsbewijzen
                Procedures
                Patrouilles
              De passagiersterminal
                De wachtposten
                De toegangsbewijzen
                Procedures
                Patrouilles
              General Aviation
                Statuut
                Bijzondere operaties
              Eindevaluatietest
              c) Specialisatieopleiding
                  Typebevoegdverklaring
                  Veiligheidscontrole van de
                  passagier en zijn handbagage         16 uren
  Dag 1       De veiligheidscontrole                              8 uren
              Wettelijke grondslag                                   1 [uur]
                                    <Erratum, zie B.S. 25-11-2003, p. 56531>
              De veiligheidscontrole van de passagier
               en zijn handbagage                                    7 uren
                Doel van de veiligheidscontrole
                Toepassingsgebied
                Inhouden van geweigerde voorwerpen
                Veiligheidscontroleposten
                Procedures
  Dag 2       De veiligheidscontrole                              8 uren
                Principes van de veiligheidscontrole                 1 [uur]
                                    <Erratum, zie B.S. 25-11-2003, p. 56531>
                Methodologie
                Veiligheidscontrole van personen                     4 uren
                  Theorie
                  Praktische oefeningen
                De fouillering van de handbagage                     2 uren
                  Theorie
                  Praktische oefeningen
                Het doorzoeken van voertuigen                        1 [uur]
                                    <Erratum, zie B.S. 25-11-2003, p. 56531>
  Dag 3       Eindevaluatietest                                   8 uren
              d) Specialisatieopleiding
                  Typebevoegdverklaring Conventionel
                  X-Ray                                24 uren
  Dag 1       Het herkennen van wapens en explosieven             8 uren
  Dag 2       De bestanddelen van een IED
                Computer bases training - Praktische
                 oefeningen                                       8 uren
  Dag 3       CBT-eindevaluatietest                               8 uren
              e) Specialisatieopleiding
                  Typebevoegdverklaring
                  Veiligheidscontrole van de
                  Ruimbagage                           16 uren
  Dag 1 + 2     De [veiligheidscontrole] van de
                 Ruimbagage door middel van
                 EDS-apparatuur                                  15 uren
                <Erratum, zie B.S. 25-11-2003, p. 56531>
                Wetgeving
                Implementering van de 100 % Screening
                 van de ruimbagage
                De bagagesorteerzaal en haar
                 geintegreerde systemen
                  Bagagebehandeling
                  Bagageflows
                  Screeningplatformen
                    Het Transferplatform
                    De High-Riskplatformen
                    De Originating platformen
                    (SC)2
                  Muli-level-systemen
                    Automatische EDS-screening
                    Beeldinterpretatie door de
                     operator
                    Lineair concept met multi-matrix
                     configuratie
                [Confrontatie] van de passagier met
                 zijn ruimbagage
                <Erratum, zie B.S. 25-11-2003, p. 56531>
                Reconciliatie
              Eindevaluatietest                                   1 [uur]
                                    <Erratum, zie B.S. 25-11-2003, p. 56531>
              f) Specialisatieopleiding
                  Typebevoegdverklaring Heimann
                  HI 10080 2is                          8 uren
  Dag 1         Configuratie Lineaire screening met
                 multi-matrix                                     2 uren
                Bediening van het werkstation
                  Theorie                                         2 uren
                  Praktische oefeningen                           3 uren
              Eindevaluatietest                                   1 [uur]
                                    <Erratum, zie B.S. 25-11-2003, p. 56531>
              g) Specialisatie-opleiding
                  Typebevoegdverklaring
                  INVISION CTX 5500 DS                 56 uren
              De CAT-scan (computed tomography)
               INVISION CTX 5500 DS                               8 uren
  Dag 1         Theoretische opleiding
  Dag 2         Theoretische opleiding                            8 uren
  Dag 3         Theoretische opleiding                            8 uren
  Dag 4         Praktische opleiding                              8 uren
  Dag 5       CBT-evaluatie test                                  8 uren
  Dag 6       Configuratie High-risk
               screeningplatformen                                8 uren
                Procedures op het niveau van screener
                Fallback-procedures
  Dag 7       Eindevaluatietest                                   8 uren
              h) Specialisatie-opleiding
                  Typebevoegdverklaring Trace
                  detection Barringer lonscan           8 uren
  Dag   1       Theoretische opleiding                            4 uren
                Praktische oefeningen                             3 uren
              Eindevaluatietest                                   1 [uur]
                                    <Erratum, zie B.S. 25-11-2003, p. 56531>
              i) Specialisatie-opleiding
                  Typebevoegdverklaring
                  Decompressie                          4 uren
  Dag 1         Theoretische opleiding                            2 uren
                Praktische oefeningen                             2 uren
              Eindevaluatietest


  II. De proeven en examens behelzen :
  A. Een psychotechnische proef, afgenomen door het Nationaal Opleidingscentrum Luchtvaartbeveiliging.
  B. Een theoretisch examen, afgenomen door het Nationaal Opleidingscentrum Luchtvaartbeveiliging.
  De kandidaat moet, tijdens een examen, binnen een bepaalde tijd, blijk geven van zijn kennis over de volgende vakken :

  Vakken                                           Puntenaantal  Vereiste
                                                                  minima
                                         Basisopleiding
  Internationale luchtvaartorganisatie                  10               6
  Luchtvaartcriminaliteit                               20              12
  De organisatie van een luchthaven                     10               6
  Internationaal luchtrecht                             30              18
  Nationale luchtwetgeving                              60              36
  Deontologie                                           50              30
  Sociale vaardigheden                                  50              30
  Wapenwetgeving                                        50              30
  Wapenleer                                             50              30
  Gerechtelijke organisatie                             50              30
  Het opstellen van processen-verbaal                  100              60
  Totaal                                               480             288
                                         Typebevoegdverklaringen
  Typebevoegdverklaring toegangscontrole
  De toegangsbeveiliging                               100              60
  Typebevoegdverklaring veiligheidscontrole van
   de passagier en zijn handbagage
  De veiligheidscontrole                               100              60
  Typebevoegdverklaring Conventionele X-Ray
  Het herkennen van wapens en explosieven (CBT)        100              80
  Typebevoegdverklaring veiligheidscontrole van
   de Ruimbagage                                       100              60
  Typebevoegdverklaring Heimann HI 10080 2is
  Beeldherkenning Heimann 10080 2is                    100              80
  Procedures                                            50              40
  Typebevoegdverklaring Invision CTX 5500 DS
  Theorie                                              100              80
  Praktijk                                             100              80
  Procedures                                            50              40
  Typebevoegdverklaring sporen detectie
   apparatuur Barringer Ionscan                        100              60
  Typebevoegdverklaring Decompressiekamer
  Theorie                                               50              30
  Praktijk                                              50              30


  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 28 mei 2003 houdende wijziging van Ons besluit van 4 mei 1999 houdende regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de inspecteurs en van de eerstaanwezend inspecteurs van luchthaveninspectie beveiliging.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister belast met Mobiliteit en Vervoer,
  Mevr. L. ONKELINX

  Art. N2. Bijlage II. - Opleiding en examen voor het verkrijgen van het certificaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring veiligheid.
  I. De theoretische opleiding behelst een kursus met een totale duur van 120 uren, verstrekt door het Nationaal Opleidingscentrum Luchtvaartbeveiliging, waarvan het programma als volgt bepaald is :
  BASISOPLEIDING LUCHTVAARTVEILIDHEID.

                               Modules                            Duur
  Dag 1    Internationale Luchtvaartorganisaties                  2   uren
           Luchtvaartcriminaliteit                                6   uren
              Kaping
              Sabotage
              Aanslagen op luchthavens
              Andere vormen van criminaliteit op de Luchthaven
  Dag 2    Nationale luchtwetgeving                               8   uren
  Dag 3    Internationaal luchtrecht                              8   uren
              Internationale conventies en verdragen
              Conventie van Chicago
                 Annex 12-13-16-18
  Dag 4    Conventie van Chicago - Annex 14                       8   uren
              Definities
              Vliegveldgegevens
              Fysische Kenmerken
              Begrenzing en verwijdering van hindernissen
  Dag 5    Conventie van Chicago - Annex 14 vervolg               8   uren
              Visuele luchtvaarthulpmiddelen
              Visuele hulpmiddelen om hindernissen te signaleren
              Visuele hulpmiddelen om zones aan te duiden met
               beperkt gebruik
  Dag 6       Conventie van Chicago - Annex 14 vervolg            8   uren
              Uitrustingen en installaties                        2   uren
              Urgentie- en andere diensten
              Urgentieplan van het vliegveld
              Urgentieplannen EBBR                                6   uren
  Dag 7    Luchthavenreglement
              De luchtzijde van de luchthaven Brussel-Nationaal   1   uur
                 De sektoren
                 De aprons
              De toegangsbeveiliging
                 de geautomatiseerde toegangsbeveiliging          1   uur
                 de toegangsbewijzen
                    Personen
                    Voertuigen
                 de perimeter                                     2   uren
                    de wachtposten
                    de toegangsbewijzen
                    Procedures
                 de passagiersterminal                            2   uren
                    de wachtposten
                    de toegangsbewijzen
                    Procedures
                 General Aviation                                 2   uren
                    Statuut
                    Bijzondere operaties
  Dag 8    Veiligheidsreglementen en procedures                   8   uren
              Verkeersreglement
                 Procedures
                    Snelheidsmetingen
                    Ademtest
                    Vluchtmisdrijf
                 Optreden bij vaststelling inbreuken
  Dag 9    Andere procedures
              Tanken van vliegtuigen met passagiers aan boord     1,5 uren
              Verwijderen van containers
              Properheid - zwerfvuil
              Dragen reflecterende beschermkledij
              Rookverbod op de inschepingsvloeren
           Organigram dienst LHI Safety                           0,5 uur
           Geluidsreglementering                                  2   uren
              EEG-richtlijn 98/20
              Annex 16
              Luchthavenreglement
           AIP-reglementering                                     4   uren
              Luchthavengebonden procedures
  Dag 10   Evaluatie test week 2 luchthavenreglement              8   uren
  Dag 11   Deontologie                                            8   uren
              De identiteitscontrole
              Het verhoor
              Praktische oefeningen
  Dag 12   Sociale vaardigheden                                   8   uren
              Optreden in conflictsituaties
              Omgaan met moeilijke passagiers
              Omgaan met luchthavenpersoneel
              Rollenspel
  Dag 13   Het opstellen van Processen-verbaal                    8   uren
              De vormvereisten
              Taalgebruik in processen-verbaal
              Praktische oefeningen
  Dag 14   Eindevaluatietest                                      8   uren
  Dag 15   Eindevaluatietest                                      8   uren


  II. Het examen behelst een theoretisch examen waarbij de kandidaat binnen een bepaalde tijd, blijk moet geven van zijn kennis over de volgende vakken :

     Vakken                                 Puntenaantal      Vereiste minima
  Internationale luchtvaartorganisaties            10               6
  Luchtvaartcriminaliteit                          10               6
  Nationale luchtwetgeving                         60              36
  Internationaal luchtrecht                        20              12
  Annex 14                                         60              36
  Urgentieplannen EBBR                             60              36
  Luchthavenreglement
  Plan Airside                                    100              60
  toegangsbeveiliging                              60              36
  Safety-reglementen                              100              60
  Geluidsreglementering                            20              12
  AIP-reglementering                               60              36
  Deontologie                                      40              24
  Sociale vaardigheden                             40              24
  Opstellen van Processen-verbaal                 100              60
  TOTAAL                                          740             444


  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 4 mei 1999 houdende regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de inspecteurs en van de eerstaanwezende inspecteurs van de luchthaveninspectie.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Vervoer,
  M. DAERDEN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart, ondertekend te Chicago op 7 december 1944 en goedgekeurd door de wet van 30 april 1947, inzonderheid op de bijlagen 14 en 17;
   Gelet op het veiligheidshandboek, document 30, van de Europese Conferentie voor de Burgerluchtvaart;
   Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, inzonderheid op artikel 5, evenals op artikelen 38, 39, 40, 41 en 42, gewijzigd bij de wet van 3 mei 1999;
   Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart, inzonderheid op artikel 43, § 2, gewijzigd door het koninklijk besluit van 6 december 1989;
   Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1991 houdende regeling van de beveiliging van de burgerluchtvaart, inzonderheid op artikelen 18, 19 en 53;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 april 1999;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 29 april 1999;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat een nieuwe wettelijke regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie nog niet in werking is getreden op het ogenblik dat het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State wettelijk dient gevraagd te worden;
   Overwegende dat het wetsvoorstel in kwestie, met betrekking tot de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de luchtvaartpolitie in de federale politie, de inwerkingtreding met terugwerkende kracht op 1 maart 1999 voorziet;
   Overwegende dat volgens het wetsvoorstel in kwestie artikel 42 van de wet van 27 juni 1937 houdende regeling der luchtvaart gewijzigd wordt en dat de Koning belast wordt met de regulering van de certificatie en opleiding van het personeel van de luchthaven- en luchtvaartinspectiediensten;
   Overwegende dat de continuïteit van de dienst vereist dat een reglementaire wijziging gelijktijdig met de wetswijziging geschiedt;
   Overwegende dat er overeenkomstig de normen en aanbevelingen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en van de Europese Conferentie voor de Burgerluchtvaart (CEAC) evenals overeenkomstig de bepalingen van de bilaterale luchtvaartbeveiligingsakkoorden onmiddellijk voorschriften dienen te worden opgelegd voor de opleiding en certificatie van het beveiligings- en veiligheidspersoneel werkzaam op de luchthaven Brussel-Nationaal;
   Op de voordracht van Onze Minister van Vervoer en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluite(BR)n Wij :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2004014031
PUBLICATIE :
2004-02-23
bladzijde : 10352

ErrataWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • KB VAN 28-05-2003 GEPUBL. OP 28-07-2003
    (GEWIJZ. ART: 1; 3; 4; 12; 19; 13; 18; 20; 25; N1)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
    Erratum Franstalige versie