J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 32 uitvoeringbesluiten 13 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1999/04/22/1999016119/justel

Titel
22 APRIL 1999. - Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.
(NOTA : opgeheven in de toekomst op een onbepaalde datum bij W 2019-03-17/03, art. 129; Inwerkingtreding : onbepaald)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 11-05-1999 en tekstbijwerking tot 27-04-2018) Zie wijziging(en)

Bron : MIDDENSTAND.LANDBOUW
Publicatie : 11-05-1999 nummer :   1999016119 bladzijde : 16290       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1999-04-22/36
Inwerkingtreding : 29-06-1999

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1985011070        1992018051        1993903046       

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL I. - [1 Algemene bepalingen]1
Art. 1, 1/1
TITEL II. - Het instituut van de accountants en de belastingconsulenten.
HOOFDSTUK I. - Oprichting, doel, leden.
Art. 2-6
HOOFDSTUK II. - Beheer, werking, vermogen en begroting.
Art. 7-15
TITEL III. - Gemeenschappelijke bepalingen voor accountants en belastingconsulenten.
HOOFDSTUK I. - De titels van accountant en belastingconsulent.
Art. 16-19, 19bis, 20-22, 22bis, 23
HOOFDSTUK II. - Stage voor accountants en belastingconsulenten.
Art. 24-26
HOOFDSTUK III. - Uitoefening van een functie als accountant en belastingconsulent.
Art. 27-28, 28/1, 29-33
TITEL IV. - Specifieke bepalingen voor de functie van accountant en belastingconsulent.
HOOFDSTUK I. - De functie van accoutant.
Art. 34, 34/1, 35-37, 37bis
HOOFDSTUK II. - De functie van belastingconsulent.
Art. 38-40
TITEL V. - Vennootschappen.
HOOFDSTUK I. - Vennootschappen onder personen met dezelfde hoedanigheid.
Art. 41
HOOFDSTUK II. - Vennootschappen onder personen met verschillende hoedanigheden.
Art. 42
TITEL VI. - Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten.
HOOFDSTUK I. - Oprichting, doel.
Art. 43-44
HOOFDSTUK II. - [1 Organisatie, werking en organen van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten]1
Art. 45, 45/1, 45/2
HOOFDSTUK III. - Het beroep van boekhouder en de titels van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist.
Art. 46-49, 49/1, 50, 50bis, 51-52, 52bis, 52ter
TITEL VII. - Het interinstitutencomité.
Art. 53
TITEL VIII. - Hoge Raad voor de economische beroepen.
Art. 54
TITEL IX. - Opheffingsbepaling.
Art. 55
TITEL X. - Wijzigingsbepaling.
Art. 56-57
TITEL XI. - Strafbepalingen.
Art. 58, 58/1
TITEL XII. - Overgangsbepalingen.
Art. 59-61
TITEL XIII. - Slotbepalingen.
Art. 62-63
TITEL XIV. - Inwerkingtreding.
Art. 64

Tekst Inhoudstafel Begin
TITEL I. - [1 Algemene bepalingen]1
  ----------
  (1)<KB 2009-11-19/05, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 17-12-2009>

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 1/1.[1 Voor de toepassing van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder :
   1° [2 lidstaat : de lidstaat zoals bedoeld in artikel 2, § 1, l), van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een algemeen kader voor de erkenning van EU-beroepskwalificaties;]2
   2° werkdagen : het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van de zondagen en wettelijke feestdagen. Als een termijn, uitgedrukt in werkdagen op een zaterdag afloopt, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag;]1
  [2 3° de wet van 12 februari 2008 betreffende de beroepskwalificaties : de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een algemeen kader voor de erkenning van EU-beroepskwalificaties.]2
  ----------
  (1)<W 2013-02-25/04, art. 2, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2013>
  (2)<W 2017-07-21/32, art. 15, 011; Inwerkingtreding : 11-08-2017>

  TITEL II. - Het instituut van de accountants en de belastingconsulenten.

  HOOFDSTUK I. - Oprichting, doel, leden.

  Art. 2. Er wordt een Instituut van de accountants en de belastingconsulenten, hierna het Instituut genoemd, opgericht, dat rechtspersoonlijkheid heeft.
  Het Instituut treedt in de rechten en verplichtingen van het Instituut der accountants.
  Zijn zetel is gevestigd in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

  Art. 3.[1 Het Instituut heeft als opdracht toe te zien op de opleiding, en de permanente organisatie van een korps van specialisten te verzekeren die bekwaam zijn om de functies van accountant en belastingconsulent uit te oefenen, waarvan het Instituut de organisatie kan controleren en bijsturen, met alle noodzakelijke waarborgen qua bekwaamheid, onafhankelijkheid en professionele rechtschapenheid.
  [3 Het Instituut heeft eveneens als opdracht toe te zien dat de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van accountant en belastingconsulent worden nageleefd, alsook dat de rechten en de gemeenschappelijke beroepsbelangen van de leden worden beschermd.]3
   Het Instituut ziet er eveneens op toe dat de aan zijn leden en aan de personen die onderworpen zijn aan zijn toezicht en tuchtbevoegdheid, toevertrouwde opdrachten, behoorlijk worden uitgevoerd.
   Het ziet er eveneens op toe dat de in artikel 37bis bedoelde personen, de modaliteiten en voorwaarden naleven van de tijdelijke en occasionele uitoefening van de activiteit van accountant in België.
   Het Instituut is gemachtigd om van de bevoegde overheid in andere [2 lidstaten]2, de informatie aan te vragen en te verkrijgen die nodig is voor de uitvoering van deze opdracht. Deze inlichtingen worden verwerkt en bewaard overeenkomstig de voorschriften van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten van deze wet.
   Het Instituut is eveneens gemachtigd om, mits naleving van diezelfde bepalingen, informatie aan de bevoegde overheid van een andere [2 lidstaat]2 mede te delen, met betrekking tot zijn leden die nodig is voor de behandeling van hun aanvraag tot vestiging of de uitoefening van hun vrijheid van dienstlevering in deze [2 lidstaat]2.]1
  ----------
  (1)<KB 2009-11-19/05, art. 3, 004; Inwerkingtreding : 17-12-2009>
  (2)<W 2017-07-21/32, art. 16, 011; Inwerkingtreding : 11-08-2017>
  (3)<W 2017-09-03/01, art. 2, 012; Inwerkingtreding : 21-09-2017>

  Art. 4.Van het Instituut zijn lid :
  1° de natuurlijke personen aan wie de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent is verleend;
  2° de vennootschappen met rechtspersoonlijkheid waaraan de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent is verleend.
  [4 3° de stagiair-accountant, de stagiair-belastingconsulent en de stagiair-accountant-belastingconsulent.]4
  [4 ...]4 [1 De personen geviseerd door artikel 37bis]1 zijn geen lid van het Instituut maar staan wel onder zijn toezicht en zijn tuchtbevoegdheid.
  [1 Alle wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met de plichtenleer, de uitoefening van de tuchtmacht door de bevoegde tuchtinstanties, de definitie en de uitoefening van het beroep, die van toepassing zijn op externe accountants, leden van het IAB, en die inzonderheid opgenomen zijn in :
   - deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, inzonderheid het koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer van de accountants;
   - [3 de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, de uitvoeringsbesluiten ervan en de uitvoeringsbesluiten van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, voor zover de inhoud ervan niet in strijd is met de voormelde wet van 18 september 2017;]3
   - de technische en deontologische normen en aanbevelingen bedoeld bij artikel 27 van deze wet,
   zijn van toepassing op de onderdanen van een [2 lidstaat]2 die gemachtigd zijn om tijdelijk en occasioneel de activiteit van accountant in België uit te oefenen overeenkomstig artikel 37bis, gedurende hun aanwezigheid op het grondgebied van België, en voor alles dat betrekking heeft op de uitvoering van de diensten die in België worden geleverd.]1
  [4 Alle wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met de plichtenleer, de uitoefening van de tuchtmacht door de tuchtinstanties bevoegd voor de accountants en/of belastingconsulenten zijn van toepassing op de stagiairs-accountant, de stagiairs-belastingconsulent en de stagiairs-accountant-belastingconsulent.
   Het dubbel lidmaatschap met het Beroepsinstituut van de leden bedoeld in het eerste lid, 3°, is niet uitgesloten. Ingeval van dubbel lidmaatschap, valt de betrokken stagiair onder de tuchtmacht van het Beroepsinstituut.]4
  ----------
  (1)<KB 2009-11-19/05, art. 4, 004; Inwerkingtreding : 17-12-2009>
  (2)<W 2017-07-21/32, art. 16, 011; Inwerkingtreding : 11-08-2017>
  (3)<W 2017-09-18/06, art. 151, 013; Inwerkingtreding : 16-10-2017>
  (4)<W 2017-09-03/01, art. 3, 012; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

  Art. 5.§ 1. Het Instituut stelt het tableau vast van de leden. Dit tableau bevat een lijst van de accountants en een lijst van de belastingconsulenten. Een lid met de hoedanigheid van accountant en van belastingconsulent, wordt ingeschreven op beide lijsten. De lijst van de accountants bevat, in een deellijst, de externe accountants bedoeld in de artikelen 35 en 36. De lijst van de belastingconsulenten bevat, in een deellijst, de externe belastingconsulenten bedoeld in de artikelen 39 en 40.
  Het tableau van de leden vermeldt tegenover de naam van de natuurlijke persoon of de firma of de naam van de vennootschap, de door het Instituut verleende hoedanigheden.
  Hierop staat, tegenover de firma of de bijzondere benaming van de ingeschreven vennootschappen, de naam van de vennoten.
  § 2. Het tableau van de leden wordt elk jaar op 1 januari vastgesteld.
  Elkeen kan om het even wanneer ter zetel van het Instituut kennisnemen van het tableau van de leden of die aldaar verkrijgen.
  [1 § 3. Het Instituut maakt eveneens de lijst van stagiairs op.
   In de lijst van stagiairs worden de naam van de stagiair en de hoedanigheid van de stagiair vermeld.
   De lijst van stagiairs bevat een deellijst van externe stagiairs die alle of sommige werkzaamheden op exclusieve wijze, in hoofd- of bijberoep uitoefenen, of dat voornemens zijn, buiten het kader van een arbeidsovereenkomst of een door de overheid bezoldigde betrekking.
   De lijst van de stagiairs wordt elk jaar op 1 januari vastgesteld.]1
  [1 § 4. Het Instituut maakt het tableau van de leden en de lijst van stagiairs afzonderlijk bekend.]1
  ----------
  (1)<W 2017-09-03/01, art. 4, 012; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

  Art. 6. De leden betalen een bijdrage waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering van de leden wordt vastgesteld, binnen de grenzen en op de wijze als vastgesteld in het huishoudelijk reglement van het Instituut.
  De Koning kan het maximaal bedrag van de bijdrage vaststellen.

  HOOFDSTUK II. - Beheer, werking, vermogen en begroting.

  Art. 7. § 1. De Koning stelt het stagereglement en het deontologisch reglement vast, alsook de nodige reglementen om de werking van het Instituut en de verwezenlijking van de hem bij deze wet gegeven doelstellingen te verzekeren.
  Deze reglementen worden vastgesteld op voorstel of na advies van de Raad van het Instituut en na advies van de Hoge Raad bedoeld bij artikel 54.
  § 2. Elke wettelijke of reglementaire maatregel die een wijziging tot doel of gevolg zou hebben van de opdrachten verbonden aan de functies als bedoeld in de artikelen 34 en 38 vereist een voorafgaand advies van de Raad van het Instituut.
  § 3. De Raad van het Instituut kan adviescommissies oprichten, met als taak zijn beslissingen voor te bereiden en hem te adviseren en voorstellen te doen.

  Art. 8. De algemene vergadering van het Instituut bestaat uit alle leden die natuurlijke personen zijn.
  De stagiairs kunnen aan de algemene vergadering deelnemen met raadgevende stem.
  De algemene vergadering kiest de voorzitter, de ondervoorzitter, de commissarissen en de andere leden van de Raad van het Instituut, aanvaardt of weigert giften en legaten ten voordele van het Instituut, staat de vervreemding of verpanding van zijn onroerende goederen toe, keurt de jaarrekening goed, geeft de Raad kwijting voor zijn beheer, beraadslaagt over alle onderwerpen waarvoor deze wet en de reglementen haar de bevoegdheid verlenen.
  De vergadering neemt bovendien, via adviezen, voorstellen of aanbevelingen aan de Raad, kennis van alle onderwerpen die het Instituut aanbelangen en die haar regelmatig zijn voorgelegd.
  De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Elk lid heeft recht op één stem. De leden kunnen aan een ander lid schriftelijk volmacht geven om in hun plaats op de algemene vergadering te stemmen. Elk lid mag ten hoogste twee volmachten houden.

  Art. 9. De algemene vergadering komt ten minste éénmaal per jaar samen. De datum en modaliteiten voor deze samenkomst worden vastgesteld in het huishoudelijk reglement.
  Op die vergadering stelt de Raad van het Instituut een verslag voor over zijn werkzaamheden tijdens het afgelopen jaar en legt haar, overeenkomstig artikel 15, de jaarrekening en de begroting voor het nieuwe boekjaar ter goedkeuring voor.
  Telkens als hij dit nuttig acht, kan de Raad de algemene vergadering samenroepen. Hij moet dit doen, wanneer één vijfde van de leden schriftelijk hierom verzoeken, waarbij zij opgeven welk onderwerp zij op de agenda wensen te zien voorkomen.
  Voor een gewone algemene vergadering worden de oproepingen ten minste één maand en voor buitengewone algemene vergaderingen, ten minste acht dagen voordien verzonden; zij vermelden de agenda.
  De jaarrekening wordt opgemaakt overeenkomstig het model dat in het huishoudelijk reglement is vastgesteld en wordt aan de leden meegedeeld.

  Art. 10. De leiding van het Instituut wordt verzekerd door de Raad die bestaat uit :
  1° Een voorzitter en een ondervoorzitter, die bij geheime stemming door de algemene vergadering voor drie jaar onder de leden van het Instituut worden gekozen; hun mandaat, dat op de dag zelf van de jaarlijkse algemene vergadering verstrijkt, kan één maal vernieuwd worden.
  Indien de voorzitter Nederlandstalig is, moet de ondervoorzitter Franstalig zijn, en omgekeerd. Een van beide dient de hoedanigheid van accountant te bezitten, de andere de hoedanigheid van belastingconsulent.
  2° Twaalf leden, waarvan zes Nederlandstaligen en zes Franstaligen, die door de algemene vergadering bij afzonderlijke geheime stemming voor drie jaar onder de leden van het Instituut worden gekozen; hun mandaat is vernieuwbaar. Ten minste een vierde van de leden moet ingeschreven zijn op de lijst bedoeld in artikel 5, § 1, eerste lid, die het minste aantal leden telt.
  Onder die twaalf leden stelt de Raad van het Instituut een Nederlandstalige en een Franstalige secretaris aan; een van beiden zal door de Raad van het Instituut worden gelast tevens de functie van penningmeester waar te nemen.
  De beslissingen van de Raad worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

  Art. 11. De Raad van het Instituut vertegenwoordigt het Instituut in rechte, als eiser en als verweerder.
  Hij staat in voor de werking van het Instituut, overeenkomstig deze wet en de reglementen bedoeld in artikel 7, § 1.
  Hij bezit alle bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden, behalve die welke hem bij deze wet of bij een reglement bedoeld in artikel 7, § 1, zijn ontnomen.
  De Raad kan het dagelijks bestuur van het Instituut toevertrouwen aan een uitvoerend Comité, voorgezeten door de voorzitter van het Instituut. Naast de voorzitter bestaat het uitvoerend comité uit de ondervoorzitter en eventueel uit andere leden van de Raad.

  Art. 12. Enkel natuurlijke personen zijn verkiesbaar. De functie van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris wordt niet bezoldigd, buiten eventueel presentiegeld en een functievergoeding, waarvan de bedragen door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
  Een functie als lid van de stagecommissie, de tuchtcommissie en van de commissie van beroep, is onbezoldigd, buiten eventueel presentiegeld en een functievergoeding, waarvan de bedragen door de Raad van het Instituut wordt vastgesteld.
  De Koning kan het maximum bepalen van de bedragen bedoeld in de voorgaande leden.

  Art. 13. De inkomsten van het Instituut evenals de regels voor de opstelling en de controle van de rekeningen en de begroting, worden vastgesteld in het huishoudelijk reglement, behoudens de voorschriften van de artikelen 14 en 15.
  Het Instituut mag geen andere onroerende goederen bezitten dan nodig voor zijn werking of waarvan de Koning de verwerving onder kosteloze of bezwarende titel dan wel de inhuring heeft toegestaan.
  Buiten de uitzonderingen van het voorgaande lid mag het Instituut zijn beschikbare gelden enkel besteden voor de aankoop van Belgische staatsfondsen of andere effecten waarvan kapitaal en rente door de Staat gewaarborgd zijn.
  Beschikkingen onder levenden of bij testament, ten gunste van het Instituut, hebben slechts uitwerking na toelating of goedkeuring van de Koning.
  In geen geval mag het Instituut ten kostelozen titel over zijn vermogen beschikken, noch zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verdelen onder zijn leden of hun rechthebbenden.

  Art. 14.De inkomsten van het Instituut bestaan uit :
  1° de bijdragen bedoeld in artikel 6;
  2° diverse inkomsten en opbrengsten van zijn vermogen en van de activiteiten eigen aan haar opdrachten;
  3° toelagen, legaten en schenkingen.
  [1 4° de procedurekosten zoals bepaald in artikel 5, § 1, van de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten;
   5° de kosten voor het verzenden van al dan niet aangetekende herinneringen en aanmaningen die worden verhaald op de leden van het Instituut die niet reageren op een verzoek om informatie dat hun gericht wordt door de raad of door één van haar afgevaardigden, binnen de door de raad gestelde termijn en de kosten van bijkomend onderzoek ten aanzien van deze leden, met inbegrip van oproepingen.]1
  [1 De bedragen van de kosten, bedoeld in het eerste lid, 5, worden jaarlijks forfaitair bepaald door de algemene vergadering.]1
  ----------
  (1)<W 2014-01-15/10, art. 16, 009; Inwerkingtreding : 13-02-2014>

  Art. 15. Elk jaar legt de Raad van het Instituut aan de algemene vergadering de volgende stukken voor :
  1° de jaarrekening van het Instituut op 31 december van het afgelopen jaar;
  2° de begroting voor het nieuwe boekjaar;
  3° het activiteitsverslag van het Instituut over het afgelopen boekjaar;
  4° het verslag van de commissaris(sen).
  Vooraf moet de jaarrekening zijn nagezien door één of meer commissarissen die lid zijn van het Instituut maar geen zitting hebben in de Raad, en die daartoe door de algemene vergadering voor één jaar zijn aangesteld en tweemaal achtereenvolgens kunnen worden herverkozen. Hun mandaat kan bezoldigd worden.

  TITEL III. - Gemeenschappelijke bepalingen voor accountants en belastingconsulenten.

  HOOFDSTUK I. - De titels van accountant en belastingconsulent.

  Art. 16.[2 § 1.]2 Een natuurlijk persoon mag de titel van accountant en/of belastingconsulent enkel voeren, wanneer hem door het Instituut de hoedanigheid is verleend van accountant en/of belastingconsulent.
  Stagiairs mogen evenwel de betrokken titel voeren met toevoeging van " stagiair "; onder de voorwaarden van het huishoudelijk reglement kan de Raad toestaan de titel als eretitel te voeren.
  [2 § 2. Paragraaf 1 doet geen afbreuk aan het recht van de personen aan wie de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent is verleend in toepassing van artikel 19bis om eveneens gebruik te maken van hun opleidingstitel die hen verleend is in de lidstaat van oorsprong en eventueel van de afkorting daarvan, in de taal van deze Staat. Deze titel moet gevolgd worden door de naam en de plaats van de instelling of van de examencommissie die de titel heeft verleend.
  De personen die tijdelijk en occasioneel de activiteit van accountant in België uitoefenen in toepassing van artikel 37bis, kunnen ook de opleidingstitel die hen verleend is in de lidstaat van oorsprong voeren, alsook eventueel de afkorting ervan in de taal van deze lidstaat. Deze titel dient te worden gevolgd door de naam en de plaats van de instelling of de examencommissie die de titel heeft verleend.]2
  [2 ...]2
  ----------
  (1)<KB 2009-11-19/05, art. 5, 004; Inwerkingtreding : 17-12-2009>
  (2)<W 2017-07-21/32, art. 17, 011; Inwerkingtreding : 11-08-2017>

  Art. 17. Een vennootschap mag in haar handelsnaam, bijzondere benaming, de omschrijving van haar doel of haar reclame, de titel van accountant en/of belastingconsulent enkel gebruiken, wanneer haar door het Instituut de hoedanigheid is verleend van accountant en/of belastingconsulent.
  Het voorschrift van het eerste lid is niet van toepassing op onderwijsinstellingen noch op beroepsgroeperingen van accountants en/of belastingconsulenten.

  Art. 18. Buiten de personen met de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent, mag niemand een term gebruiken die verwarring kan scheppen met de titel van accountant of belastingconsulent.

  Art. 19.[4 § 1.]4 Het Instituut verleent aan een natuurlijke persoon die hierom verzoekt, de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent, indien hij aan de volgende voorwaarden voldoet :
  (1° onderdaan zijn van een lidstaat [3 ...]3 of zijn woonplaats hebben in België.) <KB 2003-02-25/38, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 03-04-2003>
  2° Niet beroofd zijn geweest van zijn politieke en burgerlijke rechten, niet in staat van faillissement verklaard zijn geweest zonder eerherstel te hebben verkregen en geen zelfs voorwaardelijke gevangenisstraf van ten minste drie maanden hebben opgelopen voor een van de misdrijven vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de [5 ondernemingsrechtbanken]5 de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod op te leggen, voor een inbreuk op de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, voor een inbreuk op de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, [4 op het Wetboek van vennootschappen, op het Wetboek van economisch recht, Boek III, titel 3, hoofdstuk 2, en zijn uitvoeringsbesluiten]4, of op de fiscale wetgeving.
  3° [2 In het bezit zijn van een Belgisch diploma erkend door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap hetzij van het niveau van "master" uitgereikt na ten minste vier jaar studie, hetzij van het niveau van "bachelor" of van gegradueerde in een van de door de Koning te bepalen studiegebieden van het economisch of juridisch type of die aan de voorwaarden bepaald door de Koning beantwoorden, of aan de door de Koning vastgestelde diplomavoorwaarden voldoen. In het buitenland afgegeven diploma's worden aanvaard mits hun gelijkwaardigheid met een Belgisch diploma zoals vermeld in huidig punt 3 vooraf door de bevoegde Belgische overheid werd erkend. De Koning kan de Raad van het Instituut machtigen in individuele gevallen de gelijkwaardigheid van de in het buitenland afgegeven diploma's te aanvaarden.]2
  4° [1 De bij het stagereglement ingerichte stage met inbegrip van het toelatingsexamen hebben volbracht of ten minste zeven jaar beroepsactiviteiten hebben uitgeoefend waarbij een voldoende ervaring werd opgedaan op het vlak van accountancy of fiscaliteit, zoals bepaald in de artikelen 34 en 38.]1
  5° Geslaagd zijn voor een bekwaamheidsexamen waarvan het programma, de voorwaarden en de examenjury door de Koning worden vastgesteld en die zijn afgestemd op de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent, waarbij in voorkomend geval de ervaring als lid van het Instituut wordt gevaloriseerd.
  6° Bij de inschrijving op de deellijst van externe accountants en/of externe belastingconsulenten van het Instituut, voor de [5 ondernemingsrechtbank]5 van zijn woonplaats, de volgende eed afleggen : " Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk, en ik zweer de opdrachten die mij worden toevertrouwd, in eer en geweten getrouw te vervullen ".
  Personen van vreemde nationaliteit leggen voor de [5 ondernemingsrechtbank]5 van hun woonplaats in België de volgende eed af : " Ik zweer de opdrachten die mij worden toevertrouwd, in eer en geweten, getrouw en volgens de voorschriften van de Belgische wet te vervullen. ".
  [4 ...]4
  (De personen die niet in België hun woonplaats hebben, leggen de eed af voor de [5 ondernemingsrechtbank]5 van hun keuze.) <KB 2003-02-25/38, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 03-04-2003>
  (7° De onderdanen van een lidstaat [3 ...]3, die niet hun woonplaats in België hebben, verbinden zich ertoe in België een kantoor te houden waar de beroepsactiviteit effectief zal worden uitgeoefend en waar de ermee samenhangende akten, documenten en briefwisseling zullen worden bewaard.) <KB 2003-02-25/38, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 03-04-2003>
  [4 § 2. Eenzelfde persoon kan niet de hoedanigheid van bedrijfsrevisor en die van belastingconsulent bezitten.
   Eenzelfde persoon kan niet de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent en die van erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist bezitten.
   De hoedanigheid van accountant kan wel worden verleend aan een persoon met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor. Personen met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor mogen de in artikel 38, 3°, bedoelde werkzaamheden niet uitoefenen voor ondernemingen waarin zij revisorale opdrachten uitoefenen.]4
  ----------
  (1)<W 2013-06-02/07, art. 2, 008; Inwerkingtreding : 06-07-2013>
  (2)<W 2014-01-15/10, art. 17, 009; Inwerkingtreding : 01-07-2015 (zie KB 2014-10-10/06, art. 6)>
  (3)<W 2017-07-21/32, art. 18, 011; Inwerkingtreding : 11-08-2017>
  (4)<W 2017-09-03/01, art. 5, 012; Inwerkingtreding : 01-09-2018>
  (5)<W 2018-04-15/14, art. 252, 014; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 19bis.<Ingevoegd bij KB 2003-02-25/38, art. 3; Inwerkingtreding : 03-04-2003> § 1. [2 Ter ondersteuning van hun verzoek om verlening van de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent, kunnen de onderdanen van een lidstaat eveneens een bekwaamheidsattest of een opleidingstitel bedoeld in Titel III, Hoofdstuk I, van de wet van 12 februari 2008 betreffende de beroepskwalificaties, afgeleverd door een andere lidstaat, doen gelden die beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in dit hoofdstuk, of een opleidingstitel gelijkgesteld aan een dergelijke titel in toepassing van artikel 2, § 3, van de wet van 12 februari 2008 betreffende de beroepskwalificaties. De onderdanen van een lidstaat die een bekwaamheidsattest of een opleidingstitel bedoeld in deze paragraaf, hebben verworven, zijn onderworpen aan alle voorwaarden en genieten van alle rechten voorzien in de wet van 12 februari 2008 betreffende de beroepskwalificaties, onverminderd de bepalingen voorzien in of op basis van deze wet.]2
  § 2. [1 [2 De houders van een bekwaamheidsattest of een opleidingstitel bedoeld in § 1 zijn vrijgesteld van stage.]2
   [2 Zij moeten zich evenwel, in toepassing van artikel 16, § 3, van de wet van 12 februari 2008 betreffende de beroepskwalificaties, onderwerpen aan een bekwaamheidsproef, georganiseerd door het Instituut wanneer hun opleiding op het vlak van boekhouding, fiscaliteit, vennootschapsrecht, deontologie en andere vakken waarvan de kennis noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep van accountant en/of belastingconsulent in België, belangrijke verschillen vertoont inzake inhoud ten aanzien van de opleiding die bestreken is door de in België vereiste opleidingstitel.]2
   De bekwaamheidsproef bestaat uit een controle, [2 van de beroepskennis, -vaardigheden en -competenties]2 van de aanvrager, die tot doel heeft te beoordelen of deze de bekwaamheid bezit om het beroep van accountant en/of belastingconsulent uit te oefenen.
   Bij de bekwaamheidsproef moet in aanmerking worden genomen dat de aanvrager in de Staat van oorsprong of herkomst een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar is. De proef heeft betrekking op de vakgebieden die moeten worden gekozen uit die welke op de lijst staan van de vakgebieden die, op basis van een vergelijking tussen de vereiste opleiding en de opleiding die de aanvrager heeft ontvangen, niet bestreken worden door het diploma of de titel(s) die de aanvrager overlegt. De kennis van deze vakgebieden moet een noodzakelijke voorwaarde zijn om het beroep van accountant en/of belastingconsulent te kunnen uitoefenen. Deze proef kan ook betrekking hebben op de kennis van de deontologie die op die functies, van toepassing is.
   De voorschriften betreffende de bekwaamheidsproef, de opstelling van de lijst van de leerstof en het statuut van de aanvrager die zich daarop wil voorbereiden, worden vastgelegd door de Raad van het Instituut, met inachtneming van de regels inzake gemeenschapsrecht [2 en de wet van 12 februari 2008 betreffende de beroepskwalificaties]2.
   [2 Indien overwogen wordt om de aanvrager een bekwaamheidsproef te laten afleggen, wordt er eerst nagegaan of de beroepskennis, vaardigheden en -competenties die de aanvrager tijdens zijn beroepservaring als accountant of als belastingconsulent in een lidstaat of derde land heeft verworven, van dien aard zijn, dat het wezenlijke verschil in de opleiding daardoor geheel of gedeeltelijk wordt ondervangen.]2]1
  [2 Het Instituut informeert de aanvrager over de beslissing hem aan een bekwaamheidsproef te onderwerpen door vermelding van :
   1° het vereiste kwalificatieniveau en het niveau volgens de onderverdeling in artikel 13 van de wet van 12 februari 2008 betreffende de beroepskwalificaties waarover de aanvrager beschikt;
   2° de wezenlijke verschillen die de bekwaamheidsproef rechtvaardigen en de redenen waarom ze niet gecompenseerd kunnen worden door beroepskennis, vaardigheden en -competenties, welke zijn verworven door de aanvrager door beroepservaring of levenslang leren, en die met dat doel door een bevoegde instantie formeel zijn gevalideerd.]2
  § 3. [2 Het Instituut stuurt een ontvangstbevestiging binnen één maand na de ontvangst van het dossier van de aanvrager en deelt in voorkomend geval mee welk document of documenten ontbreken.
   De procedure voor het onderzoek van een in toepassing van dit artikel ingediende aanvraag moet zo spoedig mogelijk, en in ieder geval uiterlijk vier maanden na de indiening van het volledige dossier van de aanvrager door een met redenen omkleed besluit worden afgesloten.
   Tegen dit besluit, of tegen het uitblijven ervan, kan beroep ingesteld worden bij de commissie van beroep bedoeld in artikel 7 van de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten.]2
  ----------
  (1)<KB 2009-11-19/05, art. 6, 004; Inwerkingtreding : 17-12-2009>
  (2)<W 2017-07-21/32, art. 19, 011; Inwerkingtreding : 11-08-2017>

  Art. 20.Onder de door de Koning bepaalde voorwaarden verleent het Instituut op verzoek de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent aan :
  1° elke burgerlijke professionele vennootschap, bedoeld in artikel 41, § 1, 2°, met rechtspersoonlijkheid opgericht naar Belgisch recht;
  2° elke natuurlijke persoon, zonder woonplaats in België, die in het buitenland een hoedanigheid heeft die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent;
  3° elke vennootschap, opgericht naar buitenlands recht, die in het buitenland een hoedanigheid heeft die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent, en die al dan niet gevestigd is in België.
  [1 Het Instituut verleent, onder de door de Koning bepaalde voorwaarden, de toelating aan elke vennootschap die hierom verzoekt, om de activiteiten van stagiair-accountant, stagiair-belastingconsulent of stagiair-accountant en -belastingconsulent uit te oefenen.]1
  ----------
  (1)<W 2017-09-03/01, art. 6, 012; Inwerkingtreding : 21-09-2017>

  Art. 21. Onder de door de Koning bepaalde voorwaarden verleent het Instituut op verzoek de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent aan elke vennootschap opgericht binnen een vennootschappengroep of een beroepsgroepering, of door een of meer ondernemingen, en waarvan het maatschappelijk doel erin bestaat, diensten te verlenen als bedoeld in de artikelen 34 en 38, aan de ondernemingen van de groep, aan de ondernemingen aangesloten bij de beroepsgroepering, aan haar vennoten of voor wat betreft diensten bedoeld in artikel 38, aan derden.
  De in dit artikel en artikel 20, 3°, bedoelde vennootschappen moeten de in de artikelen 34 en 38 opgesomde werkzaamheden, zo zij in België plaatsvinden, uitoefenen door of onder de effectieve leiding van een natuurlijke persoon die de hoedanigheid van accountant of belastingconsulent bezit. Voor de werkzaamheden waarvan de uitoefening of de leiding hem wordt toevertrouwd, is deze accountant of belastingconsulent persoonlijk gebonden door de beroepstucht van het Instituut.

  Art. 22. De hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent wordt door het Instituut ingetrokken wanneer niet langer is voldaan aan de voorwaarde van artikel 19, 2°. Een intrekking van de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent heeft van rechtswege de weglating op het tableau van de leden van het Instituut tot gevolg.
  Elke accountant of belastingconsulent die weggelaten werd, kan, na afloop van een termijn van vijf jaar vanaf de datum waarop de schrappingsbeslissing kracht van gewijsde heeft gekregen, om zijn herinschrijving op de lijst van het Instituut verzoeken. De herinschrijving is pas mogelijk als de wettelijke voorwaarde bedoeld bij artikel 19, 2°, opnieuw vervuld wordt en na gemotiveerde beslissing van de Raad van het Instituut.

  Art. 22bis. [1 De hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent toegekend aan een vennootschap wordt door het Instituut ingetrokken wanneer aan de voorwaarden voor de toekenning van deze hoedanigheid, zoals door de Koning bepaald in uitvoering van artikel 20, 1° en 3°, en artikel 21 niet meer is voldaan.
   De vennootschap wordt vermoed niet meer te voldoen aan de in het eerste lid vermelde voorwaarden voor de toekenning van de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent wanneer, na het verstrijken van een termijn van een maand vanaf het verzenden van een aangetekende brief van de Raad waarmee de vennootschap in kennis wordt gesteld van de voorwaarde(n) waaraan zij niet meer voldoet, en van de maatregelen die dienen te worden getroffen om hier opnieuw aan te voldoen, de door de Raad vastgestelde tekortkoming blijft bestaan.
   De intrekking van de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent heeft van rechtswege de weglating op het tableau van de leden van het Instituut tot gevolg.
   Een nieuwe toekenning van de hoedanigheid is pas mogelijk als de voorwaarden bedoeld bij artikel 20, 1°, artikel 20, 3° of artikel 21 opnieuw vervuld worden.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-18/11, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 27-03-2010>

  Art. 23.Tegen elke beslissing van het Instituut tot weigering of intrekking van de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent kan de belanghebbende hoger beroep instellen bij de in artikel 7 van de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten, bedoelde commissie van beroep.
  [1 Hoger beroep wordt ingesteld binnen één maand vanaf de dag dat de beslissing ter kennis gegeven werd aan de belanghebbende.
   Het hoger beroep heeft schorsende werking.]1
  ----------
  (1)<W 2017-09-03/01, art. 7, 012; Inwerkingtreding : 21-09-2017>

  HOOFDSTUK II. - Stage voor accountants en belastingconsulenten.

  Art. 24.[1 § 1. De Raad richt voor wie zich op de functie van accountant en/of belastingconsulent voorbereidt, de stage zoals bedoeld in artikel 19, in, met inbegrip van het bekwaamheidsexamen.
   § 2. De stage, die leidt tot de ene of de andere of beide voornoemde functies, duurt minimaal drie jaar en, behoudens een schorsing van bepaalde duur om gegronde redenen te beoordelen door de Raad, maximaal acht jaar die ingaat op de dag van zijn inschrijving op de lijst van stagiairs.
   Een stagiair die aan het einde van de achtjarige stageperiode niet in het bekwaamheidsexamen geslaagd is, wordt van de lijst van de stagiairs weggelaten en kan voor het verstrijken van een termijn van drie jaar niet meer een aanvraag indienen voor een nieuwe inschrijving voor het toelatingsexamen bedoeld in artikel 25, 2°.
   Het stagereglement bepaalt in welke gevallen, de Raad, een inkorting van de duur van de stage, rekening houdend met de opleiding en de ervaring van de kandidaat, kan toestaan.
   § 3. De stage wordt afgesloten met het slagen in een bekwaamheidsexamen, georganiseerd door het Instituut bedoeld in artikel 19, § 1, 5°, met als doel de praktische kennis van de stagiair na te gaan.
   Een stagiair mag niet deelnemen aan het bekwaamheidsexamen alvorens minstens drie jaar stage voltooid te hebben.]1
  ----------
  (1)<W 2017-09-03/01, art. 8, 012; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

  Art. 25.Om tot de stage te worden toegelaten, dient men :
  1° de bij artikel 19, 1° en 2°, gestelde voorwaarden te vervullen;
  2° de voorwaarden te vervullen inzake diploma en/of ervaring vastgesteld met toepassing van artikel 19, 3°, en te slagen voor een toelatingsexamen waarvan het peil de bekwaamheid en geschiktheid van de toekomstige accountant en/of belastingconsulent kan waarborgen [1 of te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de ervaring, als bepaald in artikel 19, § 1, 4°]1;
  3° een stageovereenkomst te hebben gesloten met een lid van het Instituut dat al ten minste vijfjaar op het tableau van het Instituut is ingeschreven en zich ertoe verbindt de stagiair in zijn opleiding tot accountant en/of belastingconsulent te leiden en bij te staan. Die overeenkomst moet door de stagecommissie worden goedgekeurd.
  ----------
  (1)<W 2017-09-03/01, art. 9, 012; Inwerkingtreding : 21-09-2017>

  Art. 26.Het stagereglement legt de rechten en verplichtingen vast van stagemeester en stagiair, de samenstelling en bevoegdheden van de stagecommissie, de bezoldigingsregeling voor stagiairs en evenals tuchtregels, alsook de wijze waarop de stagiairs worden betrokken bij de werking van en worden vertegenwoordigd binnen het Instituut.
  De Raad bepaalt tevens de regels volgens dewelke de stagiairs belast worden met de opstelling, ten kostelozen titel en onder toezicht van hun stagemeester, van een financieel plan, zoals bedoeld in [1 artikel 440 van het Wetboek van vennootschappen]1, voor de ondernemers in het kader van hun eerste vestiging.
  Desgevallend zal de stagecommissie de kandidaat-stagiair bijstaan in het vinden van een stagemeester.
  Tegen elke beslissing van de Raad waarbij een kandidaat niet tot de stage wordt toegelaten, is voor de belanghebbende hoger beroep mogelijk bij de in artikel 7 van de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten, bedoelde commissie.
  ----------
  (1)<W 2017-09-03/01, art. 10, 012; Inwerkingtreding : 21-09-2017>

  HOOFDSTUK III. - Uitoefening van een functie als accountant en belastingconsulent.

  Art. 27.De Raad legt de technische en deontologische normen en aanbevelingen vast voor de uitoefening van de betrokken functie.
  [1 De normen en aanbevelingen hebben tot doel praktische regels te bepalen inzake de plichtenleer, de stage, het praktisch bekwaamheidsexamen, de permanente vorming, het beroep of de werking van het Instituut.
   Het Instituut maakt aan de leden tijdig en op gepaste wijze alle technische en deontologische normen en aanbevelingen bekend en maakt deze openbaar op de website van het Instituut.]1
  ----------
  (1)<W 2017-09-03/01, art. 11, 012; Inwerkingtreding : 21-09-2017>

  Art. 28.§ 1. Overeenkomstig zijn doel ziet de Raad erop toe dat de leden de hun toevertrouwde opdrachten behoorlijk uitvoeren. In het bijzonder ziet hij erop toe dat alle leden hun beroepskennis permanent bijwerken.
  De Raad kan tevens de regels bepalen volgens dewelke de externe leden een gratis eerstelijns advies verstrekken aan ondernemingen die erom verzoeken, in de loop van hun eerste activiteitenjaar.
  § 2. Hij ziet er bovendien op toe dat [2 de externe leden :]2
  1° vooraleer een opdracht te aanvaarden, beschikken over de nodige bekwaamheid, medewerking en tijd om deze opdracht behoorlijk uit te voeren;
  2° zich met de nodige zorg en volledig onafhankelijk kwijten van de hun toevertrouwde opdrachten;
  3° geen opdrachten aanvaarden onder voorwaarden die een objectieve uitvoering daarvan in het gedrang zouden kunnen brengen;
  4° geen werkzaamheden uitoefenen die onverenigbaar zijn met de onafhankelijkheid van hun functie.
  Te dien einde kan de Raad :
  1° van de leden de voorlegging eisen van elke informatie, van elke verantwoording en van elk stuk, en meer in het bijzonder van hun werkschema en nota's;
  2° bij de leden een onderzoek laten instellen naar hun werkmethodes en hun organisatie alsmede naar de zorg waarmee en de wijze waarop zij hun opdracht uitvoeren.
  [1 § 3. In overeenstemming met artikel 7, § 1, eerste lid, kan de Koning, na advies van de Raad van het Instituut, een reglement inzake de kwaliteitstoetsing vastleggen.
   De Koning richt een commissie kwaliteitstoetsing op die belast is met de organisatie van de kwaliteitstoetsing van de werkmethodes van de externe accountants en externe belastingconsulenten, van de organisatie van hun kantoor, de uitgevoerde werkzaamheden in het bijzonder het respect voor de wet, de reglementen, de normen en de aanbevelingen en de manier waarop ze hun opdrachten uitoefenen als bedoeld in artikel 34 en 38.
   De Raad van het Instituut benoemt de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van de commissie kwaliteitstoetsing, die zonder terechtwijzing ingeschreven zijn op het tableau van externe accountants en belastingconsulenten.
   De commissie kwaliteitstoetsing heeft onder meer als opdracht :
   1° een lijst van toetsers samen te stellen en ter goedkeuring aan de Raad van het Instituut voor te leggen;
   2° de inhoud en de praktijk van de kwaliteitstoetsing uit te werken volgens het reglement en het aan de Raad van het Instituut voor te leggen;
   3° aan de Raad voorstellen de externe accountant en/of de externe belastingconsulent door te verwijzen naar de bevoegde tuchtinstanties indien de externe accountant en/of de externe belastingconsulent de wettelijke of reglementaire bepalingen inzake de kwaliteitstoetsing niet naleeft;
   4° aan de Raad voorstellen om ten aanzien van een lid een maatregel aan te nemen bedoeld in artikel 29.
   De externe accountant en/of de externe belastingconsulent verschaft in het kader van de kwaliteitstoetsing toegang tot zijn kantoor aan de toetser, wanneer de commissie kwaliteitstoetsing hem de kwaliteitstoetsing minstens twee maanden op voorhand heeft aangekondigd of, in voorkomend geval na het toestaan van een eventuele uitstel, op de datum die tussen de commissie kwaliteitstoetsing en de externe accountant en/of de externe belastingconsulent is overeengekomen.
   Met "kantoor" wordt onder dit artikel bedoeld : de organisatorische eenheid waarbinnen één of meer externe accountants en/of externe belastingconsulenten voor een cliënt bedrijfsmatig professionele diensten verrichten, zoals bepaald in artikel 34 en artikel 38. Het kantoor heeft ofwel uitsluitend één enkele vestiging ofwel meerdere vestigingen waarbinnen dezelfde werkmethodes van toepassing zijn.
   De externe accountant en/of de externe belastingconsulent geeft in het kader van de kwaliteitstoetsing aan de toetser inzage aan alle informatie die betrekking heeft op de beroepsuitoefening en bezorgt, indien de toetser dit nodig acht voor het uitvoeren van zijn opdracht, een afschrift aan de toetser.]1
  ----------
  (1)<W 2017-09-03/01, art. 12,2°, 012; Inwerkingtreding : 21-09-2017>
  (2)<W 2017-09-03/01, art. 12,1°, 012; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

  Art. 28/1. [1 De externe leden maken, samen met hun cliënt, een opdrachtbrief op, die de uitvoering van iedere prestatie voorafgaat. Deze opdrachtbrief omschrijft op een evenwichtige wijze de wederzijdse rechten en plichten van de cliënt en de beroepsbeoefenaar.
   De Koning bepaalt, op advies van de Raad van het Instituut, de modaliteiten voor de toepassing van de opdrachtbrief.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2017-09-03/01, art. 13, 012; Inwerkingtreding : 21-09-2017>
  

  Art. 29.[2 § 1.]2 Indien de Raad kennis heeft van het feit dat een lid zich gedraagt op een wijze die strijdig is met artikel 28, gelast hij dit lid zich hieraan te conformeren binnen de termijn die hij bepaalt.
  Indien het lid hieraan onvoldoende gevolg geeft binnen de gestelde termijn, kan de Raad het lid verbieden bepaalde nieuwe opdrachten nog te aanvaarden of eisen dat het, binnen de termijn die hij bepaalt, van bepaalde reeds aanvaarde opdrachten afziet tot aan de aanmaningen van de Raad gevolg is gegeven. Hoger beroep tegen de beslissing van de Raad wordt ingesteld bij de beroepscommissie.
  [1 Indien de Raad kennis heeft van het feit dat een persoon, die gemachtigd is op grond van artikel 37bis om het beroep van accountant tijdelijk en occasioneel uit te oefenen, niet voldoet aan de voorwaarden en modaliteiten waaraan het tijdelijk en occasioneel uitoefenen van de activiteit van accountant onderworpen is, of ze niet naleeft, gelast hij de betrokkene zich hieraan te conformeren binnen de termijn die hij bepaalt.
   Indien betrokkene hieraan onvoldoende gevolg geeft binnen de gestelde termijn, kan de Raad hem verbieden bepaalde nieuwe opdrachten nog te aanvaarden of eisen dat hij, binnen de termijn die de Raad bepaalt, van bepaalde reeds aanvaarde opdrachten afziet tot aan de aanmaningen van de Raad gevolg is gegeven. Hoger beroep tegen de beslissing van de Raad wordt ingesteld bij de Commissie van beroep.]1
  [2 § 2. De Raad kan het lid terechtwijzen :
   1° wanneer het lid in gebreke blijft om, binnen een termijn bepaald door de Raad van het Instituut, alle of een gedeelte van de bijdragen, bedoeld in artikel 6, te betalen;
   2° wanneer het lid verzuimd heeft om zich te verzekeren voor zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid met een verzekeringsovereenkomst, bedoeld in artikel 33, of die te laten goedkeuren door de Raad van het Instituut;
   3° wanneer het lid gedurende drie opeenvolgende kalenderjaren niet heeft deelgenomen aan de verplichte permanente vorming voor accountants en/of belastingconsulenten, overeenkomstig de norm goedgekeurd door de Raad;
   4° wanneer het lid de datum van kwaliteitstoetsing niet heeft bevestigd binnen de termijn die de commissie kwaliteitstoetsing heeft aangekondigd, of wanneer het lid na uitstel te hebben verkregen, heeft verzuimd om binnen de aangekondigde termijn een nieuwe datum van kwaliteitstoetsing aan de commissie kwaliteitstoetsing voor te stellen.
   Het lid kan de terechtwijzing betwisten bij de Commissie van Beroep binnen een termijn van één maand nadat de terechtwijzing hem werd betekend en dit met het oog op een tegensprekelijk debat.
   Dit beroep is opschortend.
   Iedere definitief geworden terechtwijzing wordt vermeld in het dossier van het lid gedurende vijf jaar. Op het einde van deze periode van vijf jaar, wordt de terechtwijzing automatisch uitgewist.
   De hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent kan door de Raad van het Instituut ingetrokken worden wanneer het lid, drie maanden na de terechtwijzing in gebreke blijft.]2
  ----------
  (1)<KB 2009-11-19/05, art. 7, 004; Inwerkingtreding : 17-12-2009>
  (2)<W 2017-09-03/01, art. 14, 012; Inwerkingtreding : 21-09-2017>

  Art. 30. Elk lid waartegen een gerechtelijke, tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke procedure omtrent zijn functie-uitoefening loopt, moet de Raad hiervan in kennis stellen. Het lid deelt de beslissing die kracht van gewijsde heeft, mee aan de Raad.
  De Raad mag door de betrokken gerechtelijke, tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke instantie worden geraadpleegd.

  Art. 31.[1 De externe leden :]1
  1° mogen zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen commercieel bedrijf of een taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm die niet zijn opgericht onder houders met dezelfde hoedanigheid of onder houders van verschillende hoedanigheden, tenzij zij door een rechtbank hiermee worden belast;
  2° mogen geen werkzaamheden uitoefenen die onverenigbaar zijn met de waardigheid of onafhankelijkheid van hun functie.
  ----------
  (1)<W 2017-09-03/01, art. 15, 012; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

  Art. 32.[1 Telkens als een opdracht [2 bedoeld in artikel 34, 1°, 2° of 6°]2 wordt gegeven aan een vennootschap als bedoeld in artikel 4, 2°, moet die onder haar vennoten, zaakvoerders of bestuurders een vertegenwoordiger-natuurlijke persoon bedoeld in artikel 4, 1°, aanduiden die instaat voor de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. Voor die vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en dezelfde tuchtrechtelijke aansprakelijkheid als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De betrokken vennootschap kan haar vertegenwoordiger enkel ontslaan als zij tegelijkertijd zijn opvolger aanstelt.]1
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-18/11, art. 3, 005; Inwerkingtreding : 27-03-2010>
  (2)<W 2017-09-03/01, art. 16, 012; Inwerkingtreding : 21-09-2017>

  Art. 33.[1 [2 De externe leden]2 zijn overeenkomstig het gemeen recht aansprakelijk voor de uitoefening van hun professionele opdrachten.
   Het is hun verboden zich aan deze aansprakelijkheid te onttrekken, zelfs gedeeltelijk, door een bijzondere overeenkomst, in de volgende gevallen :
   1° bij de uitoefening door een externe accountant van een opdracht die door of krachtens de wet wordt toevertrouwd aan de commissaris of bij gebrek aan een commissaris, aan een bedrijfsrevisor of aan een accountant overeenkomstig artikel 17, vierde lid, van de wet houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007;
   2° in geval van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden.
   Zij zijn verplicht zich voor hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren met een verzekeringsovereenkomst die is goedgekeurd door de Raad van het Instituut.]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-18/11, art. 4, 005; Inwerkingtreding : 27-03-2010>
  (2)<W 2017-09-03/01, art. 17, 012; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

  TITEL IV. - Specifieke bepalingen voor de functie van accountant en belastingconsulent.

  HOOFDSTUK I. - De functie van accoutant.

  Art. 34. De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van elke belanghebbende persoon of instelling, de volgende opdrachten uit te voeren :
  1° alle boekhoudstukken nazien en corrigeren;
  2° zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procédés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;
  3° boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen organiseren en advies verstrekken inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
  4° de boekhouding van derden organiseren en voeren;
  5° de in artikel 38 bedoelde werkzaamheden, met uitzondering van de in artikel 38, 3°, bedoelde werkzaamheden voor ondernemingen waarin hij opdrachten bedoeld in 6° en in artikel 37, eerste lid, 2°, verricht;
  6° de opdrachten andere dan deze bedoeld in 1° tot 5° en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

  Art. 34/1. [1 De werkzaamheden van de stagiair-accountant bestaan erin, in privéondernemingen, openbare instellingen, of voor rekening van elke belanghebbende persoon of instelling, de in artikel 34, 3°, 4° en 5°, bedoelde opdrachten uit te voeren.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2017-09-03/01, art. 18, 012; Inwerkingtreding : 01-09-2018>
  

  Art. 35. Elke natuurlijke persoon aan wie de hoedanigheid van accountant is verleend, wordt op verzoek ingeschreven op de deellijst van externe accountants, bedoeld in artikel 5, wanneer hij alle of sommige van de in artikel 34 bedoelde werkzaamheden op exclusieve wijze, in hoofdzaak of in bijkomende orde uitoefent of dat voornemens is, buiten het kader van een arbeidsovereenkomst of een door de overheid bezoldigde betrekking.

  Art. 36. Elke vennootschap waaraan de hoedanigheid van accountant is verleend, wordt op verzoek ingeschreven op de deellijst van externe accountants, bedoeld in artikel 5, wanneer zij alle of sommige van de in artikel 34 bedoelde werkzaamheden uitoefent of dat voornemens is.

  Art. 37.Enkel de natuurlijke personen en de vennootschappen die zijn ingeschreven op de deellijst van externe accountants, bedoeld in artikel 5, zijn gerechtigd de volgende werkzaamheden en opdrachten geregeld uit te voeren of aan te bieden :
  1° de in artikel 34, 1°, 2° en 6°, bedoelde werkzaamheden;
  2° de opdrachten als bedoeld in [1 artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen]1.
  Het eerste lid, 1°, is evenwel niet van toepassing :
  1° op de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren;
  2° op de in artikel 34, 1° en 2°, bedoelde werkzaamheden uitgevoerd in ondergeschikt verband krachtens een arbeidsovereenkomst of een door de overheid bezoldigde betrekking, die niet leiden tot een attest of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven.
  ----------
  (1)<W 2017-09-03/01, art. 19, 012; Inwerkingtreding : 21-09-2017>

  Art. 37bis.[1 § 1. De onderdanen van een lidstaat zijn gemachtigd om tijdelijk en occasioneel de activiteit van accountant uit te oefenen zonder de voorwaarden te moeten vervullen van de artikelen 19 en 19bis volgens de modaliteiten voorzien in de wet van 12 februari 2008 betreffende de beroepskwalificaties en van § 2 indien zij :
   1° op wettige wijze zijn gevestigd in een andere lidstaat om er hetzelfde beroep uit te oefenen en;
   2° het beroep van accountant gedurende de tien jaar die voorafgaan aan de dienstverrichting gedurende tenminste een jaar hebben uitgeoefend in één of meer lidstaten, indien het beroep niet gereglementeerd is in de lidstaat van vestiging.
   Het tijdelijk en occasioneel karakter van de dienstverrichting wordt door het Instituut per geval beoordeeld, met name in functie van de duur, de frequentie, de regelmaat en de continuïteit.
   § 2. In toepassing van artikel 9 van de wet van 12 februari 2008 betreffende de beroepskwalificaties stellen de personen bedoeld in § 1 die zich voor het eerst naar België begeven om er tijdelijk en occasioneel het beroep van accountant uit te oefenen, het Instituut hiervan vooraf in kennis door middel van een schriftelijke verklaring, met daarin de gegevens betreffende verzekeringsdekking of andere middelen van persoonlijke of collectieve bescherming inzake beroepsaansprakelijkheid.
   Deze verklaring wordt eenmaal per jaar hernieuwd indien de dienstverrichter voornemens is om diensten te verrichten in België op een tijdelijke en occasionele manier tijdens het desbetreffende jaar.
   Bovendien, bij de eerste dienstverrichting of indien zich een wezenlijke verandering heeft voorgegaan in de door de documenten gestaafde situatie, bezorgt de dienstverrichter ook de documenten voorzien in artikel 9, § 2, a) tot d), van de wet van 12 februari 2008 betreffende de beroepskwalificaties.]1
  ----------
  (1)<W 2017-07-21/32, art. 20, 011; Inwerkingtreding : 11-08-2017>

  HOOFDSTUK II. - De functie van belastingconsulent.

  Art. 38.De functie van belastingconsulent [1 en stagiair-belastingconsulent]1 bestaat erin :
  1° advies te verstrekken in alle belastingaangelegenheden;
  2° belastingplichtigen bij te staan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
  3° belastingplichtigen te vertegenwoordigen.
  ----------
  (1)<W 2017-09-03/01, art. 20, 012; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

  Art. 39. Elke natuurlijke persoon aan wie de hoedanigheid van belastingconsulent is verleend, wordt op verzoek ingeschreven op de deellijst van externe belastingconsulenten, bedoeld in artikel 5, wanneer hij alle of sommige van de in artikel 38 bedoelde werkzaamheden op exclusieve wijze, in hoofdzaak of in bijkomende orde uitoefent of dat voornemens is, buiten het kader van een arbeidsovereenkomst of een door de overheid bezoldigde betrekking.

  Art. 40. Elke vennootschap waaraan de hoedanigheid van belastingconsulent is verleend, wordt op verzoek ingeschreven op de deellijst van externe belastingconsulenten, bedoeld in artikel 5, wanneer zij alle of sommige van de in artikel 38 bedoelde werkzaamheden uitoefent of dat voornemens is.

  TITEL V. - Vennootschappen.

  HOOFDSTUK I. - Vennootschappen onder personen met dezelfde hoedanigheid.

  Art. 41. § 1. Een accountant en/of belastingconsulent mag zich verenigen met andere leden met dezelfde hoedanigheid of met andere personen die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die door de Koning met toepassing van internationale verdragen waarbij België partij is of op grond van wederkerigheid, als gelijkwaardig is erkend, om :
  1° alle of een gedeelte van hun functiegebonden kosten in gemeenschap te brengen, of
  2° opdrachten of daarmee verenigbare werkzaamheden gezamenlijk uit te oefenen.
  § 2. Wanneer een accountant of belastingconsulent zich wenst te verenigen met een persoon die in het buitenland een hoedanigheid bezit die door de Koning als gelijkwaardig is erkend met de hoedanigheid van, respectievelijk, accountant of belastingconsulent met toepassing van internationale verdragen waarbij België partij is of op grond van wederkerigheid, dan is hiervoor de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van de Raad van het Instituut vereist :
  1° indien deze persoon krachtens zijn nationaal statuut gemachtigd is opdrachten uit te voeren die in België niet verenigbaar zijn met de functie van accountant of belastingconsulent;
  2° indien deze vereniging is opgericht in een rechtsvorm, met een statuut of onder voorwaarden die in België niet zouden worden toegelaten voor accountants of belastingconsulenten.
  Op de ledenlijst wordt naast de naam van de accountants of belastingconsulenten, de naam vermeld van de vennootschap waarvan zij deel uitmaken.

  HOOFDSTUK II. - Vennootschappen onder personen met verschillende hoedanigheden.

  Art. 42. Onder een of meer accountants of belastingconsulenten en andere personen die al dan niet lid zijn van het Instituut, maar die niet dezelfde hoedanigheid hebben, noch een in het buitenland verworven hoedanigheid die door de Koning als gelijkwaardig erkend is, mag geen enkele vennootschap worden opgericht, met het oog op de gemeenschappelijke uitoefening van beroepsactiviteiten of het in gemeenschap brengen van alle of een gedeelte van de beroepsgebonden kosten, tenzij met de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van de Raad van het Instituut, en mits de door de Koning gestelde voorwaarden worden nageleefd.

  TITEL VI. - Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten.

  HOOFDSTUK I. - Oprichting, doel.

  Art. 43. Er wordt een Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, hierna het " Beroepsinstituut " genoemd, opgericht dat rechtspersoonlijkheid geniet.
  Het Beroepsinstituut treedt in de rechten en verplichtingen van het Beroepsinstituut van boekhouders. Zijn zetel is gevestigd in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

  Art. 44.[1 Het Beroepsinstituut heeft als opdracht toe te zien op de opleiding en de permanente organisatie van een korps van specialisten te verzekeren, die bekwaam zijn de in artikel 49 bepaalde werkzaamheden uit te voeren met alle vereiste waarborgen inzake bekwaamheid, onafhankelijkheid en professionele rechtschapenheid. Het Beroepsinstituut ziet er tevens op toe dat de aan zijn leden, en aan de personen die onderworpen zijn aan zijn toezicht en tuchtbevoegdheid, toevertrouwde opdrachten, behoorlijk worden uitgevoerd.
   Het ziet er eveneens op toe dat de in artikel 52bis bedoelde personen, de modaliteiten en voorwaarden naleven van de tijdelijke en occasionele uitoefening van de activiteit van boekhouder(-fiscalist) in België.
   Het Instituut is gemachtigd om van de bevoegde overheid in andere [3 lidstaten]3, de informatie aan te vragen en te verkrijgen die nodig is voor de uitvoering van deze opdracht. Deze inlichtingen worden verwerkt en bewaard overeenkomstig de voorschriften van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten van deze wet.
   Het Instituut is eveneens gemachtigd om, mits naleving van diezelfde bepalingen, informatie aan de bevoegde overheid van een andere toegetreden staat mede te delen, met betrekking tot zijn leden die nodig is voor de behandeling van hun aanvraag tot vestiging of de uitoefening van hun vrijheid van dienstlevering in deze [3 lidstaat]3.]1
  [2 Het Beroepsinstituut houdt het tableau bij van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten alsook de lijst van de stagiair boekhouders en de stagiair boekhouders-fiscalisten. Dit tableau en deze lijst van stagiairs bestaan enerzijds uit diegenen die hun beroep op zelfstandige basis voor rekening van derden uitoefenen, zijnde de externe leden en externe stagiairs, en anderzijds uit diegenen die het beroep uitsluitend uitoefenen in ondergeschikt dienstverband via een arbeidsovereenkomst of een door de overheid bezoldigde betrekking, zijnde de interne leden en interne stagiairs. Naar deze categorieën wordt, indien zij specifiek geviseerd worden, hierna expliciet verwezen als zijnde respectievelijk de " externe beroepsbeoefenaars of externe stagiairs " of de " interne beroepsbeoefenaars of interne stagiairs. ]2
  ----------
  (1)<KB 2009-11-19/05, art. 9, 004; Inwerkingtreding : 17-12-2009>
  (2)<W 2013-02-25/04, art. 3, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2013>
  (3)<W 2017-07-21/32, art. 16, 011; Inwerkingtreding : 11-08-2017>

  HOOFDSTUK II. - [1 Organisatie, werking en organen van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten]1
  ----------
  (1)<W 2013-02-25/04, art. 4, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2013>

  Art. 45.[1 De organisatie en de werking van het Beroepsinstituut worden, zolang de Koning geen specifieke voorwaarden heeft gesteld voor het Beroepsinstituut, geregeld. ]1 door de bepalingen van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht.
  De nationale raad van het Beroepsinstituut kan commissies oprichten die belast zijn met de voorbereiding van zijn beslissingen of met adviesverlening naar hem toe.
  ----------
  (1)<W 2013-02-25/04, art. 5, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2013>

  Art. 45/1.[1 § 1. Zijn lid van het Beroepsinstituut, alle natuurlijke personen en rechtspersonen die op het tableau van de beroepsbeoefenaars of op de lijst van de stagiairs zijn ingeschreven.
   § 2. Het Beroepsinstituut omvat een Nationale Raad samengesteld uit een gelijk aantal Nederlandstalige en Franstalige leden, alsook twee uitvoerende kamers en twee kamers van beroep, die respectievelijk het Frans en het Nederlands als voertaal hebben.
   Onverminderd § 11 zijn hun werkende en plaatsvervangende leden verkozen voor vier jaar, door de natuurlijke personen die op het tableau zijn ingeschreven.
   De Nationale Raad bestaat per taalgroep uit minstens twee derde externe beroepsbeoefenaars.
   De Koning bepaalt het aantal leden, de voorwaarden tot verkiesbaarheid en de regels inzake verkiezing.
   Hij stelt de werkingsregels van de Raad en van de kamers vast.
  [2 Elke kiezer kan een beroep indienen tegen de verkiezingsresultaten bij de Raad van State binnen de acht dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. Op straffe van onontvankelijkheid wordt het beroep voorafgaandelijk per deurwaardersexploot betekend aan de voorzitter van het Beroepsinstituut. De Koning bepaalt de procedure en de partijen bij deze procedure. De Raad van State doet uitspraak binnen een termijn van zestig dagen. Indien de verkiezing geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, alsook ingeval van beroep tegen de verkiezingen, nemen de uittredende mandatarissen de betrokken mandaten verder waar zolang deze niet opnieuw werden ingevuld. Indien de verkiezingen geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard stelt de regeringscommissaris de datum vast waarop nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden .]2
   § 3. De werkingskosten van het Beroepsinstituut worden gedekt door :
   1° de schenkingen te zijnen bate;
   2° de bijdragen van de leden, de stagiairs en de personen gevestigd in het buitenland die toestemming van de Kamer hebben bekomen om het beroep occasioneel uit te oefenen;
   3° de kosten vastgesteld door de Raad voor de behandeling van de administratieve dossiers;
   4° de boetes bij betalingsachterstal van de bijdragen vastgesteld door de Raad;
   5° de inkomsten uit roerende en onroerende goederen dewelke het Beroepsinstituut toebehoren.
   De bijdragen, de dossierkosten en de boetes bij betalingsachterstal van de bijdragen worden onderworpen aan de goedkeuring van de minister tot wiens bevoegdheid de Middenstand behoort.
   Bij niet-betaling van de bijdrage door een lid binnen de door de Raad vastgestelde termijn, kan de uitvoerende kamer het betrokken lid of de betrokken stagiair schrappen overeenkomstig artikel 45/2. De bijdrage is niet verschuldigd indien de belanghebbende voor het verstrijken van de vastgestelde termijn om zijn schrapping van de lijst van de stagiairs of het tableau van de beroepsbeoefenaars heeft verzocht.
   De Koning bepaalt op welke wijze toezicht wordt gehouden op de jaarrekeningen, begrotingen en boekhouding van het Beroepsinstituut.
   § 4. De Nationale Raad kan de voorschriften van de plichtenleer nader uitwerken, aanpassen of vervolledigen en stelt het stagereglement op. De voorschriften inzake de plichtenleer en het stagereglement hebben slechts bindende kracht nadat zij door de Koning zijn goedgekeurd, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.
   De Nationale Raad heeft bovendien als opdracht :
   1° erop toe te zien dat de voorwaarden inzake toegang tot het beroep worden nageleefd en, met dat doel in rechte op te treden, met name door elke inbreuk op de wetten en verordeningen tot bescherming van de beroepstitels en tot organisatie van het beroep bij de gerechtelijke overheden aan te klagen en door aan deze overheden iedere maatregel te vragen om dergelijke inbreuk te stoppen en desgevallend schadevergoeding te eisen;
   2° de voorwaarden vast te stellen waaraan de leden moeten voldoen om de titel van erkend boekhouder of erkend boekhouder-fiscalist eershalve te mogen voeren;
   3° de minimale criteria te bepalen waaraan een beroepsbeoefenaar moet beantwoorden om op te treden als stagemeester in het kader van de stage;
   4° maatregelen te nemen inzake beroepsvervolmaking en bijscholing van de leden.
   § 5. De Nationale Raad kan alle maatregelen nemen om zijn opdracht, vervat in § 4, te verwezenlijken.
   De Nationale Raad stelt het reglement van inwendige orde op en legt het ter goedkeuring voor aan de minister die de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft.
   Zowel in rechte als om te bedingen en om verbintenissen aan te gaan, handelt het Beroepsinstituut door toedoen van de Nationale Raad.
   Deze kan zich laten vertegenwoordigen door zijn voorzitter of zijn ondervoorzitter.
  [4 § 5/1. De Nationale Raad kan richtlijnen uitvaardigen in uitvoering of ter verduidelijking van de wettelijke en/of reglementaire bepalingen betreffende de plichtenleer, de stage, het praktisch bekwaamheidsexamen, het beroep of het Beroepsinstituut. De richtlijnen hebben tot doel praktische regels te bepalen.
   Het Beroepsinstituut maakt aan de leden tijdig en op gepaste wijze alle richtlijnen bekend en maakt deze openbaar op de website van het Beroepsinstituut.]4
   § 6. Het toezicht op de handelingen van de Nationale Raad wordt uitgeoefend door een regeringscommissaris, bijgestaan door een plaatsvervanger.
   Beiden worden benoemd door de Koning op voordracht van de minister die de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft, uit de ambtenaren van zijn departement.
   De regeringscommissaris beschikt over een termijn van vijftien werkdagen om bij de minister beroep in te stellen tegen de uitvoering van elke beslissing van de Nationale Raad, die strijdig is met de wetten en verordeningen of die niet tot de opdracht behoort van de Nationale Raad zoals bepaald in § 4, die de solvabiliteit van het Beroepsinstituut in gevaar kan brengen of die strijdig is met de goedgekeurde begroting van het Beroepsinstituut.
   Deze termijn gaat in op de dag waarop de regeringscommissaris in kennis gesteld wordt van het proces-verbaal van de beslissing. Het beroep heeft schorsende kracht.
   Indien de minister de nietigverklaring niet heeft uitgesproken binnen een termijn van vijftien werkdagen, te rekenen van de ontvangst van het beroep, wordt de beslissing definitief.
   § 7. De kamers hebben tot taak :
   1) het tableau van de beroepsbeoefenaars, de lijst van de stagiairs en het tableau van de personen die de titel van het beroep eershalve mogen voeren, op te maken en bij te houden;
   2) de occasionele uitoefening van het beroep door in het buitenland gevestigde personen toe te laten overeenkomstig de bepalingen van het Werkingsverdrag van de Europese Unie en van de ter uitvoering van dit verdrag genomen richtlijnen of op grond van een wederkerigheidsverdrag en zulks voor zover de betrokkene voldoet aan de voorwaarden tot uitoefening van het beroep die van kracht zijn in het land waar hij zijn hoofdverblijf heeft; zij die de toelating hebben bekomen moeten zich schikken naar de deontologische regels van het beroep;
   3) te waken over de toepassing van het stagereglement en de voorschriften van de plichtenleer en uitspraak in tuchtzaken te doen ten opzichte van de beroepsbeoefenaars, de stagiairs en de personen die gemachtigd zijn het beroep occasioneel uit te oefenen;
   4) op gezamenlijk verzoek van de betrokkenen, in laatste aanleg arbitraal uitspraak te doen omtrent betwistingen inzake honoraria die door een externe beroepsbeoefenaar of stagiair aan zijn cliënt worden gevraagd, en op verzoek van de hoven en rechtbanken of in geval van geschil tussen op het tableau of op de lijst van de stagiairs ingeschreven externe beroepsbeoefenaars, advies uit te brengen over de berekening van de honoraria;
   5) het opstellen en bijhouden van een lijst met stagemeesters wiens taak het is om de stagiairs met raad en daad bij te staan en een evaluatieverslag op te stellen.
   § 8. [4 De bevoegdheid van de uitvoerende kamers wordt bepaald door de taal die door de betrokkene, natuurlijke persoon, werd gekozen bij zijn aanvraag tot inschrijving. De gekozen taal kan niet worden gewijzigd. De personen uit het Duitse taalgebied kiezen in hun aanvraag tot inschrijving tot welke taalrol zij wensen te behoren.]4
   De persoon die niet over een voldoende kennis beschikt van de taal van de procedure van de kamer waarvoor hij moet verschijnen, kan zich tijdens de zitting laten bijstaan door een tolk naar zijn keuze.
   § 9. De betwistingen tussen personen die zijn ingeschreven op het tableau door verschillende uitvoerende kamers, behoren tot de bevoegdheid van de verenigde kamers. [4 ...]4
   § 10. De uitvoerende kamers worden bijgestaan door een rechtskundig assessor of een plaatsvervangend rechtskundig assessor, die door de Minister van Middenstand voor zes jaar worden benoemd onder de advocaten die zijn ingeschreven op een tableau van de Orde.
   § 11. De uitvoerende kamers en de kamers van beroep worden voorgezeten door een werkend of een eremagistraat of door een advocaat die sedert ten minste tien jaar is ingeschreven op een tableau van de Orde van Advocaten, door de Koning benoemd voor een termijn van zes jaar, of door diens plaatsvervanger die aan dezelfde voorwaarden moet voldoen.
   § 12. De kamers van beroep doen uitspraak over de beroepen ingesteld tegen de door de uitvoerende kamers in hun voertaal genomen beslissingen. [4 ...]4 De beroepen worden ingesteld door de personen op wie de beslissingen betrekking hebben, of door de rechtskundige assessoren.
  [4 Zij doen tevens uitspraak over de beroepen tegen de beslissingen van de examenjury inzake het resultaat van het schriftelijke en/of mondeling gedeelte van het praktisch bekwaamheidsexamen.
   Het beroep kan door de deelnemer aan het praktisch bekwaamheidsexamen ingesteld worden per aangetekende zending binnen de vijftien dagen na betekening van deze beslissing. Desgevallend hebben de kamers van beroep de bevoegdheid om een kandidaat al dan niet in te schrijven op het tableau van de beroepsbeoefenaars.
   De beroepen tegen de beslissingen die zijn genomen door de verenigde uitvoerende kamers in toepassing van § 9 behoren tot de bevoegdheid van de verenigde kamers van beroep. De beroepen worden ingesteld door de personen op wie de beslissingen betrekking hebben, of door de rechtskundige assessoren van beide taalrollen samen.]4
   § 13. De leden van de kamers zijn verplicht tot geheimhouding van de beraadslagingen.]1
  [2 § 14. [3 Tegen de door de uitvoerende kamers of de verenigde uitvoerende kamers in laatste aanleg gewezen beslissingen, tegen de eindbeslissingen van de kamers van beroep of van de verenigde kamers van beroep kan cassatieberoep worden ingesteld overeenkomstig de bepalingen van het vierde deel, boek III, titel IVbis, van het Gerechtelijk Wetboek.]3 ]2
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-02-25/04, art. 6, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2013>
  (2)<W 2013-02-25/05, art. 2, 007; Inwerkingtreding : 01-07-2013>
  (3)<W 2014-04-10/57, art. 32, 010; Inwerkingtreding : 25-05-2014>
  (4)<W 2017-09-03/01, art. 21, 012; Inwerkingtreding : 21-09-2017>

  Art. 45/2.[1 De leden en stagiairs, natuurlijke personen of rechtspersonen van wie bewezen is dat zij aan hun plichten zijn tekortgekomen, zijn strafbaar met de volgende tuchtstraffen :
   1° de waarschuwing;
   2° de berisping;
   3° de schorsing;
   4° de schrapping.
   Wanneer een tuchtstraf aan een rechtspersoon wordt opgelegd, kan een tuchtstraf eveneens worden opgelegd aan de natuurlijke perso(o)n(en), zaakvoerders, bestuurders, directiecomitéleden en, op meer algemene wijze, de zelfstandige mandatarissen, leden of stagiairs van het beroepsinstituut, die optreden in naam van en voor rekening van de rechtspersoon, waarvan de fout aan de oorsprong ligt van de fout die aan de rechtspersoon wordt verweten.
   De Koning bepaalt de wijze waarop deze tuchtstraffen kunnen worden uitgesproken. Tevens stelt hij de regels vast volgens welke eventueel eerherstel wordt verleend.
   De schorsing bestaat voor zowel de interne beroepsbeoefenaar of interne stagiair als voor de externe beroepsbeoefenaar of externe stagiair in het verbod om gedurende een bepaalde termijn, die niet langer dan twee jaar mag duren, de beroepstitel in België te voeren. Zij brengt de ontzegging met zich van het recht om deel te nemen aan de in artikel 45/1, § 2, bedoelde verkiezingen. Voor de externe beroepsbeoefenaar of externe stagiair brengt zij bovendien het verbod mee om gedurende dezelfde periode van schorsing het gereglementeerd beroep als zelfstandige in België uit te oefenen.
   De schrapping brengt zowel voor de interne beroepsbeoefenaar of interne stagiair als voor de externe beroepsbeoefenaar of externe stagiair het verbod met zich om de beroepstitel te voeren en voor de externe beroepsbeoefenaars en externe stagiairs bovendien het verbod om het gereglementeerde beroep in België als zelfstandige uit te oefenen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-02-25/04, art. 7, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2013>

  HOOFDSTUK III. - Het beroep van boekhouder en de titels van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist.

  Art. 46.[3 § 1.]3 [2 Niemand mag de beroepstitel voeren van " erkende boekhouder ", " erkende boekhouder-fiscalist, " stagiair boekhouder " of " stagiair boekhouder-fiscalist " of een andere titel die tot verwarring zou kunnen leiden met één van voormelde beroepstitels, als hij niet ingeschreven is op het tableau van de leden, of op de lijst van stagiairs gehouden door het Beroepsinstituut.
   Niemand mag als zelfstandige voor rekening van derden in hoofd- of bijberoep het beroep van boekhouder uitoefenen als hij niet ingeschreven is op het tableau van titularissen van het beroep, of op de lijst van stagiairs gehouden door het Beroepsinstituut. ]2
  De Koning stelt de regels vast op grond waarvan het Instituut het voeren in België van de titel van erkende boekhouder en/of erkende boekhouder-fiscalist of, in geval van vennootschappen, het gebruik van die termen in hun bijzondere benaming, in de omschrijving van hun maatschappelijk doel of in hun reclame, kan toestaan aan in het buitenland verblijvende natuurlijke personen en aan vennootschappen naar buitenlands recht, die in hun land een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig is erkend met die van erkende boekhouder en/of erkende fiscalist en die in België als boekhouder of als boekhouder-fiscalist bedrijvig zijn, zonder er te zijn gevestigd.
  [3 § 2. Paragraaf 1 doet geen afbreuk aan het recht van personen aan wie de hoedanigheid van boekhouder(-fiscalist) verleend is in toepassing van artikel 50bis om eveneens gebruik te maken van hun opleidingstitel en eventueel van de afkorting ervan van de lidstaat van oorsprong, in de taal van die staat. Deze titel moet gevolgd worden door de naam en de plaats van de instelling of van de examencommissie die de titel heeft verleend.
   De personen die tijdelijk en occasioneel de activiteit van boekhouder(-fiscalist) in België uitoefenen in toepassing van artikel 52bis, kunnen ook de opleidingstitel die hen verleend is in de lidstaat van oorsprong voeren, alsook eventueel de afkorting ervan, in de taal van deze staat. Deze titel dient te worden gevolgd door de naam en de plaats van de instelling of de examencommissie die de titel heeft verleend.]3
  [3 ...]3
  [3 § 3.]3 Alle wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met de plichtenleer, de uitoefening van de tuchtmacht door de bevoegde tuchtinstanties, de definitie en de uitoefening van het beroep, die van toepassing zijn op erkende boekhouders(-fiscalisten), leden van het BIBF, zijn van toepassing op de onderdanen van een andere [3 lidstaat]3 die gemachtigd zijn om tijdelijk en occasioneel de activiteit van boekhouder(-fiscalisten) in België uit te oefenen overeenkomstig artikel 52bis, gedurende hun aanwezigheid op het grondgebied van België, en voor alles dat betrekking heeft op de uitvoering van de diensten die in België worden uitgevoerd.
   Indien de Uitvoerende Kamer kennis heeft van het feit dat een persoon, die gemachtigd is op grond van artikel 52bis om het beroep van boekhouder(-fiscalist) tijdelijk en occasioneel uit te oefenen, niet voldoet aan de voorwaarden en modaliteiten waaraan het tijdelijk en occasioneel uitoefenen van de activiteit van boekhouder(-fiscalist) onderworpen is, of ze niet naleeft, gelast hij de betrokkene zich hieraan te conformeren binnen de termijn die hij bepaalt.
   Indien betrokkene hieraan onvoldoende gevolg geeft binnen de gestelde termijn, kan de Uitvoerende Kamer hem verbieden bepaalde nieuwe opdrachten nog te aanvaarden of eisen dat hij, binnen de termijn die de Uitvoerende Kamer bepaalt, van bepaalde reeds aanvaarde opdrachten afziet tot aan de aanmaningen van de Uitvoerende Kamer gevolg is gegeven. Hoger beroep tegen de beslissing van de Uitvoerende Kamer wordt ingesteld bij de Kamer van Beroep.]1
  ----------
  (1)<KB 2009-11-19/05, art. 10, 004; Inwerkingtreding : 17-12-2009>
  (2)<W 2013-02-25/04, art. 8, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2013>
  (3)<W 2017-07-21/32, art. 21, 011; Inwerkingtreding : 11-08-2017>

  Art. 47.Wanneer het beroep van boekhouder wordt uitgeoefend in het kader van een rechtspersoon, is artikel 46 van toepassing op de bestuurders, beheerders, zaakvoerders en werkende vennoten, volgens de voorwaarden door de Koning bepaald. [1 ...]1. De rechtspersoon die deze gereglementeerde activiteit uitoefent, dient tevens erkend te worden overeenkomstig de modaliteiten door de Koning bepaald.
  ----------
  (1)<W 2013-02-25/04, art. 9, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2013>

  Art. 48. De bedrijfsrevisoren en accountants, alsmede de stagiair-accountants en de stagiair-bedrijfsrevisoren, mogen de beroepswerkzaamheden van boekhouder uitoefenen zonder ingeschreven te zijn op het tableau van de beoefenaars van het beroep of op de lijst van de stagiairs.
  Als zij van die mogelijkheid gebruik maken, zijn zij niet gemachtigd de titel van " erkend boekhouder " of van " stagiair-boekhouder " te voeren.

  Art. 49.Diegene die de beroepswerkzaamheid van boekhouder uitoefent, is diegene die zich gewoonlijk, [1 ...]1 bezighoudt met :
  - de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
  - het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
  - het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;
  - de in artikel 38 bedoelde werkzaamheden.
  ----------
  (1)<W 2013-02-25/04, art. 10, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2013>

  Art. 49/1. [1 De externe boekhouder, de externe boekhouder-fiscalist, de externe stagiair boekhouder, de externe stagiair boekhouder-fiscalist maken, samen met hun cliënt, een opdrachtbrief op, die de uitvoering van iedere prestatie voorafgaat. Deze opdrachtbrief omschrijft op een evenwichtige wijze de wederzijdse rechten en plichten van de cliënt en de beroepsbeoefenaar.
   Het Beroepsinstituut legt in de plichtenleer de inhoud van de opdrachtbrief, zowel de verplichte als de verboden bepalingen, vast.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2017-09-03/01, art. 22, 012; Inwerkingtreding : 21-09-2017>
  

  Art. 50.
  § 1. Om erkend te worden en te blijven als boekhouder of als boekhouder-fiscalist, moet de betrokkene aan volgende voorwaarden voldoen :
  1° [1 instaan, in overeenstemming met het gemeen recht, voor de uitvoering van de professionele opdrachten die hij vervult en zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid verzekeren door een verzekeringsovereenkomst goedgekeurd door de Nationale Raad van het Beroepsinstituut.
   Het is hem verboden, zich aan deze aansprakelijkheid te onttrekken, zelfs gedeeltelijk, door een bijzondere overeenkomst in geval van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden.
   Telkens als een opdracht bedoeld in artikel 49 wordt gegeven aan een door het instituut erkende rechtspersoon, moet die onder haar vennoten, zaakvoerders of bestuurders een door het instituut erkende vertegenwoordiger-natuurlijke persoon aanduiden die instaat voor de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van deze vennootschap. Voor die vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en dezelfde tuchtrechtelijke aansprakelijkheid als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.]1
  2° de deontologische regels, vastgesteld door het Beroepsinstituut naleven;
  3° een bijdrage betalen waarvan het bedrag jaarlijks wordt vastgesteld door de Nationale Raad van het Beroepsinstituut binnen de perken en overeenkomstig de modaliteiten voorzien bij het huishoudelijk reglement van het Instituut.
  § 2. Om erkend te worden als boekhouder, moet de betrokkene bovendien houder zijn van één van de volgende diploma's, getuigschriften of akten :
  a) een diploma tot afsluiting van een universitaire studie of een studie van universitair niveau van ten minste vier jaar die een cursus boekhouding en fiscaal recht bevat;
  b) een diploma tot afsluiting van een universitaire studie of een studie van universitair niveau van ten minste vier jaar aangevuld met een diploma van minstens één studiejaar met als specialisatie de materies relevant voor de uitoefening van het beroep;
  c) een diploma van graduaat in boekhouding, uitgereikt door een school of leergang van het economisch hoger onderwijs;
  d) een diploma van het economisch hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van sociale promotie, van een afdeling handel, handelswetenschappen, boekhouding of accountancy, bedrijfsadministratie, boekhouden-informatica of boekhouden-fiscaliteit;
  e) een diploma van gegradueerde in het bedrijfsbeheer, optie accountancy-fiscaliteit, uitgereikt door een hogeschool met het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde van één cyclus;
  f) een diploma of akte, vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, onder de vermelding niveau 1, erkend door de Koning na advies van het Beroepsinstituut;
  g) een getuigschrift dat gelijkwaardig is aan een der bovenvermelde akten en dat is uitgereikt door een examencommissie van de Staat of van een gemeenschap;
  h) een diploma van ondernemersopleiding dat overeenstemt met het beroep van boekhouder :
  - geviseerd zoals bedoeld in artikel 13, § 3, van het koninklijk besluit van 4 oktober 1976 betreffende de voortdurende vorming in de middenstand;
  - of afgeleverd ter uitvoering van het decreet van 23 januari 1991 van de Vlaamse Raad betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen;
  - of afgeleverd ter uitvoering van het decreet van 3 juli 1991 van de Raad van de Franse Gemeenschap betreffende de voortgezette opleiding in de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen;
  - of afgeleverd ter uitvoering van het decreet van 16 december 1991 van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen;
  i) een diploma van vergelijkbaar niveau, uitgereikt door enige andere instelling, en erkend door de Koning na advies van het Beroepsinstituut.
  § 3. Om als boekhouder-fiscalist erkend te worden en te blijven, moet de erkende boekhouder bovendien houder zijn van één van de volgende diploma's, getuigschriften of akten :
  a) een diploma tot afsluiting van een universitaire studie of een studie van universitair niveau van ten minste vier jaar die een cursus boekhouding en fiscaal recht bevat;
  b) een diploma tot afsluiting van een universitaire studie of een studie van universitair niveau van ten minste vier jaar aangevuld met een diploma van minstens één studiejaar met als specialisatie de materies relevant voor de uitoefening van het beroep;
  c) een diploma van graduaat in boekhouding of fiscaliteit, uitgereikt door een school of leergang van het economisch hoger onderwijs;
  d) een diploma van het economisch hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van sociale promotie, van een afdeling handel, handelswetenschappen, boekhouding of accountancy of fiscaliteit, bedrijfsadministratie, boekhouden-informatica of boekhouden-fiscaliteit;
  e) een diploma van gegradueerde in het bedrijfsbeheer, optie accountancy-fiscaliteit, uitgereikt door een hogeschool met het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde van één cyclus;
  f) een diploma of akte, vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, onder de vermelding niveau 1, erkend door de Koning na advies van het Beroepsinstituut;
  g) een getuigschrift dat gelijkwaardig is aan een der bovenvermelde akten en dat is uitgereikt door een examencommissie van de Staat of van een gemeenschap;
  h) een diploma van ondernemersopleiding dat overeenstemt met het beroep van belastingconsulent :
  - geviseerd zoals bedoeld in artikel 13, § 3, van het koninklijk besluit van 4 oktober 1976 betreffende de voortdurende vorming in de middenstand;
  - of afgeleverd ter uitvoering van het decreet van 23 januari 1991 van de Vlaamse Raad betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen;
  - of afgeleverd ter uitvoering van het decreet van 3 juli 1991 van de Raad van de Franse Gemeenschap betreffende de voortgezette opleiding in de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen;
  - of afgeleverd ter uitvoering van het decreet van 16 december 1991 van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen;
  i) een diploma van vergelijkbaar niveau, uitgereikt door enige andere instelling, en erkend door de Koning na advies van het Beroepsinstituut.
  § 4. De akten waarvan sprake is in de bovenvermelde § 2 a) tot g) en § 3 a) tot g) met uitzondering van f), moeten worden uitgereikt door onderwijs- of opleidingsinstellingen georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door het Rijk, de gemeenschappen, de gewesten of de gemeenschapscommissies.
  ----------
  (1)<W 2010-01-18/11, art. 5, 005; Inwerkingtreding : 27-03-2010>

  Art. 50bis.<Ingevoegd bij KB 2003-02-25/38, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 03-04-2003> § 1. [2 Ter ondersteuning van hun verzoek om verlening van de hoedanigheid van boekhouder(-fiscalist), kunnen de onderdanen van een lidstaat eveneens een bekwaamheidsattest of een opleidingstitel bedoeld in Titel III, Hoofdstuk I, van de wet van 12 februari 2008 betreffende de beroepskwalificaties, afgeleverd door een andere lidstaat, doen gelden die beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in dit hoofdstuk, of een opleidingstitel gelijkgesteld aan een dergelijke titel in toepassing van artikel 2, § 3, van de wet van 12 februari 2008 betreffende de beroepskwalificaties. De onderdanen van een lidstaat die een bekwaamheidsattest of een opleidingstitel bedoeld in deze paragraaf, hebben verworven, zijn onderworpen aan alle voorwaarden en genieten van alle rechten voorzien in de wet van 12 februari 2008 betreffende de beroepskwalificaties, onverminderd de bepalingen voorzien in of op basis van deze wet.]2
  § 2. [1 [2 De houders van een bekwaamheidsattest of een opleidingstitel bedoeld in § 1 zijn vrijgesteld van stage.]2
   [2 Zij moeten zich evenwel, in toepassing van artikel 16, § 3, van de wet van 12 februari 2008 betreffende de beroepskwalificaties, onderwerpen aan een bekwaamheidsproef, georganiseerd door het Beroepsinstituut, wanneer hun opleiding op het vlak van boekhouding, fiscaliteit, vennootschapsrecht, deontologie en andere vakken waarvan de kennis noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep van boekhouder(-fiscalist) in België, belangrijke verschillen vertoont inzake inhoud ten aanzien van de opleiding die bestreken is door de in België vereiste opleidingstitel.]2
   De bekwaamheidsproef bestaat uit een controle, [2 van de beroepskennis, vaardigheden en -competenties]2 van de aanvrager, die tot doel heeft te beoordelen of deze de bekwaamheid bezit om het beroep van boekhouder(-fiscalist) uit te oefenen.
   Bij de bekwaamheidsproef moet in aanmerking worden genomen dat de aanvrager in de Staat van oorsprong of herkomst een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar is. De proef heeft betrekking op de vakgebieden die moeten worden gekozen uit die welke op de lijst staan van de vakgebieden die, op basis van een vergelijking tussen de vereiste opleiding en de opleiding die de aanvrager heeft ontvangen, niet bestreken worden door het diploma of de titel(s) die de aanvrager overlegt. De kennis van deze vakgebieden moet een noodzakelijke voorwaarde zijn om het beroep van boekhouder(-fiscalist) te kunnen uitoefenen. Deze proef kan ook betrekking hebben op de kennis van de deontologie die op die functies, van toepassing is.
   De voorschriften betreffende de bekwaamheidsproef, de opstelling van de lijst van de leerstof en het statuut van de aanvrager die zich daarop wil voorbereiden, worden door de Nationale Raad van het [2 Beroepsinstituut vastgelegd met inachtneming van het gemeenschapsrecht en de wet van 12 februari 2008 betreffende de beroepskwalificaties]2.
   [2 Indien overwogen wordt om de aanvrager een bekwaamheidsproef te laten afleggen, wordt er eerst nagegaan of de beroepskennis, vaardigheden en -competenties die de aanvrager als boekhouder(-fiscalist) in een lidstaat of derde land heeft verworven, van dien aard zijn, dat het wezenlijke verschil in de opleiding daardoor geheel of gedeeltelijk wordt ondervangen.]2]1
  [2 Het Beroepsinstituut informeert de aanvrager over de beslissing hem aan een bekwaamheidsproef te onderwerpen door vermelding van :
   1° het vereiste kwalificatieniveau en het niveau volgens de onderverdeling in artikel 13 van de wet van 12 februari 2008 betreffende de beroepskwalificaties waarover de aanvrager beschikt;
   2° de wezenlijke verschillen die de bekwaamheidsproef rechtvaardigen en de redenen waarom ze niet gecompenseerd kunnen worden door de beroepskennis, -vaardigheden en -competenties, welke zijn verworven door de aanvrager door beroepservaring of levenslang leren, en die met dat doel door een bevoegde instantie formeel zijn gevalideerd.]2
  § 3. [2 Het Beroepsinstituut stuurt een ontvangstbevestiging binnen één maand na de ontvangst van het dossier van de aanvrager en deelt in voorkomend geval mee welk document of documenten ontbreken.
   De procedure voor het onderzoek van een in toepassing van dit artikel ingediende aanvraag moet zo spoedig mogelijk, en in ieder geval uiterlijk vier maanden na de indiening van het volledige dossier van de aanvrager door een met redenen omkleed besluit worden afgesloten.
   Tegen dit besluit, of tegen het uitblijven ervan, kan beroep worden aangetekend bij de Kamer van beroep bedoeld in artikel 45/1, § 2.]2
  ----------
  (1)<KB 2009-11-19/05, art. 11, 004; Inwerkingtreding : 17-12-2009>
  (2)<W 2017-07-21/32, art. 22, 011; Inwerkingtreding : 11-08-2017>

  Art. 51.[1 § 1. De inschrijving op het tableau van de titularissen van het beroep is afhankelijk van het op voldoende wijze doorlopen van een stage.
   De stage duurt minimaal één jaar en, behoudens een schorsing om gegronde redenen te beoordelen door de uitvoerende kamers, maximaal zes jaar.
   Een stagiair die aan het einde van de zesjarige stageperiode niet geslaagd is in het praktisch bekwaamheidsexamen, wordt weggelaten van de lijst van de stagiairs en kan voor het verstrijken van een termijn van drie jaar niet meer een nieuwe aanvraag voor een inschrijving voor de stage van boekhouder of boekhouder-fiscalist indienen.
   § 2. De stage wordt afgesloten met het slagen in een praktisch bekwaamheidsexamen, georganiseerd door het Beroepsinstituut. Dit examen kan verschillend zijn voor stagiair-boekhouders en stagiair-boekhouders-fiscalisten. Het programma, de voorwaarden en de samenstelling van de examenjury worden door de Koning vastgesteld.
   De Uitvoerende Kamer kan geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen van het volgen van de stage en/of het afleggen van het praktisch bekwaamheidsexamen aan personen die in België een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is met die van erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist.
   Een stagiair kan ten vroegste deelnemen aan dit praktisch bekwaamheidsexamen nadat hij minstens één jaar stage heeft doorlopen. Daarna kan hij zijn inschrijving vragen voor elk volgend praktisch bekwaamheidsexamen dat het Beroepsinstituut organiseert en een laatste maal aan het eerstvolgende examen dat plaatsvindt nadat zijn maximale stageperiode van zes jaar beëindigd is en op voorwaarde dat zijn aanvraag tot deelname gebeurt uiterlijk voor het verstrijken van de zesjarige stageperiode.
   De examenjury kan de stagiairs ook aan een tussentijdse evaluatie onderwerpen die los staat van het praktisch bekwaamheidsexamen.
   De beslissingen van de examenjury hebben kracht van gewijsde behoudens het beroep dat desgevallend wordt ingesteld tegen deze beslissingen overeenkomstig artikel 45/1, § 12.
   § 3. Een externe stagiair kan slechts een rechtspersoon oprichten via dewelke hij zijn beroepsactiviteiten uitoefent of vennoot, zaakvoerder, bestuurder of lid van het directiecomité van de rechtspersoon zijn, indien tevens een andere erkende beroepsuitoefenaar, die gemachtigd is boekhoudactiviteiten uit te oefenen, bestuurder of zaakvoerder van deze rechtspersoon is.
   § 4. De Nationale Raad bepaalt tevens de regels volgens dewelke de stagiair-boekhouder wordt belast met de opstelling, ten kosteloze titel en onder toezicht van hun stagemeester, van een financieel plan zoals bedoeld bij artikel 440 van het Wetboek van vennootschappen voor de ondernemers in het kader van hun eerste vestiging.
   § 5. De Nationale Raad kan tevens de regels bepalen volgens dewelke de leden een gratis eerstelijnsadvies verstrekken aan ondernemingen die hierom in de loop van hun eerste activiteitenjaar verzoeken.]1
  ----------
  (1)<W 2017-09-03/01, art. 23, 012; Inwerkingtreding : 21-09-2017>

  Art. 52.
  § 1. De erkende boekhouders die, op datum van inwerkingtreding van deze bepaling, over een diploma beschikken zoals bedoeld in artikel 50, § 2 of § 3, of op dat ogenblik de in artikel 49, laatste streepje, bedoelde beroepswerkzaamheden uitoefenen voor eigen rekening of, als gevolmachtigden of organen, voor rekening van een rechtspersoon, worden op verzoek ingeschreven op het tableau als titularis van de beroepstitel van erkend boekhouder-fiscalist door de uitvoerende kamers van het Beroepsinstituut.
  Zij beschikken over een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze bepaling om hun inschrijving als erkend boekhouder-fiscalist via een ter post aangetekend schrijven aan te vragen. Zij zijn vrijgesteld van de verplichtingen van artikel 51.
  § 2. De inschrijvingsprocedure gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht.
  § 3. Bij de aanvraag dienen hetzij een [1 ...]1 afschrift van het diploma, hetzij de stukken die de uitoefening van het beroep bewijzen, te worden gevoegd. De bewijsstukken vermeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 juni 1987 houdende organisatie van de overgangsregering bedoeld bij artikel 17 van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen alsook een bewijs van inschrijving in het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen met vermelding van de fiscale activiteiten onder de rubriek " effectief uitgeoefende werkzaamheden " komen in aanmerking om de uitoefening van de fiscale werkzaamheden in de betreffende periode te bewijzen en dit voor eigen rekening of voor rekening van een rechtspersoon.
  § 4. Een aanvraag tot inschrijving wordt slechts door de bevoegde uitvoerende kamer onderzocht na de betaling van een dossierrecht ten bedrage van tweeduizend frank aan het Beroepsinstituut.
  ----------
  (1)<KB 2009-11-19/05, art. 12, 004; Inwerkingtreding : 17-12-2009>

  Art. 52bis.[1 § 1. De onderdanen van een lidstaat zijn gemachtigd om tijdelijk en occasioneel de activiteit van boekhouder(-fiscalist) uit te oefenen zonder de voorwaarden te moeten vervullen van artikel 50bis volgens de nadere regels voorzien in de wet van 12 februari 2008 betreffende de beroepskwalificaties en van § 2 indien zij :
   1° op wettige wijze zijn gevestigd in een andere lidstaat om er hetzelfde beroep uit te oefenen en;
   2° het beroep van boekhouder(-fiscalist) gedurende de tien jaar die voorafgaan aan de dienstverrichting gedurende tenminste een jaar hebben uitgeoefend in één of meer lidstaten, indien het beroep niet gereglementeerd is in de lidstaat van vestiging.
   Het tijdelijk en occasioneel karakter van de dienstverrichting wordt door het Beroepsinstituut per geval beoordeeld, met name in functie van de duur, de frequentie, de regelmaat en de continuïteit.
   § 2. In toepassing van artikel 9 van de wet van 12 februari 2008 betreffende de beroepskwalificatie stellen de personen bedoeld in § 1 die zich voor het eerst naar België begeven om er tijdelijk en occasioneel het beroep van boekhouder(-fiscalist) uit te oefenen, het Instituut hiervan vooraf in kennis door middel van een schriftelijke verklaring, met daarin de gegevens betreffende verzekeringsdekking of andere middelen van persoonlijke of collectieve bescherming inzake beroepsaansprakelijkheid.
   Deze verklaring wordt eenmaal per jaar hernieuwd indien de dienstverrichter voornemens is om diensten te verrichten in België op een tijdelijke en occasionele manier tijdens het desbetreffende jaar.
   Bovendien, bij de eerste dienstverrichting of indien zich een wezenlijke verandering heeft voorgedaan in de door de documenten gestaafde situatie, bezorgt de dienstverrichter ook de documenten voorzien in artikel 9, § 2, a) tot d), van de wet van 12 februari 2008 betreffende de beroepskwalificaties.]1
  ----------
  (1)<W 2017-07-21/32, art. 23, 011; Inwerkingtreding : 11-08-2017>

  Art. 52ter. [1 § 1. De beroepsbeoefenaars die uitsluitend in ondergeschikt dienstverband werkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 49, uitoefenen via een arbeidsovereenkomst of in het kader van een door de overheid bezoldigde betrekking, en die, op datum van inwerkingtreding van deze bepaling, hetzij :
   1° over een diploma beschikken zoals bedoeld in artikel 50, § 2 of § 3, alsook een bewezen beroepservaring als loon- of weddetrekkende hebben betreffende de activiteiten zoals bepaald in artikel 49 van minstens 5 jaar gedurende de laatste 8 jaar voorafgaand aan hun aanvraag tot erkenning,
   2° hetzij een bewezen beroepservaring als loon- of weddetrekkende hebben betreffende de activiteiten zoals bepaald in artikel 49 van minstens 8 jaar gedurende de laatste 10 jaar voorafgaand aan hun aanvraag tot erkenning,
   worden vrijgesteld van het volgen van de stage. Zij kunnen bij wijze van overgangsmaatregel op verzoek ingeschreven worden op het tableau van de interne beroepsbeoefenaars als titularis van de beroepstitel van erkend boekhouder of erkend boekhouder-fiscalist door de uitvoerende kamers van het Beroepsinstituut na het met succes afleggen van een praktisch bekwaamheidsexamen. Diegenen die in het verleden bij wijze van tuchtstraf werden geschrapt van het tableau van het beroepsinstituut kunnen geen gebruik maken van deze overgangsmaatregel.
   § 2. Zij beschikken over een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze bepaling om zich in te schrijven op dit praktisch bekwaamheidsexamen via een ter post aangetekend schrijven. Het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten organiseert binnen de twaalf maanden na afloop van deze inschrijvingsperiode minstens twee praktische bekwaamheidsexamens in uitvoering van dit artikel. Elke kandidaat mag tijdens deze overgangsperiode slechts één maal deelnemen aan dit praktisch bekwaamheidsexamen.
   De procedure voor inschrijving op het tableau van de beroepsbeoefenaars, voor diegenen die slagen op het praktisch bekwaamheidsexamen, verloopt overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht, zolang de Koning geen uitvoeringsbesluit heeft genomen dat deze inschrijvingsprocedure regelt voor het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten. De bevoegdheid van de uitvoerende kamers wordt bepaald door de taal die wordt gebruikt in de aanvraag tot inschrijving. Diegenen die niet slagen, kunnen slechts ingeschreven worden op het tableau van de beroepsbeoefenaars overeenkomstig artikel 51.
   § 3. Bij de aanvraag tot inschrijving voor het praktisch bekwaamheidsexamen dient een afschrift van het diploma te worden gevoegd of een kopie van hun arbeidsovereenkomst alsook een verklaring van hun werkgever(s) waaruit blijkt dat zij de activiteiten uitoefenen zoals bepaald in artikel 49 en gedurende de periodes zoals voorzien in § 1. Het bewijs van de nodige jaren beroepservaring binnen de bedoelde referteperiode kan eveneens met andere bewijsmiddelen, uitgezonderd de eed, worden geleverd.
   § 4. Een aanvraag tot inschrijving wordt slechts door het Beroepsinstituut onderzocht na de betaling van een dossierkost van 150 euro.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-02-25/04, art. 12, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2013>

  TITEL VII. - Het interinstitutencomité.

  Art. 53. Er wordt een interinstitutencomité opgericht, samengesteld uit de respectievelijke voorzitters en ondervoorzitters van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten, het Instituut der bedrijfsrevisoren en het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten.
  Het is een overlegorgaan tussen de Instituten en is met name bevoegd om over alle aangelegenheden betreffende de verschillende Instituten te beraadslagen.
  Dit comité vergadert minstens tweemaal per jaar. Telkens wanneer de leden van één van de Instituten erom verzoeken vergadert het comité volgens de verzoeningsprocedure, waarvan de modaliteiten door de Koning worden bepaald.
  Zijn advies is vereist over elk ontwerp van wet of van koninklijk besluit dat raakt aan de specifieke opdrachten van de accountants en/of de bedrijfsrevisoren, evenals van de belastingconsulenten, en de erkende boekhouders en fiscalisten.

  TITEL VIII. - Hoge Raad voor de economische beroepen.

  Art. 54. § 1. Er wordt een " Hoge Raad voor de economische beroepen " opgericht, hierna Hoge Raad genoemd. De Hoge Raad is een zelfstandig organisme met zetel in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
  De Hoge Raad heeft tot taak via het verstrekken, op eigen initiatief of op verzoek, van adviezen of aanbevelingen aan de regering, aan het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten, aan het Instituut der bedrijfsrevisoren of aan het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, ertoe bij te dragen dat bij de uitoefening van de opdrachten die de wet aan de bedrijfsrevisoren en de accountants toevertrouwt en bij de verrichtingen van de accountant, de belastingconsulent, de bedrijfsrevisor, de erkende boekhouder en boekhouder-fiscalist het algemeen belang en de vereisten van het maatschappelijk verkeer in acht worden genomen. Deze adviezen of aanbevelingen zullen onder meer betrekking hebben op de uitoefening van de opdrachten omschreven in artikel 15bis van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven.
  De Hoge Raad moet worden geraadpleegd voor elk koninklijk besluit dat moet worden genomen ter uitvoering van deze wet of de wetten betreffende de beroepen van bedrijfsrevisor, accountant, belastingconsulent, erkend boekhouder en boekhouder-fiscalist. De Koning moet elke afwijking van een eensluidend advies van de Hoge Raad, uitdrukkelijk met redenen omkleden.
  Bovendien moet de Hoge Raad worden geraadpleegd over elke beslissing met een algemene draagwijdte die door de Raad van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten moet worden genomen in toepassing van artikel 27 of door de Raad van het Instituut der bedrijfsrevisoren of door de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten. De Raad van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten, de Raad van het Instituut der bedrijfsrevisoren en de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten kunnen niet afwijken van een advies dat door de meerderheid van de leden van de Hoge Raad is goedgekeurd, indien het advies betrekking heeft op een aangelegenheid die betrekking heeft op meer dan één beroep of hoedanigheid. De betrokken Raad kan slechts afwijken van adviezen over een aangelegenheid die slechts op één beroep of hoedanigheid betrekking heeft, als dit uitdrukkelijk met redenen omkleed wordt.
  De Hoge Raad moet de hem gevraagde adviezen binnen drie maanden uitbrengen. Zo niet wordt hij geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.
  § 2. De Hoge Raad organiseert permanent overleg met het instituut van de accountants en de belastingconsulenten, het Instituut der bedrijfsrevisoren en het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten.
  Hij kan daartoe met elk van deze Instituten werkgroepen oprichten.
  § 3. De Hoge Raad kan bij de tuchtcommissie van de respectieve Instituten klacht neerleggen tegen, naar gelang van het geval, een of neer accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, erkende boekhouders of boekhouders-fiscalisten. De betrokken commissie stelt de Hoge Raad in kennis van het gevolg dat aan deze klacht is gegeven.
  § 4. De Hoge Raad bestaat uit zeven leden benoemd door de Koning. Vier onder hen, van wie één de kleine en middelgrote ondernemingen vertegenwoordigt, worden voorgedragen op een lijst met dubbeltallen door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Drie leden worden voorgedragen door de minister van Economische Zaken, de minister van Financiën en de minister die de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft.
  Hun bezoldiging wordt door de Koning vastgesteld.
  § 5. De Koning stelt het huishoudelijk reglement vast de Hoge Raad op diens voorstel. Het ministerie van Economische Zaken wordt ermee belast het secretariaat en de infrastructuur van de Hoge Raad waar te nemen. De overige werkingskosten van de Hoge Raad worden gedragen door de Instituten, op de wijze en binnen de grenzen die de Koning bepaalt.

  TITEL IX. - Opheffingsbepaling.

  Art. 55. § 1. De hoofdstukken IV en V van de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat worden opgeheven.
  De besluiten genomen in uitvoering van de bepalingen van deze hoofdstukken blijven van toepassing zolang ze niet worden gewijzigd op basis van deze wet.
  § 2. Het koninklijk besluit van 19 mei 1992 houdende de bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van boekhouder wordt opgeheven.

  TITEL X. - Wijzigingsbepaling.

  Art. 56. Artikel 614, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " 9° de beslissingen uitgesproken door de beroepscommissie van het Instituut van accountants en belastingconsulenten. ".

  Art. 57. Artikel 2bis, 4°, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " 4° de natuurlijke personen of rechtspersonen ingeschreven op de lijst van de externe accountants en op de lijst van de externe belastingconsulenten als bedoeld in artikel 5, § 1, van de wet van 22 april 1999 betreffende boekhoudkundige en fiscale beroepen, alsook de natuurlijke personen en rechtspersonen ingeschreven op het tableau van de erkende boekhouders en op het tableau van de erkende boekhouders-fiscalisten als bedoeld in artikel 46 van voornoemde wet. ".

  TITEL XI. - Strafbepalingen.

  Art. 58.(Met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van 200 tot 2.000 euro of met één van die straffen alleen wordt gestraft :
  1° hij die zich publiekelijk en onrechtmatig de hoedanigheid toe-eigent van accountant of belastingconsulent, of die de artikelen 16, 17, 18 [1 , 29, derde en vierde lid,]1 en 37 overtreedt;
  2° hij die zich publiekelijk en onrechtmatig de hoedanigheid van erkend boekhouder of erkend boekhouder-fiscalist toe-eigent of die de artikelen 46, 47 en 48 overtreedt;
  3° hij die de beroepswerkzaamheid van accountant, belastingconsulent, erkend boekhouder of erkend boekhouder-fiscalist uitoefent of deze titels voert terwijl hij het voorwerp is van een uitvoerbare schorsingsmaatregel.
  De rechtbank kan bovendien bevelen :
  1° de definitieve of tijdelijke sluiting van een deel van de lokalen of van alle lokalen die worden gebruikt door degene die zich schuldig heeft gemaakt aan één of meer van de hierboven bedoelde overtredingen;
  2° de bekendmaking van het vonnis of van een samenvatting ervan in één of meer dagbladen, of op enige andere wijze; dit alles op kosten van de veroordeelde.
  [2 Onverminderd de bevoegdheid van de officieren van gerechtelijke politie worden de ambtenaren die hiertoe door de Koning zijn aangesteld op voorstel van de Minister die de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft, belast met het opsporen en vaststellen in processen-verbaal van de [3 inbreuken op de artikelen 16, 17, 18, 29, derde en vierde lid, en op de artikelen 37, 46, 47 en 48]3. Deze processen-verbaal hebben bewijskracht tot tegenbewijs. Zij worden onverwijld toegezonden aan de bevoegde ambtenaren van het Openbaar Ministerie; een afschrift ervan wordt gezonden aan de inbreukmaker alsook aan de hierboven vermelde minister binnen zeven werkdagen te rekenen vanaf de vaststelling der inbreuken, dit alles op straffe van nietigheid. De personen die onder de toepassing van deze wet vallen zijn ertoe gehouden alle inlichtingen en alle bescheiden te verstrekken die nodig zijn om de toepassing ervan na te gaan. Elke persoon die weigert de bedoelde inlichtingen en bescheiden te verstrekken of zich tegen de onderzoeksmaatregelen verzet, wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht tot vijftien dagen en met geldboete van 26 tot 1 .000 euro of met één van die straffen alleen.
   Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op externe accountants, externe belastingconsulenten, externe erkende boekhouders, externe erkende boekhouders-fiscalisten, externe stagiairs en de personen voor wie zij instaan, alsook op de personen zoals bedoeld in de artikelen 37bis en 52bis.]2) <W 2005-12-23/31, art. 61, 003; Inwerkingtreding : 09-01-2006>
  [3 Artikel 458 van het Strafwetboek is eveneens van toepassing :
   1° op het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten, op de organen, op de leden van die organen, met inbegrip van de commissie kwaliteitstoetsing en de toetsers, en op de personeelsleden van het Instituut;
   2° op het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, op de organen, op de leden van die organen en op de personeelsleden van het Beroepsinstituut.
   In afwijking van het vijfde lid :
   1° mogen de organen, de leden van die organen, met inbegrip van de commissie kwaliteitstoetsing en de toetsers, en de personeelsleden van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten, gegevens uitwisselen met andere organen, met andere leden van die organen, met inbegrip van de commissie kwaliteitstoetsing en de toetsers, en met andere personeelsleden van het Instituut voor zover die uitwisseling van gegevens noodzakelijk is voor hun wettelijke of reglementaire opdrachten;
   2° mogen de organen, de leden van die organen en de personeelsleden van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten gegevens uitwisselen met andere organen, met andere leden van die organen en met andere personeelsleden van het Beroepsinstituut voor zover die uitwisseling van gegevens noodzakelijk is voor hun wettelijke of reglementaire opdrachten.]3
  Rechtspersonen zijn burgerlijk aansprakelijk voor de betaling van de geldboeten waartoe hun organen en aangestelden krachtens dit artikel zijn veroordeeld.
  Hoofdstuk VII van het Eerste Boek van het Strafwetboek, evenals artikel 85 van hetzelfde Wetboek, zijn van toepassing op de inbreuken bedoeld in de voorgaande leden.
  (NOTA : Bij arrest nr 5/2001 van 25 januari 2001 (B.S. 16-02-2001), heeft het Arbitragehof in dit artikel, de verwijzing naar artikel 10 van de wet van 1 maart 1976 in zoverre die bepaling het mogelijk maakt het in het geding zijnde misdrijf te bestraffen met een zwaardere straf dan een geldboete van 1 000 frank, vernietigd (op 29-06-1999))
  ----------
  (1)<KB 2009-11-19/05, art. 14, 004; Inwerkingtreding : 17-12-2009>
  (2)<W 2013-02-25/04, art. 13, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2013>
  (3)<W 2017-09-03/01, art. 24, 012; Inwerkingtreding : 21-09-2017>

  Art. 58/1. [1 Bij elke inbreuk, vastgesteld in een proces-verbaal, met betrekking tot artikel 58, eerste lid, 1°, kan het Instituut in rechte optreden om de rechten en de gemeenschappelijke beroepsbelangen van zijn leden te beschermen en desgevallend schadevergoeding te eisen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2017-09-03/01, art. 25, 012; Inwerkingtreding : 21-09-2017>
  

  TITEL XII. - Overgangsbepalingen.

  Art. 59. De rechten van het personeel van het Instituut der accountants en van het Beroepsinstituut van boekhouders blijven verworven ten aanzien van de overeenstemmende Instituten die door deze wet worden opgericht.

  Art. 60. § 1. Voor de periodes waarvan Hij de duur bepaalt en die samen een duur van drie jaar vanaf de inwerkingtreding van deze wet niet mogen overschrijden, kan de Koning op grond van criteria die rekening houden met de diploma's en/of de beroepservaring van de kandidaat, toegangsvoorwaarden tot de titel van belastingconsulent bepalen die afwijken van deze wet.
  § 2. De Koning bepaalt de voorwaarden waaronder vennootschappen, die de diensten bedoeld in artikel 38 leverden vóór 1 januari 1999, de titel van belastingconsulent mogen dragen na de inwerkingtreding van deze wet gedurende een periode van maximum drie jaar.
  § 3. Tijdens deze periodes neemt de raad van het Instituut de individuele beslissingen van het toekennen van de hoedanigheid van de belastingconsulenten op advies van een commissie, die het instituut opricht en waarvan het de samenstelling en de werking bepaalt, en die moet nagaan of de kandidaten de voorwaarden vervullen die door de Koning bepaald zijn in uitvoering van de §§ 1 en 2 voor de toegang tot de titel van belastingconsulent.

  Art. 61. De leden van de Hoge Raad voor het bedrijfsrevisoraat en de accountancy die benoemd waren op basis van artikel 101 van de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat nemen de taken waar die bedoeld worden in artikel 54, overeenkomstig de modaliteiten bepaald in het koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot uitvoering, inzake de Hoge Raad voor het bedrijfsrevisoraat en de accountancy, van artikel 101 van de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat. Zij blijven in functie tot het mandaat bedoeld in het koninklijk besluit van 23 november 1993 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het bedrijfsrevisoraat en de accountancy verstreken is.
  In afwijking van artikel 10, blijft de Raad van het Instituut der accountants, verkozen in 1998 in toepassing van artikel 89 van de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat, in functie tot het mandaat van zijn leden is verstreken overeenkomstig dezelfde wet. Hij zal de nodige maatregelen treffen om de leden met de hoedanigheid van belastingconsulent bij zijn werkzaamheden te betrekken.
  De Nationale Raad, de Uitvoerende Kamers en de Kamers van Beroep van het Beroepsinstituut voor boekhouders, voorzien bij artikel 6, § 3, van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen, zoals verkozen op de datum van inwerkingtreding van deze wet, overeenkomstig hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenen de intellectuele beroepen zijn opgericht, blijven in functie tot het mandaat van hun leden is verstreken overeenkomstig dezelfde bepalingen.

  TITEL XIII. - Slotbepalingen.

  Art. 62. De Koning kan de bepalingen van deze wet wijzigen evenals haar uitvoeringsbesluiten met het doel de omzetting in het interne recht te verzekeren van de richtlijnen betreffende de wederzijdse erkenning van diploma's en van beroepsopleidingen.

  Art. 63. De Koning kan de volgende bepalingen coördineren :
  1° de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat;
  2° de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten;
  3° deze wet;
  4° de bepalingen die de wetten bedoeld in 1°, 2° en 3° uitdrukkelijk of impliciet wijzigen.
  Daartoe kan Hij in de coördinatie :
  1° de volgorde, de nummering van de te coördineren bepalingen en, in het algemeen, de teksten naar de vorm wijzigen;
  2° de verwijzingen die voorkomen in de te coördineren bepalingen met de nieuwe nummering doen overeenstemmen;
  3° zonder afbreuk te doen aan de beginselen in de te coördineren bepalingen vervat, de redactie van die bepalingen wijzigen met het oog op hun overeenstemming en een betere terminologie.

  TITEL XIV. - Inwerkingtreding.

  Art. 64. De Koning bepaalt de datum van de inwerkingtreding van de bepalingen van deze wet.
  (NOTA : Inwerkingtreding vastgesteld op 29-06-1999 door KB 1999-05-04/66, art. 1)
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 22 april 1999.
ALBERT
Van Koningswege :
De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie,
E. DI RUPO
De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,
K. PINXTEN
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
T. VAN PARYS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
--OPGEHEVEN(NADER TE BEPALEN DATUM) DOOR--
originele versie
 • WET VAN 17-03-2019 GEPUBL. OP 27-03-2019
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 15-04-2018 GEPUBL. OP 27-04-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 19)
 • originele versie
 • WET VAN 18-09-2017 GEPUBL. OP 06-10-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • originele versie
 • WET VAN 03-09-2017 GEPUBL. OP 11-09-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 5; 19)
  (GEWIJZIGDE ART. : 20; 23)
  (GEWIJZIGD ART. : 24)
  (GEWIJZIGDE ART. : 25; 26; 27; 28,§3; 28/1; 29)
  (GEWIJZIGDE ART. : 28,§2; 31; 33; 34/1; 38)
  (GEWIJZIGDE ART. : 32; 37; 45/1; 49/1; 51; 58; 58/1)
 • originele versie
 • WET VAN 21-07-2017 GEPUBL. OP 10-08-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 1/1; 3; 4; 44; 16; 19; 19bis; 37bis; 46; 50bis; 52bis)
 • originele versie
 • WET VAN 10-04-2014 GEPUBL. OP 15-05-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 45/1)
 • originele versie
 • WET VAN 15-01-2014 GEPUBL. OP 03-02-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 14; 19)
 • originele versie
 • WET VAN 02-06-2013 GEPUBL. OP 26-06-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 19)
 • originele versie
 • WET VAN 25-02-2013 GEPUBL. OP 19-03-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 45/1)
 • originele versie
 • WET VAN 25-02-2013 GEPUBL. OP 19-03-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 1/1; 44; 45; 45/1; 45/2; 46; 47; 49; 51; 52ter; 58)
 • originele versie
 • WET VAN 18-01-2010 GEPUBL. OP 17-03-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 22bis; 32; 33; 50)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-11-2009 GEPUBL. OP 07-12-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 1/1; 3; 4; 16; 19bis; 29; 37bis; 44; 46; 50bis; 52; 52bis; 58)
 • originele versie
 • WET VAN 23-12-2005 GEPUBL. OP 30-12-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 58)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-02-2003 GEPUBL. OP 24-03-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 16; 19; 19BIS; 46; 50BIS)
 • originele versie
 • ARREST ARBITRAGEHOF VAN 25-01-2001 GEPUBL. OP 16-02-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 58)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Gedr. St. van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 1923-98/99 : Nr. 1. Wetsontwerp. Nr. 2. Amendementen. Nr. 3. Verslagen. Nr. 4. Tekst aangenomen door de commissie. Nrs. 5 en 6. Amendementen. Nr. 7. Artikelen aangenomen in plenaire vergadering. Nr. 8. Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Zie ook : 1924-98/99 : Nr. 1. Wetsontwerp. Nr. 2. Amendementen. Nr. 3. Verslag. Nr. 4. Tekst aangenomen door de commissie. Nr. 5. Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat (artikel 77 van de Grondwet). Handelingen van de Kamer : 2, 4 en 11 maart 1999. Gedr. St. van de Senaat : 1-1314-1998/1999 : Nr. 1. Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Nr. 2. Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 32 uitvoeringbesluiten 13 gearchiveerde versies
  Franstalige versie