J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1998/01/23/1998014021/justel

Titel
23 JANUARI 1998. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de luchtvaartuigen in geluidscategorieŽn.

Bron :
VERKEERSWEZEN
Publicatie : 31-01-1998 nummer :   1998014021 bladzijde : 2878       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1998-01-23/37
Inwerkingtreding : 01-02-1998

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1991014294       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5
BIJLAGE.
Art. N, 1N, 2N, 3N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De luchtvaartuigen worden ingedeeld in de vijf geluidscategorieŽn bepaald in artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 januari 1998 houdende vaststelling van de vergoedingen verschuldigd voor het gebruik van de luchthaven Brussel-Nationaal.
  De methodes tot vaststelling van de geluidscategorieŽn worden uiteengezet in de bijlage bij dit besluit.

  Art. 2. Elk luchtvaartuig, waarvan de exploitant de documenten, noodzakelijk voor de indeling ervan, overmaakt aan de Minister belast met het bestuur der luchtvaart, wordt in een geluidscategorie ingedeeld.
  De eerste indeling in een geluidscategorie van een luchtvaartuig of de verandering van geluidscategorie van een luchtvaartuig gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van de voor de indeling noodzakelijke documenten.

  Art. 3. Elk luchtvaartuig waarvan de exploitant de documenten noodzakelijk voor de indeling in een geluidscategorie niet aan de Minister belast met het bestuur der luchtvaart heeft verstrekt, wordt ingedeeld in categorie 1 behalve indien het een schroefvliegtuig van maximum 9 ton betreft, dat in voorkomend geval ingedeeld wordt in categorie 3.

  Art. 4. Het ministerieel besluit van 31 juli 1991 tot vaststelling van de verdeling van de luchtvaartuigen in geluidscategorieŽn wordt opgeheven.

  Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 1998.
  Brussel, 23 januari 1998.
  M. DAERDEN

  BIJLAGE.

  Art. N. Bepaling van de geluidscategorieŽn van de luchtvaartuigen voor de luchthaven Brussel-Nationaal.

  Art. 1N. 1. Basisprincipe.
  Er wordt in functie van het hoogst toegelaten startgewicht, uitgedrukt in ton (MTOWTON), en het aantal motoren een theoretische referentiekromme opgesteld.
  Deze kromme wordt door de volgende formule bepaald :
  PRED = LAT + APP + TKO
  in dewelke de parameters, in functie van de MTOWTON en het aantal motoren, de waarden aannemen vermeld in de hierna volgende tabellen :

                                   LAT parameter.
       
  Gewicht       0 - 35 ton          35 - 400 ton             400 ton en meer
       
                 LAT = 94      LAT = 80.87 + 8.51 log          LAT = 103
                                       MTOWTON                                   APP parameter.
       
  Gewicht       0 - 35 ton          35 - 280 ton             280 ton en meer
       
                 APP = 98      APP = 86.03 + 7.75 log          APP = 105
                                       MTOWTON                          TKO parameter. - 1 of 2 motoren.
       
  Gewicht       0 - 48.1 ton       48.1 - 385 ton            385 ton en meer
       
                  TKO = 89     TKO = 66.65 + 13.29 log         TKO = 101
                                       MTOWTON                             TKO parameter. - 3 motoren.
       
  Gewicht       0 - 28.6 ton       28.6 - 385 ton            385 ton en meer
       
                  TKO = 89     TKO = 69.65 + 13.29 log         TKO = 104
                                       MTOWTON                          TKO parameter. - 4 motoren en meer.
       
  Gewicht       0 - 20.2 ton       20.2 - 385 ton            385 ton en meer
       
                  TKO = 89     TKO = 71.65 + 13.29 log         TKO = 106
                                       MTWOTON


  PRED geeft de referentiewaarde aan in EPNdB (Effective Perceived Noise Level) voor een gegeven vliegtuig.
  De vaststelling van de geluidscategorie voor een luchtvaartuig wordt gestaafd door de gegevens van zijn geluidscertificaat opgemaakt volgens de I.C.A.O.-voorschriften.
  Om de geluidscategorie van een luchtvaartuig te bepalen, wordt de som TOTNOISE van de geluidsniveaus uitgedrukt in EPNdB voor het lateraal geluid, het startgeluid en het landingsgeluid, vermeld op het geluidscertificaat van het luchtvaartuig, vergeleken met de PRED waarde overeenstemmend met de karakteristieken van dit luchtvaartuig.

  Art. 2N. 2. Bepaling van de geluidscategorieŽn.
  Ten opzichte van de vastgestelde theoretische referentiekromme, worden de 5 categorieŽn als volgt bepaald :
  Categorie 1 :
  PRED + 12 dB < TOTNOISE
  Categorie 2 :
  PRED + 4 dB < TOTNOISE < of = PRED + 12 dB
  Categorie 3 :
  PRED - 4 dB < TOTNOISE < of = PRED + 4 dB
  Categorie 4 :
  PRED - 12 dB < TOTNOISE < of = PRED - 4 dB
  Categorie 5 :
  PRED - 12 dB > of = TOTNOISE.

  Art. 3N. 3. Procedure voor de indeling in geluidscategorieŽn.
  - Voor een gegeven vliegtuig wordt op basis van de drie geluidscertificatiegegevens (lateraal, landing en opstijging) de som TOTNOISE gemaakt.
  - Op basis van de waarde van MTOWTON (het hoogst toegelaten startgewicht, uitgedrukt in ton) en het aantal motoren, wordt de overeenstemmende PRED-waarde berekend door middel van de voormelde formule.
  - Uit een vergelijking tussen deze PRED-waarde en de TOTNOISE-waarde wordt de geluidscategorie bepaald op basis van de criteria vermeld in punt 2.
  - In principe steunt de bepaling voor de TOTNOISE-waarde op resultaten bekomen volgens de voorschriften van de I.C.A.O. voor de geluidscertificatie van " Chapter III " vliegtuigen, dat wil zeggen op 2 000 m van de landingsdrempel onder de landingsroute, op 6 500 m van de vertrekplaats onder de opstijgroute bij het opstijgen, op 450 m van het midden van de startbaan voor de laterale waarde.
  - Aangezien bij " Chapter II " vliegtuigen de laterale metingen gebeuren op 650 m, dienen voor deze types van vliegtuigen 2,1 dB aan de laterale waarde toegevoegd te worden.
  - Bij ontstentenis van de certificatiegegevens volgens de I.C.A.O.-voorschriften kunnen eveneens de certificatiegegevens volgens de F.A.A. voorschriften worden gebruikt.
  - Voor bepaalde types van vliegtuigen, waarvoor geen geluidscertificatie vereist is en waarvoor geen of slechts gedeeltelijk geluidsgegevens beschikbaar zijn, wordt in overleg met de exploitant een gepaste procedure uitgewerkt om tot een realistische TOTNOISE-waarde te komen.
  Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 23 januari 1998 tot vaststelling van de verdeling van de luchtvaartuigen in geluidscategorieŽn.
  Brussel, 23 januari 1998.
  M. DAERDEN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Vervoer,
   Gelet op het Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart, ondertekend te Chicago op 7 december 1944 en goedgekeurd door de wet van 30 april 1947, inzonderheid op bijlage 16;
   Gelet op het koninklijk besluit van 20 januari 1998 houdende vaststelling van de vergoedingen verschuldigd voor het gebruik van de luchthaven Brussel-Nationaal;
   Gelet op het ministerieel besluit van 31 juli 1991 tot vaststelling van de verdeling van de luchtvaartuigen in geluidscategorieŽn;
   Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van FinanciŽn van 4 augustus 1997;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 2 september 1997;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, ß 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat het, in het kader van de strijd tegen de geluidshinder veroorzaakt door het gebruik van de luchthaven Brussel-Nationaal, aangewezen is zonder verwijl de methode bekend te maken die gebruikt wordt om de geluidscategorieŽn van de luchtvaartuigen vast te stellen,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie