J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1994/08/03/1994014179/justel

Titel
3 AUGUSTUS 1994. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor afgifte van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen.

Bron :
VERKEERSWEZEN
Publicatie : 01-10-1994 nummer :   1994014179 bladzijde : 24762
Dossiernummer : 1994-08-03/30
Inwerkingtreding : 11-10-1994

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1987014023        1990914305       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder exploitatievergunning verstaan :
  1° de machtigingen voor de exploitatie van geregelde luchtvaartdiensten, bedoeld in artikel 46, § 1, van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart;
  2° de vergunningen voor de exploitatie van niet geregeld luchtvervoer of van luchttaxi's, bedoeld in de artikelen 47, § 1, en 49, § 1, van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart.

  Art. 2. De directeur-generaal van het bestuur van de Luchtvaart is belast met het afgeven, het schorsen en het intrekken van de exploitatievergunningen.

  Art. 3. Om een exploitatievergunning te verkrijgen, moet de aanvrager ten minste één luchtvaartuig te zijner beschikking hebben door eigendom of door een of andere vorm van huurovereenkomst dat op zijn naam is ingeschreven in het Belgische luchtvaartregister.

  Art. 4. De exploitant moet daarenboven het bewijs leveren dat hij de verzekeringspolissen bedoeld in artikel 7 van de verordening (EEG) nr 2407/92 heeft gesloten. De minimumbedragen inzake aansprakelijkheid van de vervoerder ten opzichte van de passagiers moeten op een voldoende hoog niveau liggen. Deze bedragen dienen vermeld in de algemene vervoersvoorwaarden.

  Art. 5. De aanvragen voor een exploitatievergunning worden gericht aan de directeur-generaal van het Bestuur van de Luchtvaart.

  Art. 6. Opdat vastgesteld kan worden of de luchtvaartonderneming rechtstreeks of door een meerderheidsdeelneming eigendom is en blijft van ofwel Lid-Staten, ofwel onderdanen van Lid-Staten van de Europese Unie of van beide, of deze Lid-Staten of die onderdanen over de onderneming permanent en daadwerkelijk zeggenschap hebben, moet de exploitant het Bestuur van de Luchtvaart elke inlichting en elke wijziging meedelen in verband met één of meer elementen die een invloed hebben op de rechtssituatie of technische geschiktheid van de onderneming, inzonderheid :
  - de zetel;
  - de statuten;
  - de aanstelling van de bestuurders en de bevoegdheidsdelegaties;
  - elke voorgenomen fusie of overneming;
  - de geëxploiteerde vloot en de technische diensten die voor het onderhoud ervan instaan;
  - de vergunningen en bevoegdverklaringen van het vliegend personeel.

  Art. 7. Ten einde te voldoen aan de vragen om inlichtingen toegezonden door de Europese Unie, de Europese Burgerluchtvaart Conferentie of de Internationale Organisatie van de Burgerluchtvaart, moeten de exploitanten, titularis van een Belgische exploitatievergunning, jaarlijks aan het Bestuur van de Luchtvaart statistische gegevens over hun luchtverkeer en financiële gegevens over hun onderneming meedelen in de vorm vastgesteld door de bovenvermelde organisaties.

  Art. 8. Opgeheven worden :
  1° Het ministerieel besluit van 20 januari 1987 tot vaststelling van de voorwaarden voor afgifte van machtigingen voor geregelde interregionale luchtdiensten voor het vervoer van reizigers, post en goederen tussen de lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap;
  2° Het ministerieel besluit van 20 november 1990 houdende vaststelling van de termijnen voor het indienen van aanvragen van machtigingen tot exploitatie van geregelde luchtdiensten, alsmede van de voorwaarden van aflevering, schorsing en intrekking van deze machtigingen.
  Brussel, 3 augustus 1994.
  E. DI RUPO

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Verkeerswezen,
   Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, inzonderheid op artikel 5;
   Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart, inzonderheid op de artikelen 46, 47 en 49 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 augustus 1979;
   Overwegende de verordening (EEG) nr 2407/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen;
   Overwegende dat de Commissie van de Europese Unie geraadpleegd is over dit besluit;
   Overwegende dat de Gewestregeringen betrokken zijn bij het ontwerpen van dit besluit;
   Gelet op het advies van de Raad van State,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie