J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1990/11/16/1990014304/justel

Titel
16 NOVEMBER 1990. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 6 juni 1990 betreffende de luchtvaartondernemingen. Zie wijziging(en)

Bron :
VERKEERSWEZEN
Publicatie : 24-11-1990 nummer :   1990014304 bladzijde : 21999
Dossiernummer : 1990-11-16/32
Inwerkingtreding : 24-11-1990

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-7
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De volgende geregelde luchtdiensten komen in aanmerking voor de machtiging tot exploitatie, bedoeld in artikel 46 van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart :
  1° tussen de Belgische luchthavens, andere dan de luchthaven Brussel-Nationaal en de luchthavens op het Europese grondgebied van de lid-Staten van de Europese Gemeenschap, met uitsluiting van de grote internationale luchthavens opgenomen in de door Ons opgemaakte lijst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
  2° tussen de Belgische luchthavens, andere dan de luchthaven Brussel-Nationaal en de luchthavens op het Europese grondgebied van de lid-Staten van de Europese Gemeenschap die zijn opgenomen in de door Ons opgemaakte lijst van grote internationale luchthavens, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
  3° tussen de luchthaven Brussel-Nationaal en de andere luchthavens op het Europese grondgebied van de lid-Staten van de Europese Gemeenschap, met uitsluiting van de grote internationale luchthavens opgenomen in de door Ons opgemaakte lijst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

  Art. 2. De machtiging tot exploitatie voor de in artikel 1 van dit besluit bedoelde diensten, wordt afgegeven overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 46 en 51 van het voornoemde koninklijk besluit van 15 maart 1954.
  Elke aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot exploitatie wordt door de Minister, belast met het bestuur der luchtvaart of zijn gemachtigde, beantwoord binnen een termijn van zestig dagen.
  Een afwijzende beslissing wordt met redenen omkleed.

  Art. 3. De machtiging tot exploitatie voor de in artikel 1 van dit besluit bedoelde diensten wordt per route slechts aan één Belgische luchtvaartonderneming afgegeven, tenzij op de betrokken route in het voorgaande jaar meer dan 140 000 passagiers werden vervoerd of meer dan 800 retourvluchten per jaar werden uitgevoerd. Vanaf 1 januari 1992 worden deze cijfers respectievelijk gereduceerd tot 100 000 passagiers en 600 retourvluchten per jaar.
  De in het eerste lid vermelde drempels zijn niet van toepassing in de gevallen waarin België met de betrokken E.G.-lid-Staat een bilateraal luchtvaartakkoord heeft afgesloten waarin het recht van meervoudige aanwijzing niet verbonden is aan verkeersdrempels.

  Art. 4. De machtiging tot exploitatie van de in artikel 1, 2° en 3° van dit besluit bedoelde diensten wordt slechts afgegeven voor zover het capaciteitsaandeel van België in de bilaterale relatie met de betrokken lid-Staat, dit wil zeggen, het totaal aantal krachtens de vigerende E.G.-bepalingen te tellen zetels dat door de Belgische luchtvaartondernemingen op geregelde luchtdiensten tussen België en de betrokken lid-Staat aan het publiek wordt aangeboden, gedurende het betrokken seizoen de limieten vastgelegd in de E.G.-bepalingen, niet overschrijdt.

  Art. 5. De in artikel 1 bedoelde lijst van de grote internationale luchthavens staat in de bijlage bij dit besluit.

  Art. 6. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 7. Onze Minister van Verkeerswezen is belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N. LIJST VAN DE GROTE INTERNATIONALE LUCHTHAVENS, BEOOGD DOOR ARTIKEL 1.
  BELGIE :
  Brussel-Nationaal
  DENEMARKEN :
  Kopenhagen-Kastrup/Roskilde
  DUITSLAND :
  Frankfurt/Rhein-Main
  Düsseldorf-Lohausen
  Munchen-Riem
  SPANJE :
  Madrid-Barajas
  GRIEKENLAND :
  Athene-Hellinikon
  FRANKRIJK :
  Parijs - Charles de Gaulle/Orly
  IERLAND :
  Dublin
  ITALIE :
  Rome-Fiumicino/Ciampino
  Milaan-Linate/Malpensa
  NEDERLAND :
  Amsterdam-Schiphol
  PORTUGAL :
  Lissabon
  VERENIGD KONINKRIJK :
  Londen-Heathrow/(...) <KB 1991-06-03/30, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 08-06-1991>

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 6 juni 1990 betreffende de luchtvaartondernemingen, inzonderheid op artikel 1;
   Gelet op de verordening van de Raad van de Europese Gemeenschappen nr. 2343/90 van 24 juli 1990 betreffende de toegang van luchtvaartmaatschappijen tot geregelde intracommunautaire luchtdiensten en de verdeling van de passagierscapaciteit tussen luchtvaartmaatschappijen op geregelde luchtdiensten tussen lid-Staten;
   Overwegende dat met de Executieven overleg werd gepleegd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, § 3, 6° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Verkeerswezen,
   .....

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 03-06-1991 GEPUBL. OP 08-06-1991
    (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie