J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1990/07/25/1990000384/justel

Titel
25 JULI 1990. - Koninklijk besluit tot regeling van de uitstrooiing van de as van de verbrande lijken in de <territoriale> <zee>.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-07-1992 en tekstbijwerking tot 30-10-1999)

Bron : BINNENLANDSE ZAKEN.OPENBAAR AMBT
Publicatie : 29-08-1990 nummer :   1990000384 bladzijde : 16527
Dossiernummer : 1990-07-25/31
Inwerkingtreding : 08-09-1990

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1973011906       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De raden van de gemeenten die aan zee gelegen zijn, organiseren de verstrooiing van de as van verbrande lijken in de zee, op een afstand van ten minste 200 meter, gemeten overeenkomstig artikel 1 van de wet van 6 oktober 1987 tot bepaling van de breedte van de <territoriale> <zee> van BelgiŽ.

  Art. 2. De burgemeester zorgt ervoor dat die verstrooiing ordelijk, welvoeglijk en met de aan de nagedachtenis van de doden verschuldigde eerbied verloopt.

  Art. 3. De burgemeester stelt het tijdstip van de verstrooiing vast in overleg met de persoon die bevoegd is om in de lijkbezorging te voorzien.

  Art. 4. <KB 1999-08-31/58, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 09-11-1999> De verstrooiing wordt uitsluitend door de gemeentebeambte verricht.
  Deze ontvangt de in zee oplosbare asurn en de asuitstrooiing vloeit voort uit het storten van de urn in zee.

  Art. 5. Moet de asverstrooiing om uitzonderlijke redenen worden uitgesteld, dan wordt de asurn in een columbarium van de gemeente bewaard.

  Art. 6. De verstrooiing van de as in de zee wordt opgetekend in een door de gemeente gehouden speciaal register.

  Art. 7. <Wijzigingsbepaling van art. 8, al. 5, van KB 1973-01-19/30>

  Art. 8. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, inzonderheid op artikel 24, tweede lid, gewijzigd door de wet van 28 december 1989;
   Gelet op het koninklijk besluit van 19 januari 1973 betreffende de lijkverbranding, inzonderheid op artikel 8;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,
   .....

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 31-08-1999 GEPUBL. OP 30-10-1999
    (GEWIJZIGD ART. : 4)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie