J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1990/07/11/1990015185/justel

Titel
11 JULI 1990. - Wet houdende goedkeuring van het Europees Sociaal Handvest en van de Bijlage, opgemaakt te Turijn op 18 oktober 1961.

Bron :
BUITENLANDSE ZAKEN.BUITENLANDSE HANDEL.ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Publicatie : 28-12-1990 nummer :   1990015185 bladzijde : 24278
Dossiernummer : 1990-07-11/32
Inwerkingtreding : 07-01-1991

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel. Het Europees Sociaal Handvest en de Bijlage, opgemaakt te Turijn op 18 oktober 1961 zullen volkomen uitwerking hebben.

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 1989-1990. Kamer van volksvertegenwoordigers. Documenten. - Ontwerp van wet, nr. 941-1. Verslag, nr. 941-2. Parlementaire Handelingen. - Bespreking, zitting van 15 mei 1990. Stemming, zitting van 16 mei 1990. Senaat. Documenten. - Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 957-1. Verslag, nr. 957-2. Parlementaire Handelingen. - Bespreking, zitting van 5 juni 1990. Stemming, zitting van 5 juni 1990. Decreet van 8 juli 1983 (Belgisch Staatsblad van 18 augustus 1983). Decreet van 21 maart 1990 (Belgisch Staatsblad van 5 mei 1990). Decreet van 5 juni 1990 (Belgisch Staatsblad van 3 augustus 1990).

Begin Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie