J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 7 uitvoeringbesluiten 9 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1989/05/31/1989025172/justel

Titel
31 MEI 1989. - Koninklijk besluit houdende nadere omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 05-07-1989 en tekstbijwerking tot 18-10-2005) <vernietigd door het arrest van de Raad van state nr. 123.691 van 30 september 2003 ; zie B.St. 03.12.2003, Ed. 2, p. 57848> Zie wijziging(en)

Bron : VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 05-07-1989 nummer :   1989025172 bladzijde : 11975
Dossiernummer : 1989-05-31/31
Inwerkingtreding : 05-07-1989

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3, 3bis, 4-6, 6bis, 7-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op alle ziekenhuizen, met uitzondering van :
  1° de psychiatrische ziekenhuizen;
  2° (...) <KB 1997-05-06/35, art. 1, 1°, 004; Inwerkingtreding : 01-05-1997>
  3° de ziekenhuizen die uitsluitend beschikken over (gespecialiseerde diensten voor behandeling en revalidatie (kenletter Sp)), al of niet samen met (...) diensten voor gewone hospitalisatie (kenletter H) of diensten neuro-psychiatrie voor behandeling van volwassen patiënten (kenletter T). <KB 1993-12-23/34, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 30-12-1993> <KB 1997-05-06/35, art. 1, 2°, 004; Inwerkingtreding : 01-05-1997>

  Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder het begrip " fusie van ziekenhuizen " verstaan het samenbrengen, na de bekendmaking van dit besluit, van twee of meerdere afzonderlijk erkende ziekenhuizen, die al of niet van een verschillende macht afhangen, en die zich op verschillende vestigingsplaatsen bevinden, onder één enkel beheerder met één enkele erkenning.

  Art. 3. Een fusie van ziekenhuizen dient, om te worden erkend steeds te beantwoorden aan de hiernavolgende voorwaarden :
  1° (...) <KB 1997-05-06/35, art. 2, 1°, 004; Inwerkingtreding : 01-05-1997>
  2° (...) <KB 2005-09-17/67, art. 1, 010; Inwerkingtreding : 28-10-2005>
  3° (de ziekenhuizen van de fusie mogen niet meer dan 35 km van elkaar verwijderd zijn. De ziekenhuizen van de fusie kunnen evenwel verder van elkaar verwijderd zijn wanneer er zich geen twee acute ziekenhuizen binnen die cirkel bevinden.
  De ziekenhuizen van de fusie mogen verder dan 35 km van elkaar verwijderd zijn wanneer ze, op 1 december 1996, reeds deel uitmaken van eenzelfde groepering.) <KB 1998-06-23/31, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 27-06-1998>
  (4° binnen de fusie moet de homogeniteit van de diensten gerealiseerd worden.
  (Indien een gefusioneerd ziekenhuis over een ziekenhuisdienst beschikt die verspreid is over meerdere vestigingsplaatsen, moeten de bedden van bedoelde dienst op dezelfde vestigingsplaats gegroepeerd worden wanneer de bedcapaciteit op één der vestigingsplaatsen lager wordt als 2/3 van de vastgestelde minimum bedcapaciteit, met dien verstande dat, voor wat de C-D-dienst betreft, een minimumbedcapaciteit van 30 bedden op iedere vestigingsplaats volstaat.) <KB 2000-11-07/48, art. 1, 007; Inwerkingtreding : 08-02-2001>
  De ziekenhuizen beschikken over een overgangsperiode van 2 jaar na de ondertekening van de fusie-overeenkomst om hier aan te beantwoorden.
  De fusies van ziekenhuizen die op het ogenblik van de bekendmaking van dit artikel erkend zijn, beschikken over een overgangsperiode van twee jaar, die aanvangt op de dag van de inwerkingtreding van dit artikel, om te beantwoorden aan de voorwaarden bedoeld in het tweede lid;
  5° Indien het gefusioneerde ziekenhuis beschikt over meerdere gelijksoortige ziekenhuisdiensten, eventueel verspreid over verschillende campi, dient ieder van die diensten afzonderlijk te beantwoorden aan de desbetreffende erkenningsnormen, en dit, onverminderd de bepalingen van punt 4°.) <KB 1997-05-06/35, art. 2, 4°, 004; Inwerkingtreding : 01-05-1997>
  (6° Met uitzondering van de dienst voor medische beeldvorming waarin een transversale axiale tomograaf wordt opgesteld, (en van het zorgprogramma " cardiale pathologie " A) en behoudens de door Ons nader te bepalen uitzonderingen, mag een medisch-technische dienst, medische dienst, ziekenhuisafdeling en zorgprogramma van een gefusioneerd ziekenhuis in geen geval uitgesplitst zijn over twee of meerdere vestigingsplaatsen. In het geval wordt beantwoord aan hoger vermelde uitzonderingen, moet de opgesplitste medisch-technische dienst, medische dienst, ziekenhuisafdeling of het opgesplitste zorgprogramma op iedere vestigingsplaats aan alle erkenningsnormen beantwoorden. <KB 2003-02-27/34, art. 1, 008; Inwerkingtreding : 08-02-2003>
  Met uitzondering van de functie van ziekenhuisapotheek, de functie van lokale neonatale zorg, de functie van palliatieve zorg, de functie " chirurgische daghospitalisatie ", (de functie " eerste opvang van spoedgevallen ") en de functie voor intensieve zorg, en behoudens de door Ons nader te bepalen uitzonderingen, mag een ziekenhuisfunctie, waarvoor erkenningsnormen bestaan, van een gefusioneerd ziekenhuis niet over meerdere vestigingsplaatsen verspreid zijn. In het geval wordt beantwoord aan voornoemde uitzonderingen, moet de opgesplitste functie op iedere vestigingsplaats aan alle erkenningsnormen beantwoorden.) <KB 2000-11-07/48, art. 1, 007; Inwerkingtreding : 08-02-2001> <KB 2003-02-27/34, art. 1, 008; Inwerkingtreding : 08-02-2003>

  Art. 3bis. <Ingevoegd bij KB 2002-07-15/34, art. 1; Inwerkingtreding : 23-08-2002> Mogen, in afwijking van artikel 3, 6°, tweede lid, wel over meer dan één vestigingsplaats worden uitgebaat :
  1° de functie " gespecialiseerde spoedgevallenzorg ", voor zover dit voor gevolgd heeft dat op elke bedoelde vestigingsplaats een functie " mobiele urgentiegroep " wordt erkend, programmatorisch in rekening gebracht en opgenomen in de dringende geneeskundige hulpverlening;
  2° de functie " mobiele urgentiegroep ", voor zover deze functie op iedere vestigingsplaats afzonderlijk wordt erkend en programmatorisch in rekening gebracht.
  De uitzonderingen bedoeld in 1° en 2°, gelden slechts in het geval op de bijkomende vestigingsplaats of vestigingsplaatsen, de functie " mobiele urgentiegroep ", door het ziekenhuis wordt uitgebaat en gelden derhalve niet indien de functie " mobiele urgentiegroep " op deze vestigingsplaats of vestigingsplaatsen door een associatie van ziekenhuizen wordt uitgebaat.

  Art. 4. De ziekenhuizen van de fusie moeten gezamenlijk ten minste beantwoorden aan de eisen voorzien in artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van nadere normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen.

  Art. 5. (Opgeheven) <KB 2005-09-17/67, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 01-07-2006>

  Art. 6. § 1. De beheerders van de ziekenhuizen die deel uitmaken van de fusie sluiten een overeenkomst af hierna " het fusieplan " genoemd.
  § 2. In het § 1 bedoelde fusieplan dienen minstens de volgende aangelegenheden te worden geregeld :
  1° de algemene doelstellingen van de fusie, waaronder :
  a) de kwaliteitsverbetering van de zorgverlening;
  b) de rationalisatie van de werking en van de infrastructuur van het ziekenhuis;
  c) de eenheid van concept, beheer en organisatie van het ziekenhuis.
  2° de juridische vorm van de fusie;
  3° de problemen van financiële aard die met de fusie verband houden;
  4° een realisatieplan aangaande :
  a) de rationalisatie die met de fusie gepaard gaat, met inbegrip van de wijze waarop de in artikel 5 bedoelde bedvermindering wordt gerealiseerd;
  b) de intermediaire fasen om de doelstellingen van de fusie te verwezenlijken, waaronder de taakverdeling tussen de verschillende ziekenhuizen die deel uitmaken van de fusie, op het vlak van het aanbod van diensten en specialismen, met inbegrip van de uitrusting;
  5° de personeelsproblemen die met de fusie gepaard gaan;
  6° de wijze waarop aan (de voorwaarden bedoeld in artikel 3, 4° en 5°) zal worden voldaan. <KB 1997-05-06/35, art. 4, 004; Inwerkingtreding : 01-05-1997>
  § 3. Het in § 1 bedoelde fusieplan moet dusdanig opgemaakt zijn dat er van bij het totstandkomen van de fusie één beheerder, één directeur, één hoofdgeneesheer, één hoofd van de verpleegkundige diensten en één medische raad is voor alle ziekenhuizen samen die van de fusie deel uitmaken.
  (§ 4. De Federale Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft stelt de data vast voor dewelke de ziekenhuizen, bedoeld in artikel 7 van voormeld koninklijk besluit van 30 januari 1989, bedoeld fusieplan respectievelijk moet indienen bij de Minister die de erkenning van de ziekenhuizen onder zijn bevoegdheid heeft en moeten realiseren. Een afschrift van dit plan moet worden overgemaakt aan de Federale Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.) <KB 1993-10-12/31,art. 4, 002; Inwerkingtreding : 19-10-1993>

  Art. 6bis. (Opgeheven) <KB 2005-09-17/67, art. 3, 010; Inwerkingtreding : 28-10-2005>

  Art. 7. Dit besluit treedt in werking op de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 8. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, en gewijzigd door de wet van 30 december 1988, inzonderheid op artikel 69;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 15 april 1965, 19 november 1965, 16 september 1966, 12 januari 1970, 16 februari 1971, 15 februari 1974, 13 juni 1974, 1 juli 1976, 29 maart 1977, 1 december 1977, 19 oktober 1978, 18 juli 1980, 12 april 1984, 25 juni 1985, 2 augustus 1985, 7 juli 1986 en 7 november 1988;
   Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 1988 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen;
   Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling Erkenning en Afdeling Programmatie;
   .....
   Overwegende dat de publicatie van dit besluit dringend geboden is om te beletten dat nog fusies worden gevormd die niet beantwoorden aan de bepalingen van dit besluit;
   Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,
   .....

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-09-2005 GEPUBL. OP 18-10-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 5; 6BIS)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-09-2004 GEPUBL. OP 20-10-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 6BIS)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 27-02-2003 GEPUBL. OP 11-03-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 6BIS)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 15-07-2002 GEPUBL. OP 13-08-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 3BIS)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 07-11-2000 GEPUBL. OP 08-02-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 6BIS)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 23-12-1998 GEPUBL. OP 31-12-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 5)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 23-06-1998 GEPUBL. OP 27-06-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 06-05-1997 GEPUBL. OP 18-06-1997
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 3; 5; 6)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 23-12-1993 GEPUBL. OP 30-12-1993
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 12-10-1993 GEPUBL. OP 19-10-1993
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 5; 6)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 7 uitvoeringbesluiten 9 gearchiveerde versies
  Franstalige versie