J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1986/11/28/1986025382/justel

Titel
28 NOVEMBER 1986. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst voor medische beeldvorming waarin een transversale axiale tomograaf wordt opgesteld, moet voldoen om te worden erkend als medisch technische dienst zoals bedoeld in artikel 6bis, § 2, 6°bis, van de wet op de ziekenhuizen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 06-12-1986 en tekstbijwerking tot 19-06-1998)

Bron : VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN
Publicatie : 06-12-1986 nummer :   1986025382 bladzijde : 16580
Dossiernummer : 1986-11-28/35
Inwerkingtreding : 01-12-1986

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-N.

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder " dienst voor medische beeldvorming " de dienst waar verstrekkingen worden uitgevoerd bedoeld in artikel 17 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

  Art. 2. Wordt beschouwd als medisch-technische dienst zoals bedoeld in artikel 6bis, § 2, 6°bis, van de wet op de ziekenhuizen, de dienst voor medische beeldvorming, waarin een transversale axiale tomograaf wordt geïnstalleerd, die beantwoordt aan de normen zoals vastgesteld in de artikelen 4 tot en met 7 van dit besluit.

  Art. 3. Een dienst voor medische beeldvorming waarin een transversale axiale tomograaf wordt geïnstalleerd moet worden erkend door de daartoe bevoegde Minister.

  Art. 4. <KB 1991-08-12/37, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 15-10-1991> § 1. De dienst voor medische beeldvorming moet opgericht zijn in een algemeen ziekenhuis dat over ten minste 150 acute bedden beschikt. Dit minimum bedraagt 120 bedden, als het ziekenhuis is gevestigd in een gemeente met ten hoogste 25 000 inwoners en het meest nabije ziekenhuis meer dan 15 kilometer verwijderd is.
  § 2. In afwijking van § 1 kunnen de algemene ziekenhuizen wier beddenbestand voor ten minste twee derden bestaat uit bedden voor diagnose en heelkundige behandeling (C-bedden), uit bedden diagnose en geneeskundige behandeling (D-bedden) en uit bedden voor gemengde hospitalisatie C + D (H*-bedden), een dienst voor medische beeldvorming oprichten.

  Art. 5. De dienst voor medische beeldvorming moet 24 uur op 24 uur toegankelijk en operationeel kunnen zijn.

  Art. 6. In de dienst voor medische beeldvorming moet minimaal de volgende uitrusting aanwezig zijn :
  a) conventionele radiologie;
  b) conventionele angiografie;
  c) echografie.

  Art. 7. De dienst voor medische beeldvorming moet over een medische staf beschikken bestaande uit minstens het equivalent van 3 full-time erkende radiologen.

  Art. 8. § 1. Wanneer aan de voormelde normen is voldaan, wordt de erkenning verleend voor een bepaalde termijn die kan worden verlengd.
  § 2. Wanneer wordt vastgesteld dat aan de normen niet meer wordt voldaan kan de erkenning worden ingetrokken.

  Art. 9. § 1. De erkenning wordt van ambtswege verleend voor de diensten waarin een transversale axiale tomograaf staat opgesteld die geacht werd te passen in het programma dat krachtens artikel 6bis, § 2, 5° van de wet op de ziekenhuizen, werd vastgesteld of die bij het invoegetreden van dit besluit niet in het programma werd opgenomen maar die geïnstalleerd werd vóór 30 april 1977 zonder dat de exploitatie ervan werd verboden.
  § 2. De in § 1 bedoelde erkenning loopt uiterlijk ten einde op (31 december 1996), tenzij door de daartoe bevoegde Minister een nieuwe erkenning wordt verleend overeenkomstig de normen vermeld in de artikelen 4 tot en met 7 van dit besluit. <KB 1991-08-12/37, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 15-10-1991>

  Art. 10. De Minister die de Volksgezondheid nationaal onder zijn bevoegdheid heeft wordt door de bevoegde Minister in kennis gesteld van :
  a) de beslissing waarbij een erkenning wordt verleend met vermelding van de wijze waarop aan de normen van dit besluit wordt voldaan;
  b) de beslissing waarbij een erkenning wordt ingetrokken met het motief ervan;
  c) het proces-verbaal waarbij wordt vastgesteld dat een transversale axiale tomograaf wordt geëxploiteerd in een dienst voor medische beeldvorming die niet overeenkomstig de normen van dit besluit is erkend.

  Art. 11. Het koninklijk besluit van 18 maart 1985 houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor de transversale axiale tomograaf met ingebouwd telsysteem, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 september 1985, wordt opgeheven.

  Art. 12. <wijzigingsbepaling van KB 1976-06-16/01, art. 1>

  Art. 13. Dit besluit treedt in werking op 1 december 1986.

  Art. 14. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Art. N.. (Bijlage 3 van onderhavig besluit, niet opgenomen, wordt opgeheven; KB 1998-04-27/41, art. 23, Inwerkingtreding : 29-06-1998.)

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen, gewijzigd door de wetten van 6 juli 1973, 5 januari 1976, 27 juni 1978, 8 augustus 1980, en door de koninklijke besluiten nr. 60 van 22 juli 1982, nr. 284 van 31 maart 1984 en nr. 407 van 18 april 1986, inzonderheid op de artikelen 6bis en 18, 10°;
   Gelet op het koninklijk besluit van 16 juni 1976 waarbij wordt bepaald welke uitrusting als zware medische apparatuur moet worden beschouwd in de zin van artikel 6bis, § 2, 5° van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 18 november 1977, 14 juli 1978, 6 maart 1979, 3 december 1982, 18 maart 1985 en 20 maart 1985;
   Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling Erkenning en Afdeling Programmatie;
   .....
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat het dringend geboden is de programmatie van de transversale axiale tomograaf om te buigen naar een erkenning van diensten voor medische beeldvorming waarin dit apparaat staat opgesteld om aldus beter te beantwoorden aan de evoluerende behoeften enerzijds en over voldoende garanties te beschikken voor een efficiënt gebruik van het toestel anderzijds;
   Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,
   .....
Erratum Tekst Begin

BEELD
1987025215
PUBLICATIE :
1987-08-08
bladzijde : 11980

ErratumWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
BEELD
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 27-04-1998 GEPUBL. OP 19-06-1998
  (GEWIJZIGD ART. : BIJL.1)
 • BEELD
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 27-04-1998 GEPUBL. OP 19-06-1998
  (GEWIJZIGD ART. : BIJL.3)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 12-08-1991 GEPUBL. OP 05-10-1991
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 9)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
  Erratum Franstalige versie