J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1986/06/13/1986025141/justel

Titel
13 JUNI 1986. _ Koninklijk besluit tot vaststelling van nadere regelen, bedoeld in artikel 21bis, § 3, van de wet op de ziekenhuizen, met betrekking tot de desaffectatie van M-, N- en <E>-<bedden>. Zie wijziging(en)

Bron :
VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN
Publicatie : 04-07-1986 nummer :   1986025141 bladzijde : 9713
Dossiernummer : 1986-06-13/36
Inwerkingtreding : 04-07-1986

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder :"M-bedden" : bedden in kraaminrichtingen."N-bedden" : bedden in diensten voor vroeggeboren en zwakke kinderen."<E>-<bedden>" : bedden in diensten voor kindergeneeskunde.

  Art. 2. Voor de toepassing van §§ 1 en 2 van artikel 21bis van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen, ingevoegd door het koninklijk besluit nr. 60 van 22 juli 1982, mag de desaffectatie van M-, N- en <E>-<bedden> niet in aanmerking komen om ziekenhuisbedden in gebruik te nemen.(De in het vorige lid vermelde regel geldt niet wanneer de desaffectatie leidt tot de ingebruikneming van gelijksoortige bedden :a) hetzij in een nieuwbouw ter vervanging van de gedesaffecteerde dienst;b) hetzij in een ander ziekenhuis in het kader van een hergroepering van twee of meerdere gelijksoortige diensten uit verschillende ziekenhuizen tot één dienst in één ziekenhuis, voor zover hiermee een vermindering van het aantal bedden gepaard gaat, in verhouding tot de onderbezetting van de betrokken diensten en rekening houdend met het bezettingspercentage dat in de resterende dienst moet bereikt worden overeenkomstig de geldende regelen voor de erkenning van de desbetreffende soorten van diensten.) <KB 1986-12-08/36, art. 1, 002>(De in het eerste lid vermelde regel geldt evenmin wanneer de desaffectatie leidt tot de ingebruikneming van M-, N- en <E>-<bedden>, hetzij in hetzelfde ziekenhuis, hetzij in een ander ziekenhuis, ten einde te voldoen aan de normen inzake de minimum-bedcapaciteit die voor de desbetreffende diensten gelden.) <KB 1987-04-21/36, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 30-04-1987>

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt.

  Art. 4. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
    .....
   Gelet op de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen, gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 60 van 22 juli 1982, en het koninklijk besluit nr. 284 van 31 maart 1984;
   .....
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat in uitvoering van artikel 21bis, § 3, van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen, nadere regelen moeten worden vastgesteld om de ziekenhuisuitgaven en het aantal ziekenhuisbedden beter te kunnen beheersen;
   Overwegende dat het dringend geboden is de inrichtende machten van de ziekenhuizen hiervan in kennis te stellen;
   Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-04-1987 GEPUBL. OP 30-04-1987
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-12-1986 GEPUBL. OP 12-12-1986

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 2 gearchiveerde versies
    Franstalige versie