J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1982/10/27/1983014388/justel

Titel
27 OKTOBER 1982. - Ministerieel besluit houdende regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van vrije ballon
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 16-12-2013 en tekstbijwerking tot 23-07-2020) Zie wijziging(en)

Bron : VERKEERSWEZEN
Publicatie : 04-01-1983 nummer :   1983014388 bladzijde : 11       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1982-10-27/32
Inwerkingtreding : 14-01-1983
Opheffing : 08-04-2021

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Begripsbepalingen.
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Vergunningen van bestuurder van vrije ballon.
Afdeling 1. - De oefenvergunning.
Art. 2-3, 3/1, 4, 4/1
Afdeling 2. - De vergunning van bestuurder van vrije ballon.
Art. 5-7, 7/1, 8
HOOFDSTUK III. - De bevoegdverklaringen.
Afdeling 1. - De bevoegdverklaringen van vrije ballons.
Art. 9-13, 13/1
Afdeling 2. - De bevoegdverklaring als instructeur.
Art. 14-15, 15/1
HOOFDSTUK IV. - De examens.
Art. 16-21
HOOFDSTUK V. - Overgangsbepaling.
Art. 22
BIJLAGEN.
Art. N1-N2

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Begripsbepalingen.

  Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit hebben de termen en uitdrukkingen hieronder aangegeven volgende begripsbepalingen :
  ballon : luchtvaartuig dat niet voorzien is van een voortstuwingsinrichting en zijn opwaartse draagkracht verkrijgt door zijn drijfvermogen in de lucht.
  vrije ballon : ballon die vrij in de lucht kan bewegen.
  gasballon : ballon die zijn opwaartse draagkracht verkrijgt door het inbrengen, in de ballon, van een gas dat lichter is dan lucht.
  warmeluchtballon : ballon die zijn opwaartse draagkracht verkrijgt door het verwarmen van de lucht in de ballon.

  HOOFDSTUK II. - Vergunningen van bestuurder van vrije ballon.

  Afdeling 1. - De oefenvergunning.

  Art. 2. De oefenvergunning machtigt de houder om overdag in de omstandigheden voor zichtvluchten, uitsluitend boven 's lands grondgebied behoudens toestemming van derde Staten, vluchten uit te voeren in dubbelsturing of, met verlof van een instructeur, als enig inzittende.

  Art. 3. Om de oefenvergunning te verkrijgen, moet de aanvrager :
  1° de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben;
  2° een uittreksel uit zijn geboorteakte voorleggen alsook een getuigschrift van goed zedelijk gedrag uitgereikt sedert minder dan één maand en met de vermelding " ten behoeve van een openbaar bestuur ".
  De minderjarige aanvrager moet bovendien een geschreven toelating van zijn wettelijke vertegenwoordiger voorleggen. De handtekening van deze laatste moet gelegaliseerd zijn.
  3° vermelden voor welke kategorie van ballons hij zich wenst te oefenen;
  4° voldoen aan de voorgeschreven eisen inzake lichaams- en geestesgeschiktheid.

  Art. 3/1.In afwijking van artikel 3, 2°, wordt de termijn van één maand verlengd tot drie maanden voor elke aanvraag voor een oefenvergunning ingediend in de periode van 18 maart 2020 tot en met 30 juni 2020.
  ----------
   (1)<W 2020-07-10/13, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 18-03-2020>

  Art. 4. De oefenvergunning is geldig voor ten hoogste vierentwintig maanden, vanaf de datum van de beslissing waarbij de aanvrager lichamelijk en geestelijk geschikt is verklaard.
  Zij kan voor eenzelfde periode worden hernieuwd indien de aanvrager tenminste voor het examen over de algemene kennis, bedoeld in de bijlage I, geslaagd is. Is hij niet geslaagd, dan kan die hernieuwing niettemin worden toegestaan bij gemotiveerde beslissing van de Directeur-Generaal van het Bestuur der Luchtvaart.
  De vergunning kan te allen tijde door de Directeur-Generaal van het Bestuur der Luchtvaart worden ingetrokken indien de houder de veiligheid van personen en zaken in gevaar brengt. De beslissing moet gemotiveerd zijn.

  Art. 4/1. In afwijking van artikel 4, eerste lid, blijft de oefenvergunning die in de periode van 18 maart 2020 tot en met 31 juli 2020 verstrijkt, geldig tot en met 30 september 2020.
  ----------
   (1)<W 2020-07-10/13, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 18-03-2020>

  Afdeling 2. - De vergunning van bestuurder van vrije ballon.

  Art. 5. Uit de vergunning van bestuurder van vrije ballon blijkt dat de houder de geschiktheid heeft tot :
  1° het oefenen overdag, in de omstandigheden voor zichtvluchten, in het besturen van elke vrije ballon;
  2° het besturen overdag, in de omstandigheden voor zichtvluchten, van elke vrije ballon behorende tot de kategorie ten aanzien waarvan hij zijn bevoegdheid heeft bewezen.

  Art. 6. Om de vergunning van bestuurder van vrije ballon te verkrijgen moet de aanvrager :
  1° de leeftijd van 17 jaar bereikt hebben;
  2° houder zijn van een geldige oefenvergunning;
  3° een ervaring aantonen van twaalf vlieguren uitgevoerd in dubbelbesturing of, met verlof van een instructeur, als enig inzittende, omvattende ten minste tien vluchten, waaronder ten minste zes vluchten in dubbelbesturing met een instructeur aan boord, moeten begrepen zijn;
  4° slagen voor de bij bijlage I bedoelde examens.

  Art. 7. De vergunning van bestuurder van vrije ballon is geldig voor ten hoogste vierentwintig maanden vanaf de datum van de beslissing waarbij de aanvrager lichamelijk en geestelijk geschikt is verklaard.
  Ze wordt hernieuwd voor opeenvolgende periodes van ten hoogste vierentwintig maanden indien de houder :
  1° voldoet aan de voorgeschreven eisen inzake lichaams- en geestesgeschiktheid;
  2° gedurende de vierentwintig voorafgaande maanden als bestuurder twaalf vluchten uitgevoerd heeft waarvan ten minste zes gedurende de laatste twaalf maanden.
  Bij gebrek aan deze ervaring kan de vergunning hernieuwd worden mits voorlegging van een verklaring van een instructeur waarin het behoud van de bedrevenheid, vastgesteld tijdens een vlucht, bevestigd wordt.

  Art. 7/1.In afwijking van artikel 4, eerste lid, blijft de oefenvergunning die in de periode van 18 maart 2020 tot en met 31 juli 2020 verstrijkt, geldig tot en met 30 september 2020.
  ----------
   (1)<W 2020-07-10/13, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-03-2020>

  Art. 8. Om ballonvluchten te kunnen uitvoeren tegen betaling of in opdracht van derden moet de bestuurder aan de volgende voorwaarden voldoen :
  1° de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;
  2° houder zijn van een geldige vergunning van bestuurder van vrije ballon;
  3° houder zijn van het door de Minister die de telegrafie en de telefonie in zijn bevoegdheid heeft of zijn gemachtigde uitgereikt beperkt bewijs van radiotelefonist;
  4° een ervaring aantonen van vijftig vluchten als bestuurder waarvan ten minste twintig vluchten uitgevoerd tijdens de laatste vierentwintig maanden;
  5° slagen voor het examen II van bijlage II.

  HOOFDSTUK III. - De bevoegdverklaringen.

  Afdeling 1. - De bevoegdverklaringen van vrije ballons.

  Art. 9. De bevoegdverklaring voor vrije ballons bepaalt de kategorie van vrije ballons waarin van de door de vergunning gegeven voorrechten die verder reiken dan de oefenvluchten mag worden gebruikt gemaakt.

  Art. 10. De vrije ballons zijn ingedeeld in twee kategorieën :
  - deze van de warmeluchtballon,
  - deze van de gasballons.

  Art. 11. Het slagen voor de voor het verkrijgen van de vergunning van bestuurder opgelegde examens geeft aan de kandidaat de bevoegdverklaring voor de kategorie waartoe de ballon die bij de examens werd gebruikt, behoort.

  Art. 12. Een bijkomende bevoegdverklaring wordt uitgereikt aan de kandidaat die ten aanzien van een vrije ballon van de andere kategorie, slaagt voor het examen II van bijlage I.

  Art. 13. De geldigheidstermijn van de bevoegdverklaringen is gelijk aan die van de vergunning waarbij ze behoren. Om de hernieuwing van een bevoegdverklaring te verkrijgen moet de houder aantonen dat hij tijdens de twaalf voorafgaande maanden als bestuurder van vrije ballon ten minste drie vluchten heeft uitgevoerd met vrije ballons van het type bedoeld bij de bevoegdverklaring.
  Bij gebrek aan deze ervaring, kan de bevoegdverklaring worden hernieuwd mits voorlegging van een verklaring van een instructeur waarin het behoud van de bij de bevoegdverklaring vereiste bedrevenheid wordt bevestigd.

  Art. 13/1. In afwijking van artikel 13, eerste lid wordt de termijn van twaalf maanden verlengd tot vierentwintig maanden voor elke aanvraag tot hernieuwing ingediend in de periode van 18 maart 2020 tot en met en 31 juli 2020.
  ----------
   (1)<W 2020-07-10/13, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 18-03-2020>

  Afdeling 2. - De bevoegdverklaring als instructeur.

  Art. 14. § 1. De bevoegdverklaring als instructeur van bestuurder van vrije ballon laat toe :
  1° opleiding te geven met het oog op het verkrijgen van de vergunning van bestuurder van vrije ballon;
  2° toezicht uit te oefenen op het behoud van de bedrevenheid met het oog op de hernieuwing van deze vergunning en van de bevoegdverklaringen.
  De bevoegdverklaring als instructeur is beperkt tot de kategorie van vrije ballons ten aanzien waarvan de instructeur zijn bevoegdheid heeft bewezen.
  § 2. Om de bevoegdverklaring als instructeur te verkrijgen, moet de aanvrager :
  1° houder zijn van een geldige vergunning van bestuurder van vrije ballon;
  2° houder zijn van het door de Minister die de telegrafie en de telefonie in zijn bevoegdheid heeft of zijn gemachtigde uitgereikt beperkt bewijs van radiotelefonist;
  3° een ervaring aantonen van minstens 120 vluchten als bestuurder, waarvan 20 vluchten uitgevoerd tijdens de laatste twee jaren;
  4° geslaagd zijn voor de bij bijlage II bedoelde examens.

  Art. 15. De bevoegdverklaring als instructeur is geldig voor een periode van ten hoogste drie jaar.
  Ze kan worden hernieuwd voor opeenvolgende periodes van ten hoogste drie jaar indien de titularis onder toezicht van een examinator aangeduid door de Directeur-Generaal van het Bestuur der Luchtvaart, het bewijs levert van het behoud van zijn bekwaamheid.

  Art. 15/1. In afwijking van artikel 15, eerste lid blijft de bevoegdverklaring als instructeur die in de periode van 18 maart 2020 tot en met 31 juli 2020 verstrijkt, geldig tot en met 30 september 2020.
  ----------
   (1)<W 2020-07-10/13, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 18-03-2020>

  HOOFDSTUK IV. - De examens.

  Art. 16. De Minister die met het bestuur der luchtvaart is belast stelt op de voordracht van de Directeur-Generaal van het Bestuur der Luchtvaart, een lijst op van personen die, op grond van hun wetenschappelijke of technische kennis, te persoonlijke titel aangewezen worden om de examens voor de vergunning en de bevoegdverklaringen af te nemen.

  Art. 17. Deze examens worden afgenomen door één of meer examinatoren gekozen uit de in artikel 16 bedoelde lijst.

  Art. 18. Niemand mag bij een examen als examinator optreden wanneer zijn echtgenoot of één van zijn bloed- of aanverwanten tot in de 4e graad aan dit examen deelneemt.

  Art. 19. Elk bedrog of poging tot bedrog gedurende de examens heeft de uitsluiting voor gevolg.

  Art. 20. De vragen om deelneming worden ingediend bij de Directeur-Generaal van het Bestuur der Luchtvaart. Deze laatste treft de voor de inrichting van de examens nodige schikkingen.

  Art. 21. Niemand wordt meer dan viermaal toegelaten tot een van de examens als bedoeld bij de bijlagen. De kandidaat die tweemaal gezakt is voor een examen mag zich hiervoor pas opnieuw aanmelden na verloop van ten minste drie maanden sedert het vorige examen.

  HOOFDSTUK V. - Overgangsbepaling.

  Art. 22. Dit besluit tast de geldigheid van de oefenvergunningen en de vergunningen van bestuurder van vrije ballon en van de bevoegdverklaring als instructeur van bestuurder van vrije ballon die geldig zijn op het ogenblik van zijn bekendmaking niet aan.
  Voor de hernieuwing zullen de bepalingen van dit besluit van toepassing zijn.

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 1. - Examens voor het verkrijgen van de vergunning van bestuurder van vrije ballon.
  De examens behelzen :
  I. een examen over algemene kennis;
  II. een examen over de bedrevenheid in het besturen.
  I. Examen over algemene kennis.
  De kandidaat moet blijk geven van zijn kennis over de volgende vakken :
  

  
 Puntenaantal
a) begrippen van luchtvaartwetgeving en reglementering ..................................30
b) elementaire meteorologie .........................20
c) navigatie op zicht en kennis der luchtvaartkaarten ................................20
d) aerostatica, eigenschappen van de vrije ballon, techniek en procedures van het vliegen,
   kennis van het materiaal en de instrumenten .............

  30

Wordt van de examens over algemene kennis bedoeld bij a, b en c ontheven, de kandidaat die voldaan heeft bij het examen over de algemene kennis voorzien voor het verkrijgen van een vergunning van bestuurder van vliegtuigen of van helikopters.
  Reglement van het examen.
  De kandidaat die 75 pct. van de punten over het geheel behaalt, met een minimum van 75 pct. voor de luchtvaartwetgeving en -reglementering en 50 pct. voor elk ander vak, heeft voldaan.
  II. Examen over de bedrevenheid in het besturen.
  Wordt tot het examen toegelaten de kandidaat die bij het examen I voldaan heeft.
  Het examen bestaat uit :
  a) een vlucht met vrije ballon, met de examinator aan boord;
  b) een vlucht als enig inzittende tot op een hoogte van 600 m, waarbij door de examinator wordt vastgesteld of de kandidaat de kennis en de bedrevenheid bezit, vereist voor het besturen van een vrije ballon.
  Voor de vlucht als enig inzittende van de ballon, wordt aan het Bestuur der Luchtvaart een door de examinator ondertekende en gedagtekende barogram voorgelegd.
  Het gedetailleerd programma van de examens wordt door de Directeur-Generaal van het Bestuur der Luchtvaart aan eenieder die daartoe een aanvraag indient, medegedeeld.

  Art. N2. Bijlage 2. - Examens voor het verkrijgen van de bevoegdverklaring als instructeur van bestuurder van vrije ballon.
  De examens behelzen :
  I. een didactisch examen over de theoretische vakken;
  II. een precisie-proef in de lucht;
  III. een didactisch examen in de lucht.
  I. Didactisch examen over de theoretische vakken.
  De kandidaat moet blijk geven van zijn bedrevenheid in het geven van onderricht in de bij bijlage I aangegeven vakken voor deze kategorie van ballons waarvoor hij instructeur wenst te worden.
  II. Precisie-proef in de lucht.
  Tijdens een vlucht van ten minte één uur zal de kandidaat, als enig inzittende, een door de examinator vooraf opgelegd barografisch profiel volgen.
  Een door de examinator ondertekende en gedagtekende barogram van deze vlucht moet door de kandidaat aan het Bestuur der Luchtvaart worden voorgelegd.
  III. Didactisch examen in de lucht.
  De kandidaat moet blijk geven van zijn bedrevenheid in het geven van onderricht in de normale en uitzonderlijke besturingsmanoeuvers met een vrije ballon.
  Reglement van de examens.
  1. Slechts de kandidaat die voldaan heeft bij het examen I wordt toegelaten tot het examen II.
  2. Slechts de kandidaat die voldaan heeft bij het examen II wordt toegelaten tot het examen III.
  3. De examinatoren stellen vast dat de kandidaat geslaagd is, of gezakt, en brengen hierover verslag uit aan de Directeur-Generaal van het Bestuur der Luchtvaart.
  Het gedetailleerd programma van de examens wordt door de Directeur-Generaal van het Bestuur der Luchtvaart aan eenieder die daartoe een aanvraag indient, medegedeeld.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 27 oktober 1982.
H. DE CROO

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Verkeerswezen en Posterijen, Telegrafie en Telefonie,
   Gelet op de Overeenkomst betreffende de internationale burgerlijke luchtvaart, ondertekend te Chicago op 7 december 1944, en goedgekeurd bij de wet van 30 april 1947;
   Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919, betreffende de regeling der luchtvaart, inzonderheid op artikel 5;
   Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart, inzonderheid op artikel 31, gewijzigd door het koninklijk besluit van 20 augustus 1968, en op artikelen 33 tot 35;
   Gelet op het advies van de Raad van State.
   .....

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-10-2013 GEPUBL. OP 16-12-2013
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 10-07-2020 GEPUBL. OP 23-07-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 3/1; 4/1; 7/1; 13/1; 15/1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie