J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1979/11/06/1979110601/justel

Titel
6 NOVEMBER 1979. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de normen inzake beveiliging tegen brand en paniek waaraan ziekenhuizen moeten voldoen.

Publicatie : 11-01-1980 nummer :   1979110601 bladzijde : 458
Dossiernummer : 1979-11-06/30
Inwerkingtreding : 21-01-1980

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8
Bijlagen.
Art. N1-N2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De erkenning bedoeld bij artikel 3 van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen wordt enkel verleend indien voldaan wordt aan de normen inzake de beveiliging tegen brand en paniek zoals vastgesteld in de bijlage van dit besluit.
  De inachtneming van die normen wordt door een attest, waarvan model in bijlage, vastgesteld dat, behoorlijk gedateerd en ondertekend, door de burgemeester van de gemeente waar het ziekenhuis gelegen is, na verslag van de territoriaal bevoegde brandweerdienst wordt afgegeven.

  Art. 2. Bij elke aanvraag tot erkenning moet het in artikel 1 bedoelde attest gevoegd worden. Dat attest mag niet dateren van meer dan één jaar terug.
  Bij de aanvraag tot verlenging van de erkenning dient in de volgende gevallen een nieuw attest gevoegd te worden :
  1° wanneer het vorige attest van meer dan zes jaar terug dateert;
  2° wanneer aan de gebouwen of de uitrusting veranderingen werden aangebracht die de veiligheid van de inrichting kunnen beïnvloeden.

  Art. 3. Om het vereiste attest te bekomen, richt de ziekenhuisbeheerder, bij een ter post aangetekend schrijven, een aanvraag tot de burgemeester van de gemeente op het gebied waar de inrichting gelegen is.
  Die aanvraag wordt door de burgemeester voor verslag doorgezonden aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst.

  Art. 4. Indien de burgemeester op grond van het verslag van de brandweerdienst oordeelt dat hij geen attest mag afgeven, betekent hij zijn weigering aan de ziekenhuisbeheerder. In die betekening worden de normen opgesomd waaraan niet voldaan wordt.

  Art. 5. De burgemeester is gehouden binnen drie maanden na de indiening van het verzoek hetzij het gevraagde attest af te geven, hetzij de redenen waarom hij dit attest weigert, te betekenen.

  Art. 6. Op verzoek van de ziekenhuisbeheerder kan de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, afwijkingen toestaan van de normen bepaald in de bijlage van dit besluit.
  Hij wint vooraf het advies van de Minister van Binnenlandse Zaken in, die dat advies uitbrengt na verslag van de Inspectie ingesteld bij artikel 9 van de wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming.
  Die afwijkingen mogen geen betrekking hebben op punten die door andere wets- of verordeningsbepalingen geregeld worden.

  Art. 7. Het koninklijk besluit van 4 april 1972 houdende vaststelling van de algemene eisen vervat in de norm N.B.N. 713.010 betreffende de brandbeveiliging in de hoge gebouwen is niet van toepassing op de ziekenhuizen.

  Art. 8. Onze Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu en Onze Minister van Binnenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

  Bijlagen.

  Art. N1. Bijlage 1. Reglementering van de brand- en paniekbeveiliging in de ziekenhuizen. <Voor tekst : zie CN : 1979-11-06/31>

  Art. N2. Bijlage 2. MODEL VAN ATTEST. <Model niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 11/01/1980, p. 502>

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen, gewijzigd door de wet van 6 juli 1973, inzonderheid op de artikelen 2 en 3;
   Gelet op het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 betreffende de procedure van erkenning en sluiting van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten, inzonderheid op artikel 1, § 2 en artikel 5, § 1;
   Gelet op het advies van de Interministeriële Commissie voor Brandvoorkoming;
   Gelet op het advies van de Ziekenhuisraad;
   .....
   Gelet op de dringende noodzaak;
   Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu en van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,
   .....
Erratum Tekst Begin

originele versie
1989025265
PUBLICATIE :
1989-10-06
bladzijde : 17184

ErratumBegin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie