J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
8 SEPTEMBER 1976. - OVEREENKOMST betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de <burgerlijke> <stand>.

Bron :
BUITENLANDSE ZAKEN.BUITENLANDSE HANDEL.ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Publicatie : 05-03-1998 nummer :   1976090850 bladzijde : 5960
Dossiernummer : 1976-09-08/30
Inwerkingtreding : 02-07-1997

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-18
BIJLAGE.
Art. N1, N2, N3, N4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De uittreksels uit de akten van de <burgerlijke> <stand> betreffende geboorte, huwelijk of overlijden worden, wanneer een belanghebbende partij dit verzoekt of wanneer hun gebruik een vertaling noodzakelijk maakt, opgemaakt in de vorm van de formulieren A, B en C, welke als bijlagen bij deze Overeenkomst zijn gevoegd.
  In elke overeenkomstsluitende Staat worden deze uittreksels slechts afgegeven aan personen die bevoegd zijn om letterlijke afschriften te verkrijgen.

  Art. 2. De uittreksels worden opgemaakt op grond van de in de akte vermelde gegevens en de later op de akte gestelde kantmeldingen.

  Art. 3. Elke overeenkomstsluitende Staat is bevoegd de formulieren, welke als bijlagen bij deze Overeenkomst zijn gevoegd, aan te vullen met vakjes en symbolen voor andere gegevens of kantmeldingen van de akte, op voorwaarde dat de tekst ervan vooraf door de Algemene Vergadering van de Internationale Commissie voor de <Burgerlijke> <Stand> is goedgekeurd.
  Elke overeenkomstsluitende Staat is evenwel bevoegd om een vakje toe te voegen dat voor vermelding van een identificatienummer is bestemd.

  Art. 4. Alle gegevens die op de formulieren moeten worden opgenomen, worden in Latijnse drukletters geschreven; zij kunnen bovendien worden geschreven in de lettertekens van de taal die gebruikt is bij het opmaken van de akte waarop zij betrekking hebben.

  Art. 5. De data worden geschreven in Arabische cijfers, die achtereenvolgens onder de symbolen Jo, Mo en An, de dag, de maand en het jaar aangeven. De dag en de maand worden aangeduid door twee cijfers, het jaar door vier cijfers. De negen eerste dagen van de maand en de negen eerste maanden van het jaar worden aangeduid door de cijfers 01 tot en met 09.
  De naam van iedere plaats die in een uittreksel wordt vermeld, wordt steeds gevolgd door de naam van de Staat waar deze plaats is gelegen als deze Staat niet de Staat is waar het uittreksel wordt afgegeven.
  Het identificatienummer wordt voorafgegaan door de naam van de Staat die dit nummer heeft gegeven.
  Om het geslacht aan te geven worden uitsluitend de volgende symbolen gebruikt : M = mannelijk, F = vrouwelijk.
  Voor het aangeven van huwelijk, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, nietverklaring van het huwelijk, overlijden van degene op wie de geboorteakte betrekking heeft en overlijden van de man of vrouw worden uitsluitend de navolgende symbolen gebruikt : Mar = huwelijk; Sc = scheiding van tafel en bed; Div = echtscheiding; A = nietigverklaring; D = overlijden; Dm = overlijden van de man; Df = overlijden van de vrouw. Na deze symbolen worden vermeld de datum en de plaats van het feit. Na het symbool "Mar" worden bovendien vermeld de naam en de voornamen van de echtgenoot.

  Art. 6. De onveranderlijke formules worden met uitzondering van de symbolen genoemd in artikel 5 voor wat de data betreft, aan de voorzijde van ieder uittreksel gedrukt in ten minste twee talen, waaronder de officiŽle taal of een van de officiŽle talen van de Staat waar het uittreksel wordt afgegeven, alsmede in de Franse taal.
  De betekenis van de symbolen moet hierop worden aangegeven in ten minste de officiŽle taal of een van de officiŽle talen van elk der Staten die, ten tijde van de ondertekening van deze Overeenkomst, lid zijn van de Internationale Commissie voor de <Burgerlijke> <Stand> of partij zijn bij de Overeenkomst van Parijs van 27 september 1956 betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de <burgerlijke> <stand> bestemd voor het buitenland, alsmede in de Engelse taal.
  Op de achterzijde van ieder uittreksel moeten staan :
  - een verwijzing naar de Overeenkomst, in de talen aangegeven in het tweede lid van dit artikel;
  - de vertaling van de onveranderlijke formules, in de talen aangegeven in het tweede lid van dit artikel, voor zover deze talen niet op de voorzijde zijn gebruikt;
  - een samenvatting van de artikelen 3, 4, 5 en 7 van de Overeenkomst, ten minste in de taal van de autoriteit die het uittreksel afgeeft.
  Elke Staat die tot deze Overeenkomst toetreedt, doet bij de nederlegging van zijn akte van toetreding aan de Zwitserse Bondsraad mededeling van de vertaling in zijn officiŽle taal of talen van de onveranderlijke formules en van de betekenis van de symbolen.
  Deze vertaling wordt door de Zwitserse Bondsraad toegezonden aan de overeenkomstsluitende Staten en aan de Secretaris-Generaal van de Internationale Commissie voor de <Burgerlijke> <Stand>.
  Elke overeenkomstsluitende Staat is bevoegd om deze vertaling toe te voegen aan de uittreksels die door zijn autoriteiten worden afgegeven.

  Art. 7. Indien de tekst van de akte het niet mogelijk maakt een vakje of een deel van een vakje van het uittreksel in te vullen, wordt dit vakje of deel van het vakje door strepen onbruikbaar gemaakt.

  Art. 8. De uittreksels vermelden de datum van hun afgifte en worden voorzien van de handtekening en het zegel van de autoriteit die ze heeft afgegeven. Zij hebben dezelfde rechtskracht als de uittreksels afgegeven ingevolge de in de Staat van afgifte geldende voorschriften van intern recht.
  Zij worden zonder legalisatie of overeenkomstige formaliteit aanvaard op het grondgebied van elke Staat die bij deze Overeenkomst partij is.

  Art. 9. Behoudens de internationale overeenkomsten betreffende de kosteloze afgifte van afschriften van of uittreksels uit akten van de <burgerlijke> <stand>, mogen voor uittreksels die worden afgeleverd op grond van deze Overeenkomst geen hogere rechten worden geheven dan voor uittreksels welke in de betrokken Staat overeenkomstig de geldende interne wetgeving zijn opgemaakt.

  Art. 10. Deze Overeenkomst belet niet dat van akten van de <burgerlijke> <stand> letterlijke afschriften worden verstrekt overeenkomstig de voorschriften van intern recht van het land waar die akten zijn opgemaakt of overgeschreven.

  Art. 11. Elke overeenkomstsluitende Staat kan, bij de ondertekening, de in artikel 12 bedoelde kennisgeving of de toetreding, verklaren dat hij zich het recht voorbehoudt om deze Overeenkomst niet toe te passen op uittreksels uit geboorteakten van geadopteerde kinderen.

  Art. 12. De overeenkomstsluitende Staten stellen de Zwitserse Bondsraad ervan in kennis dat de door hun Grondwet vereiste procedures voor de inwerkingtreding van deze Overeenkomst op hun grondgebied zijn vervuld.
  De Zwitserse Bondsraad doet de overeenkomstsluitende Staten en de Secretaris-Generaal van de Internationale Commissie voor de <Burgerlijke> <Stand> mededeling van iedere kennisgeving in de zin van het vorige lid.

  Art. 13. Deze Overeenkomst treedt inwerking op de dertigste dag te rekenen van de datum van nederlegging van de vijfde kennisgeving en is van dat tijdstip af van kracht tussen de vijf Staten die deze formaliteit vervuld hebben.
  Voor iedere overeenkomstsluitende Staat die de in het vorige artikel bedoelde formaliteit later vervult, wordt deze Overeenkomst van kracht te rekenen van de dertigste dag na de datum van nederlegging van zijn kennisgeving.
  Zodra deze Overeenkomst inwerking is getreden, zendt de Regering van de Staat waar de kennisgevingen worden nedergelegd de tekst aan het Secretariaat van de Verenigde Naties ter inschrijving en publicatie overeenkomstig artikel 102 van het Handvest van de Verenigde Naties.

  Art. 14. De Overeenkomst betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de <burgerlijke> <stand> bestemd voor het buitenland, ondertekend te Parijs op 27 september 1956, houdt op van toepassing te zijn tussen de Staten ten aanzien waarvan deze Overeenkomst in werking is getreden.

  Art. 15. Het in artikel 11 bedoelde voorbehoud kan te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. De intrekking wordt aan de Zwitserse Bondsraad medegedeeld.
  De Zwitserse Bondsraad doet de overeenkomstsluitende Staten en de Secretaris-Generaal van de Internationale Commissie voor de <Burgerlijke> <Stand> mededeling van iedere kennisgeving in de zin van het vorige lid.

  Art. 16. Deze Overeenkomst is van rechtswege van toepassing in het gehele moederland van elke overeenkomstsluitende Staat.
  Elke Staat kan bij de ondertekening, de kennisgeving, de toetreding of nadien door middel van een aan de Zwitserse Bondsraad gerichte kennisgeving verklaren dat de bepalingen van deze Overeenkomst van toepassing zullen zijn in ťťn of meer van zijn buiten het moederland gelegen gebieden, van de Staten of van de gebieden voor welker internationale betrekkingen hij verantwoordelijk is. De Zwitserse Bondsraad doet van laatstgenoemde kennisgeving mededeling aan elk der overeenkomstsluitende Staten en aan de Secretaris-Generaal van de Internationale Commissie voor de <Burgerlijke> <Stand>. De bepalingen van deze Overeenkomst worden van toepassing in het gebied of de gebieden in de kennisgeving aangewezen, op de zestigste dag na de datum waarop de Zwitserse Bondsraad bedoelde kennisgeving heeft ontvangen.
  Iedere Staat die een verklaring heeft afgelegd overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid van dit artikel kan nadien op ieder tijdstip door middel van een aan de Zwitserse Bondsraad gerichte kennisgeving verklaren dat deze Overeenkomst zal ophouden van toepassing te zijn in ťťn of meer van de Staten of gebieden die in de verklaring zijn genoemd.
  De Zwitserse Bondsraad doet van de nieuwe kennisgeving mededeling aan elk der overeenkomstsluitende Staten en aan de Secretaris-Generaal van de Internationale Commissie voor de <Burgerlijke> <Stand>.
  De Overeenkomst houdt op van toepassing te zijn in het bedoelde gebied op de zestigste dag na de datum waarop de Bondsraad de voornoemde kennisgeving heeft ontvangen.

  Art. 17. Iedere Staat kan tot deze Overeenkomst toetreden nadat zij in werking is getreden. De akte van toetreding wordt nedergelegd bij de Zwitserse Bondsraad. Deze doet van elke nederlegging van een akte van toetreding mededeling aan elk der overeenkomstsluitende Staten en aan de Secretaris-Generaal van de Internationale Commissie voor de <Burgerlijke> <Stand>. Ten aanzien van de toetredende Staat treedt de Overeenkomst inwerking op de dertigste dag na de datum van nederlegging van de akte van toetreding.

  Art. 18. Deze Overeenkomst blijft voor onbeperkte tijd van kracht. Ieder der overeenkomstsluitende Staten heeft evenwel het recht haar te allen tijde op te zeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving gericht aan de Zwitserse Bondsraad, die de andere overeenkomstsluitende Staten en de Secretaris-Generaal van de Internationale Commissie voor de <Burgerlijke> <Stand> hiervan mededeling doet.
  Van dit recht tot opzegging kan door een Staat eerst gebruik worden gemaakt na het verstrijken van een termijn van ťťn jaar te rekenen van de datum waarop de Overeenkomst te zijnen aanzien inwerking is getreden.
  De opzegging wordt van kracht zes maanden na de datum waarop de Zwitserse Bondsraad de in het eerste lid van dit artikel bedoelde kennisgeving heeft ontvangen.
  TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende, daartoe behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers deze Overeenkomst hebben ondertekend.
  GEDAAN te <Wenen>, op 8 september 1976, in een enkel exemplaar, dat zal worden neergelegd in het archief van de Zwitserse Bondsraad en waarvan een gewaarmerkt afschrift langs diplomatieke weg zal worden toegezonden aan elk der overeenkomstsluitende Staten en aan de Secretaris-Generaal van de Internationale Commissie van de <Burgerlijke> <stand>.

  BIJLAGE.

  Art. N1. Uittreksel uit de geboorteakte. (Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 05-03-1998, p. 5963-5964).

  Art. N2. Uittreksel uit de huwelijksakte. (Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 05-03-1998, p. 5965-5966).

  Art. N3. Uittreksel uit de overlijdensakte. (Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 05-03-1998, p. 5967-5968).

  Art. N4. <Wenen> : 8 september 1976.

  Staten             Datum van de neerleg-   Voorbehoud    Datum
                     ging van de bekrach-    (VOORB.)      van de
                     tigingsoorkonde (B),    Verklaring    inwerking-
                     de toetredings- (T),    (VERKL.)      treding
                     de goedkeurings-(G)
                     of de Statenopvol-
                     ging (S)
  Belgie             02.06.1997                            02.07.1997
  Bosnie-Herzegowina 11.10.1995                            06.03.1992
  Frankrijk          17.12.1986                            16.01.1987
  Italie             14.08.1979                            30.07.1983
  Joegoslavie        20.06.1990                            20.07.1990
  Kroatie            22.09.1993                            22.10.1993
  Italie             14.08.1979                            30.07.1983
  Luxemburg          28.04.1978                            30.07.1983
  Macedonie          15.04.1994                            08.09.1991
  Nederland          27.03.1987              VERKL.        26.04.1987
  Oostenrijk         12.03.1981                            30.07.1983
  Portugal           30.06.1983                            30.07.1983
  Slovenie           01.12.1992                            31.12.1992
  Spanje             25.03.1980                            30.07.1983
  Turkije            31.05.1985                            30.06.1985
  Zwitserland        19.03.1990              VOORB.        18.04.1990


Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Staten die deze Overeenkomst hebben ondertekend, verlangend de voorschriften te verbeteren betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit bepaalde akten van de <burgerlijke> <stand>, namelijk wanneer zij bestemd zijn om in het buitenland te worden gebruikt, zijn overeengekomen als volgt :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie