J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
16 DECEMBER 1970. - Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen.

Publicatie : 25-09-1973 nummer :   1970121651 bladzijde : 88888
Dossiernummer : 1970-12-16/33
Inwerkingtreding : 05-10-1973

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-14
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Hij die aan boord van een luchtvaartuig tijdens de vlucht :
  a) wederrechtelijke door geweld, bedreiging met geweld of enige andere vorm van vreesaanjaging het luchtvaartuig in zijn macht brengt of houdt, of een poging daartoe onderneemt, dan wel
  b) medeplichtige is van een persoon die een zodanig feit pleegt of poogt te plegen,
  maakt zich schuldig aan een strafbaar feit (hierna te noemen " het strafbare feit ").

  Art. 2. Elke Verdragsluitende Staat verbindt zich ertoe zware straffen te stellen op het strafbare feit.

  Art. 3. 1. In dit Verdrag wordt een luchtvaartuig geacht in vlucht te zijn van het moment af waarop alle buitendeuren, na het instappen, zijn gesloten tot het moment waarop een der deuren wordt geopend voor het uitstappen. In geval van een noodlanding wordt de vlucht geacht voort te duren totdat de bevoegde autoriteiten de verantwoordelijkheid voor het luchtvaartuig en voor de personen en goederen aan boord overnemen.
  2. Dit Verdrag is niet van toepassing op luchtvaartuigen gebruikt door de strijdkrachten, de douane of de politie.
  3. Dit Verdrag is slechts van toepassing indien de plaats van opstijgen of de plaats van de feitelijke landing van het luchtvaartuig aan boord waarvan het strafbare feit is gepleegd, gelegen is buiten het grondgebied van de Staat waar dat luchtvaartuig is ingeschreven, ongeacht of het luchtvaartuig een internationale dan wel een binnenlandse vlucht uitvoert.
  4. In de gevallen bedoeld in artikel 5 is dit Verdrag niet van toepassing, indien de plaats van opstijgen en de plaats van de feitelijke landing van het luchtvaartuig aan boord waarvan het strafbare feit is gepleegd, zijn gelegen op het grondgebied van een zelfde Staat, indien deze Staat een van de Staten is waarnaar in dat artikel wordt verwezen.
  5. Onverminderd het derde en vierde lid van dit artikel, zijn de artikelen 6, 7, 8 en 10 van toepassing ongeacht de plaats van opstijgen of de plaats an de feitelijke landing van het luchtvaartuig, indien de dader of de vermoedelijke dader wordt aangetroffen op het grondgebied van een Staat niet zijnde de Staat waar dat luchtvaartuig is ingeschreven.

  Art. 4. 1. Elke Verdragsluitende Staat neemt de maatregelen die nodig zijn om zijn bevoegdheid te vestigen tot kennisneming van het strafbare feit en van iedere andere daad van geweld jegens passagiers of bemanning gepleegd door de vermoedelijke dader in samenhang met het strafbare feit in de volgende gevallen :
  a) indien het strafbare feit is gepleegd aan boord van een luchtvaartuig dat in die Staat is ingeschreven;
  b) indien het luchtvaartuig aan boord waarvan het strafbare feit is gepleegd op zijn grondgebied landt met de vermoedelijke dader nog aan boord;
  c) indien het strafbare feit is gepleegd aan boord van een luchtvaartuig dat zonder bemanning is verhuurd aan een huurder die de hoofdzetel van zijn bedrijf, of, indien de huurder niet een zodanige zetel heeft, zijn vaste verblijfplaats heeft in die Staat.
  2. Elke Verdragsluitende Staat neemt eveneens de maatregelen die nodig zijn om zijn bevoegdheid tot kennisneming van het strafbare feit te kunnen vestigen in het geval waarin de vermoedelijke dader zich op zijn grondgebied bevindt en deze Staat hem niet ingevolge artikel 8 uitlevert aan een van de Staten genoemd in het eerste lid van dit artikel.
  3. Dit Verdrag sluit geen enkele bevoegdheid in strafzaken uit, die wordt uitgeoefend krachtens de nationale wet.

  Art. 5. De Verdragsluitende Staten die voor het luchtvervoer gemeenschappelijke exploitatieorganisaties of internationale exploitatieorganisaties oprichten, die gebruik maken van luchtvaartuigen die onderworpen zijn aan een gemeenschappelijke of internationale inschrijving, wijzen op passende wijze voor elk luchtvaartuig een Staat uit hun midden aan die rechtsmacht bezit en voor de toepassing van dit Verdrag de bevoegdheden heeft van de Staat waar dat luchtvaartuig staat ingeschreven. Zij doen daarvan mededeling aan de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie, die alle Staten die partij zijn bij dit Verdrag kennis geeft van deze mededeling.

  Art. 6. 1. Een Verdragsluitende Staat op wiens grondgebied de dader of de vermoedelijke dader zich bevindt neemt deze, indien hij ervan overtuigd is dat de omstandigheden zulks wettigen, in hechtenis of neemt andere maatregelen ter verzekering van diens aanwezigheid. De inhechtenisneming en andere maatregelen dienen in overeenstemming te zijn met de wet van de betrokken Staat, doch mogen niet langer duren dan noodzakelijk is voor het instellen van een strafvervolging of uitleveringsprocedure.
  2. Deze Staat stelt terstond een voorlopig onderzoek in naar de feiten.
  3. Eenieder die ingevolge het eerste lid van dit artikel in hechtenis is genomen, wordt de gelegenheid gegeven zich onmiddellijk in verbinding te stellen met de dichtstbijzijnde daarvoor in aanmerking komende vertegenwoordiger van de Staat waarvan hij onderdaan is; (te dien einde worden hem alle faciliteiten verleend). <Err. B.St. 30-05-1975>
  4. Wanneer een Staat krachtens het bepaalde in dit artikel een persoon in hechtenis heeft genomen, verwittigt hij onmiddellijk de Staat waar het luchtvaartuig is ingeschreven, de Staat bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c, de Staat waarvan de in hechtenis genomen persoon onderdaan is, en indien hij dit nodig oordeelt, iedere andere belanghebbende Staat van het feit dat de betrokken persoon in hechtenis is genomen en van de omstandigheden die zijn hechtenis rechtvaardigen. De Staat die het voorlopig onderzoek bedoeld in het tweede lid van dit artikel instelt, deelt zijn bevindingen onverwijld mede aan genoemde Staten en geeft tevens aan of hij voornemens is zijn rechtsmacht uit te oefenen.

  Art. 7. De Verdragsluitende Staat op wiens grondgebied de vermoedelijke dader wordt aangetroffen, is, indien hij hem niet uitlevert, ongeacht of het strafbare feit gepleegd is op zijn grondgebied, in alle gevallen verplicht de zaak voor vervolging aan zijn bevoegde autoriteiten over te dragen.
  Deze autoriteiten nemen hun beslissing op dezelfde wijze als in geval van een gewoon strafbaar feit van ernstige aard krachtens de wetgeving van die Staat.

  Art. 8. 1. Het strafbare feit wordt geacht in elk tussen de Verdragsluitende Staten bestaand uitleveringsverdrag te zijn begrepen als een uitleveringsdelict. De Verdragsluitende Staten verplichten zich ertoe het strafbare feit op te nemen als een uitleveringsdelict in ieder uitleveringsverdrag dat tussen hen wordt gesloten.
  2. Indien een Verdragsluitende Staat welke uitlevering afhankelijk maakt van het bestaan van een verdrag een verzoek om uitlevering ontvangt van een andere Verdragsluitende Staat waarmede hij geen uitleveringsverdrag heeft gesloten, kan hij, indien hij dat verkiest, dit Verdrag beschouwen als de wettelijke basis voor uitlevering wegens het strafbare feit. De uitlevering is onderworpen aan de vorige voorwaarden waarin het recht van de aangezochte Staat voorziet.
  3. De Verdragsluitende Staten welke uitlevering niet afhankelijk maken van het bestaan van een verdrag erkennen het strafbare feit onderling als een uitleveringsdelict, onderworpen aan de voorwaarden waarin het recht van de aangezochte Staat voorziet.
  4. Voor uitlevering tussen Verdragsluitende Staten wordt het strafbare feit beschouwd als niet alleen begaan op de plaats waar het is gepleegd, maar ook op het grondgebied van de Staten die overeenkomstig het eerste lid van artikel 4 rechtsmacht dienen uit te oefenen.

  Art. 9. 1. Indien een van de feiten bedoeld in artikel 1 onder a, is gepleegd of op het punt staat te worden gepleegd, nemen de Verdragsluitende Staat op het grondgebied waarvan het luchtvaartuig wederom onder het gezag van de rechtmatige gezagvoerder te brengen of te houden.
  2. In de gevallen bedoeld in het voorgaande lid stelt iedere Verdragsluitende Staat op het grondgebied waarvan het luchtvaartuig, zijn passagiers of bemanning zich bevinden, alles in het werk om de passagiers en de bemanning hun reis zo spoedig mogelijk te kunnen laten voortzetten. Hij geeft onverwijld het luchtvaartuig en zijn lading terug aan de rechthebbenden.

  Art. 10. 1. De Verdragsluitende Staten verlenen elkander de ruimst mogelijke rechtshulp in elke strafzaak wegens het strafbare feit en de andere feiten bedoeld in artikel 4. In alle gevallen is op de uitvoering van het verzoek om rechtshulp de wet van de aangezochte Staat van toepassing.
  2. Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel laat verplichtingen uit hoofde van een ander bilateraal of multilateraal verdrag, dat geheel of gedeeltelijk rechtshulp in strafzaken regelt of zal regelen, onverlet.

  Art. 11. Elke Verdragsluitende Staat doet overeenkomstig zijn nationale wetgeving de Raad van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie zo spoedig mogelijk mededeling van elke ter zake doende informatie betreffende :
  a) het strafbare feit en de omstandigheden waaronder het is gepleegd;
  b) de maatregelen die ingevolge artikel 9 zijn genomen;
  c) de maatregelen genomen ten aanzien van de dader of de vermoedelijke dader, en in het bijzonder de resultaten van elke uitleveringsprocedure of elke andere gerechtelijke procedure.

  Art. 12. 1. Elk geschil tussen twee of meer Verdragsluitende Staten inzake de uitleg of toepassing van dit Verdrag dat niet door onderhandelingen kan worden beslecht, wordt op verzoek van een der Partijen onderworpen aan arbitrage. Indien Partijen er binnen zes maanden na het verzoek om arbitrage niet in zijn geslaagd overeenstemming te bereiken over de vorm van deze arbitrage, kan ieder der betrokken Partijen het geschil voorleggen aan het Internationale Gerechtshof, door middel van een verzoek overeenkomstig het Statuut van het Hof.
  2. Elke Staat kan op het tijdstip van ondertekening, bekrachtiging of toetreding verklaren dat hij zich niet gebonden acht door het voorgaande lid.
  De andere Verdragsluitende Staten zijn door het voorgaande lid niet gebonden tegenover een Verdragsluitende Staat die zulk een voorbehoud heeft gemaakt.
  3. Een Verdragsluitende Staat die een voorbehoud heeft gemaakt als bedoeld in het voorgaande lid, kan dit voorbehoud te allen tijde intrekken door daarvan mededeling te doen aan de Depotregeringen.

  Art. 13. 1. Dit Verdrag staat open voor ondertekening te 's-Gravenhage op 16 december 1970 door Staten die deelgenomen hebben aan de Internationale Conferentie inzake het Luchtrecht, gehouden te 's-Gravenhage van 1 tot 16 december 1970 (hierna te noemen de Haagse Conferentie). Na 31 december 1970 staat het Verdrag open voor ondertekening door alle Staten te Londen, Moskou en Washington. Elke Staat die dit Verdrag niet voor de datum van inwerkingtreding overeenkomstig het derde lid van dit artikel ondertekent, kan te allen tijde tot het Verdrag toetreden.
  2. Dit Verdrag dient te worden bekrachtigd door de ondertekenende Staten. De akten van bekrachtiging en de akten van toetreding worden nedergelegd bij de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland, de Regering van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika, die hierbij worden aangewezen als Depotregeringen.
  3. Dit Verdrag treedt in werking dertig dagen na de datum van nederlegging van de akten van bekrachtiging door tien Staten die dit Verdrag hebben ondertekend en hebben deelgenomen aan de Haagse Conferentie.
  4. Voor andere Staten zal dit Verdrag in werking treden op de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag overeenkomstig het derde lid van dit artikel, of, zo dat tijdstip later valt, dertig dagen na de datum van nederlegging van hun akte van bekrachtiging of van toetreding.
  5. De Depotregeringen doen alle ondertekenende en toetredende Staten onverwijld mededeling van de datum van elke ondertekening, de datum van nederlegging van elke akte van bekrachtiging of van toetreding, de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag en van andere kennisgevingen.
  6. Terstond nadat dit Verdrag in werking is getreden wordt het geregistreerd door de Depotregeringen ingevolge artikel 102 van het Handvest van de Verenigde Naties en ingevolge artikel 83 van het Verdrag inzake de Burgerluchtvaart (Chicago, 1944).

  Art. 14. 1. Elke Verdragsluitende Staat kan dit Verdrag opzeggen door middel van een aan de Depotregeringen gerichte schriftelijke kennisgeving.
  2. De opzegging wordt van kracht zes maanden na de datum waarop de kennisgeving is ontvangen door de Depotregeringen.

  BIJLAGE.

  Art. N. Lijst der Gebonden Staten.

         Staat            Datum van de neerlegging van de          Datum van
                      bekrachtigings- of toetredingsoorkonden      inwerking-
                                                                    treding
       
                     Te Londen       Te Moskou     Te Washington
  Afghanistan      29.08.1979 (T)  29.08.1979 (T)  29.08.1979 (T)  28.09.1979
  <Zie %%1970-12-16/47%%>
  Anguilla         22.12.1971          -               -           15.12.1982
   (opvolging)
  <Zie %%1970-12-16/30%%>
  Antigoa en       22.07.1985 (T)      -               -           21.08.1985
   Barbuda
  <Zie %%1970-12-16/32%%>
  Argentinie       21.09.1972      20.09.1972      11.09.1972      11.10.1972
  Australie            -           09.11.1972 (B)      -           09.12.1972
  <Zie %%1970-12-16/48%%>
  Bahamas              -           30.08.1976      16.07.1976      15.08.1976
   (opvolging)
  <Zie %%1970-12-16/38%%> <Zie %%1970-12-16/39%%>
  Bahrein (1)      20.02.1984 (T)      -               -           21.03.1984
  <Zie %%1970-12-16/32%%>
  Bangladesh       28.06.1978 (T)  28.06.1978 (T)  28.06.1978 (T)  28.07.1978
  <Zie %%1970-12-16/43%%>
  Belgie           24.08.1973      24.08.1973      24.08.1973      23.09.1973
  Bolivia          18.07.1979 (T)  18.07.1979 (T)  18.07.1979 (T)  17.08.1979
  <Zie %%1970-12-16/46%%>
  Bondsrepubliek   11.10.1974 (B)      -               -           10.11.1974
   Duitsland
  <Zie %%1970-12-16/54%%>
  Botswana             -               -           28.12.1978 (T)  27.01.1979
  <Zie %%1970-12-16/45%%>
  Brazilie (1)     14.01.1972      14.01.1972      14.01.1972      13.02.1972
  Broenei              -               -           13.05.1986 (T)  12.06.1986
  <Zie %%1970-12-16/32%%>
  Bulgarije (1)    26.05.1971      23.02.1972      19.05.1971      14.10.1971
  Canada           19.06.1972      23.06.1972      20.06.1972      19.07.1972
  Chili (1)        02.02.1972          -              -            03.03.1972
  China (Rep.)         -               -           27.07.1972      26.08.1972
  Columbia             -               -           03.07.1973      02.08.1973
  Costa Rica           -               -           09.07.1971      14.10.1971
  Cyprus (2)       06.06.1972      08.06.1972      05.07.1972      06.07.1972
  Dahomey              -               -           13.03.1972      12.04.1972
  Denemarken (3)       -           17.10.1972 (B)      -           16.11.1972
  <Zie %%1970-12-16/48%%>
  Dominicaanse     22.06.1978 (B)  22.06.1978 (B)  22.06.1978 (B)  22.07.1978
   Republiek
  <zie %%1970-12-16/43%%>
  Duitsland            -           03.06.1971          -           14.10.1971
   (Dem. Rep.)
  Ecuador (1)          -               -           14.06.1971      14.10.1971
  Egypte (1)       28.02.1975      28.02.1975      28.02.1975      30.03.1975
  <Zie %%1970-12-16/34%%>
  El Salvador          -               -           17.01.1973      16.02.1973
  Ethiopie (1)     09.04.1979 (A)      -               -           09.05.1979
  <Zie %%1970-12-16/44%%>
  Fidji            14.08.1972      29.08.1972 (B)  27.07.1972      26.08.1972
  <Zie %%1970-12-16/48%%>
  Filipijnen       26.03.1973          -           26.03.1973      25.04.1973
  Finland          15.12.1971      15.12.1971      15.12.1971      14.01.1972
  Frankrijk        18.09.1972      19.09.1972      18.09.1972      18.10.1972
  Gabon            14.07.1971          -               -           14.10.1971
  Gambia               -               -           28.11.1978 (T)  28.12.1978
  <Zie %%1970-12-16/45%%>
  Ghana            12.12.1973 (B)  12.12.1973 (B)  12.12.1973 (B)  11.01.1974
  <Zie %%1970-12-16/49%%>
  Grenada          10.08.1978 (T)  10.08.1978 (T)  10.08.1978 (T)  09.09.1978
  <Zie %%1970-12-16/43%%>
  Griekenland      20.09.1973 (B)      -               -           20.10.1973
  <Zie %%1970-12-16/50%%>
  Guatemala            -               -           16.05.1979 (B)  15.06.1979
  <Zie %%1970-12-16/45%%>
  Guinea               -               -           02.05.1984 (T)  01.06.1984
  <Zie %%1970-12-16/31%%>
  Guinea-Bissau        -           20.08.1976 (T)      -           19.09.1978
  <Zie %%1970-12-16/39%%>
  Guyana (2)           -               -           21.12.1972      20.01.1973
  Haiti                -               -           09.05.1984 (T)  08.06.1984
  <Zie %%1970-12-16/31%%>
  Hongarije        13.08.1971      13.08.1971      13.08.1971      14.10.1971
  Ierland          24.11.1975 (T)      -               -           24.12.1975
  <Zie %%1970-12-16/37%%>
  India (1)        12.11.1982 (B)  25.11.1982 (T)  12.11.1982 (B)  12.12.1982
  <Zie %%1970-12-16/30%%>
  Indonesie (1)        -               -           27.08.1976 (B)  26.09.1976
  <Zie %%1970-12-16/38%%>
  Irak             04.01.1972      03.12.1971          -           02.01.1972
  Iran             25.01.1972      02.02.1972      25.01.1972      24.02.1972
  Israel           16.08.1971      16.08.1971      16.08.1971      14.10.1971
  Italie           19.02.1974 (B)  19.02.1974 (B)  19.02.1974 (B)  21.03.1974
  <Zie %%1970-12-16/39%%> <Zie %%1970-12-16/52%%> <Zie %%1970-12-16/55%%>
  Ivoorkust (2)        -               -           09.01.1973      08.02.1973
  Jamaica              -               -           16.09.1983 (B)  16.10.1983
  <Zie %%1970-12-16/30%%>
  Japan            19.04.1971      19.04.1971      19.04.1971      14.10.1971
  Jemen                -           29.09.1986 (T)      -           29.10.1986
  <Zie %%1970-12-16/32%%>
  Joegoslavie          -           02.10.1972 (B)      -           01.11.1972
  <Zie %%1970-12-16/48%%>
  Jordanie         01.12.1971      16.11.1971      18.11.1971      16.12.1971
  Kaapverdische        -           20.10.1977 (T)      -           19.11.1977
   Eilanden
  <Zie %%1970-12-16/39%%>
  Katar (1)            -               -           26.08.1981 (T)  25.09.1981
  <Zie %%1970-12-16/30%%>
  Kenia                -               -           11.01.1977 (T)  10.02.1977
  <Zie %%1970-12-16/38%%>
  Koeweit              -           06.06.1979 (B)      -           06.07.1979
  <Zie %%1970-12-16/45%%>
  Korea (1)            -           28.04.1983 (T)  18.01.1973      17.02.1973
  <Zie %%1970-12-16/30%%>
  Lesotho          27.07.1978 (T)  27.07.1978 (T)  27.07.1978 (T)  26.08.1978
  <Zie %%1970-12-16/43%%>
  Libanon              -           10.08.1973 (B)  05.06.1974 (T)  09.09.1973
  <Zie %%1970-12-16/48%%>
  Liberia              -               -           01.02.1982 (T)  02.03.1982
  <Zie %%1970-12-16/30%%>
  Libie                -               -           04.10.1978 (T)  04.11.1978
  <Zie %%1970-12-16/44%%>
  Luxemburg        22.11.1978 (B)      -               -           23.12.1978
  Malawi (1) (2)       -               -           21.12.1972      20.01.1973
  Maleisie         04.05.1985 (B)  04.05.1985 (T)  04.05.1985 (B)  03.06.1985
  <Zie %%1970-12-16/32%%>
  Mali (2)             -           17.08.1971      29.07.1971      14.10.1971
  Marokko          24.10.1975      24.10.1975      24.10.1975      23.11.1975
  <Zie %%1970-12-16/36%%>
  Mauritanie           -               -           01.11.1978 (T)  01.12.1979
  <Zie %%1970-12-16/45%%>
  Mauritius            -               -           25.04.1983 (T)  25.05.1983
  <Zie %%1970-12-16/30%%>
  Mexico           19.07.1972      19.07.1972      19.07.1972      18.08.1972
  Monaco           03.06.1983 (T)      -               -           03.07.1983
  <Zie %%1970-12-16/32%%>
  Mongolie             -           08.10.1971          -           07.11.1971
  Nauru                -               -           17.05.1984 (T)  16.05.1984
  <Zie %%1970-12-16/31%%>
  Nederland        27.08.1973 (B)  27.08.1973 (B)  27.08.1973 (B)  26.09.1973
  <Zie %%1970-12-16/48%%>
  Nepal            11.01.1979 (T)      -               -           10.02.1979
  <Zie %%1970-12-16/44%%>
  Nicaragua        06.11.1973 (T)  06.11.1973 (T)  06.11.1973 (T)  06.12.1973
  <Zie %%1970-12-16/49%%>
  Nieuw-Zeeland    12.02.1974 (B)  12.02.1974 (B)  12.02.1974 (B)  14.03.1974
  <Zie %%1970-12-16/52%%> <Zie %%1970-12-16/39%%> <Zie %%1970-12-16/51%%>
  Niger                -               -           15.10.1971      14.11.1971
  Nigeria              -           02.07.1973 (T)      -           02.08.1973
  <Zie %%1970-12-16/48%%>
  Noorwegen        23.08.1971      23.08.1971      23.08.1971      14.10.1971
  Oeganda (2)      27.03.1973          -               -           26.04.1973
  Oekraine             -           21.02.1972          -           22.03.1972
   (S.S.R.) (1)
  Oman (1)         02.02.1977 (T)      -               -           04.03.1977
  <Zie %%1970-12-16/41%%>
  Oostenrijk       11.02.1974 (B)  11.02.1974 (B)  11.02.1974 (B)  13.03.1974
  <Zie %%1970-12-16/39%%> <Zie %%1970-12-16/51%%> <Zie %%1970-12-16/52%%>
  Pakistan         29.11.1973          -               -           29.12.1973
  <Zie %%1970-12-16/52%%>
  Panama               -               -           10.03.1972      09.04.1972
  Papoeasie-Nw     04.12.1975      07.01.1976      15.12.1975      03.01.1976
   Guinea (1)
  <Zie %%1970-12-16/37%%> <Zie %%1970-12-16/36%%> <Zie %%1970-12-16/39%%>
  Paraguay             -               -           04.02.1972      05.03.1972
  Peru (1)         28.04.1978 (T)  28.04.1978 (T)  28.04.1978 (T)  28.05.1978
  <Zie %%1970-12-16/43%%>
  Polen (1)        21.03.1972      21.03.1972      21.03.1972      20.04.1972
  Portugal         27.11.1972          -               -           27.12.1972
  Roemenie         10.07.1972      10.07.1972      10.07.1972      09.06.1972
  Saoedi-Arabie        -               -           14.06.1974      14.07.1974
   (1) 
  <Zie %%1970-12-16/53%%>
  Senegal          03.02.1978 (T)      -               -           05.03.1978
  <Zie %%1970-12-16/42%%>
  Seychellen       29.12.1978 (T)      -               -           28.01.1979
  <Zie %%1970-12-16/44%%>
  Sierra Leone     13.11.1974 (B)      -               -           13.12.1974
  <Zie %%1970-12-16/35%%>
  Singapore        12.04.1978 (B)      -               -           23.03.1978
  <Zie %%1970-12-16/41%%>
  Sint-Lucia           -               -           08.11.1983 (T)  16.12.1983
  <Zie %%1970-12-16/30%%>
  Soedan               -               -           18.01.1979 (T)  17.02.1979
  <Zie %%1970-12-16/45%%>
  Spanje               -               -           30.10.1972      29.11.1972
  Sri Lanka        02.06.1978 (T)  02.06.1978 (T)  02.06.1978 (T)  02.07.1978
  <Zie %%1970-12-16/43%%>
  Suriname             -               -           27.10.1978      21.11.1975
   (opvolging)
  <Zie %%1970-12-16/45%%>
  Syrische             -               -           10.07.1980 (T)  09.08.1980
   Arabische Rep.
  <Zie %%1970-12-16/31%%>
  Tanzania             -               -           09.08.1983 (T)  08.09.1983
  <Zie %%1970-12-16/30%%>
  Thailand         16.05.1978 (B)  16.05.1978 (B)  16.05.1978 (B)  15.06.1978
  <Zie %%1970-12-16/43%%>
  Togo                 -               -           09.02.1979 (T)  11.03.1979
  <Zie %%1970-12-16/45%%>
  Tonga            21.02.1977 (T)      -               -           23.03.1977
  <Zie %%1970-12-16/41%%>
  Trinidad en      31.01.1972          -               -           01.03.1972
   Tobago
  Tsjaad           12.07.1972      17.08.1972 (T)  12.07.1972      11.08.1972
  <Zie %%1970-12-16/48%%>
  Tsjechoslo-      06.04.1972      06.04.1972      06.04.1972      06.05.1972
   wakije (1)
  Tunesie (1)      16.11.1981 (T)  04.12.1981 (B)  02.12.1981 (T)  16.12.1981
  <Zie %%1970-12-16/30%%>
  Turkije          17.04.1973          -               -           17.05.1973
  Uruguay              -               -           12.01.1977 (T)  11.02.1977
  <Zie %%1970-12-16/38%%>
  U.S.S.R. (1)     24.09.1971      24.09.1971      24.09.1971      24.10.1971
  Venezuela            -               -           07.07.1983 (B)  06.08.1983
  <Zie %%1970-12-16/32%%>
  Verenigde        14.04.1981 (T)      -               -           14.05.1981
   Arabische
   Emiraten
  <Zie %%1970-12-16/30%%>
  Verenigde        21.09.1971      23.09.1971      14.09.1971      14.10.1971
   Staten
  Verenigd         22.12.1971      22.12.1971      22.12.1971      21.01.1972
   Koninkrijk
  Vietnam          17.09.1979 (T)  17.09.1979 (T)  03.01.1974 (T)  02.02.1974
  <Zie %%1970-12-16/47%%> <Zie %%1970-12-16/51%%>
  Volksrepubliek       -               -           10.09.1980 (T)  10.10.1980
   China
  <Zie %%1970-12-16/31%%>
  Witrusland           -           30.12.1971          -           29.01.1972
   (S.S.R.) (1)
  Ijsland              -           29.06.1973 (B)      -           29.07.1973
  <Zie %%1970-12-16/48%%>
  Zaire                -               -           06.07.1977 (T)  05.08.1977
  <Zie %%1970-12-16/40%%>
  Zuid-Afrikaanse      -               -           30.05.1972      29.06.1972
   Rep. (1)
  Zweden           07.07.1971      07.07.1971      07.07.1971      14.10.1971
  Zwitserland      14.09.1971      14.09.1971      14.09.1971      14.10.1971
       
  (1) Deze Staat acht zich niet gebonden door artikel 12.
  (2) Deze Staat heeft een toetredingsoorkonde neergelegd.
  (3) [...] <V 1970-12-16/31, B.St. 13-11-1984, p. 14744>.


Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   PREAMBULE.
   De Staten die bij partij zijn bij dit Verdrag,
   Overwegende dat het wederrechtelijk in zijn macht brengen of houden van luchtvaartuigen tijdens de vlucht de veiligheid van personen en goederen in gevaar brengt, de exploitatie van luchtdiensten ernstig aantast en het vertrouwen dat de volkeren der wereld stellen in de veiligheid der bugerluchtvaart ondermijnt,
   Overwegende dat zodanige handelingen hen ernstig verontrusten,
   Overwegende dat ten einde zodanige handelingen te voorkomen, er dringende behoefte bestaat aan passende maatregelen ter bestraffing van de daders,
   .....
Erratum Tekst Begin

originele versie
1970121603
PUBLICATIE :
1975-05-30
bladzijde : 0

ERRATUMBegin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie