Einde Preambule
Inhoudstafel Handtekening Wijziging(en)
Gearchiveerde versie nr  8

Titel
26 JUNI 2002. -Koninklijk besluit betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht. -

Dossiernummer : 2002-06-26/32

Nota
Gewijzigd bij   KONINKLIJK BESLUIT  van  23-05-2016   gepubl. op   30-05-2016
      Art. 1,2°,8°
   Van kracht tot   01-06-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.De uitzondering bepaald bij [artikel 27, § 1, van de Wapenwet], is van toepassing op de agenten die deel uitmaken van de volgende diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht : <KB 2006-12-29/30, art. 15, 006; ED : 09-01-2007>
  1° de krijgsmacht;
  2° het operationeel kader van de politiediensten;
  3° [de door Ons aangewezen leden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten;] <KB 2007-06-03/63, art. 26, 007; ED : 02-07-2007>
  4° de politieambtenaren van de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie;
  5° de hoofden en de leden van de Diensten Enquêtes van de Vaste Comités van toezicht op de politiediensten en op de inlichtingendiensten;
  6° de agenten van de Administratie van douane en accijnzen;
  7° de buitendiensten van het Directoraat-Generaal Strafinrichtingen;
  8° de buitendiensten van het Bestuur Veiligheid van de Staat;
  9° [1 de daartoe aangestelde personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos binnen het Vlaamse Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie;]1
  10° [1 de ambtenaren van het bosbeheer van het " Département de la Nature et des Forêts ", alsook de ambtenaren van het " Département de la police et des contrôles de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement " van de Waalse overheidsdienst;]1
  11° [1 de ingenieurs en adjuncten van de Bosdienst van de Afdeling Natuur, Water en Bos van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;]1
  12° de inspecteurs van de Dienst Beveiliging van de Luchtvaart- en Luchthaveninspectie;
  13° de politiediensten van een lidstaat van de Europese Unie, overeenkomstig een bilateraal of multilateraal akkoord van politiesamenwerking of een maatregel die genomen is in het kader van titel VI van het Verdrag over de Europese Unie, waarin bepaald wordt dat deze politieambtenaren bepaalde politieopdrachten uitvoeren in België waarbij zij wapens dragen.
  [14° de veiligheidsbeambten van het veiligheidskorps van de Federale Overheidsdienst Justitie.] <KB 2003-07-11/45, art. 1, 002; ED : 09-05-2003>
  15° [...] <KB 2006-06-10/38, art. 16, 004; ED : 30-06-2006>
  ----------
  (1)<KB 2010-05-10/05, art. 1, 008; Inwerkingtreding : 05-06-2010>
  (2)<KB 2016-05-23/02, art. 15, 009; Inwerkingtreding : 01-06-2016>
  Art. 2. Artikel 1 is uitsluitend van toepassing op de diensten waarvoor de bevoegde overheid vooraf de wapens en de munitie heeft bepaald die behoren tot de reglementaire uitrusting, alsook de bepalingen heeft vastgelegd betreffende het verwerven, het voorhanden hebben, het bewaren, het dragen, het gebruiken en het vervreemden van die wapens en munitie.
  Voor de dienst bedoeld onder 1° van artikel 1, wordt deze bevoegdheid uitgeoefend door de Minister van Landsverdediging.
  Voor de diensten bedoeld onder (2° tot 4° en 6°) van artikel 1, wordt deze bevoegdheid uitgeoefend door de Minister die deze dienst onder zijn bevoegdheid heeft op gelijkluidend advies van de Minister van Justitie. <KB 2007-06-03/63, art. 27, 007; ED : 02-07-2007>
  (Voor de diensten bedoeld in artikel 1, 5°, wordt deze bevoegdheid uitgeoefend respectievelijk door het Vast Comité van toezicht op de politiediensten en het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten.) <KB 2007-06-03/63, art. 27, 007; ED : 02-07-2007>
  Voor de diensten bedoeld onder 9°, 10° en 11° van artikel 1, wordt deze bevoegdheid uitgeoefend door de Minister die deze diensten onder zijn bevoegdheid heeft, na advies van de Minister van Justitie.
  Voor de dienst bedoeld onder 12° van artikel 1, wordt deze bevoegdheid uitgeoefend door de Minister die deze dienst onder zijn bevoegdheid heeft, na gelijkluidend advies van de Minister van Justitie en van de Minister van Binnenlandse Zaken. In geen geval wordt het gebruik van wapens door die dienst op de instapzones voor passagiers toegelaten. Het gebruik van wapens wordt beperkt tot gevallen van wettige zelfverdediging bij de uitvoering van beveiligingsopdrachten op de luchthaven Brussel-Nationaal, die worden uitgevoerd, enerzijds, door het inzetten van permanente patrouilles op de perimeter van de luchthaven, en anderzijds, door toegangscontroles bij de overgangen " landside/airside ".
  Voor de diensten bedoeld onder 13° van artikel 1 bepaalt de Minister van Binnenlandse Zaken vooraf in overleg met de bevoegde buitenlandse overheden de wapens en munitie van de reglementaire uitrusting die gedragen mogen worden tijdens opdrachten in België. Het gebruik van de wapens wordt beperkt tot de gevallen van wettige verdediging.
  (Voor de dienst bedoeld onder 14° van artikel 1, wordt deze bevoegdheid uitgeoefend door de Minister van Justitie.) <KB 2003-07-11/45, art. 2, 002; ED : 09-05-2003>
  (Lid 8, 9 en 10 opgeheven) <KB 2006-07-20/57, art. 15, 003; ED: 27-08-2006>
  Art. 3. De voornaamste kenmerken van elk dienstvuurwapen worden voor elke dienst, bedoeld in artikel 1, 2° tot 12°, vermeld in het centraal wapenregister.
  Art. 4. Het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht (I), gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 oktober 1991, 29 oktober 1993, 31 maart 1995, 16 april 1998 en 3 mei 1999, wordt opgeheven.
  Het koninklijk besluit van 11 september 1991 betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht (II) wordt opgeheven.
  Art. 5. Niettegenstaande de opheffing van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht (I) blijven van kracht :
  1° artikel 1, 3°, tot aan de instelling van alle lokale politiekorpsen overeenkomstig artikel 248 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
  2° de besluiten die genomen werden ter uitvoering van artikel 2 ervan, totdat ze vervangen worden met toepassing van artikel 2 van dit besluit.
  Niettegenstaande de opheffing van het koninklijk besluit van 11 september 1991 betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht (II), blijven de besluiten die genomen werden ter uitvoering van artikel 2 ervan van kracht totdat ze vervangen worden met toepassing van artikel 2 van dit besluit.
  Art. 6. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 26 juni 2002.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE
De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN.

Preambule Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, inzonderheid op artikel 22, tweede en derde lid, gewijzigd bij de wet van 30 januari 1991;
   Gelet op het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht (I), gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 oktober 1991, 29 oktober 1993, 31 maart 1995, 16 april 1998 en 3 mei 1999;
   Gelet op het koninklijk besluit van 11 september 1991 betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht (II);
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 januari 2002;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 29 januari 2002;
   Gelet op het besluit van de Ministerraad van 30 januari 2002 over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;
   Gelet op advies 33.056/2 van de Raad van State, gegeven op 27 mei 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
   Gelet, voor wat betreft artikel 1, 13° en artikel 2, 6e lid, op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat deze bepalingen een dringend karakter hebben in het kader van de toepassing van het Frans-Belgisch akkoord inzake politie- en douanesamenwerking van 5 maart 2001, wat de gemengde patrouilles betreft;
   Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Justitie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  23-05-2016   gepubl. op   30-05-2016
      Art. 1,2°,8°
   Van kracht tot   01-06-2016               [ Zie tekst hier boven ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  10-05-2010   gepubl. op   26-05-2010
      Art. 1,9°-1,11°
   Van kracht tot   05-06-2010                 [ Zie versie 007 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  03-06-2007   gepubl. op   22-06-2007
     Gewijzigd art.   1 *** 2
   Van kracht tot   02-07-2007                 [ Zie versie 006 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  29-12-2006   gepubl. op   09-01-2007
     Gewijzigd art.   1
   Van kracht tot   09-01-2007                 [ Zie versie 005 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  20-07-2006   gepubl. op   17-08-2006
     Gewijzigd art.   2,L8-10
   Van kracht tot   27-08-2006                 [ Zie versie 004 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  10-06-2006   gepubl. op   20-06-2006
     Gewijzigd art.   1
   Van kracht tot   30-06-2006                 [ Zie versie 003 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  01-09-2004   gepubl. op   11-10-2004
     Gewijzigd art.   1 *** 2
   Van kracht tot   11-10-2004                 [ Zie versie 002 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  11-07-2003   gepubl. op   11-08-2003
     Gewijzigd art.   1 *** 2
   Van kracht tot   09-05-2003                 [ Zie versie 001 ]

Begin Preambule
Inhoudstafel Wijziging(en)