Einde Preambule
Inhoudstafel
Gearchiveerde versie nr  1

Titel
11 JUNI 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de procedure voor de uitbreiding van het ontvangstgebied buiten het zendgebied waarin de lokale televisiezenders hun opdrachten vervullen (VERTALING).

Dossiernummer : 2004-06-11/59

Nota
Gewijzigd bij   DECREET FRANSE GEMEENSCHAP  van  22-12-2005   gepubl. op   13-02-2006
     Gewijzigd art.   1-A5
   Van kracht tot   23-02-2006

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder :
  1° Aanvragende televisiezender : de lokale televisiezender die zijn ontvangstgebied buiten zijn eigen zendgebied wenst uit te breiden;
  2° Televisiezender binnen een zendgebied : de lokale televisiezender waarvan het zendgebied geheel of gedeeltelijk overeenstemt met de uitbreiding van het door de aanvragende televisiezender gewenste ontvangstgebied;
  3° Decreet : decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep;
  4° Regering : de Regering van de Franse Gemeenschap;
  5° Minister : de Minister tot wiens bevoegdheid de audiovisuele sector behoort;
  6° Secretariaat-generaal : het secretariaat-generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap;
  7° College voor vergunning en controle : het College voor vergunning en controle van de Hoge raad voor de audiovisuele sector.
  Art. 2. De aanvragende televisiezender die met toepassing van het vijfde lid van artikel 65 van het decreet een overeenkomst heeft gesloten of gewijzigd in verband met de uitbreiding van zijn ontvangstgebied met één of meerdere televisiezenders binnen een zendgebied is ertoe gehouden binnen de vijftien dagen na de ondertekening van de overeenkomst de Minister, het secretariaat-generaal en het College voor vergunning en controle ervan te verwittigen. Deze mededeling bevat de gemeenten die betrokken zijn bij de uitbreiding en de voorwaarden voor de uitbreiding onderhandeld met de televisiezenders binnen een zendgebied.
  Art. 3. § 1. Wanneer een akkoord over de voorwaarden voor de uitbreiding van het ontvangstgebied niet bereikt kan worden tussen de aanvragende televisiezender en de televisiezender(s) binnen een zendgebied, kan (kunnen) de betrokken televisiezender(s) de zaak bij de Regering aanhangig maken.
  De betrokken televisiezender(s) moet(en) een aanvraag tot toepassing van de procedure bedoeld bij dit besluit indienen, per aangetekende brief met ontvangstbericht bij de Minister, bij het secretariaat-generaal.
  De aanvraag bevat de volgende gegevens :
  1° de benaming van de dienst van de aanvragende televisiezender;
  2° de lijst van de gemeenten waarin de aanvragende televisiezender wenst uitgezonden te worden en de identificatie van de televisiezender binnen een zendgebied betrokken bij iedere van deze gemeenten;
  3° een document waarbij vermelding wordt gemaakt van de onderhandelingen met de televisiezender(s) en waarbij de geschilpunten tussen de partijen geďdentificeerd worden.
  § 2. Wanneer bij de Regering een geschil aanhangig wordt gemaakt door een van de betrokken televisiezenders, gaat de Regering na, vooraleer ze een beslissing neemt, of het geschil tussen de partijen wel degelijk bestaat en ongewijzigd kan worden, tijdens de beginfase van de procedure. Om na te gaan of het geschil wel degelijk bestaat en definitief is, kan de Regering vragen dat de partijen om bemiddeling verzoeken.
  § 3. Als het geschil bewezen en definitief is, zendt de Minister het aanvraagdossier om advies aan het College voor vergunning en controle.
  § 4. Na advies van het College voor vergunning en controle en na verhoor van de aanvragende televisie en van de televisiezenders binnen een zendgebied, kan de Regering de uitbreiding van het ontvangstgebied toelaten voor een testperiode van twee jaar en op de volgende minimale voorwaarden :
  de aanvragende televisiezender kan geen alleenrecht voor evenementen aankopen waardoor de televisiezender binnen een zendgebied ervan belet wordt, de uitzending van evenementen ingericht of plaatsvindend in zijn zendgebied te bezorgen;
  de aanvragende televisiezender mag niet de medewerking van de televisiezender binnen een zendgebied met rechts- of natuurlijke personen van wie de woonplaats, de uitbatingszetel of de maatschappelijke zetel gelegen is in het zendgebied van deze laatste, verhinderen;
  de aanvragende televisiezender moet, ten gunste van de televisiezender binnen een zendgebied, een systeem instellen voor de verdeling van de bijkomende reclame-inkomsten opgebracht door de verhoging van het kijk- en luistercijfer als gevolg van de uitbreiding van het gebied.
  § 5. Drie maanden voor het verstrijken van de testperiode, kan de meest gerede partij een aanvraag tot evaluatie of herziening indienen van de bepaalde nadere regels, per aangetekende brief met ontvangstbericht, aan de Minister en aan het secretariaat-generaal.
  De Minister zendt deze aanvraag ter advies aan het College voor vergunning en controle over binnen de maand na de ontvangst ervan. Deze evaluatie wordt ingericht door het College voor vergunning en controle voor het verstrijken van de testperiode. De uitslagen worden aan de Minister voorgelegd.
  § 6. Na ontvangst van de evaluatie, beslist de Regering over de vergunning tot uitbreiding van het ontvangstgebied. Wordt de vergunning toegekend, dan stemt de duur van deze overeen met deze van de aanvragende televisiezender. Bij gebrek aan aanvraag om evaluatie, kent de Regering de vergunning toe voor een periode die overeenkomt met deze van de aanvragende televisiezender.
  Bij weigering door de Regering, kan de aanvragende televisiezender een nieuwe aanvraag indienen mits inachtneming van de procedure bedoeld bij artikel 3 van dit besluit.
  Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
  Art. 5. De Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Brussel, 11 juni 2004.
  Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :
  De Minister van Kunsten, Letteren en de Audiovisuele Sector,
  O. CHASTEL.

Preambule Tekst Inhoudstafel Begin
   De Regering van de Franse Gemeenschap,
   Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op artikel 65;
   Gelet op het advies van de Hoge raad voor de Audiovisuele Sector, gegeven op 8 oktober 2003;
   Gelet op het advies nr. 36.995/4 van de Raad van State gegeven op 17 mei 2004, met toepassing van artikel 84, 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van de Minister belast met de Audiovisuele Sector;
   Na de beraadslaging van 9 juni 2004,
   Besluit :
   


Begin Preambule
Inhoudstafel