Einde
Parlementairewerkzaamheden Inhoudstafel Wijziging(en)
Gearchiveerde versie nr  22

Titel
08 DECEMBER 1992. -Wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Dossiernummer : 1992-12-08/32

Nota
Gewijzigd bij   WET  van  30-07-2018   gepubl. op   05-09-2018
      Art. 1-52
   Van kracht tot   05-09-2018

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijvingen, beginsel en werkingssfeer.
Art. 1-3, 3bis
HOOFDSTUK II. - (Algemene voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens). <W 1998-12-11/54, art. 6, 004; ED: 01-09-2001>
Art. 4-8
HOOFDSTUK III. - (Rechten van de betrokkene). <W 1998-12-11/54, art. 12, 004; ED: 01-09-2001>
Art. 9-12, 12bis, 13-15, 15bis
HOOFDSTUK IV. - (Vertrouwelijkheid en beveiliging van de verwerking). <W 1998-12-11/54, art. 22, 004; ED: 01-09-2001>
Art. 16
HOOFDSTUK V. - Voorafgaande aangifte en openbaarheid van de verwerkingen.
Art. 17, 17bis, 18-20
HOOFDSTUK VI. - (Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Gemeenschap). <W 1998-12-11/54, art. 28, 004; ED: 01-09-2001>
Art. 21-22
HOOFDSTUK VII.
Art. 23-31, 31bis, 32, 32bis, 33-36
HOOFDSTUK VIIbis.
Art. 36bis
HOOFDSTUK VIIter. [1 Controleorgaan van het politioneel informatiebeheer]1
Art. 36ter, 36ter/1, 36ter/1/1, 36ter/2, 36ter/3, 36ter/4, 36ter/5, 36ter/6, 36ter/7, 36ter/8, 36ter/9, 36ter/10, 36ter/11, 36ter/12, 36ter/13, 36ter/14
HOOFDSTUK VIII. - Strafbepalingen.
Art. 37-43
HOOFDSTUK IX. - Slotbepalingen.
Art. 44-52

Tekst Inhoudstafel Begin

  HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijvingen, beginsel en werkingssfeer.
  Artikel 1.<W 1998-12-11/54, art. 2, 004; ED: 01-09-2001> § 1. Voor de toepassing van deze wet wordt onder "persoonsgegevens" iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan, hierna "betrokkene" genoemd; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  § 2. Onder "verwerking" wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.
  § 3. Onder "bestand" wordt verstaan elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd dan wel gedecentraliseerd is of verspreid op een functioneel of geografisch bepaalde wijze.
  § 4. Onder "verantwoordelijke voor de verwerking" wordt de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur verstaan die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.
  Indien het doel en de middelen voor de verwerking door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie zijn bepaald, is de verantwoordelijke voor de verwerking de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur die door of krachtens de wet, het decreet of de ordonnantie als de voor de verwerking verantwoordelijke wordt aangewezen.
  § 5. Onder "verwerker" wordt de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur verstaan die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.
  § 6. Onder "derde" wordt de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur verstaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verantwoordelijke voor de verwerking, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.
  § 7. Onder "ontvanger" wordt de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur verstaan, aan wie de gegevens worden meegedeeld, ongeacht of het al dan niet een derde betreft; administratieve of gerechtelijke instanties aan wie gegevens kunnen worden meegedeeld in het kader van een bijzondere onderzoeksprocedure worden evenwel niet beschouwd als ontvangers.
  § 8. Onder "toestemming van de betrokkene", wordt elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting verstaan, waarmee de betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger aanvaardt dat persoonsgegevens betreffende de betrokkene worden verwerkt.
  [1 § 9. Onder A.N.G wordt verstaan de algemene nationale gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.
   § 10. Onder "basisgegevensbanken" worden verstaan de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/11/2 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.
   § 11. Onder "bijzondere gegevensbanken" worden verstaan de bijzondere gegevensbanken die de politiediensten kunnen oprichten overeenkomstig artikel 44/11/3, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.
   § 12. Onder "gegevens en informatie" worden verstaan de persoonsgegevens en de informatie bedoeld in artikel 44/1 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.
   § 13. Onder "overheden van bestuurlijke politie" worden verstaan de overheden bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.]1
  ----------
  (1)<W 2014-03-18/05, art. 39, 017; Inwerkingtreding : 07-04-2014>
  Art. 2. <W 1998-12-11/54, art. 3, 004; ED: 01-09-2001> Iedere natuurlijke persoon heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, recht op bescherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer.
  Art. 3.<W 1998-12-11/54, art. 4, 004; ED: 01-09-2001> § 1. Deze wet is van toepassing op elke geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede op elke niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
  § 2. Deze wet is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die door een natuurlijk persoon in activiteiten met uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden wordt verricht.
  § 3. a) De artikelen 6, 7 en 8 zijn niet van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden wanneer de verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens die kennelijk publiek zijn gemaakt door de betrokken persoon of die in nauw verband staan met het publiek karakter van de betrokken persoon of van het feit waarin die persoon betrokken is.
  b) Artikel 9, § 1, is niet van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden wanneer de toepassing ervan de verzameling van gegevens bij de betrokken persoon in het gedrang zou brengen.
  Artikel 9, § 2, is niet van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden wanneer de toepassing ervan tot één of meer van de volgende gevolgen zou leiden :
  - door de toepassing wordt de verzameling van gegevens in het gedrang gebracht;
  - door de toepassing wordt een voorgenomen publicatie in het gedrang gebracht;
  - de toepassing zou aanwijzingen verschaffen over de bronnen van informatie.
  c) De artikelen 10 en 12 zijn niet van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden in de mate dat de toepassing ervan een voorgenomen publicatie in het gedrang zou brengen of aanwijzingen zou verschaffen over de bronnen van informatie.
  d) De artikelen 17, § 3, 9° en 12°, § 4 en § 8, evenals de artikelen 18, 21 en 22 zijn niet van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden.
  § 4. De artikelen 6 tot 10, 12, 14, 15, 17, 17bis, eerste lid, 18, 20 en 31, §§ 1 tot 3, zijn niet van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens door de Veiligheid van de Staat, door de Algemene Dienst inlichting en veiligheid van de Krijgsmacht, door de (de overheden bedoeld in de artikelen 15, 22ter en 22quinquies van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen en het beroepsorgaan opgericht bij wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen), door de veiligheidsofficieren [2 door de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie en bedoeld in artikel 44/2, § 2 van de wet op het politieambt]2 en door het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten en de Dienst Enquêtes ervan, (en door het Coördinatieorgaan voor de dreiginganalyse) indien die verwerkingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun opdrachten. <W 2005-05-03/33, art. 7, 010 ; ED : 07-06-2005. Zie ook haar art. 8> <W 2006-07-10/32, art. 15, 013; ED : 55-55-5555 en ten laatste : 01-12-2006>
  § 5. De artikelen 9, 10, § 1, en 12 zijn niet van toepassing :
  1° op de verwerkingen van persoonsgegevens beheerd door openbare overheden met het oog op de uitoefening van hun opdrachten van gerechtelijke politie;
  2° op de verwerkingen van persoonsgegevens beheerd door de politiediensten bedoeld in artikel 3 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, met het oog op de uitoefening van hun opdrachten van bestuurlijke politie;
  3° op de verwerkingen van persoonsgegevens beheerd, met het oog op de uitoefening van hun opdrachten van bestuurlijke politie, door andere openbare overheden die aangewezen zijn bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
  4° op de verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn geworden ten gevolge van de toepassing van de [3 wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten]3;
  5° op de verwerking van persoonsgegevens beheerd door het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten en de Dienst Enquêtes ervan met het oog op de uitoefening van hun wettelijke opdrachten.
  § 6. De artikelen 6, 8, 9, 10, § 1, en 12 zijn niet van toepassing na een machtiging door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, op de verwerkingen beheerd door het Europees Centrum voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen, hierna genoemd "het Centrum", instelling van openbaar nut die is opgericht bij akte van 25 juni 1997 en erkend bij koninklijk besluit van 10 juli 1997 voor de ontvangst, de overzending aan de gerechtelijke overheid en de opvolging van gegevens betreffende personen die ervan verdacht worden in een bepaald dossier van vermissing of seksuele uitbuiting, een misdaad of wanbedrijf te hebben begaan. Dit besluit bepaalt de duur en de voorwaarden van de machtiging na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  Het Centrum kan geen bestand houden betreffende personen die ervan verdacht worden een misdaad of wanbedrijf te hebben begaan of van veroordeelde personen.
  De raad van beheer van het Centrum wijst onder de personeelsleden van het Centrum een aangestelde voor de gegevensverwerking aan die kennis heeft van het beheer en de bescherming van persoonsgegevens. De uitoefening van zijn taken mag voor de aangestelde geen nadelen ten gevolge hebben. Hij mag in het bijzonder, niet ontslagen of als aangestelde vervangen worden wegens de uitoefening van de taken die hem zijn toevertrouwd. De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer de taken van de aangestelde en de wijze waarop deze worden uitgevoerd, alsmede de wijze waarop het Centrum verslag dient uit te brengen aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verleende machtiging.
  De personeelsleden en degenen die voor het Centrum persoonsgegevens verwerken, zijn tot geheimhouding verplicht.
  Elke schending van die geheimhoudingsplicht wordt gestraft overeenkomstig het bepaalde in artikel 458 van het Strafwetboek.
  In het raam van zijn ondersteunende taken inzake de opsporing van de als vermist of ontvoerd opgegeven kinderen, kan het Centrum alleen telefoongesprekken opnemen wanneer de oproeper hierover geïnformeerd wordt en voor zover hij zich daartegen niet heeft verzet.
  § 7. [1 Onverminderd de toepassing van bijzondere wetsbepalingen is artikel 10 niet van toepassing wat de verwerkingen van persoonsgegevens beheerd door de Federale Overheidsdienst Financiën betreft, gedurende de periode tijdens dewelke de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een onderzoek of de daarmee verband houdende voorbereidende werkzaamheden die worden uitgevoerd door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten, voor zover de toepassing ervan nadelig zou zijn voor de controle, voor het onderzoek of voor de voorbereidende werkzaamheden en alleen voor de duur daarvan.
   De duur van deze voorbereidende werkzaamheden binnen dewelke het genoemde artikel 10 niet van toepassing is, mag echter niet meer bedragen dan een jaar vanaf de aanvraag die is ingediend bij toepassing van dat artikel 10.
   Wanneer de Federale Overheidsdienst Financiën gebruik heeft gemaakt van de in het eerste lid bepaalde uitzondering, wordt de uitzonderingsregel onmiddellijk opgeheven na het afsluiten van de controle of het onderzoek of na het afsluiten van de voorbereidende werkzaamheden, wanneer ze geen aanleiding geven tot een controle of onderzoek. De Dienst voor Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer brengt de betrokken belastingplichtige onverwijld op de hoogte van die opheffing en deelt hem de volledige motivatie mee die is opgenomen in de beslissing van de verantwoordelijke van de verwerking die van de uitzondering gebruik heeft gemaakt.]1
  ----------
  (1)<W 2013-06-17/06, art. 96, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2013>
  (2)<W 2016-04-27/07, art. 14, 019; Inwerkingtreding : 19-05-2016>
  (3)<W 2017-09-18/06, art. 146, 021; Inwerkingtreding : 16-10-2017>
  Art. 3bis. <Ingevoegd bij W 1998-12-11/54, art. 5, ED: 01-09-2001> Deze wet is van toepassing :
  1° op de verwerking van persoonsgegevens die wordt verricht in het kader van de effectieve en daadwerkelijke activiteiten van een vaste vestiging van de verantwoordelijke voor de verwerking op het Belgisch grondgebied of op een plaats waar de Belgische wet uit hoofde van het internationaal publiekrecht van toepassing is;
  2° op de verwerking van persoonsgegevens door een verantwoordelijke die geen vaste vestiging op het grondgebied van de Europese Gemeenschap heeft, indien voor de verwerking van persoonsgegevens gebruik gemaakt wordt van al dan niet geautomatiseerde middelen die zich op het Belgisch grondgebied bevinden, andere dan degene die uitsluitend aangewend worden voor de doorvoer van de persoonsgegevens over het Belgisch grondgebied.
  In de in het vorige lid onder 2° bedoelde omstandigheden moet de verantwoordelijke voor de verwerking een op het Belgisch grondgebied gevestigde vertegenwoordiger aanwijzen, onverminderd rechtsvorderingen die tegen de verantwoordelijke zelf kunnen worden ingesteld.
  HOOFDSTUK II. - (Algemene voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens). <W 1998-12-11/54, art. 6, 004; ED: 01-09-2001>
  Art. 4. <W 1998-12-11/54, art. 7, 004; ED: 01-09-2001> § 1. Persoonsgegevens dienen :
  1° eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt;
  2° voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen en niet verder te worden verwerkt op een wijze die, rekening houdend met alle relevante factoren, met name met de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden. Onder de voorwaarden vastgesteld door de Koning na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, wordt verdere verwerking van de gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden niet als onverenigbaar beschouwd;
  3° toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt;
  4° nauwkeurig te zijn en, zo nodig, te worden bijgewerkt; alle redelijke maatregelen dienen te worden getroffen om de gegevens die, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt, onnauwkeurig of onvolledig zijn, uit te wissen of te verbeteren;
  5° in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer te worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of verder worden verwerkt, noodzakelijk is. De Koning voorziet, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in passende waarborgen voor persoonsgegevens die, langer dan hiervoor bepaald, voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard.
  § 2. Op de verantwoordelijke voor de verwerking rust de plicht om voor de naleving van het bepaalde in § 1 zorg te dragen.
  Art. 5. <W 1998-12-11/54, art. 8, 004; ED: 01-09-2001> Persoonsgegevens mogen slechts verwerkt worden in één van de volgende gevallen :
  a) wanneer de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
  b) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op verzoek van de betrokkene zijn genomen;
  c) wanneer de verwerking noodzakelijk is om een verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie;
  d) wanneer de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene;
  e) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van openbaar belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag, die is opgedragen aan de verantwoordelijke voor de verwerking of aan de derde aan wie de gegevens worden verstrekt;
  f) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking of van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt, mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die aanspraak maakt op bescherming uit hoofde van deze wet, niet zwaarder doorwegen.
  De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, nader bepalen in welke gevallen de onder f) bedoelde voorwaarde niet geacht wordt te zijn vervuld.
  Art. 6. <W 1998-12-11/54, art. 9, 004; ED: 01-09-2001> § 1. De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijken, alsook de verwerking van persoonsgegevens die het seksuele leven betreffen, is verboden.
  § 2. Het verbod om de in § 1 van dit artikel bedoelde persoonsgegevens te verwerken, is niet van toepassing in een van de volgende gevallen :
  a) wanneer de betrokkene schriftelijk heeft toegestemd in een dergelijke verwerking met dien verstande dat deze toestemming te allen tijde door de betrokkene kan worden ingetrokken; de Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bepalen in welke gevallen het verbod om de in dit artikel bedoelde gegevens te verwerken niet door de schriftelijke toestemming van de betrokkene ongedaan kan worden gemaakt;
  b) wanneer de verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de specifieke verplichtingen en rechten van de verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot het arbeidsrecht;
  c) wanneer de verwerking noodzakelijk is ter verdediging van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere persoon indien de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is zijn instemming te getuigen;
  d) wanneer de verwerking wordt verricht door een stichting, een vereniging of enige andere instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig, mutualistisch of vakbondsgebied werkzaam is, in het kader van haar gerechtvaardigde activiteiten, mits de verwerking uitsluitend betrekking heeft op de leden van de stichting, de vereniging of de instantie of op de personen die in verband met haar streefdoelen regelmatige contacten met haar onderhouden, en de gegevens niet zonder de toestemming van de betrokkenen aan derden worden doorgegeven;
  e) wanneer de verwerking betrekking heeft op gegevens die duidelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;
  f) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;
  g) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het wetenschappelijk onderzoek en verricht wordt onder de voorwaarden vastgesteld door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
  h) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van een doelstelling vastgesteld door of krachtens de wet met het oog op de toepassing van de sociale zekerheid;
  i) wanneer de verwerking wordt verricht in uitvoering van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek;
  j) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van preventieve geneeskunde of medische diagnose, het verstrekken van zorg of behandelingen aan de betrokkene of een verwant, of het beheer van gezondheidsdiensten handelend in het belang van de betrokkene en de gegevens worden verwerkt onder het toezicht van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg;
  k) wanneer de verwerking door verenigingen met rechtspersoonlijkheid of instellingen van openbaar nut die als hoofddoel de verdediging van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden hebben, verricht wordt voor de verwezenlijking van dat doel, op voorwaarde dat voor de verwerking een machtiging is verleend door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
  l) wanneer de verwerking van de persoonsgegevens bedoeld in § 1 om een andere belangrijke reden van publiek belang door een wet, een decreet of een ordonnantie wordt toegelaten.
  In het geval bedoeld onder j) zijn de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en zijn aangestelden of gemachtigden tot geheimhouding verplicht.
  § 3. Onverminderd de toepassing van de artikelen 7 en 8 van deze wet is de verwerking van persoonsgegevens die het seksuele leven betreffen, toegestaan wanneer de verwerking wordt verricht door een vereniging met rechtspersoonlijkheid of door een instelling van openbaar nut met als statutair hoofddoel de evaluatie, de begeleiding en de behandeling van personen van wie het seksueel gedrag gekwalificeerd kan worden als een misdrijf en die voor de verwezenlijking van dat doel door de bevoegde overheid worden erkend en gesubsidieerd; voor dergelijke verwerkingen, waarvan de bedoeling moet bestaan in de evaluatie, begeleiding en behandeling van de in deze paragraaf bedoelde personen en de verwerking uitsluitend persoonsgegevens betreft die, wanneer ze het seksueel leven betreffen, enkel betrekking hebben op laatstgenoemde personen, moet door de Koning bij een in een Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, een bijzondere, individuele machtiging worden verleend.
  Het in deze paragraaf bedoelde besluit preciseert de duur van de machtiging, de modaliteiten voor de controle van de gemachtigde vereniging of instelling door de bevoegde overheid en de wijze waarop door deze overheid aan de Commissie voor de persoonlijke levenssfeer verslag moet worden uitgebracht over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verleende machtiging.
  § 4. De Koning legt bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer de bijzondere voorwaarden op waaraan de verwerking van de in dit artikel bedoelde persoonsgegevens moet voldoen.
  Art. 7. <W 1998-12-11/54, art. 10, 004; ED: 01-09-2001> § 1. De verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, is verboden.
  § 2. Het verbod om de in § 1 bedoelde persoonsgegevens te verwerken, is niet van toepassing in de volgende gevallen :
  a) wanneer de betrokkene schriftelijk heeft toegestemd in een dergelijke verwerking met dien verstande dat deze toestemming te allen tijde door de betrokkene kan worden ingetrokken; de Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bepalen in welke gevallen het verbod om gegevens betreffende de gezondheid te verwerken niet door de schriftelijke toestemming van de betrokkene ongedaan kan worden gemaakt;
  b) wanneer de verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de specifieke verplichtingen en rechten van de verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot het arbeidsrecht;
  c) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van een doelstelling vastgesteld door of krachtens de wet met het oog op de toepassing van de sociale zekerheid;
  d) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de bevordering en de bescherming van de volksgezondheid met inbegrip van bevolkingsonderzoek;
  e) wanneer de verwerking om redenen van zwaarwegend algemeen belang verplicht wordt door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie;
  f) wanneer de verwerking noodzakelijk is ter verdediging van vitale belangen van de betrokkene of van een andere persoon indien de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is om zijn toestemming te geven;
  g) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het voorkomen van een concreet gevaar of voor de beteugeling van een bepaalde strafrechtelijke inbreuk;
  h) wanneer de verwerking betrekking heeft op gegevens die duidelijk door de betrokkene zijn openbaar gemaakt;
  i) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;
  j) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve geneeskunde of medische diagnose, het verstrekken van zorg of behandelingen aan de betrokkene of een verwant, of het beheer van de gezondheidsdiensten handelend in het belang van de betrokkene en de gegevens worden verwerkt onder het toezicht van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg;
  k) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het wetenschappelijk onderzoek en verricht wordt onder de voorwaarden vastgesteld door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  § 3. De Koning legt, bij een in Ministerraad overlegd besluit en na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bijzondere voorwaarden vast waaraan de verwerking van de in dit artikel bedoelde persoonsgegevens moet voldoen.
  § 4. Persoonsgegevens betreffende de gezondheid mogen, behoudens schriftelijke toestemming van de betrokkene of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het voorkomen van een dringend gevaar of voor de beteugeling van een bepaalde strafrechtelijke inbreuk, enkel worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.
  De Koning kan, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en bij een in Ministerraad overlegd besluit, bepalen welke categorieën van personen als beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg in de zin van deze wet worden beschouwd.
  Bij de verwerking van de in dit artikel bedoelde persoonsgegevens zijn de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en zijn aangestelden of gemachtigden, tot geheimhouding verplicht.
  § 5. Persoonsgegevens betreffende de gezondheid moeten worden ingezameld bij de betrokkene.
  Zij kunnen slechts via andere bronnen worden ingezameld op voor waarde dat dit in overeenstemming is met de paragrafen 3 en 4 van dit artikel en dat dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking of de betrokkene niet in staat is om de gegevens te bezorgen.
  Art. 8. <W 1998-12-11/54, art. 11, 004; ED: 01-09-2001> § 1. De verwerking van persoonsgegevens inzake geschillen voorgelegd aan hoven en rechtbanken alsook aan administratieve gerechten, inzake verdenkingen, vervolgingen of veroordelingen met betrekking tot misdrijven, of inzake administratieve sancties of veiligheidsmaatregelen, is verboden.
  § 2. Het verbod om de in § 1 bedoelde persoonsgegevens te verwerken, is niet van toepassing op verwerkingen :
  a) onder toezicht van een openbare overheid of van een ministeriële ambtenaar in de zin van het Gerechtelijk Wetboek, indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taken;
  b) door andere personen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden die door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie zijn vastgesteld;
  c) door natuurlijke personen of door privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersonen inzoverre dat noodzakelijk is voor het beheer van hun eigen geschillen;
  d) door advocaten of andere juridische raadgevers inzoverre de verwerking noodzakelijk is voor de verdediging van de belangen van de cliënten;
  e) die noodzakelijk zijn voor het wetenschappelijk onderzoek en verricht worden onder de voorwaarden vastgesteld door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  § 3. De personen die krachtens § 2 gemachtigd zijn om de in § 1 bedoelde persoonsgegevens te verwerken, zijn tot geheimhouding verplicht.
  § 4. De Koning legt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bijzondere voorwaarden vast waaraan de verwerking van de in § 1 bedoelde persoonsgegevens moet voldoen.
  HOOFDSTUK III. - (Rechten van de betrokkene). <W 1998-12-11/54, art. 12, 004; ED: 01-09-2001>
  Art. 9.<W 1998-12-11/54, art. 13, 004; ED: 01-09-2001> § 1. Indien persoonsgegevens betreffende de betrokkene bij hemzelf worden verkregen, moet de verantwoordelijke voor de verwerking of diens vertegenwoordiger uiterlijk op het moment dat de gegevens worden verkregen aan de betrokkene ten minste de hierna volgende informatie verstrekken, behalve indien hij daarvan reeds op de hoogte is :
  a) de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en, in voorkomend geval, van diens vertegenwoordiger;
  b) de doeleinden van de verwerking;
  c) het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing;
  d) andere bijkomende informatie, met name :
  - de ontvangers of de categorieën ontvangers van de gegevens,
  - het al dan niet verplichte karakter van het antwoord en de eventuele gevolgen van niet-beantwoording,
  - het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben;
  behalve indien die verdere informatie, met inachtneming van de specifieke omstandigheden waaronder de persoonsgegevens verkregen worden, niet nodig is om tegenover de betrokkene een eerlijke verwerking te waarborgen;
  e) andere informatie afhankelijk van de specifieke aard van de verwerking, die wordt opgelegd door de Koning na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  § 2. Indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verkregen, moet de verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger, op het moment van de registratie van de gegevens of wanneer mededeling van de gegevens aan een derde wordt overwogen, uiterlijk op het moment van de eerste mededeling van de gegevens, ten minste de volgende informatie verstrekken, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is :
  a) de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en, in voorkomend geval, van diens vertegenwoordiger;
  b) de doeleinden van de verwerking;
  c) het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing; in dit geval dient de betrokkene in kennis te worden gesteld vooraleer de persoonsgegevens voor de eerste keer aan een derde worden verstrekt of voor rekening van derden worden gebruikt voor direct marketing;
  d) andere bijkomende informatie, met name :
  - de betrokken gegevenscategorieën;
  - de ontvangers of de categorieën ontvangers;
  - het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben;
  behalve indien die verdere informatie, met inachtneming van de specifieke omstandigheden waaronder de gegevens verwerkt worden, niet nodig is om tegenover de betrokkene een eerlijke verwerking te waarborgen;
  e) andere informatie afhankelijk van de specifieke aard van de verwerking, die wordt opgelegd door de Koning na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  De verantwoordelijke voor de verwerking wordt van de in deze paragraaf bedoelde kennisgeving vrijgesteld :
  a) wanneer, met name voor statistische doeleinden of voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor bevolkingsonderzoek met het oog op de bescherming en de bevordering van de volksgezondheid, de kennisgeving aan de betrokkene onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost;
  b) wanneer de registratie of de verstrekking van de persoonsgegevens verricht wordt met het oog op de toepassing van een bepaling voorgeschreven door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie.
  De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer de voorwaarden voor de toepassing van het vorige lid.
  Indien de eerste mededeling van de gegevens geschiedde vóór de inwerkingtreding van deze bepaling, moet de mededeling van de informatie, in afwijking van het eerste lid, uiterlijk geschieden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van deze bepaling. De informatie moet evenwel niet worden meegedeeld indien de verantwoordelijke voor de verwerking was vrijgesteld van de verplichting om de betrokkene in kennis te stellen van de registratie van de gegevens krachtens de wettelijke en reglementaire bepalingen van toepassing op de dag voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van deze bepaling.
  
  (NOTA : bij arrest nr 28/2016 van 25-02-2016 (B.St. 28-04-2016, p 28726), heeft het Grondwettelijk Hof dit artikel vernietigd in zoverre het zonder meer van toepassing is op de publiekrechtelijke beroepsorganisatie die bij de wet ermee is belast onderzoek te verrichten naar schendingen van de beroepscode van een gereglementeerd beroep en op de activiteit van een privédetective die ertoe is gemachtigd voor de betrokken beroepsorganisatie op te treden overeenkomstig artikel 13 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective)
  Art. 10. <W 1998-12-11/54, art. 14, 004; ED: 01-09-2001> § 1. De betrokkene die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om vanwege de verantwoordelijke voor de verwerking te verkrijgen :
  a) kennis van het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede ten minste informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, van de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt;
  b) verstrekking in begrijpelijke vorm van de gegevens zelf die worden verwerkt, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens;
  c) mededeling van de logica die aan een geautomatiseerde verwerking van hem betreffende gegevens ten grondslag ligt in geval van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van artikel 12bis;
  d) kennis van de mogelijkheid om de in de artikelen 12 en 14 bedoelde beroepen in te stellen en eventueel inzage te nemen van het in artikel 18 bedoelde openbaar register.
  Daartoe richt de betrokkene een gedagtekend en ondertekend verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking of aan iedere andere persoon die de Koning aanwijst.
  De inlichtingen worden onverwijld en ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het verzoek meegedeeld.
  De Koning kan nadere regelen voor de uitoefening van het in het eerste lid bedoelde recht bepalen.
  § 2. (Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 9, § 2, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, heeft elke persoon het recht om hetzij op rechtstreekse wijze hetzij met behulp van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg kennis te krijgen van de persoonsgegevens die betreffende zijn gezondheid worden verwerkt.) <W 2002-08-22/45, art. 18, 006; ED : 06-10-2002>
  (Onverminderd het bepaalde in artikel 9, § 2, van voornoemde wet, kan op verzoek van de verantwoordelijke van de verwerking of op verzoek van de betrokkene, de mededeling gebeuren door tussenkomst van een door de betrokkene gekozen beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.) <W 2002-08-22/45, art. 18, 006; ED : 06-10-2002>
  Indien er duidelijk geen gevaar is voor inbreuken op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene en de gegevens niet gebruikt worden om maatregelen en besluiten te nemen ten aanzien van een individuele betrokkene, kan de kennisgeving ook worden uitgesteld indien de gezondheidsgegevens verwerkt worden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, doch slechts in de mate dat de kennisgeving het onderzoek op ernstige wijze zou schaden en uiterlijk tot op het moment van de beëindiging van het onderzoek.
  In dat geval moet de betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking vooraf zijn schriftelijke toestemming hebben gegeven dat de hem betreffende persoonsgegevens voor medisch-wetenschappelijke doeleinden kunnen worden verwerkt en dat kennisgeving van deze persoonsgegevens om die reden kan worden uitgesteld.
  § 3. Aan een aanvraag bedoeld in § 1 en § 2 moet geen gevolg worden gegeven dan na verloop van een redelijke termijn, te rekenen van de dagtekening van een vroegere aanvraag van dezelfde persoon waarop is geantwoord of te rekenen van de dagtekening waarop de gegevens hem ambtshalve zijn meegedeeld.
  Art. 11. (opgeheven) <W 1998-12-11/54, art. 15, 004; ED: 01-09-2001>
  Art. 12. § 1. Eenieder is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren.
  (Eenieder is bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen, behalve wanneer de rechtmatigheid van de verwerking gesteund is op de in artikel 5, b) en c), bedoelde redenen.
  Indien de persoonsgegevens verkregen worden met het oog op direct marketing mag de betrokkene zich kosteloos en zonder enige motivering tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzetten.
  In geval van gerechtvaardigd verzet mag de door de verantwoordelijke voor de verwerking verrichte verwerking niet langer op deze persoonsgegevens betrekking hebben.) <W 1998-12-11/54, art. 16, 004; ED: 01-09-2001>
  Eenieder is tevens gerechtigd kosteloos de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens te bekomen die gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.
  § 2. Om (de in §1 bedoelde rechten) uit te oefenen dient de belanghebbende een gedagtekend en ondertekend verzoek in bij de (verantwoordelijke voor de verwerking) of bij iedere andere persoon die de Koning aanwijst. <W 1998-12-11/54, art. 16, 004; ED: 01-09-2001>
  § 3. (Binnen een maand te rekenen van het tijdstip van indiening van het verzoek op grond van § 2, deelt de verantwoordelijke voor de verwerking de verbeteringen of verwijderingen van gegevens, gedaan op grond van § 1, mee aan de betrokkene zelf, alsmede aan de personen aan wie de onjuiste, onvolledige of niet ter zake dienende gegevens zijn meegedeeld, voor zover hij nog kennis heeft van de bestemmelingen van de mededeling en de kennisgeving aan deze bestemmelingen niet onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.
  Indien de betrokkene zich tegen de verwerking of de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzet in toepassing van § 1, tweede en derde lid, deelt de verantwoordelijke voor de verwerking aan de betrokkene binnen dezelfde termijn mee welk gevolg hij aan het verzoek heeft gegeven.) <W 1998-12-11/54, art. 16, 004; ED: 01-09-2001>
  § 4. (opgeheven) <W 1998-12-11/54, art. 16, 004; ED: 01-09-2001>
  Art. 12bis. (ingevoegd bij <W 1998-12-11/54, art. 17, ED: 01-09-2001>) Een besluit waaraan voor een persoon rechtsgevolgen verbonden zijn of dat hem in aanmerkelijke mate treft, mag niet louter worden genomen op grond van een geautomatiseerde gegevensverwerking die bestemd is om bepaalde aspecten van zijn persoonlijkheid te evalueren.
  Het in het eerste lid vastgestelde verbod geldt niet indien het besluit wordt genomen in het kader van een overeenkomst of zijn grondslag vindt in een bepaling voorgeschreven door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie. In die overeenkomst of in die bepaling moeten passende maatregelen zijn genomen ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene. Minstens moet hem de mogelijkheid geboden worden om op nuttige wijze zijn standpunt naar voor te brengen.
  Art. 13.[1 Eenieder die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd zich kosteloos tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te wenden, teneinde de in de artikelen 10 en 12 bedoelde rechten uit te oefenen ten aanzien van de verwerkingen van persoonsgegevens bedoeld in artikel 3, §§ 4, 5, 6 en 7.]1
  De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en bij een in Ministerraad overlegd besluit, de wijze waarop deze rechten worden uitgeoefend.
  De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer deelt uitsluitend aan de betrokkene mede dat de nodige verificaties werden verricht.
  (Evenwel bepaalt de Koning, na advies van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bij een in Ministerraad overlegd besluit, welke informatie de commissie aan de betrokkene mag meedelen indien het verzoek van de betrokkene een verwerking van persoonsgegevens betreft door politiediensten met het oog op identiteitscontrole.) <W 1998-12-11/54, art. 18, 004; ED: 01-09-2001>
  ----------
  (1)<W 2013-06-17/06, art. 97, 016; Inwerkingtreding : 08-07-2013>
  Art. 14. § 1. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende zoals in kort geding, neemt kennis van de vorderingen betreffende het door of krachtens de wet verleende recht om kennis te krijgen van persoonsgegevens, alsook van de vorderingen tot verbetering, tot verwijdering of tot het verbieden van de aanwending van onjuiste persoonsgegevens of die gelet op het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel waarvan de registratie de mededeling of de bewaring verboden is(, tegen de verwerking waarvan de betrokkene zich heeft verzet) of die langer bewaard werden dan de toegestane duur. <W 1998-12-11/54, art. 19, 004; ED: 01-09-2001>
  § 2. De voorzitter van de rechtbank van de woonplaats van de eiser is bevoegd voor de in § 1 bedoelde vorderingen. Indien de eiser geen woonplaats in België heeft, is de voorzitter van de rechtbank van de woonplaats van de (verantwoordelijke voor de verwerking), die een natuurlijke persoon is, bevoegd. Indien de (verantwwordelike voor de verwerking) een rechtspersoon is, is de voorzitter van de rechtbank van de maatschappelijke of administratieve zetel bevoegd. <W 1998-12-11/54, art. 19, 004; ED: 01-09-2001>
  De beschikking wordt in openbare rechtszitting uitgesproken. Zij is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande hoger beroep of verzet.
  § 3. De vordering wordt ingediend bij verzoekschrift op tegenspraak.
  Het verzoekschrift vermeldt op straffe van nietigheid :
  1° de dag, de maand en het jaar;
  2° de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de eiser;
  3° de naam, de voornaam en de woonplaats van de op te roepen persoon;
  4° het voorwerp van de vordering en de korte samenvatting van de middelen;
  5° de handtekening van de eiser of van zijn advocaat.
  § 4. Het verzoekschrift wordt bij ter post aangetekende brief toegezonden aan de griffier van het gerecht of ter griffie neergelegd.
  Nadat, in voorkomend geval de rolrechten zijn betaald, worden de partijen, door de griffier bij gerechtsbrief opgeroepen om te verschijnen op de zitting die de rechter bepaalt. Bij de oproeping wordt een afschrift van het verzoekschrift gevoegd.
  § 5. De op grond van § 1 ingestelde vordering is pas ontvankelijk als het verzoek, bedoeld in artikel 10, § 1, of dat bedoeld in artikel 12, § 2, is afgewezen of als daaraan (naargelang het geval, binnen de door artikel 10, §1 tweede lid dan wel door artikel 12, §3, eerste lid, voorgeschreven termijn) geen gevolg is gegeven. <W 1998-12-11/54, art. 19, 004; ED: 01-09-2001>
  § 6. Indien onjuiste, onvolledige of niet ter zake dienende gegevens of gegevens waarvan de bewaring verboden is aan derden zijn medegedeeld, dan wel wanneer een mededeling van gegevens heeft plaatsgehad na verloop van de tijd waarin de bewaring van die gegevens toegelaten is, kan de voorzitter van de rechtbank gelasten dat de (verantwoordelijke voor de verwerking) aan die derden van de verbetering of de verwijdering van die gegevens kennis geeft. <W 1998-12-11/54, art. 19, 004; ED: 01-09-2001>
  § 7. Wanneer dwingende redenen de vrees doen rijzen dat bewijsmateriaal dat kan worden aangevoerd bij een in § 1 bedoelde vordering zou kunnen worden verheeld of verdwijnen, gelast de voorzitter van de rectbank van eerste aanleg op eenzijdig verzoekschrift, ondertekend en ingediend door de partij of haar advocaat, elke maatregel ter voorkoming van die verheling of verdwijning.
  § 8. De bepalingen van de §§ 6 en 7 houden geen beperking in van de algemene bevoegdheid ter zake van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zetelend in kort geding.
  Art. 15. Onmiddellijk bij het ontvangen van het verzoek tot verbetering, verwijdering of verbod van gebruik of bekendmaking van persoonsgegevens of bij de kennisgeving van de instelling van het geding bedoeld in artikel 14 en tot een beslissing in kracht van gewijsde is getreden, dient de (verantwoordelijke voor de verwerking) bij elke mededeling van een persoonsgegeven duidelijk aan te geven dat het gegeven betwist is. <W 1998-12-11/54, art. 20, 004; ED: 01-09-2001>
  Art. 15bis. (ingevoegd bij <W 1998-12-11/54, art. 21, ED: 01-09-2001>) Indien een betrokkene schade lijdt doordat ten opzichte van hem in strijd wordt gehandeld met de bij of krachtens deze wet bepaalde voorschriften, zijn het hiernavolgende tweede en derde lid van toepassing, onverminderd de aanspraken op grond van andere wettelijke regels.
  De verantwoordelijke voor de verwerking is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit een handeling in strijd met de bij of krachtens deze wet bepaalde voorschriften.
  Hij is van deze aansprakelijkheid ontheven indien hij bewijst dat het feit dat de schade heeft veroorzaakt hem niet kan worden toegerekend.
  HOOFDSTUK IV. - (Vertrouwelijkheid en beveiliging van de verwerking). <W 1998-12-11/54, art. 22, 004; ED: 01-09-2001>
  Art. 16. (§ 1. Indien de verwerking wordt toevertrouwd aan een verwerker, moet de verantwoordelijke voor de verwerking, en in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger in België :
  1° een verwerker kiezen die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking;
  2° toezien op de naleving van die maatregelen, met name door ze vast te leggen in contractuele bepalingen;
  3° de aansprakelijkheid van de verwerker ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking vaststellen in de overeenkomst;
  4° met de verwerker overeenkomen dat de verwerker slechts handelt in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking en dat de verwerker is gebonden door dezelfde verplichtingen als deze die waartoe de verantwoordelijke in toepassing van paragraaf 3 is gehouden;
  5° in een geschrift of op een elektronische drager de elementen van de overeenkomst met betrekking tot de bescherming van de gegevens en de eisen met betrekking tot de maatregelen bedoeld in paragraaf 3 vaststellen.
  § 2. De verantwoordelijke voor de verwerking of, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger in België moet :
  1° er nauwlettend over waken dat de gegevens worden bijgewerkt, dat de onjuiste, onvolledige en niet terzake dienende gegevens, alsmede die welke zijn verkregen of verder verwerkt in strijd met de artikelen 4 tot 8, worden verbeterd of verwijderd;
  2° ervoor zorgen dat voor de personen die onder zijn gezag handelen, de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden, beperkt blijven tot hetgeen die personen nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst;
  3° alle personen die onder zijn gezag handelen, kennisgeven van de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, alsmede van alle relevante voorschriften inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die bij het verwerken van persoonsgegevens gelden;
  4° zich ervan vergewissen of programma's voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de vermeldingen van de aangifte waarvan sprake is in artikel 17 en dat er geen wederrechtelijk gebruik van wordt gemaakt.
  § 3. Eenieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of van de verwerker alsmede de verwerker zelf, die toegang heeft tot persoonsgegevens, mag deze slechts in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking verwerken, behoudens op grond van een verplichting door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie.) <W 1998-12-11/54, art. 23, 004; ED: 01-09-2001>
  (§ 4.) Om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, (moeten de verantwoordelijke van de verwerking, en in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger in België, alsmede de verwerker, de gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn voor de bescherming van de pesoonsgegevens) tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens. <W 1998-12-11/54, art. 23, 004; ED: 01-09-2001>
  Deze maatregelen moeten een passend beveiligingsniveau verzekeren, rekening houdend, enerzijds, met de stand van de techniek terzake en de kosten voor het toepassen van de maatregelen en, anderzijds, met de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico's.
  Op advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan de Koning voor alle of voor bepaalde categorieën van verwerkingen aangepaste normen inzake informaticaveiligheid uitvaardigen.
  HOOFDSTUK V. - Voorafgaande aangifte en openbaarheid van de verwerkingen.
  Art. 17. (§ 1. Voordat wordt overgegaan tot één of meer volledig of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van gegevens die voor de verwezenlijking van een doeleinde of van verscheidene samenhangende doeleinden bestemd zijn, doet de verantwoordelijke voor de verwerking of, in voorkomend geval, diens vertegenwoordiger, daarvan aangifte bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  Het vorige lid is niet van toepassing op verwerkingen die alleen tot doel hebben een register bij te houden dat door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie bedoeld is om het publiek voor te lichten en door eenieder dan wel door ieder persoon die zich op een gerechtvaardigd belang kan beroepen, kan worden geraadpleegd.) <W 1998-12-11/54, art. 24, 004; ED: 01-09-2001>
  § 2. De Commissie doet binnen drie werkdagen een ontvangbewijs van de aangifte geworden.
  Indien de aangifte onvolledig is, moet de Commissie de aangever daarvan op de hoogte brengen.
  § 3. Deze aangifte moet vermelden :
  1° de datum van de aangifte en in voorkomend geval, de wet, het decreet of de ordonnantie of de reglementaire akte waarbij de geautomatiseerde verwerking wordt ingesteld;
  2° de naam, de voornamen en het volledig adres of de benaming en de zetel van de (verantwoordelijke voor de verwerking) en in voorkomend geval van zijn vertegenwoordiger in België; <W 1998-12-11/54, art. 24, 004; ED: 01-09-2001>
  3° (opgeheven) <W 1998-12-11/54, art. 24, 004; ED: 01-09-2001>
  4° de benaming van de geautomatiseerde verwerking;
  (5° het doel of het geheel van samenhangende doeleinden van de geautomatiseerde verwerking;) <W 1998-12-11/54, art. 24, 004; ED: 01-09-2001>
  6° de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens met een bijzondere beschrijving van de gegevens bedoeld in de artikelen 6 tot 8;
  (7° de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt;
  8° de waarborgen die aan de mededeling van gegevens aan derden verbonden moeten zijn.) <W 1998-12-11/54, art. 24, 004; ED: 01-09-2001>
  9° de wijze waarop de personen op wie de gegevens betrekking hebben daarvan in kennis worden gesteld, de dienst waarbij het recht op toegang kan worden uitgeoefend en de maatregelen genomen om de uitoefening van dat recht te vergemakkelijken;
  10° de termijn waarna, in voorkomend geval, de gegevens niet meer mogen bewaard, gebruikt of verspreid worden.
  (11° een algemene beschrijving om op voorhand te kunnen beoordelen of de veiligheidsmaatregelen die in toepassing van artikel 16 van deze wet genomen zijn, afdoende zijn;
  12° de redenen waarop de verantwoordelijke voor de verwerking in voorkomend geval de toepassing van artikel 3, § 3, van deze wet steunt.) <W 1998-12-11/54, art. 24, 004; ED: 01-09-2001>
  § 4. In het kader van haar controle- en onderzoeksbevoegdheid bedoeld in artikel 31 en 32 is de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gemachtigd tot het opeisen van andere gegevens, met name de oorsprong van de persoonsgegevens, de gekozen automatiseringstechniek en de voorziene beveiligingsmaatregelen.
  (§ 5. Voor elk doeleinde of geheel van samenhangende doeleinden waarvoor tot een of meer volledig of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen wordt overgegaan, is een aangifte vereist.
  De Commissie stelt de aard en de structuur van de aangifte vast.) <W 1998-21-11/54, art. 24, 004; ED: 01-09-2001>
  § 6. Wanneer de verwerkte gegevens, zelfs occasioneel, bestemd zijn om naar het buitenland te worden doorgezonden, moet, ongeacht de gebruikte gegevensdrager, daarenboven in de aangifte worden vermeld :
  1° de categorieën van gegevens die worden doorgezonden;
  2° voor elke categorie van gegevens, het land van bestemming.
  (lid 2 opgeheven) <W 1998-12-11/54, art. 24, 004; ED: 01-09-2001>
  (§ 7. Ingeval aan een geautomatiseerde verwerking een einde wordt gemaakt of enige informatie vermeld in de § 3 wijzigt, moet daarvan eveneens aangifte worden gedaan.) <W 1998-12-11/54, art. 24, 004; ED: 01-09-2001>
  (§ 8. De Koning kan na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bepaalde categorieën vrijstellen van de in dit artikel bedoelde aangifte wanneer, rekening houdend met de verwerkte gegevens, er kennelijk geen gevaar is voor inbreuken op de rechten en vrijheden van de betrokkenen, en de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte gegevens, de categorieën betrokkenen, de categorieën ontvangers en de periode gedurende welke de gegevens worden bewaard, gepreciseerd worden.
  Indien voor geautomatiseerde verwerkingen in toepassing van het vorige lid een vrijstelling van de aanmeldingsplicht wordt verleend, moeten de inlichtingen vermeld in de §§ 3 en 6 door de verantwoordelijke voor de verwerking meegedeeld worden aan iedereen die daarom verzoekt.) <W 1998-12-11/54, art. 24, 004; ED: 01-09-2001>
  § 9. De (verantwoordelijke voor de verwerking) is gehouden op het ogenblik van de verrichting van de aangifte, een bijdrage te storten aan de rekenplichtige aangesteld bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. De Koning stelt het bedrag van deze bijdrage, die tienduizend frank niet mag overschrijden, vast (...). Hij regelt tevens de modaliteiten voor de betaling ervan. <W 1998-12-11/54, art. 24, 004; ED: 01-09-2001>
  Art. 17bis. (ingevoegd bij <W 1998-12-11/54, art. 25, ED: 01-09-2001>) De Koning stelt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer de categorieën van verwerkingen vast die specifieke risico's inhouden voor de persoonlijke rechten en vrijheden van de betrokkenen en stelt voor deze verwerkingen, eveneens op voorstel van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bijzondere voorwaarden vast om de rechten en de vrijheden van de betrokkenen te waarborgen.
  In het bijzonder kan Hij bepalen dat de verantwoordelijke voor de verwerking, alleen of samen met andere verantwoordelijken, een aangestelde voor de gegevensbescherming aanwijst die op onafhankelijke wijze zorgt voor de toepassing van deze wet en van haar uitvoeringsmaatregelen.
  De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het statuut van de aangestelde voor de gegevensbescherming.
  Art. 18. Bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt een register gehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens.
  Bij de inschrijving in dat register moeten de gegevens bedoeld in artikel 17, §§ 3 en 6 worden opgenomen.
  Dat register staat ter inzage van eenieder op de wijze door de Koning bepaald.
  (lid 4 opgeheven) <W 1998-12-11/54, art. 26, 004; ED: 01-09-2001>
  Art. 19. Wanneer de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer meent dat een (niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of bestemd zijn om daarin te worden opgenomen) een mogelijke schending van de persoonlijke levenssfeer inhoudt, kan zij hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van een betrokkene de (verantwoordelijke voor de verwerking) opleggen haar mededeling te verstrekken van het geheel of een gedeelte van de inlichtingen opgesomd in artikel 17. <W 1998-12-11/54, art. 27, 004; ED: 01-09-2001>
  Art. 20. Indien door of krachtens een wet wordt voorzien in een specifiek systeem van voorafgaande machtigingen of aangiften van verwerkingen van gegevens, dat voorziet in het ter beschikking stellen van een bijzonder toezichtscomité van de inlichtingen vermeld in artikel 17, §§ 3 en 6 en in het inschrijven in een openbaar register van de vermeldingen bedoeld in artikel 17, §§ 3 en 6, wordt geacht aan de verplichtingen van de artikelen 17, 18 en 19 te zijn voldaan wanneer het geheel van deze informatie op permanente wijze ter beschikking wordt gehouden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  Artikel 17, § 9 is van overeenkomstige toepassing.
  HOOFDSTUK VI. - (Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Gemeenschap). <W 1998-12-11/54, art. 28, 004; ED: 01-09-2001>
  Art. 21. <W 1998-12-11/54, art. 29, 004; ED: 01-09-2001> § 1. Persoonsgegevens die aan een verwerking worden onderworpen na doorgifte ervan naar een land buiten de Europese Gemeenschap, mogen slechts worden doorgegeven indien dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en de andere bepalingen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan worden nageleefd.
  De vraag of het beschermingsniveau passend is, wordt beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden die op de doorgifte van gegevens of op een categorie gegevensdoorgiften van invloed zijn; in het bijzonder wordt rekening gehouden met de aard van de gegevens, met het doeleinde en met de duur van de voorgenomen verwerking of verwerkingen, het land van herkomst en het land van eindbestemming, de algemene en sectoriële rechtsregels die in het betrokken land gelden, alsmede de beroepscodes en de veiligheidsmaatregelen die in die landen worden nageleefd.
  § 2. De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en conform artikel 25 van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, voor welke categorieën van verwerkingen van persoonsgegevens en in welke omstandigheden de doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie niet is toegestaan.
  Art. 22. <W 1998-12-11/54, art. 30, 004; ED: 01-09-2001> § 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 21 mag een doorgifte of categorie doorgiften van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Gemeenschap dat geen waarborgen biedt voor een adequaat beschermingsniveau, plaatsvinden in één van de volgende gevallen :
  1° de betrokkene heeft daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming gegeven;
  2° de doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking of voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen;
  3° de doorgifte is noodzakelijk voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de betrokkene tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een derde gesloten of te sluiten overeenkomst;
  4° de doorgifte is noodzakelijk of wettelijk verplicht vanwege een zwaarwegend algemeen belang of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;
  5° de doorgifte is noodzakelijk ter vrijwaring van het vitaal belang van de betrokkene;
  6° de doorgifte geschiedt vanuit een openbaar register dat krachtens wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen bedoeld is om het publiek voor te lichten en dat door eenieder dan wel door iedere persoon die zich op een gerechtvaardigd belang kan beroepen, kan worden geraadpleegd, voor zover in het betrokken geval is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor raadpleging.
  Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de Koning, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, machtiging verlenen voor een doorgifte of een categorie doorgiften van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Gemeenschap dat geen waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt, indien de verantwoordelijke voor de verwerking voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de fundamentele rechten en vrijheden van personen, alsmede ten aanzien van de uitoefening van de daaraan verbonden rechten; deze waarborgen kunnen met name voortvloeien uit passende contractuele bepalingen.
  HOOFDSTUK VII.
  <Opgeheven bij W 2017-12-03/11, art. 109, 022; Inwerkingtreding : 25-05-2018>
  Art. 23.
  <Opgeheven bij W 2017-12-03/11, art. 109, 022; Inwerkingtreding : 25-05-2018>
  Art. 24.
  <Opgeheven bij W 2017-12-03/11, art. 109, 022; Inwerkingtreding : 25-05-2018>
  Art. 25.
  <Opgeheven bij W 2017-12-03/11, art. 109, 022; Inwerkingtreding : 25-05-2018>
  Art. 26.
  <Opgeheven bij W 2017-12-03/11, art. 109, 022; Inwerkingtreding : 25-05-2018>
  Art. 27.
  <Opgeheven bij W 2017-12-03/11, art. 109, 022; Inwerkingtreding : 25-05-2018>
  Art. 28.
  <Opgeheven bij W 2017-12-03/11, art. 109, 022; Inwerkingtreding : 25-05-2018>
  Art. 29.
  <Opgeheven bij W 2017-12-03/11, art. 109, 022; Inwerkingtreding : 25-05-2018>
  Art. 30.
  <Opgeheven bij W 2017-12-03/11, art. 109, 022; Inwerkingtreding : 25-05-2018>
  Art. 31.
  <Opgeheven bij W 2017-12-03/11, art. 109, 022; Inwerkingtreding : 25-05-2018>
  Art. 31bis.
  <Opgeheven bij W 2017-12-03/11, art. 109, 022; Inwerkingtreding : 25-05-2018>
  Art. 32.
  <Opgeheven bij W 2017-12-03/11, art. 109, 022; Inwerkingtreding : 25-05-2018>
  Art. 32bis.
  <Opgeheven bij W 2017-12-03/11, art. 109, 022; Inwerkingtreding : 25-05-2018>
  Art. 33.
  <Opgeheven bij W 2017-12-03/11, art. 109, 022; Inwerkingtreding : 25-05-2018>
  Art. 34.
  <Opgeheven bij W 2017-12-03/11, art. 109, 022; Inwerkingtreding : 25-05-2018>
  Art. 35.
  <Opgeheven bij W 2017-12-03/11, art. 109, 022; Inwerkingtreding : 25-05-2018>
  Art. 36.
  <Opgeheven bij W 2017-12-03/11, art. 109, 022; Inwerkingtreding : 25-05-2018>
  HOOFDSTUK VIIbis.
  <Opgeheven bij W 2017-12-03/11, art. 109, 022; Inwerkingtreding : 25-05-2018>
  Art. 36bis.
  <Opgeheven bij W 2017-12-03/11, art. 109, 022; Inwerkingtreding : 25-05-2018>
  HOOFDSTUK VIIter. [1 Controleorgaan van het politioneel informatiebeheer]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-03-18/05, art. 40, 017; Inwerkingtreding : 07-04-2014>
  Art. 36ter.[1 § 1. Bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt een Controleorgaan op de politionele informatie opgericht dat belast is met de controle van de verwerking van de informatie en de gegevens bedoeld in artikel 44/1 van de wet op het politieambt, met inbegrip van deze ingevoegd in de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2.
   § 2. Dit Orgaan is voor de uitoefening van zijn opdrachten onafhankelijk van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het deelt het secretariaat met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  [2 § 2/1. Onverminderd de bevoegdheid van de Kamer van volksvertegenwoordigers om de gedetailleerde begroting van het Controleorgaan op de politionele informatie te onderzoeken en goed te keuren, alsook de uitvoering ervan te controleren en de gedetailleerde rekeningen te verifiëren en goed te keuren, worden de kredieten voor deze begroting als dotatie opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de Staat.
   Het Controleorgaan voegt bij zijn begrotingsvoorstel een bondig bestuursplan waarvan het de inhoud en de vorm bepaalt, onverminderd de opmerkingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers; het in artikel 36ter/13, 1°, bedoelde jaarlijks activiteitenverslag bevat een onderdeel waarin de opvolging van dat plan wordt toegelicht.]2
   § 3. De werking van het Controleorgaan wordt geregeld in een huishoudelijk reglement dat onderworpen is aan de goedkeuring van de Kamer van volksvertegenwoordigers.
   § 4. Het Controleorgaan behandelt geen aanvragen bedoeld in artikel 13 maar kan door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gevat worden over ernstige of terugkerende gebreken die binnen het kader van de behandeling van deze aanvragen vastgesteld worden.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-03-18/05, art. 41, 017; Inwerkingtreding : 07-04-2014>
  (2)<W 2015-08-23/27, art. 2, 018; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 36ter/1.[1 § 1. Het Controleorgaan wordt voorgezeten door een door de Kamer van volksvertegenwoordigers benoemde magistraat van de hoven en rechtbanken.
   Het Controleorgaan is bovendien samengesteld uit een lid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, een of meerdere leden van de lokale politie en van de federale politie en een of meerdere experten.
   Het aantal experten mag niet hoger zijn dan het aantal leden van de politiediensten.
   De leden van het Controleorgaan worden op grond van hun kennis inzake het beheer van politionele informatie, door de Kamer van volksvertegenwoordigers voor een termijn van 6 jaar, eenmaal hernieuwbaar, aangesteld. Na afloop van deze termijn, blijven de leden hun functie uitoefenen tot de eedaflegging van hun opvolger.
   § 2. [2 Alvorens hun functie op te nemen, leggen de leden van het Controleorgaan de bij artikel 2 van het decreet van 30 juli 1831 voorgeschreven eed af in de handen van de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.]2
   § 3. De bepalingen van artikel 323bis van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing op de voorzitter van het Controleorgaan.
   De voorzitter geniet een wedde die gelijkstaat met die van een voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg waarvan het rechtsgebied minder dan tweehonderdvijftigduizend inwoners telt, alsmede de daaraan verbonden verhogingen en voordelen, zonder dat de wedde lager mag zijn dan die welke hij genoot in zijn ambt van magistraat.
   § 4. Op het ogenblik van hun benoeming moeten de leden van het Controleorgaan aan de volgende voorwaarden voldoen :
   1° Belg zijn;
   2° genieten van de burgerlijke en politieke rechten;
   3° van onberispelijk gedrag zijn;
   4° het bewijs leveren van hun deskundigheid inzake verwerking van informatie of bescherming van gegevens;
   5° houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau "zeer geheim", die is verleend overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.
   § 5. Op het ogenblik van hun benoeming, moeten bovendien voor de personeelsleden van de politiediensten die lid zijn van het Controleorgaan de volgende specifieke voorwaarden zijn vervuld :
   1° ten minste tien jaar dienstanciënniteit hebben en ten minste bekleed zijn met de graad van commissaris van politie of van niveau 1;
   2° geen eindevaluatie "onvoldoende" hebben gekregen tijdens de vijf jaar voorafgaand aan de indiening van de kandidaatstelling, noch een niet uitgewiste zware tuchtstraf hebben opgelopen;
   3° een ervaring van minimum een jaar bezitten inzake de verwerking van informatie of bescherming van gegevens.
   § 6. Op het ogenblik van hun benoeming moeten de experten bovendien aan de volgende specifieke voorwaarden voldoen :
   1° vijf jaar ervaring hebben als deskundige in het domein van verwerking van informatie of bescherming van gegevens;
   2° houder zijn van een diploma dat toegang verleent tot de betrekkingen van niveau 1 in de Rijksbesturen of een ambt van niveau 1 in de Rijksbesturen te hebben uitgeoefend gedurende ten minste vijf jaar.
   § 7. De voorzitter en de leden van het Controleorgaan kunnen afgezet worden door de Kamer van volksvertegenwoordigers wanneer de in de §§ 3, 4, 5 en 8 en in artikel 36ter/2 bedoelde voorwaarden in hun hoofde niet zijn of niet meer zijn vervuld of wegens ernstige reden.
   § 8. De leden mogen geen bij verkiezing verleend openbaar mandaat uitoefenen. Zij mogen geen openbare of particuliere betrekking of activiteit uitoefenen die de onafhankelijkheid of de waardigheid van het ambt in gevaar zou kunnen brengen.]1
  
  (NOTA : bij arrest nr 108/2016- van 14-07-2016 (B.St. 13-10-2016,p. 69456), heeft het Grondwettelijk Hof in dit artikel de woorden een of meerdere leden van de lokale politie en van de federale politie en een of meerdere experten vernietigd en handhaaft de gevolgen van de gedeeltelijk vernietigde bepaling tot de inwerkingtreding van de door de wetgever aan te nemen nieuwe bepalingen en uiterlijk tot 31 december 2017)
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-03-18/05, art. 42, 017; Inwerkingtreding : 07-04-2014>
  (2)<W 2015-08-23/27, art. 3, 018; Inwerkingtreding : 28-12-2015>
  Art. 36ter/1/1. [1 De voorzitter van het Controleorgaan leidt, met inachtneming van de collegialiteit, de vergaderingen van het Controleorgaan en zorgt voor het dagelijks beheer van de werkzaamheden. Hij ziet toe op de goede werking van het Controleorgaan, op de goede uitvoering van de taken ervan, alsook op de toepassing van het in artikel 36ter, § 3, bedoelde huishoudelijk reglement. Het voormelde huishoudelijk reglement bepaalt welk lid de taken van de voorzitter overneemt, wanneer hij afwezig of verhinderd is.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2015-08-23/27, art. 4, 018; Inwerkingtreding : 28-12-2015>
  
  Art. 36ter/2. [1 De leden van het Controleorgaan oefenen hun ambt voltijds uit, met uitzondering van het lid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer dat de functie van lid van het Controleorgaan deeltijds mag uitoefenen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-03-18/05, art. 43, 017; Inwerkingtreding : 07-04-2014>
  Art. 36ter/3.[1 De uitoefening van een ambt als lid van het Controleorgaan is onverenigbaar met :
   1° de hoedanigheid van lid van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie;
   2° de hoedanigheid van lid van het Vast comité P of van de Dienst Enquêtes ervan, van het Vast comité I of van de Dienst Enquêtes ervan, van een inlichtingendienst of van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-03-18/05, art. 44, 017; Inwerkingtreding : 07-04-2014>
  Art. 36ter/4. [1 Onder voorbehoud van de bepalingen van dit hoofdstuk wordt het statuut van de leden van het Controleorgaan die lid zijn van de politiediensten bepaald overeenkomstig artikel 21, § 1, van het koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen.
   De financiering voor het personeelslid van de lokale politie wordt geregeld overeenkomstig artikel 20 van hetzelfde koninklijk besluit.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-03-18/05, art. 45, 017; Inwerkingtreding : 07-04-2014>
  Art. 36ter/5. [1 Na de beëindiging van zijn mandaat bij het Controleorgaan, wordt het personeelslid van de politiediensten gereaffecteerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 aangaande de rechtspositie van het personeel van de politiediensten.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-03-18/05, art. 46, 017; Inwerkingtreding : 07-04-2014>
  Art. 36ter/6. [1 Het personeelslid van de politiediensten dat lid is van het Controleorgaan en dat voor een betrekking in de politiediensten geschikt wordt bevonden, heeft voorrang op alle andere kandidaten met betrekking tot de toewijzing van de betrekking, zelfs indien deze laatsten over een voorrang beschikken krachtens de wet.
   De in het eerste lid bedoelde voorrang geldt gedurende het laatste jaar van de zes jaren in dienst van het Controleorgaan.
   Onder dezelfde voorwaarden wordt een voorrangstermijn van twee jaar toegekend bij de aanvang van het tiende jaar dat men in dienst is bij het Controleorgaan.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-03-18/05, art. 47, 017; Inwerkingtreding : 07-04-2014>
  Art. 36ter/7.[2 § 1.]2 [1 Een verlof voor opdracht van algemeen belang kan verleend worden aan een ambtenaar van een federale overheidsdienst om de functie van expert binnen het controleorgaan uit te oefenen. De Koning bepaalt de nadere regels van dit verlof.]1
  [2 § 2. De experts ontvangen een wedde die overeenkomt met barema A3 van het statuut van de ambtenaren van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
   Er wordt rekening gehouden met hun reeds verworven geldelijke anciënniteit; daarenboven kunnen zij aanspraak maken op de tussentijdse verhogingen in het kader van dat barema.
   Het statuut van de ambtenaren van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt van toepassing op de in paragraaf 1 bedoelde experts.]2
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-03-18/05, art. 48, 017; Inwerkingtreding : 07-04-2014>
  (2)<W 2015-08-23/27, art. 5, 018; Inwerkingtreding : 28-12-2015>
  Art. 36ter/8. [1 Het Controleorgaan treedt ambtshalve op, op verzoek van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, van de gerechtelijke of bestuurlijke overheden, van de minister van Justitie of van de minister van Binnenlandse Zaken of van de Kamer van volksvertegenwoordigers.
   Wanneer het Controleorgaan ambtshalve optreedt, brengt het de Kamer van volksvertegenwoordigers daarvan dadelijk op de hoogte.
   Wanneer de controle heeft plaatsgevonden binnen een lokale politie, informeert het Controleorgaan daar de burgemeester of het politiecollege van en zendt hem zijn verslag.
   Wanneer de controle informatie en gegevens betreft die verband houden met de uitoefening van opdrachten van gerechtelijke politie, wordt het verslag dat dienaangaande door het Controleorgaan wordt opgesteld, ook aan de bevoegde magistraat van het openbaar ministerie toegezonden.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-03-18/05, art. 49, 017; Inwerkingtreding : 07-04-2014>
  Art. 36ter/9.[1 Het Controleorgaan is in het bijzonder belast met de controle van de naleving van de regels inzake de rechtstreekse toegang tot de A.N.G. en de rechtstreekse bevraging ervan, alsook van de naleving van de in artikel 44/7, derde lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt bedoelde verplichting, voor alle leden van de politiediensten, tot voeding van deze gegevensbank.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-03-18/05, art. 50, 017; Inwerkingtreding : 07-04-2014>
  Art. 36ter/10. [1 § 1. Het Controleorgaan gaat door middel van onderzoek naar de werking na of de inhoud van de A.N.G. en de procedure voor de verwerking van de daarin bewaarde gegevens en informatie overeenkomen met het bepaalde in de artikelen 44/1 tot 44/11/13 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en met hun uitvoeringsmaatregelen.
   § 2. Het Controleorgaan controleert in het bijzonder de regelmatigheid van de volgende verwerkingen in de algemene gegevensbank en in de basisgegevensbanken :
   1° de evaluatie van de gegevens en informatie;
   2° de registratie van de verzamelde gegevens en informatie;
   3° de validatie van de gegevens en informatie door de daartoe bevoegde organen;
   4° de vatting van de geregistreerde gegevens en informatie op grond van de concrete aard of van de betrouwbaarheid ervan;
   5° de uitwissing en de archivering van de gegevens en informatie nadat de termijn voor bewaring ervan is verstreken.
   § 3. Het Controleorgaan controleert in het bijzonder de werkelijke aard van de volgende, door de bevoegde politieautoriteiten voorgeschreven functiemogelijkheden en verwerkingen :
   1° de relaties tussen de categorieën van gegevens en informatie geregistreerd op het tijdstip waarop zij zijn gevat;
   2° de ontvangst van de gegevens en informatie door de autoriteiten en diensten die krachtens de wet tot raadpleging gemachtigd zijn;
   3° de mededeling van de gegevens en de informatie aan de wettelijk gemachtigde autoriteiten en diensten;
   4° de verbinding met andere systemen voor informatieverwerking;
   5° de bijzondere regels houdende vatting van de gegevens en de informatie op grond van de concrete betrouwbaarheid ervan.
   Het Controleorgaan gaat door middel van onderzoek naar de werking na of de inhoud van de bijzondere gegevensbanken en de procedure houdende verwerking van de daarin geregistreerde en bewaarde gegevens en informatie overeenkomen met het bepaalde in de artikelen 44/1 tot 44/5 en 44/11/3 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en met hun uitvoeringsmaatregelen.
   Het Controleorgaan gaat in het bijzonder na of de voorwaarden inzake de rechtstreekse toegang tot en de mededeling van de informatie en gegevens van de bijzondere gegevensbanken bepaald in het in artikel 44/11/3, § 5, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt bedoelde centraal register van de bijzondere gegevensbanken nageleefd worden.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-03-18/05, art. 51, 017; Inwerkingtreding : 07-04-2014>
  Art. 36ter/11.[1 Het Controleorgaan heeft een onbeperkt recht op toegang tot alle informatie en gegevens door de politiediensten verwerkt overeenkomstig artikel 44/1 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, hierin begrepen deze die bewaard worden in de A.N.G., in de basisgegevensbanken en in de bijzondere gegevensbanken.
   Het Controleorgaan kan in het kader van zijn controleopdrachten een of meer van zijn leden belasten met een onderzoek ter plaatse. Te dien einde, beschikken de leden van het Controleorgaan over een onbeperkt recht op toegang tot de lokalen waarin en gedurende de tijd dat de in het eerste lid bedoelde informatie en gegevens verwerkt worden.]1
  [2 De leden van het Controleorgaan zijn gebonden door het in artikel 458 van het Strafwetboek bedoelde beroepsgeheim met betrekking tot feiten, daden en inlichtingen waarvan ze uit hoofde van hun functie kennis nemen. Het beroepsgeheim blijft bestaan, ook nadat zij hun ambt hebben neergelegd.]2
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-03-18/05, art. 52, 017; Inwerkingtreding : 07-04-2014>
  (2)<W 2015-08-23/27, art. 6, 018; Inwerkingtreding : 28-12-2015>
  Art. 36ter/12.[1 § 1. Uiterlijk twee weken na ontvangst van het verzoek brengt het Controleorgaan ten behoeve van de bevoegde overheid, een omstandig advies uit over de aanwijzing, de bevordering, de benoeming of de mutatie van de personeelseden van de politiediensten belast met het beheer van de A.N.G.
   § 2. Binnen twee weken na ontvangst van het verzoek brengt het Controleorgaan ten behoeve van de bevoegde minister, een omstandig advies uit over de wenselijkheid van een tuchtrechtelijke procedure ten aanzien van het hoofd van de dienst die de A.N.G. beheert, of ten aanzien van zijn adjunct.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-03-18/05, art. 53, 017; Inwerkingtreding : 07-04-2014>
  Art. 36ter/13. [1 Het Controleorgaan doet verslag aan de Kamer van volksvertegenwoordigers in de volgende gevallen :
   1° jaarlijks, door een algemeen activiteitenverslag dat, indien nodig, algemene conclusies en voorstellen bevat en dat de periode betreft gaande van 1 januari tot 31 december van het voorgaande jaar. Dat verslag wordt uiterlijk op 1 juni overgezonden aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers alsmede aan de bevoegde ministers;
   2° telkens wanneer het dit nuttig acht of op verzoek van de Kamer van volksvertegenwoordigers, door een tussentijds activiteitenverslag met betrekking tot een welbepaald onderzoeksdossier dat, indien nodig, algemene conclusies en voorstellen kan bevatten. Dat verslag wordt overgezonden aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers alsmede aan de bevoegde ministers;
   3° wanneer door de Kamer van volksvertegenwoordigers en verzoek werd geuit om op te treden;
   4° wanneer het Controleorgaan vaststelt dat, bij het verstrijken van een termijn die het redelijk acht, geen gevolg werd gegeven aan zijn besluiten of dat de genomen maatregelen niet passend of ontoereikend zijn. Die termijn mag niet minder dan zestig dagen bedragen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-03-18/05, art. 54, 017; Inwerkingtreding : 07-04-2014>
  Art. 36ter/14. [1 De leden van het Controleorgaan die in functie zijn op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit artikel kunnen beslissen om tot op het einde van hun lopende mandaat onderworpen te blijven aan de statutaire bepalingen die van toepassing waren op de leden van het Controleorgaan alvorens dit laatste onder het gezag kwam van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Na de beëindiging van dit mandaat worden ze ambtshalve onderworpen aan de statutaire bepalingen van deze wet.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-03-18/05, art. 55, 017; Inwerkingtreding : 07-04-2014>
  HOOFDSTUK VIII. - Strafbepalingen.
  Art. 37. Met een geldboete van tweehonderd tot tienduizend frank, wordt gestraft elk lid of elk personeelslid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of elke deskundige die de in artikel 33 bepaalde verplichting tot vertrouwelijkheid heeft geschonden.
  Art. 38. Met geldboete van honderd frank tot twintigduizend frank wordt gestraft de (verantwoordelijke voor de verwerking), zijn vertegenwoordiger in België, zijn aangestelde of lasthebber die een van de verplichtingen opgelegd bij de artikelen 15 of 16, § 1 niet nakomt. <W 1998-12-11/54, art. 38, 004; ED: 01-09-2001>
  Art. 39. Met geldboete van honderd frank tot honderdduizend frank wordt gestraft :
  (1° de verantwoordelijke, zijn vertegenwoordiger in België, zijn aangestelde of gemachtigde die persoonsgegevens verwerkt met overtreding van de voorwaarden die in artikel 4, § 1, worden opgelegd;
  2° de verantwoordelijke voor de verwerking, zijn vertegenwoordiger in België, zijn aangestelde of gemachtigde die persoonsgegevens verwerkt buiten de door artikel 5 toegelaten gevallen;
  3° de verantwoordelijke voor de verwerking, zijn vertegenwoordiger in België, zijn aangestelde of gemachtigde die persoonsgegevens verwerkt in overtreding van de artikelen 6, 7 of 8;
  4° de verantwoordelijke voor de verwerking, zijn vertegenwoordiger in België, zijn aangestelde of gemachtigde die de verplichtingen bepaald in artikel 9 niet heeft nageleefd;) <W 1998-12-11/54, art. 38, 004; ED: 01-09-2001>
  5° de (verantwoordelijke voor de verwerking), zijn vertegenwoordiger in België, zijn aangestelde of gemachtigde die geen mededeling doet van de inlichtingen bedoeld in artikel 10, § 1, binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het verzoek, of die wetens onjuiste of onvolledige inlichtingen verstrekt; <W 1998-12-11/54, art. 38, 004; ED: 01-09-2001>
  6° (hij die om een persoon te dwingen hem inlichtingen mede te delen verkregen door de uitoefening van het recht omschreven in artikel 10, § 1, of zijn instemming te geven met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, jegens die persoon gebruik maakt van feitelijkheden, geweld, bedreigingen, giften of beloften.) <W 1997-08-08/14, art. 24, 006; ED : 03-09-2001>
  7° de (verantwoordelijke voor de verwerking), zijn vertegenwoordiger in België, zijn aangestelde of gemachtigde die een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens start, het beheer erover heeft of blijft hebben dan wel daaraan een einde maakt, zonder dat aan de vereisten van artikel 17 is voldaan; <W 1998-12-11/54, art. 38, 004; ED: 01-09-2001>
  8° de (verantwoordelijke voor de verwerking), zijn vertegenwoordiger in België, zijn aangestelde of gemachtigde die, onvolledige of onjuiste inlichtingen verstrekt in de aangiften voorgeschreven bij artikel 17; <W 1998-12-11/54, art. 38, 004; ED: 01-09-2001>
  9° (opgeheven) <W 1998-12-11/54, art. 38, 004; ED: 01-09-2001>
  (10° de verantwoordelijke voor de verwerking, zijn vertegenwoordiger in België, zijn aangestelde of gemachtigde die, in overtreding van artikel 19, weigert om aan de Commissie de informatie mee te delen met betrekking tot een niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of bestemd zijn om daarin te worden opgenomen;) <W 1998-12-11/54, art. 38, 004; ED: 01-09-2001>
  11° (opgeheven) <W 1998-12-11/54, art. 38, 004; ED: 01-09-2001>
  (12° hij die persoonsgegevens doorgeeft, doet of laat doorgeven naar een land buiten de Europese Gemeenschap dat is opgenomen in de lijst bedoeld in artikel 21, § 2, met miskenning van de vereisten van artikel 22;) <W 1998-12-11/54, art. 38, 004; ED: 01-09-2001>
  13° hij die de Commissie, haar leden of de door haar gevorderde deskundigen verhindert de in artikel 32 bedoelde verificaties te doen.
  Art. 40. Bij veroordeling wegens een misdrijf omschreven in de artikelen 38 of 39, kan de rechtbank bevelen dat het vonnis in zijn geheel of bij uittreksel wordt opgenomen in één of meer dagbladen op de wijze die zij bepaalt, een en ander op kosten van de veroordeelde.
  Art. 41. § 1. Bij de veroordeling wegens een misdrijf omschreven in artikel 39 kan de rechter de verbeurdverklaring uitspreken van de dragers van persoonsgegevens waarop het misdrijf betrekking heeft, zoals manuele bestanden, magneetschijven of magneetbanden, met uitzondering van de computers of enige andere apparatuur, of de uitwissing van die gegevens gelasten.
  De verbeurdverklaring of de uitwissing kunnen worden gelast, ook wanneer de dragers van persoonsgegevens niet aan de veroordeelde toebehoren.
  Artikel 8, § 1, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie is niet van toepassing op de verbeurdverklaring, noch op de uitwissing gelast overeenkomstig het eerste en tweede lid.
  De verbeurdverklaarde voorwerpen moeten worden vernietigd wanneer de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
  § 2. Onverminderd de ontzeggingen van een bevoegdheid gesteld in bijzondere bepalingen, kan de rechtbank, bij veroordeling wegens een misdrijf genoemd in artikel 39, het verbod uitspreken om gedurende ten hoogste twee jaar rechtstreeks of door een tussenpersoon, het beheer te hebben over enige verwerking van persoonsgegevens.
  § 3. Elke overtreding van het verbod bepaald in § 2 of elke herhaling met betrekking tot de in de artikelen 37, 38 en 39 voorziene misdrijven, worden gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van honderd frank tot honderdduizend frank of met één van die straffen alleen.
  Art. 42. De (verantwoordelijke voor de verwerking) of zijn vertegenwoordiger in België is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de boeten waartoe zijn aangestelde of lasthebber is veroordeeld. <W 1998-12-11/54, art. 39, 004; ED: 01-09-2001>
  Art. 43. Alle bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, worden toegepast op de misdrijven, omschreven bij deze wet of bij de uitvoeringsbesluiten ervan.
  HOOFDSTUK IX. - Slotbepalingen.
  Art. 44. De Koning kan bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, nadere regels stellen voor de toepassing van de bepalingen van deze wet teneinde rekening te houden met de specificiteit van de onderscheiden sectoren.
  (Beroepsverenigingen en andere organisaties die categorieën van verantwoordelijken voor de verwerking vertegenwoordigen, die ontwerpen van gedragscodes hebben opgesteld of voornemens zijn bestaande gedragscodes te wijzigen of te verlengen, kunnen deze voorleggen aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  De Commissie vergewist er zich in het bijzonder van dat de haar voorgelegde ontwerpen in overeenstemming zijn met deze wet en met haar uitvoeringsbesluiten, en onderzoekt, voor zover dat mogelijk is, de standpunten van de betrokkenen of van hun vertegenwoordigers.) <W 1998-12-11/54, art. 40, 004; ED: 01-09-2001>
  Art. 45. De Koning kan de overheden aanwijzen welke in oorlogstijd of in de tijd die overeenkomstig artikel 7 van de wet van 12 mei 1927 op de militaire opeisingen daarmee gelijkstaat, alsmede tijdens de bezetting van het Belgisch grondgebied door de vijand, het bevel geven om de verwerkte gegevens te vernietigen of die zelf belast zijn met de vernietiging van die gegevens.
  De Koning kan tevens de bedragen vaststellen van de vergoeding voor de vernietigingen bepaald in het vorige lid.
  Met geldboete van honderd frank tot honderdduizend frank wordt gestraft, hij die de besluiten ter uitvoering van het eerste lid, overtreedt of ten onrechte gebruikt, dan wel misbruik maakt van het daarin bepaalde recht tot vernietiging.
  Art. 46. <Wijzigingsbepaling van art. 580, 14° van het GERW 1967-10-10/03>
  Art. 47. <Wijzigingsbepaling van art. 587 van het GERW 1967-10-10/03>
  Art. 48. <Wijzigingsbepaling van art. 5, tweede lid van de W 1983-08-08/36>
  Art. 49. : 1° <Wijzigingsbepaling van art. 18, eerste lid van de W 1990-01-15/31>
  2° <Wijzigingsbepaling van art. 44, zesde lid van de W 1990-01-15/31>
  3° <opheffingsbepaling van art. 92 van W 1990-01-15/31>
  4° <opheffingsbepaling van art. 92bis van W 1990-01-15/31>
  Art. 50. <Wijzigingsbepaling van de §§ 4 en 5 van art. 25 van KB 1968-03-16/31>
  Art. 51. : 1° <Wijzigingsbepaling van art. 70, §1 van de W 1991-06-12/30>
  2° <opheffingsbepaling van art. 72, §1, van W 1991-06-12/30>
  3° <Wijzigingsbepaling van art. 72, § 5 van de W 1991-06-12/30>
  Art. 52. Iedere bepaling van deze wet treedt in werking op de datum bepaald door de Koning en uiterlijk op de eerste dag van de (vierentwintigste) maand volgend op die waarin zij in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. <W 1994-06-30/40, art, 1, 003; ED : 28-08-1994>
  De Koning bepaalt de termijn binnen welke de houder van een bestand zich naar de bepalingen van deze wet dient te schikken voor de verwerkingen die op het ogenblik van hun inwerkingtreding bestaan.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
Gewijzigd door   WET  van  30-07-2018   gepubl. op   05-09-2018
      Art. 1-52
   Van kracht tot   05-09-2018               [ Zie tekst hier boven ]
Gewijzigd door   WET  van  03-12-2017   gepubl. op   10-01-2018
      Art. 23-36bis
   Van kracht tot   25-05-2018                 [ Zie versie 021 ]
Gewijzigd door   WET  van  18-09-2017   gepubl. op   06-10-2017
      Art. 3,§5,4°
   Van kracht tot   16-10-2017                 [ Zie versie 020 ]
Gewijzigd door   WET  van  14-06-2017   gepubl. op   28-07-2017
      Art. 36bis
   Van kracht tot   26-06-2003                 [ Zie versie 019 ]
Gewijzigd door   WET  van  27-04-2016   gepubl. op   09-05-2016
      Art. 3,§4
   Van kracht tot   19-05-2016                 [ Zie versie 018 ]
Gewijzigd door   WET  van  23-08-2015   gepubl. op   18-12-2015
      Art. 36ter,§2/1
   Van kracht tot   01-01-2015
      Art. 36ter/1,§2 *** 36ter/1/1 *** 36ter/7,§2 *** 36ter/11
   Van kracht tot   28-12-2015                 [ Zie versie 017 ]
Gewijzigd door   WET  van  18-03-2014   gepubl. op   28-03-2014
      Art. 1,§9-§13 *** 36ter *** 36ter/1 *** 36ter/2 *** 36ter/3 *** 36ter/4 *** 36ter/5 *** 36ter/6 *** 36ter/7 *** 36ter/8 *** 36ter/9 *** 36ter/10 *** 36ter/11 *** 36ter/12 *** 36ter/13 *** 36ter/14
   Van kracht tot   07-04-2014                 [ Zie versie 016 ]
Gewijzigd door   WET  van  17-06-2013   gepubl. op   28-06-2013
      Art. 3,§7 *** 13
   Van kracht tot   08-07-2013                 [ Zie versie 015 ]
Gewijzigd door   WET  van  03-08-2012   gepubl. op   24-08-2012
      Art. 3,§7
   Van kracht tot   (onbepaald)
      Art. 3,§7
   Van kracht tot   01-01-2013                 [ Zie versie 014 ]
Gewijzigd door   WET  van  23-05-2007   gepubl. op   20-06-2007
     Gewijzigd art.   34
   Van kracht tot   30-06-2007                 [ Zie versie 013 ]
Gewijzigd door   WET  van  10-07-2006   gepubl. op   20-07-2006
     Gewijzigd art.   3,#4
   Van kracht tot   01-12-2006                 [ Zie versie 012 ]
Gewijzigd door   WET  van  27-03-2006   gepubl. op   11-04-2006
     Gewijzigd art.   24 *** 29 *** 30
   Van kracht tot   21-04-2006                 [ Zie versie 011 ]
Gewijzigd door   WET  van  23-12-2005   gepubl. op   30-12-2005
     Gewijzigd art.   25
   Van kracht tot   09-01-2006                 [ Zie versie 010 ]
Gewijzigd door   WET  van  03-05-2005   gepubl. op   27-05-2005
     Gewijzigd art.   3,#4
   Van kracht tot   07-06-2005                 [ Zie versie 009 ]
Gewijzigd door   WET  van  05-08-2003   gepubl. op   07-08-2003
     Gewijzigd art.   3,#7
   Van kracht tot   17-08-2003                 [ Zie versie 008 ]
Gewijzigd door   WET  van  26-02-2003   gepubl. op   26-06-2003
     Gewijzigd art.   23 *** 24 *** 26 *** 27 *** 34 *** 35 *** 36
   Van kracht tot   26-06-2003                 [ Zie versie 007 ]
Gewijzigd door   WET  van  24-12-2002   gepubl. op   31-12-2002
     Gewijzigd art.   3
   Van kracht tot   01-01-2003                 [ Zie versie 006 ]
Gewijzigd door   WET  van  22-08-2002   gepubl. op   26-09-2002
     Gewijzigd art.   10,#2
   Van kracht tot   06-10-2002                 [ Zie versie 005 ]
Gewijzigd door   WET  van  08-08-1997   gepubl. op   24-08-2001
     Gewijzigd art.   39,6°
   Van kracht tot   03-09-2001                 [ Zie versie 004 ]
Gewijzigd door   WET  van  11-12-1998   gepubl. op   03-02-1999
     Gewijzigd art.   1 *** 2 *** 3 *** 4 *** 5 *** 6 *** 7 *** 8 *** 9 *** 10 *** 11 *** 12 *** 13 *** 14 *** 15 *** 16 *** 17 *** 18,L4 *** 19 *** 21 *** 22 *** 23 *** 24 *** 30,#2 *** 31 *** 32 *** 38 *** 39 *** 42 *** 44
   Van kracht tot   01-09-2001                 [ Zie versie 003 ]
Gewijzigd door   WET  van  30-06-1994   gepubl. op   18-08-1994
     Gewijzigd art.   52
   Van kracht tot   18-08-1994                 [ Zie versie 002 ]
Gewijzigd door   WET  van  22-07-1993   gepubl. op   26-07-1993
     Gewijzigd art.   4,#1,L2 *** 12,#4 *** 13,L1 *** 11
   Van kracht tot   05-08-1993                 [ Zie versie 001 ]

Parlementairewerkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Gewone zitting 1990-1991. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire Bescheiden. - Wetsontwerp nr. 1610/1 van 6 mei 1991. - Amendementen nrs. 1610/2 tot 1610/4. Buitengewone zitting 1991-1992. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire Bescheiden. - Wetsontwerp nr. 413/1. Verslag nr. 413/12 van 2 juli 1992 van Mevr. Merckx-Van Goey. - Amendementen nrs. 413/2 tot 413/11 en 413/14. Parlementaire Handelingen. - Bespreking : Vergadering van 8 juli 1992. - Aanneming : Vergadering van 8 juli 1992. Buitengewone zitting 1991-1992. Senaat. Parlementaire Bescheiden. - Wetsontwerp nr. 445/1 van 8 juli 1992. Verslag nr. 445/2 van 27 oktober 1992 van de heer Vanderberghe. - Amendementen nrs. 445/3 tot 445/9 en 445/11. Parlementaire Handelingen. - Bespreking : Vergadering van 10 november 1992. - Aanneming : Vergadering van 10 november 1992. Gewone zitting 1992-1993. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire Bescheiden. - Wetsontwerp nr. 413/16 van 12 november 1992. - Verslag nr. 413/17 van 26 november 1992 van Mevr. Merckx-Van Goey. Parlementaire Handelingen. - Bespreking, aanneming : Vergadering van 26 november 1992.

Begin
Parlementairewerkzaamheden Inhoudstafel Wijziging(en)