Einde Preambule
Inhoudstafel Wijziging(en)
Gearchiveerde versie nr  5

Titel
21 MAART 1977. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria die van toepassing zijn voor de programmatie van verschillende soorten ziekenhuisdiensten.

Dossiernummer : 1977-03-21/30

Nota
Gewijzigd bij   KONINKLIJK BESLUIT  van  09-05-2008   gepubl. op   05-06-2008
     Gewijzigd art.   1
   Van kracht tot   15-06-2008

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De programmatiecriteria inzake het aantal ziekenhuisbedden in de niet-psychiatrische diensten, worden voor het Rijk als volgt vastgesteld :
  1.
  a) 2,90 bedden per duizend inwoners voor het geheel van de diensten voor diagnose en heelkundige behandeling (kenletter C) en voor diagnose en geneeskundige behandeling (kenletter D), en met inbegrip van de bedden voor intensieve verzorging (kenletter I);
  b) 0,03 bedden per duizend inwoners voor het geheel, en ieder voor de helft, van de diensten voor besmettelijke aandoeningen (kenletter L) en voor de behandeling van bacillose (kenletter B);
  c) (5 bedden per duizend bejaarden van 65 jaar of ouder in diensten voor geriatrie (kenletter G);) <KB 1985-08-02/45, art. 1, 003; ED : 09-08-1985>
  (d) 0,52 bedden per duizend inwoners voor diensten voor specialiteiten (kenletter Sp). (...). (Binnen dit programmatiecriterium kunnen voor het Rijk maximum 360 Sp-bedden worden opgericht, bestemd voor patiŽnten met een ongeneeslijke ziekte die zich in een terminale fase bevinden en palliatieve zorg behoeven.) <KB 1993-10-12/30, art. 1, 004; ED : 19-10-1993> <KB 1996-10-30/36, art. 1, 005; ED : 24-12-1996>
  2. 1 bed per duizend inwoners voor de diensten die zieken behandelen die lijden aan langdurige aandoeningen (kenletter V);
  3. 32 bedden per duizend geboorten voor de kraamdiensten (kenletter M);
  4.
  a) 37 bedden per duizend geboorten voor de diensten voor kindergeneeskunde (kenletter E);
  b) 6 bedden per duizend geboorten voor de diensten voor vroeggeborenen en zwakke pasgeboren kinderen (kenletter N).
  Art. 2. Het programmatiecriterium inzake het aantal ziekenhuisbedden in de diensten voor opname van geriatrische patiŽnten die een neuro-psychiatrische behandeling vergen, wordt voor het Rijk vastgesteld op (0,23 bedden) of plaatsen per duizend inwoners. <KB 1993-10-12/30, art. 2, 004; ED : 19-10-1993>
  Art. 3. Bij het beoordelen van elke vraag tot bouwen, verbouwen of omschakelen van de in artikel 1 en 2 bedoelde diensten wordt rekening gehouden met :
  a) alle bestaande, toegestane of in uitvoering zijnde extramurale en intramurale voorzieningen, met inbegrip van de dagbehandeling;
  b) de behoeften van de te bedienen bevolking, in acht genomen de demografische prognose en de sociaal economische evolutie van het te bedienen gebied;
  c) het aantal en de aard van de patiŽnten die zich tot het betrokken ziekenhuis wenden.
  Art. 4. Het koninklijk besluit van 12 december 1966 tot vaststelling van de criteria van een nationaal ziekenhuisprogramma wordt opgeheven.
  Art. 5. Onze Minister van Volksgezondheid en van het Gezin is belast met de uitvoering van dit besluit.

Preambule Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen gewijzigd bij de wet van 6 juli 1973, inzonderheid op artikel 6;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 april 1965, 16 september 1966, 12 januari 1970, 24 april 1974, 13 juni 1974 en 1 juli 1976;
   Gelet op het koninklijk besluit van 3 augustus 1976 houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor de psychiatrische ziekenhuisdiensten;
   Gelet op de adviezen van de Nationale Commissie voor Ziekenhuisprogrammatie, dd. 27 februari 1976 en 26 november 1976;
   Overwegende dat de programmatiecriteria, opgenomen in dit besluit er op gericht zijn te voorkomen dat de opnamecapaciteit van de ziekenhuisdiensten op onverantwoorde wijze zou worden opgedreven;
   Overwegende dat bij de vaststelling van de in het onderhavig besluit bedoelde programmatiecriteria rekening gehouden werd met de vooruitzichten inzake de ontwikkeling van de gezondheidsvoorzieningen die niet direkt tot de ziekenhuissector behoren;
   .....
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en van het Gezin, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   .....

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  09-05-2008   gepubl. op   05-06-2008
     Gewijzigd art.   1
   Van kracht tot   15-06-2008               [ Zie tekst hier boven ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  30-10-1996   gepubl. op   24-12-1996
     Gewijzigd art.   1
   Van kracht tot   24-12-1996                 [ Zie versie 004 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  12-10-1993   gepubl. op   19-10-1993
     Gewijzigd art.   1 *** 2
   Van kracht tot   19-10-1993                 [ Zie versie 003 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  02-08-1985   gepubl. op   09-08-1985
     Gewijzigd art.   1,1į
   Van kracht tot   09-08-1985                 [ Zie versie 002 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  12-04-1984   gepubl. op   28-04-1984
     Gewijzigd art.   1,1į
   Van kracht tot   08-05-1984                 [ Zie versie 001 ]

Begin Preambule
Inhoudstafel Wijziging(en)