Beeld van de publicatie

- OCMW Evergem: Vervangbouw rustoord Ertvelde-uitrusting mortuarium
Publicatie :   2008-11-25     N. 020070     Pagina :   31054
Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Dexia Bank-Dexia Real Estate-Technical Team, Pachecolaan 44, 1000 Brussel, BelgiŽ
Contactpunt(en) : Senior Projectleider, t.a.v. Jan Bauwes
Tel. (32-2) 222 39 31, fax (32-2) 222 33 68
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
Architecten en Ingenieurs AIKO, Stationsplein 6, 9990 Maldegem, BelgiŽ, t.a.v. Eric Verstraete
Tel. (32-5) 040 88 60
E-mail : mail@aiko.be
Internetadres : http://www.aiko.be
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres :
COSA cvoa, Stationsplein 6, 9990 Maldegem, BelgiŽ, t.a.v. Eric Verstraete
Tel. (32-5) 040 88 60
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan :
OCMW Evergem, Sleidinge-dorp 54, 9940 Evergem, BelgiŽ
Contactpunt(en) : secretaris, t.a.v. L. Van Vynckt
Tel. (32-9) 358 77 70
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
financiele instelling
- financiele instelling
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming :
OCMW Evergem: Vervangbouw rustoord Ertvelde-uitrusting mortuarium
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Hospitaalstraat 2 te 9940 Ertvelde
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
OCMW Evergem: vervangbouw rustoord Ertvelde Woon- en zorgcentrum Ten Oudenvoorde
Perceel: uitrusting mortuarium
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 33900000 - Uitrusting en benodigdheden voor postmortaal en mortuariumgebruik
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 01/05/2009; voltooiing : 01/06/2009
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiŽle en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
zie bestek
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande :
zie bestek
III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund :
zie bestek
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie bestek
III.2.2) Economische en financiŽle draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie bestek
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie bestek
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :
L 938
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 12/01/2009
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 72,08 EUR
Betalingstermijnen en -methode : Bestek te bekomen door overschrijving van 72,08 EUR (incl. BTW) op rekeningnummer 103-0129003-61 van COSA cvoa, Stationsplein 6 te 9990 Maldegem met vermelding van bestek F570F.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 13/01/2009; tijdstip : 11:30
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 13/01/2009; tijdstip : 11:30
Plaats :
In de kantoren van het OCMW Evergem, Sleidinge-Dorp 54 te 9940 Evergem.
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00669970/2008107044
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 21/11/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)