Beeld van de publicatie

- Het verwerven van een innovatief tankstation duurzame waterstof
Publicatie :   2010-02-25     N. 003491     Pagina :   5112
Aankondiging van een opdracht
Diensten
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : WaterstofNet, Campus Blairon 711, 2300 Turnhout, BelgiŽ
Contactpunt(en) : Adwin Martens, t.a.v. de heer
E-mail : adwin.martens@waterstofnet.eu
Internetadres(sen) :
Adres
van de aanbestedende dienst : www.waterstofnet.eu
Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58008
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
WaterstofNet Vzw
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming :
Het verwerven van een innovatief tankstation duurzame waterstof
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Diensten. Categorie diensten : 8
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Als start voor de uitbouw van een waterstofinfrastructuur wordt er in dit project voor geopteerd dat verplaatsbare waterstoftankstations worden gebouwd, die op diverse locaties voor diverse demonstraties ingezet kunnen worden.
De aanbesteding betreft het verwerven van een verplaatsbaar waterstoftankstation (20-50 Nmģ/u, 350 bar). Het tankstation zal in eerste instantie waterstof produceren voor de eindgebruikers in dit Interreg-project; extra geproduceerde waterstof, met een erg zuivere kwaliteit, kan ook aan andere klanten geleverd worden. Daarom wordt van het consortium verwacht dat ťťn van de partners hiervoor verpakkingen en transport ter beschikking stelt conform de geldende Europese wetgeving. (ADR, PI,…)
Het waterstoftankstations bestaat uit de volgende kerncomponenten, die samengebouwd worden conform de geldende wetgeving:
elektrolyseur
compressor
opslag
verdeelzuil
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 73000000 - Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
Bijkomende opdracht : 24111600 - Waterstof
Bijkomende opdracht : 45223720 - Bouwen van tankstation
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiŽle en technische inlichtingen
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.2) Economische en financiŽle draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie selectieleidraad
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie selectieleidraad
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen.
IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen :
Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden : zie selectieleidraad
IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : ja; gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : WaterstofNet-2010_wa002-F02_0
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 23/03/2010; tijdstip : 12:00
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 05/04/2010; tijdstip : 12:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : ja. Interreg
VI.3) Nadere inlichtingen : zie selectieleidraad
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 23/02/2010(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)