BELGISCH
MONITEUR
STAATSBLAD
BELGE
Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005 en artikelen 117 en 118 van de wet van 5 mei 2019.
Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op : www.staatsblad.be
Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53,
1000 Brussel - Directeur : WILFRIED VERREZEN
Gratis tel. nummer: 0800-98 809
Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005 et les articles 117 et 118 de la loi du 5 mai 2019.
Le Moniteur belge peut être consulté à l’adresse www.moniteur.be
Direction du Moniteur belge, chaussée d'Anvers 53,
1000 Bruxelles - Directeur : WILFRIED VERREZEN
Numéro tél. gratuit: 0800-98 809
194e JAARGANG N. 84 194e ANNEE

VRIJDAG 19 APRIL 2024 VENDREDI 19 AVRIL 2024